KONING HIZKIA GENAS!

KONING HIZKIA.

clip_image002

Wij nemen vandaag even deze zieke koning, onder ogen, om te zien wat wij van hem kunnen leren. Deze man heeft een en ander meegemaakt, waarvan wij als gelovigen nog wel veel kunnen leren. Bijzonder is het belangrijk om eens te zien hoe God over hem denkt en hoe God met hem meeleeft en handelt. Bent u ook nieuwsgierig hoe God over u denkt?

Ook is God bezig met ons, ook maken wij veel dingen mee die soms vreugdevol zijn, maar ook soms wel met droevigheid gepaard gaat.

Wij zullen wel eens verschillende vragen over hem stellen:

  • Hoe was het geloofsleven van deze koning?
  • Welke beproevingen kende hij in zijn leven?
  • Hoe reageert de koning in zijn moeilijke dagen?
  • Naar wie luistert hij?
  • Waar faalde deze gelovige koning?

Hoe was het geloofsleven van deze man?

3 Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn vader David gedaan had. (2 Kon.18:3).

Hij deed wat goed was in de ogen van God. Hoe kunnen wij dat nu weten?

Wel wij kijken even naar wat hij deed. God kijkt niet alleen naar wat wij zeggen, maar bijzonder naar wat men doet.

clip_image0044 Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israelieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan. 5 Hij vertrouwde op de HERE, de God van Israel; na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die voor hem geweest waren;

Deze man meende het, geen woorden, maar daden. Alle vorm van afgoderij liet hij verdwijnen. De koperen slang, het werd een bedevaartsoord voor genezingen van allerlei kwalen. Men begon daaraan al te offeren, wat God verbied, ook vandaag nog! Het werd een soort relikwie, pagan, en met begon het te roken met wierook.

Afgoderij is bijgeloof welke men door traditie inburgert. Het is een gevaarlijke misleiding, vele mensen vandaag zijn daaraan nog steeds gebonden. Hij was dus vastberaden en radicaal in zijn handelen. Dit moet ook voor ons zo zijn, indien wij goed in de ogen van God willen voorkomen. Pas op christenen denken soms dat hun bijbel hun beschermd, ze leggen hem onder hun oorkussen! Dat is bijgeloof! Deze offershoogten zijn ook nog een beeld van wat “hoog” gewaardeerd is in de wereld.

Mensen kunnen zich offeren om een groot financieel vermogen te verkrijgen.

Mensen kunnen zich uitsloven om een plaats van aanzien te krijgen in de wereld, ze kunnen daarbij zelfs hun gezin offeren, of anderen benadelen. Hij was een radicaal gelovige, en verdroeg daarom veel lijden.

Welke beproevingen kende hij in zijn leven?

Angst.

De koning werd door zijn vijanden in een kwaad daglicht gesteld, door de koning van Assur. Deze betichte hem van een misleider te zijn van zijn volk. Hizkia had tegen zijn volk gezegd “ De Here zal ons redden”.

Ook had de koning van Assur beter en rijker leven voorgesteld wanneer ze naar hem zouden luisteren. Wij zien de aanval van de satan. Weet wel wanneer wij ons vertrouwen gaan stellen op God, dan komt er tegenwind.

Slecht nieuws.

Hizkia is nog bezig met het vorige, en er komt nu nog meer slecht nieuws, hij wordt aangevallen door de koning van Ethiopië! Gezanten hebben een brief meegebracht, en hij leest deze nu. Hij wordt wit van schrik en zorgen. Hij weet geen uitkomst meer, weet nu niet meer wat te doen.TOCH, hij gelooft!

Wat doet Hizkia?

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN,

2 Koningen 19:15 en bad voor het aangezicht des HEREN en zeide: HERE, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Deze man trekt ten strijde! Hij roept geen spoedberaad met zijn generaals bijeen, hij gaat naar de tempel te strijden in gebed! Toont de brief! Dat is pas geloven! Hebben wij nooit eens een brief ontvangen,waarvan we wit werden van schrik of bezorgdheid? Wat deden wij? God was zijn toevlucht!

Psalmen 94:22 Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht;

Psalmen 118:8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;

GEBED VERHOORD!

19 Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt. 20 Toen zond Jesaja, de zoon van Amoz, tot Hizkia deze boodschap: Zo zegt de HERE, de God van Israel: wat gij tot Mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Assur, heb Ik gehoord.

Als God je gebed verhoort, dan is de strijd al gewonnen. Wij moeten weten dat God kijkt naar wat wij doen, wanneer wij worden beproefd. Hij kijkt naar onze spontane reactie. Had de koning nu zijn generaals eerst geroepen en dan naar God geweest, dan was God niet zijn eerste toevlucht meer. God wil altijd bij ons op de eerste plaats komen in ALLES!

 

2 Kon.20

Hier lezen wij dat Hizkia dodelijk ziek is geworden.

Hizkia had een zweer, maar kan ook vertaald worden met een kwaadaardig gezwel, dus kanker. Jesaja vraagt hem al maatregelen te treffen voor zijn aankomend sterven! Het lichaam van de koning zal de opeenstapeling van de problemen wel niet hebben kunnen verwerken. Wij lezen niet dat hij depressief werd of zelfmoordgedachten koesterde. Momenteel 7 zelfdodingen per dag in België!

Wat doet hij nu?

2 Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE:

3 Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid.

Deze man ongeneeslijk ziek, en toch gaat hij opnieuw bidden met een open, eerlijk en spontaan hart. Wat een vertrouwen was er gegroeid in zijn hart!

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam:5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David.

Voor mensen die God eerlijk en oprecht en radicaal dienen, daar doet God wonderen voor.

Hizkia was als koning zelfs nederig tegenover de man Gods de profeet Jesaja!

Wij kunnen de vraag stellen : Waarom sprak God niet rechtstreeks tot de koning, maar wel geeft hij zijn antwoord aan de profeet over de gebedsverhoring van Hizkia.

Vandaag is Jesaja er niet meer, maar er zijn nog steeds wel mensen die God gebruikt om tot u te spreken. Je kunt bidden tot God, en God kan tot je spreken door iemand anders, om u het antwoord te geven. God vraagt slechts een iets : een toegewijd hart! Een hart waarin Jezus op de troon mag zitten, waar Hij mag regeren. Ja, God doet de zon als teken tien traptreden teruggaan! Slechts één God kan dit, de God van Israël! God wil wonderen doen voor u of mij, maar kunnen wij ook ons leven in afhankelijkheid van God vergelijken met HIZKIA?

Wie zou nu niet een man of vrouw willen worden met een hart als koning Hizkia?

Waar faalde deze gelovige Koning?

2 Kon.20:12-17

De koning werd gevangen door het materialisme, een gevaarlijke vijand voor de gelovige mens. Hij kreeg bezoek vanuit Babel, en toonde al zijn kostbaarheden die hij verworven had, dacht al minder aan zijn afhankelijkheid van zijn God.

Hij pronkte met al zijn bezittingen! De zegen die hij ontving, zijn genezing en de vrede met de vijanden dat was zijn blijdschap, doch hij maakte een denkfout! De profeet spreekt tot hem: alles zal u worden ontnomen, en uw zonen zullen gevangen worden door de koning van Babel! Het dringt bij hem niet door, hij is bezig te bouwen, water naar de stad en een grote vijver…

Wij moeten waakzaam en eerlijk zijn over onszelf, wetende wat onze zwakten zijn.