OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

 

clip_image001

angstig

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat soms niet? Kent Jezus mijn en uw zorgen, uw problemen, uw verdriet niet? Weet Hij niet dat ik wakker lig, dat ik het bijna niet meer zie zitten, in deze onrechtvaardige wereld, en moedeloos ben geworden? Hoe zal ik morgen dit of dat betalen? Oorlog op komst? Ziekte? echtscheiding? Mijn geld verloren door crisis …enz. Waar zorg en angst beginnen, mag het ware geloof niet eindigen! En waar het geloof begint, eindigt de kommer en de zorgen! Jezus gaf daartoe twee unieke sleutels om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, om ons een betere kijk en hoop te geven. Hij weet wat je nodig hebt!

clip_image005

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6
 Fil.4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Bij de eerste noodzakelijke sleutel, zegt God: zoek Mij, luister naar Mij, volg mijn adviezen op, …..vertrouw op MIJ! God staat klaar met doeltreffende adviezen. Hij schiep de mens en weet tot in detail, hoe de mens in elkaar steekt. Toch stelt Hij een voorwaarde: Luisteren naar Hem, in Hem geloven. Hem gehoorzamen, Hij vroeg nooit te geloven in een bepaalde kerk, of in kerkelijke geboden, maar vroeg om de woorden van Hem eenvoudig  te geloven. Joh.6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

De tweede sleutel, is een tweede stap in geloof, in plaats van te piekeren, medicijnen te slikken, of eindeloze discussies, spreek dan thuis tot God, die uw Vader is geworden, en vertel Hem over al uw problemen, zorgen en angsten. Velen hebben zijn hulp al ondervonden, waarom u niet?

Ps.50:15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela Ps.145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Koning David kende OOK deze sleutels! God verloste deze man uit al zijn angsten, verloste hem uit de greep van al zijn vijanden. Onze zorgen en angsten, dat zijn de hedendaagse vijanden, ze nemen ongelovige mensen in een wurggreep, het zijn stille moordenaars, net als de toenmalige vijanden van David! In ons land gaan zeven mensen per dag ten onder aan hun angsten, kommer en zorgen! (Hosea 4:6) De zelfmoordlijn tot God is de Bijbel!

Wij lezen even wat David op oudere leeftijd opschreef en zong een lied na zijn vertrouwen te hebben gesteld op zijn God, zo ontdekte hij die eerste sleutel.

Psalm 18

Deze psalm word nog steeds gezongen (Cfr. Rab.Gaon) als een herinnering op de zevende dag van Passover, toen Mozes vol van angst en machteloosheid voor de Schelfzee stond. Men wilde hem vermoorden! De zee splitste zich, en ze konden vluchten. Het werd hun grote verlossingsdag, profetisch kunnen wij het misschien reflecteren naar de komende verlossingsdag voor Israël, op het einde van de zevenjarige verdrukking, de benauwdheid van Jacob, de wederkomst van Jezus! (Ps.18 …2018?)

20 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 21 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God.Ps.18

Ook hier vinden wij hoe koning David leefde, hij zocht meestal wat de wil van God zou zijn. Hij had kennis van wat God hem had geleerd en beleefde dit. Hij hield er rekening mee, in het dagelijkse leven,het was een levensstijl geworden.Hij kende de grote waarde en het grote belang van Gods woorden:

30 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.31 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?Ps.18

Wie op de Bijbelwoorden van God vertrouwt, en bouwt, kent een super bescherming tegen allerlei geestelijk kwaad. Dit is enkel te ervaren, wanneer men bezorgd, angstig en machteloos is geworden, en dan zijn vertrouwen op gaat God stellen. Daarom zijn beproevingen, soms tegenslagen, de beste Bijbelschool om God beter te leren kennen!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ook koning David kende de tweede sleutel, of remedie tegen grote problemen en het zich maken van kopzorgen.Koning Saul wilde David om het leven brengen, David wist dit. Kunt u zich grotere zorgen voorstellen, dan dat men u naar het leven staat? Dit zijn pas grote zorgen! Levensbelangrijk kan men zeggen. Zorgen kunnen levensbedreigend zijn, christenen in onze dagen, dienen op hun hoede te zijn. Zorgen en kommer werken soms als de kanker voor de geest en het lichaam van de mens. Daarom schreef ook Paulus naar zijn broeders :

1 Cor.10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Het is belangrijk God te leren kennen tijdens zijn korte aardse leven, en dit kan door Zijn Zoon,Jezus! Een God die voor u zorgt?…..God zorgt dat u weerstand kunt bieden! Koning David had dit aan de lijve ondervonden. Hij riep op de Heer! Hij bad! Bidden “in geloof” heeft een enorme positieve impact op de werking van uw hersenen!

6 Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE; ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep.(boekvertaling)Ps.18

Als men ten einde raad is gekomen, dan zoekt men toch verder om eruit te komen, mensen zoeken deskundigen op voor hulp, en vele malen tevergeefs. Maar David, had anders geleerd, en begon te roepen op zijn God! Wanneer Israël op zijn God zal roepen, en opnieuw naar Hem zal willen luisteren dan zal de aarde beven en God optreden tegen hun vijanden! (v.8-20)

Afrekenen met kommer en zorgen!

 37 Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;38 ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.39 Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;40 Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.Ps.8

Zoals eerder aangehaald, zijn kommer, angsten en zorgen, de grote vijanden van onze hedendaagse maatschappij, met alle triestige gevolgen. Koning David stelde zijn vertrouwen op zijn God en streed tegen die vijanden tot ze overwonnen waren. Dit kan tijd kosten. Natuurlijk is dit hier geen lichamelijke strijd. Het is een strijd in de gedachten wereld van de mens. Daarom zijn wedergeboren en Bijbelgetrouwe christenen in staat, deze mentale moeilijkheden te overwinnen;

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

De tweede sleutel moet toegepast worden: maak uw zorgen duidelijk aan God bekend. Dit is pas een teken dat u op God wilt vertrouwen. Natuurlijk kent God al uw zorgen vooraf, maar Hij wil aanbeden of aangeroepen worden. Enkel en alleen dan bidden bij  grote problemen, en daarvoor niet leven uit een, dichte en oprechte relatie of band met God, is hopeloos! Als het brandt, roept men ook niet de brandweer van 100 km verderop, maar toch het dichtbijgelegen korps! Petrus volgde Jezus zo dicht, dat hij tot op het water begon te lopen ziende op Hem! Geen andere discipel deed het! Zo is het voor wie ver van God leeft, en zijn Bijbel nooit meer leest!  Een dagelijks leven in Gods vrede, geeft de wedergeboren christen, een bovennatuurlijke bescherming voor al zijn denkactiviteiten. Dit is geen tovermiddel.

Onze gedachten kunnen worden beïnvloed door demonische machten, die enkel de bedoeling hebben u of anderen uiteindelijk ten onder te brengen. Daartegenover dient er geestelijke bewaking te zijn. Wie niet wil geloven ontloopt hier een onbekende zegen van God, Gods vrede. Door deze levenservaring van overwinning, kon koning David zingen na zijn doodsangst :

Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,

ronny-1