HOOP DOET LEVEN!

clip_image002

clip_image004

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.Fil.3

Wanneer wij vandaag rondom ons kijken, dan zien wij de gevolgen van de zonde. Let op jonge mensen in een invalidenwagentje zonder hoop, let op mensen die wanhopig en levensmoe zijn geworden, let op mensen die ziek zijn en geen enkele hoop meer hebben, let op………….Mensen zonder God, weten niet waarom zij  leven!

Wij stellen ons de vraag waarom in de geschiedenis de Bijbel als verboden lectuur werd bestempeld! Het enige boek, zonder leugens, dat spreekt over een levende hoop. Een hoop die werkelijk zal worden vervuld! Het is geen hoop zoals de wereld die kent. Je kunt hopen om te winnen in de Lotto, maar je bent een wekelijkse verliezer! Wie gelooft en hoopt op God zal geen verliezer zijn, maar de grote winnaar van de toekomst!

WAT EEN waarachtige HOOP! Een verheerlijkt en EEN onsterfelijk lichaam!

Wij hebben dit nog nooit gezien. Maar de enkele discipelen van Jezus zagen dit wel. Jezus hield van Zijn discipelen, en leerde hen ook die bijzondere verborgenheden. Deze geheimenissen werden nochtans openbaar, ze werden opgeschreven, maar de meerderheid van aardbewoners kennen en geloven dit niet!

Jezus nam enkele discipelen mede op een hoge berg. Daar lezen wij in Matth.17:2

2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Deze discipelen zullen verstomd hebben gestaan over dit gebeuren. Wij staan vandaag verstomd over de vernietigende rampen die over deze wereld komen. Maar hier krijgen wij een en al hoop. Er zijn mysterieuze dingen die wij nog nooit zagen.

Dingen die de gelovige hoop geven.

Dat was ook de bedoeling van Jezus met zijn discipelen, hen aantonen wat de dingen zijn van een nieuwe komende wereld!

Er bestaan geen mensen, met een beter toekomstperspectief dan de Bijbelgetrouwe wedergeboren christenen. Men spreekt en schrijft vandaag over het einde van de wereld in 2012, maar nooit over een nieuwe schepping, welke niet zal ontstaan door een “big bang” leugen, maar door de Schepper.

Petrus vond dit gebeuren zo heerlijk prachtig dat hij daar wilde blijven en wonen. Petrus was nog egocentrisch ingesteld zoals iedere sterveling. Aan de hand van deze reactie kunnen wij vaststellen, dat dit de meest hoopgevende gebeurtenis was in het leven van Petrus. Dit zal hij nooit meer hebben vergeten! Toen men Petrus terechtstelde als een ketter, wist hij van die ware hoop, en bleef hij vast geloven in Jezus!

Petrus zag met eigen ogen dat Jezus sprak met Mozes en Elia. Die mensen waren gestorven, eeuwen vroeger. Het zijn mensen met eeuwig leven. Wat hier werd gezegd, dat weten wij niet. Petrus, Jacobus en Johannes zagen een nieuwe wereld voor hun ogen.

De dingen die boven zijn…

HAND

Petrus, Jacobus en Johannes hoorden een stem uit een lichtgevende wolk : “Hoort naar Hem!” Wie naar Jezus zal horen komen terecht in die nieuwe gezegende wereld zonder vloek, met een nieuw lichaam voor een nieuw eeuwig leven! Wat een hoop! Wat een belofte! God is geen politieker of een aardse kerkvorst!

De apostel Paulus schreef twee dingen naar de christenen in Colosse:

Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Col. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Paulus geeft hen die menen en zeggen christenen te zijn een goede raad om de dingen van “boven” te onderzoeken en er over na te denken. Het zijn dingen die in de toekomst liggen. Waarom?

Ze zijn zeer hoopgevend, bemoedigend en zorgen voor een extra blij gemoed. Vandaag leven we in een tijd van geloofsafval, waarbij veel christenen lauw zijn, als de “Laodicea” christenen, geen tijd voor God, geen tijd voor Bijbelstudies, geen tijd voor het lezen van de Bijbel of gebed. Wel tijd voor religieuze vieringen, feestjes, met eten en drinken zoals in de tijd van Noach. Geen tijd voor het samenkomen, terwijl God in onze dagen opnieuw luid roept:

25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Hebr.10

9 En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. Matth.17

De discipelen werden opgelegd om over dit gebeuren te zwijgen. Voor sommige mensen zouden zulke dingen moordend zijn, te moeten zwijgen over zulke ervaringen. Jezus nam dus geen zusters mede, wel broeders! Jezus kende de mensen en bijzonder zijn discipelen. Hij wist wie kon zwijgen. ( Spr.11:13) Waarom dienden ze te zwijgen?

Wel zoals vandaag, zouden de mensen opnieuw spotten, zoals er vandaag veel spotters zijn, zoals ook werd geprofeteerd.

Judas 1:18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.

Ze zwegen totdat Jezus was opgestaan. Toen werden de monden van de spotters en de ongelovigen gesnoerd. Niet iedereen geloofde de leugens van de farizeeën, de toenmalige kerkleiders.

Wanneer krijgen de christenen een nieuw verheerlijkt lichaam, hun levende hoop?

Christen worden is het belangrijkste op aarde, en iedereen kan dat worden, niet door naar een bouwvallig kerkgebouw te lopen, maar door wedergeboren te worden, door water en geest, (Joh.3:5) een wonderlijk gebeuren, in België, bij slechts 1% van de bevolking.

Voorwaarde:

Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Wanneer:

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, (Sterven) maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Dit is een Joods gegeven, bij de vervulling van een Joods feest! Het feest der bazuinen?

Dit is de ware Bijbelse hoop!

GOD ROEPT U!

clip_image002

clip_image004

1. Weet u zeker dat u naar de hemel

gaat, indien u deze nacht sterft ?

2. Als God vraagt: Waarom zou Ik u in de

hemel binnenlaten ?

WAT zou u dan zeggen?

Ongelovige mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten EN TWIJFELEN! Er is slechts de hemel of de hel zo leert de bijbel. Het vagevuur bestaat niet God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 ) Een Bijbels christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT !

DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE MENSEN.

ROMEINEN 6:23

WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.

1. DE ONGELOVIGE KAN MOEILIJK ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.

2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT.

3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEEDE DOOD !

EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING GEWORDEN.

DE VRUCHT VAN ONS GELOOF

DOOR DE STRIJD TEGEN DE

ZONDE!

Rom.6:22

Heiligmaking is strijd voeren tegen de zond die nog steeds in ons leven voorkomt !

Heiligen zijn mensen die God aanraakte en genadig is geweest, na spijt en bekering, om te werken voor Hem. Het zijn geen mensen die nooit zondigen, of heilig verklaard worden door een mens, welke godslastering is. Heiligen zijn mensen die door de levende God een unieke taak hebben ontvangen, zowel vrouw als man! Ze wijzen naar Jezus, die straks terugkomt, als koning der koningen!

Efeze 6 : 10 – 20

IEDER MENS IS EEN ZONDAAR

ROMEINEN 3: 23 – 24

Ieder mens is in zonde al

geboren. Slechts Christus zondigde niet !

Er moet vergeving zijn, en

Verlossing. Boete doen, zelfgeseling, of goed doen

helpt daar niets bij.

Er is slechts verlossing door JEZUS alleen. Judas zondigde door het geld boven Jezus lief te hebben. Doch hij had geen geloof dat Jezus het hem zou vergeven! Judas, eens zo dicht bij Jezus en toch nog verloren! Judas streed niet tegen zijn zonde: de geldzucht! De geldzucht, de wortel van alle kwaad!

GOD HOUDT VAN U EN WIL

U NIET STRAFFEN!

1 Joh. 4 : 16

Wij hebben Gods liefde begrepen

en aangenomen. Vele mensen

begrijpen Gods liefde niet.

Daarom moeten wij eens

een ballonnetje laten opgaan,

opdat u dit ook mag

ervaren!

HOE BEWEES GOD DAN ZIJN

LIEFDE?

clip_image006

Romeinen 5: 8-9

Liefde gaat verder dan sympathie, humanisme of

vriendschap. Jezus gaf Zijn leven, om ons te behouden van

Gods toorn. De toorn Gods staat voor de deur, allerlei oordelen.

Daarvoor zal openbaar worden, wie een christen is.

God zal deze mensen tegen deze wereldbrand beschermen en plots wegnemen!

Een christen geeft wederliefde aan Jezus, niet uit zichzelf,

hij heeft het van God ontvangen ( Rom. 5:5 )

Onze wederliefde is terug te vinden in onze offers voor het

<

p align=”center”>werk van de Heer, offers die de Heer zelf in ons bewerkt !

OORLOG OP KOMST?

clip_image001

clip_image003

Wanneer wij vandaag stilstaan bij het wereldgebeuren, dan kunnen wij de vraag stellen: Wat is er toch aan de hand? Is het waar dat wij leven in de eindtijd? Is onze planeet oud en versleten zoals Petrus eens zei en komt er een nieuwe schepping? (2 Petr.3:13)Wat beleven de mensen? Welke snode plannen hebben de groten van deze aarde? Zijn onze vredige dagen geteld? Komt er een complete herschepping van de financiële wereld?

Eerst gaan banken fusioneren, nu een aantal banken elimineren, en uiteindelijk wereldwijd “nationaliseren”? Keren wij terug in het westen naar vroegere dagen van rijk en arm? Zo kunnen wij maar doorgaan met nog meer onrustwekkende vragen, doch waar blijft het antwoord? Komt er een oplossing? Wie op de Bijbel vertrouwt hoeft zich geen zorgen te maken. Wie de God van de Bijbel verwerpt, zal in de toekomst meer dan zijn wenkbrauwen fronsen. De God van de Bijbel is de God van Israel, en alles ligt in Zijn handen.

Wat zegt de Bijbel over het einde der tijden?

12 Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. 13 Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. 14 Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. 15 En dan zal het einde komen. Matth.24

De leerlingen van Jezus waren ook nieuwsgierig naar de toekomst, en bijzonder naar twee punten. Het eerste was, dat ze wilden weten wanneer Jezus zou terugkeren naar deze aarde. Het tweede was dat ze wilden weten wanneer het einde van deze wereld zou aanbreken. Bovenstaande tekst weerspiegelt precies wat wij vandaag met eigen ogen kunnen zien en met onze oren kunnen horen! Veel vals geloof kunnen wij opmerken, met als gevolg dat velen kerk en God vaarwel zeggen, en zich bedrogen voelen, begrijpelijk! Het kwaad neemt hand over hand toe, omdat men Gods raadgevingen en regels negeert, en het beter wil weten dan God, onze Schepper. Zo kunt u op elke hoek van de straat een politieagent zetten, op elke bus, op iedere trein, op school, en aan ieder huis tegen inbraak, enz. Agressie en criminaliteit nemen overal angstwekkend toe. De vruchten van een falende opvoeding brengt de ganse maatschappij aan het wankelen.

De blijde boodschap van de Bijbel is nu bijna volledig de wereld rondgegaan, en in de laatste jaren bijzonder snel. Dit laatste is een signaal dat Jezus gaf aan zijn discipelen dat dit het einde van deze zondige wereld zou zijn.

Maar wie trouw blijft geloven wat Jezus leert, voor hem is er redding! De mysterieuze rapture staat voor de deur.(1 Thess.4:17).

OORLOG?

De laatste wereldoorlog staat werkelijk voor de deur! En dit is geen blijde boodschap. Aan de hand van oude Bijbelse profetieën gaan wij even kijken. De strijd in het M.O. blijft maar in het wereldnieuws. God verzamelt Zijn volk sinds 1948 en gaf ze een deel van hun land terug. De strijd om Jeruzalem, gaat zich aanscherpen.

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Jeruzalem zal de oorzaak worden van de laatste wereldoorlog. De buurlanden van Israël worden ongeduldig, en zoeken ijverig om nucleaire wapens te produceren of te kopen. De olieprijzen gaan naar recordhoogten, en de wereldeconomie vertoont barsten, welke worden verzwegen. De opwarming van de aarde, en de vastgestelde klimaatsveranderingen kennen hun gevolgen nu al voor de oogsten en hongersnood is op komst. De financiële crisis in Amerika, Europa, neemt dezelfde vormen aan als deze van de jaren dertig. Deze crisis is nog NIET over. Een op de zes Amerikanen in West-Verginia beroept zich op voedselhulp. Let op Griekenland…Wat als de dollar straks valt?

RUSLAND, AMERIKA OP OORLOGSPAD?

De profeet Ezechiël profeteerde over Rusland bijna 2600 jaar geleden. Deze profetie begint zich in onze dagen langzaam te vervullen. (Zie studie gog en magog op de blogsite: http://biblespace.org/.

1 ¶ Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

5 ook Perzen, (Iran) Ethiopiers (Soedan) en Puteeers, (Libië, Algerië, Tunesië) allen met schild en helm; 6 Gomer ( Turkije?) en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Ezechiël 38

Algemeen is aangenomen dat het land Magog, het huidige Rusland is.

Gog die als leider werd aangesproken is een president. Onlangs merkte een ongelovige journalist op dat er een verband zou kunnen zijn tussen deze “Gog” en Putin, ex-president?  en opnieuw President van Rusland. Alvast zien wij in Putin, niet Gog, maar er zijn toch zeer merkwaardige feiten opgemerkt.

Wij stellen vast dat Putin bezig is te vervullen, wat de Bijbel over deze Russische leider schrijft. Deze Gog ( Rosh of Rus) staat er als een internationale coalitievormer en als een militaire leider. De naam Gog werd vroeger gebruikt toen er nog de kleine koninkrijkjes waren, en deze samen optrokken om te strijden, dan werd er een leider aangeduid: Gog.

Poetin ontwikkelt in de laatste jaren coalities met islamitische landen. Al in 2006 kwam hij tot een overeenkomst met Iran. De profeet schreef de Perzen als eerste die Rusland volgen in de aanval op Israël, het land dat zich van de laatste wereldoorlog heeft hersteld! (v.8)

Iran beschikt vandaag bijna zeker over nucleaire wapens, en met steun en medeweten van Rusland. De plannen van Amerika om Iran aan te vallen, gaan precies nog niet door. Een nieuwe Amerikaanse president zal zich mogelijks, noodgedwongen terugtrekken uit het M.O. Zo zal Israël alleen komen te staan. Dit klopt met Gods plan tegenover Gog en zijn coalitie.

God zal zelf strijden met deze landen die zijn oogappel raken! (Zach.2:8) Dan zullen de volkeren de God van Israel opnieuw ontdekken! Het kerkhof van Rusland ligt op de bergen van Israel! In 2008 waren er gesprekken met Kadhafi, president van Libië (Put) en Rusland. De vorming van de voorspelde coalitie is bezig. De benauwdheid van Jacob (Israel) of de ure der verzoeking genoemd staat te beginnen.

Dit is de laatste jaarweek, uit het boek Daniël. Deze verschrikkelijke oordeeltijd maken de wedergeboren christenen niet meer mee!

Alle Bijbelgetrouwe christenen die de wederkomst van Christus verwachten zijn behouden:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

DE KOMENDE WERELDKERK BABYLON

‘Verenigen van wereldreligies moet zorgen voor vrede’

Koning Abdullah van Saoedi-Arabië is bezig met het concretiseren van zijn plan om alle wereldreligies te verenigen om wereldvrede te realiseren. Een nieuwe internationale organisatie moet helpen deze droom uit te laten komen. Volgens diverse media hebben de Saoedische, Oostenrijkse en Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken een overeenkomst ondertekend voor een interreligieus centrum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, zo meldt de Duitse omroep Deutsche Welle.

Het centrum zou grotendeels gefinancierd worden door de Saoedische overheid. Het plan is dat het centrum zal bestaan uit twaalf vertegenwoordigers, waaronder moslims (een soenniet en een sjiiet), christenen (een katholiek, anglicaan en een orthodoxe gelovige), een boeddhist, een hindoe en een Jood. Deze organisatiestructuur is ontworpen, zodat geen enkel geloof de overhand zou krijgen en de politiek geen rol zou gaan spelen. Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken is van mening dat wereldvrede niet mogelijk is zonder vrede tussen de belangrijkste wereldgodsdiensten.

Vaticaan

Dit idee werd eerder al in 2007 door Koning Abdullah besproken met paus Benedictus XVI in het Vaticaan. Vervolgens heeft de Saoedische koning drie interreligieuze bijeenkomsten gehad in 2008 en 2009. Daar zouden naar verluidt de definitieve plannen zijn uitgedacht. Critici wijzen erop in het land van initiatiefnemer Saoedi-Arabië de shariawetgeving geldt. Toen minister van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal hiernaar werd gevraagd, zei hij dat het interreligieuze centrum ook binnen Saoedi-Arabië moet leiden tot meer tolerantie ten opzichte van andere religies.

De Oostenrijkse krant Die Presse schrijft dat dit project miljoenen dollars zal gaan kosten. Al-Faisal vertelt dat er een onafhankelijk fonds wordt opgericht om dit initiatief mogelijk te maken.

Op de foto ziet u de ministers van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal (Saoedi-Arabië), Michael Spindelegger (Oostenrijk) en Trinidad Jimenez (Spanje) tijdens een persconferentie in Wenen op 13 oktober.

GOD WIJST U DE WEG!

clip_image002

 

Mattheüs 7:13-23.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de mensen nog weinig of geen aandacht geven aan het leven na de dood. Tegenwoordig sterven zovele mensen onverwacht, door ongeval of dergelijke met veel verdriet over het verlies. Niemand denkt dat er in het hiernamaals nog ergere dingen bestaan dan een plots sterven.God leert nog steeds in Zijn woord dat er een hemel en een hel bestaat, en er komt een laatste oordeel. God verandert niet, mensen wel.

De weg vinden. ( v.14).

Verhaal.

Door regen en wind is een kind in een grote stad, ’s avonds de weg kwijt geraakt om terug naar huis te keren. Het weent en heeft het koud en het zoekt zijn weg.

Het komt een politieagent tegen en vraagt de weg. De man legt uit hoe het thuis komt. Hier links en daar rechts over de brug enz.

Het kind gaat angstig door, maar het hoort plots een vriendelijke stem, die zegt geef mij je hand, ik breng je thuis. Het kind werd heel blij en rustig.

De politieman was een beeld van de wet. De vriendelijke man, was Jezus.

Wanneer wij vandaag ergens naartoe reizen, dan kijken wij indien nodig naar een wegenkaart, daarop zien wij brede en smalle wegen. Meestal zoeken wij de brede wegen, ze zijn gemakkelijk en snel, ze zijn effen, er zijn restaurants, benzinepompen, en vele voordelen. Geen rode lichten.De smalle en oneffen wegen zoeken wij niet, ze zijn ongemakkelijk enz.In het leven zijn er ook twee denkwegen die we kunnen gebruiken. Zo heb je dan ook twee soorten van levenswijzen. Je leeft zoals je denkt.

DE BREDE WEG

clip_image004Wij nemen de apostel Paulus als voorbeeld.

Eerst was hij een christenvervolger en dacht dat dit een gevaarlijke sekte was, van nieuw geloof, welke

Indruiste tegen de godsdienst, welke iedere jood beleed.

Na zijn bekering werd hijzelf een vurig christen, en werd vervolgd, maar bracht vele mensen bij God. Hij genas vele mensen enz.

Eerst was Paulus op de brede en verkeerde weg. Hij volgde zijn eigen mening, en dacht dat dit de goede levenswijze was. Hij was de zoon van een Farizeeër. Had gestudeerd en had een goede opvoeding gekregen, en was welstellend.

Zijn eigen mening was gebaseerd op zijn strenge opvoeding op school en thuis.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat vele mensen ook op de brede weg zijn, naar het verderf, hun ondergang en uiteindelijk de hel in het hiernamaals.

Met de brede weg, kan men denken aan breeddenkendheid, alles moet kunnen.

Ieder zalig in zijn geloof. Ieder doet wat hij goed vindt in zijn ogen. Homoseksualiteit en homohuwelijk moet toch vrij en openlijk kunnen zijn enz. Het huwelijk is anderzijds niet meer nodig, men hokt maar samen.

In het oude testament deed God al een oproep tot het volk, opdat het de brede weg zou verlaten.Wie deze brede weg volgt, is bezig met zijn plezier en het seksuele genot, of is slaaf van de geldzucht en hebzucht.

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.Jesaja 55

God doet een oproep om Zijn wegen te zoeken en te volgen. Hij zegt dat tot ieder mens. Ook tot geleerde mensen spreekt Hij, want ze zijn opgeblazen door hun vleselijk denken, daarom, daarom lopen ze op de brede weg recht naar de hel.

( Col.2:2).

Verhaal.

clip_image006Op een avond, na een feest zit men samen rond de haard te vertellen over van alles. Plots is er sprake van de Bijbel. Een stelt de vraag: geloof jij in de hel? Een jonge dame spreekt van zeker.Een man staat recht, gaat achter in de zaal, neemt een vogel uit de kooi, en wil hem in het vuur van de haard gooien. De jonge dame houdt hem tegen. De man zegt: zie je wel, zou God ons ook zo in de hel gooien? God is liefde.

Inderdaad, God is liefde zei ze. God gooit niemand in de hel, de mensen lopen er zelf naar toe op de brede weg. God roept nog steeds om die weg te verlaten! De weg van Jezus te volgen.

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.Efeze4

Vele mensen zijn op de brede weg omdat ze geen kennis hebben van wat God zegt. Men weet niet wat in de bijbel staat. Hun verstand is verduisterd wat wil zeggen, dat ze niet gezond kunnen redeneren. Men doet uitspraken die niet meer stroken met het gezond verstand.

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Om van de brede weg af te slaan naar de smalle weg,de weg naar het nieuwe Jeruzalem, daar is een totale vernieuwing van uw denken nodig.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

Er staat dat er weinigen zijn die de smalle weg zullen vinden. De poort is ook smal, ja inderdaad, er is maar één mogelijkheid: Geloven in Jezus Christus, slechts is er één naam om behouden te worden.

DE SMALLE WEG

Jo h 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

clip_image008Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Verlosser, zal behouden worden. De hemel heeft maar één deur, en het is slechts Jezus die opent of sluit.

Wie het denken van Jezus aanneemt, en zijn eigen denken, zijn eigen zin verlaat, die gaat de weg van de zelfverloochening. Hij zoekt om de bijbel te volgen.

Mr 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Daarom dat Jezus klaar en duidelijk waarschuwt voor de vele valse profeten die er op de wereld rondlopen met afwijkende en andere evangelies.

Matt.7:21 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wie zegt dat hij gelooft, zal ook streven te doen wat hij gelooft, dus gehoor geven aan Mijn Vader zegt Jezus.

Door naar een kerk te gaan, ben je nog geen christen! Ik ben ook geen auto, als ik veertien dagen in mijn garage ga staan!!!

Hnd 8:31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten.

DE HEBREEEN

clip_image002

De brief aan de Hebreeën is “waarschijnlijk” geschreven door de apostel Johannes. Hij valt met de deur in huis, let op zijn andere brieven, hij noemt zijn naam niet, zoals Paulus dat doet bij alle brieven, als inleiding. De apostel Johannes was wel de langstlevende apostel. In ieder geval de inhoud is veel belangrijker dan wie de brief heeft geschreven, het is toch geïnspireerd door God zelf.

Wie zijn die Hebreeën?

clip_image004Abraham kwam uit Ur, een stad bij de Eufraat, met veel afgoderij, als de maangod en nieuwe maansfeesten. Abraham werd een Hebreeër genoemd. Hebreeër betekent: “die van de overzijde gekomen zijt” God had hem geroepen van de “overzijde van de Eufraat”. (Gen.14:13). Abrahams nakomelingen, werden Hebreeërs genoemd, en zochten een land om te wonen. (Hebr.11:13-15). Hebreeën en Joden zijn verschillend, de naam van de Joden ontstond slechts later uit de naam Juda, Benjamin en Levi en werd voor het eerst vermeld in 2 Kon.16:6. Dus niet alle Hebreeërs waren Joden. Doch zij allen kenden de tempel,en al de rituelen volgens de wet.

HOOFDSTUK 1

(1,2) Wij kunnen al vaststellen dat de schrijver een bijzonder punt aanhaalt, namelijk de Goddelijkheid van Jezus, God heeft gesproken door de profeten, over de geboorte, het sterven van Jezus, en vandaag gaan vele profetieën ook nog in vervulling. Dan sprak God door Zijn zoon. Nieuwe profetieën zijn er niet meer! Paulus leerde dat de profeten (zij die spreken namens God) in het N.T. het woord mochten brengen en anderen het beoordeelden. Dit beoordelen bestond erin wat gezegd werd te toetsen aan het woord, de profeten,De Bijbel! Dus anders dan in het O.T.(1 Cor.14:32)(1 Cor.14:29)

Jezus werd erfgenaam van alles wat is, want Hij schiep de wereld.

Romeinen 8:17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

(3,4) Jezus straalde de heerlijkheid van God uit, Onder “Afdruk” mogen wij begrijpen als het “karakter” van God. (Grieks) . Hij was het portret van God, geestelijk gezien.

Een christen dient dezelfde weg op te gaan, zijn karakter gaat langzaam veranderen, door te geloven in Jezus, het bekeringsproces. Het evangelie verandert mensen, niet de gevangenissen!

Efeziërs 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.

Je kunt naar een kerk gaan, maar dief blijven! Geloven is iets anders!

18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.(2 Cor.3)

Christenen zijn niet meer in de duisternis, ze hebben na hun bekering inzicht gekregen. Ze werken de Bijbel niet tegen, maar verkondigen en leven vanuit de Bijbel alleen.(Joh.5:39)

Jezus bracht een nieuw verbond, de reiniging der zonden. De wereld was perfect geschapen, door de ongehoorzaamheid van de mens, kwam de wereld in verval, met ziekte en dood, en door Zijn verbond komt er een volledig herstel.

Jezus zit nu aan de rechterhand Gods, machtiger dan alle engelen. Hij heeft alles onder controle door Zijn “woord”. Wat een gerustelling voor allen die in Hem geloven.

(5-14). De schrijver staaft de godheid van Christus, door Bijbelprofetieën aan te halen. Hij overtuigt zijn lezers, Joden en anderen die tot geloof kwamen, de echtheid van zijn betoog: Jezus is God! Met dit punt hadden de Hebreeën het moeilijk. De Bijbel legt zichzelf uit!

Bijzonder vers 8: maar van de Zoon: neemt hij de Psalm 45:6,7 aan

6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw Koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.7 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;

HOOFDSTUK 2

clip_image005(1-4) De schrijver maakt zijn besluiten. “Afdrijven” Schepen kunnen bij stormweer afdrijven door de stroming van het water, en de haven missen. Er zijn vandaag veel gedachtestromen, die afwijken van de Bijbel en het te laat opmerken. De boodschap van het evangelie is zeer ernstig en van kracht gebleken. Wie niet wilde luisteren naar de profeten werd gestraft, de wet was daar, met steniging als doodstraf. Wie vandaag niet gehoorzaam wil worden aan het evangelie, komt in het laatste oordeel.

Dus dient ieder mens nu zeker te luisteren naar de Zoon, die boven engelen werd gesteld. Toen waren er al Joodse christenen die de ernst van Christus’ verbond negeerden. God zelf getuigde van de waarheid door tekenen en wonderen te tonen door Jezus en de apostelen, en door degenen die de heilige Geest ontvingen.(4).

DE TOEKOMENDE WERELD.

(5) Het toekomstig duizendjarig koninkrijk op aarde zal dus niet onder engelen worden gesteld, maar wel onder gezag van mensen. Mensen die behoorden tot de gemeente van Christus op aarde en werden opgenomen. Want God heeft de mens niet verworpen. De aarde zal worden herbevolkt.

De schrijver haalt een Bijbeltekst aan om dat aan te duiden.”Ergens” staat:

Psalmen 8:4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 5 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

Ook Jezus werd een korte tijd onder de engelen gesteld, dan met heerlijkheid gekroond, en alles ligt nu onder Zijn voeten.

(8) Tegenwoordig zien wij dit nog niet. Indien de mensen nu Jezus zouden zien, kwamen ze allen tot geloof! Mensen zien een Jezus in een kribbe of aan het kruis. (9) Wij zagen Jezus, een korte tijd toen hij beneden engelen werd gesteld. Hij stierf voor ons omdat God ons genadig zou zijn Maar dit is verleden tijd,

clip_image007De Vredevorst zal zich openbaren, en duizend jaar regeren in Jeruzalem, de stad Gods. De apostel Johannes schreef een boek over de openbaring van Jezus Christus! (10) God wilde dat Jezus de Leidsman zou worden van allen die in Hem geloven. God wilde zonen, waarvan Jezus de eersteling zou zijn in heerlijkheid, en God de gelovige zondaar genadig zou kunnen zijn, want de straf was door Jezus volbracht.

(11-13) Hij die heiligt is Jezus, bij de Joden betekent “heiligen” gereinigd zijn van zonden, of afzonderen van het kwaad. Het was voor hen de begeerte om vrijgemaakt van schuld voor God te staan. Het volk werd geheiligd door het bloed van het gebrachte offer in de tempel. Het offer is nu Jezus, het Lam Gods.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

(11) “allen uit één” Zij die “geheiligd” worden, zijn allen die geboren zijn uit God, en zijn één! Jezus noemt ons zonder schroom, broeders! Waarom noemt Hij ons broeders? Het was geprofeteerd tegen het volk Israel door de profeet Jesaja.

clip_image00918 Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israel, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont. Jes. 8

(14) Jezus werd mens als wij. God werd mens! Waarom?

Het sterven van Jezus was een overwinning, wat velen niet begrijpen. Jezus, Zoon van God, diende mens te worden, om in de plaats van de mensen te kunnen sterven, hun doodstraf op zich te nemen. Die doodstraf kwam er door Adam, voor ieder mens die nog zou geboren worden. De ziel die zondigt zal sterven, dus wie zondigde niet? Wie zondigde viel onder de macht van satan.

1 Corinthiërs 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

SATAN EN DE DOOD OVERWONNEN

14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen,Hebr.2

Hier krijgen wij meteen een beeld van de toekomst, waarbij de nieuwe mensen, niet meer zullen sterven, ze hebben eeuwig leven. Die nieuwe mensen, zijn allen die Gods woord geloofden.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De duivel zal geen macht meer hebben over de dood, dat is de toekomst. Jezus zal alle gelovige mensen die angstig waren voor de dood, daarvan bevrijden. Die angst voor de dood kwam omdat de mens die niet werkt, niet eet en sterft. Dus is hij een slaaf geworden, gedwongen om te werken. Dit wordt dan later anders!

(16) Er is geen ontferming over de gevallen engelen, maar wel voor de gelovigen, het nageslacht van Abraham. Dat was de eerste bedoeling van Jezus.

JEZUS ALS HOGEPRIESTER VOOR HEBREEËN

EN ALS MIDDELAAR VOOR DE HEIDENEN

1 Timotheüs 2:5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

De schrijver haalt regelmatig in deze brief dit gegeven aan, om hen beter te leren wat de bediening van Jezus betekent. Zij kenden de dienst in de tempel met de priesters en de hogepriester.

(17,18) Jezus diende de rol van Hogepriester te vervullen. Hij diende eerst “in alle opzichten”aan zijn broeders gelijk te worden. Dat was Gods wil en was noodzakelijk. Hij diende mens te worden.

Wanneer wij zondigen, teleurgesteld worden, moedeloos worden, dan moeten wij weten dat Jezus, als hogepriester, daar is om voor ons te pleiten.

Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Wie in de put zit, kan geholpen worden door iemand die niet in de put zit, die hoger staat, en een hand geeft en macht heeft, ja Jezus heeft alle macht!

Zijn broeders waren allen zondaars. Jezus was zonder zonde, daarom stierf Hij uit vrije wil! Toch werd Jezus ook in alles verzocht en waren er aanleidingen tot zondigen.

Hij kon wonderlijk van het kruis zijn afgekomen, maar dat niet zijn doel!

Hebreeën 7:17 Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

clip_image013

Melchisedek was de koning en priester van Jeruzalem. (Gen.14:18). Die ordening betekende een “eeuwigheidstatuut”. Melchisedek betekent gerechtigheid. De paus is een valse koning en priester, die in de plaats van Jezus wil staan. “Antichrist” De grote misleiding voor de joden, die de opstanding van de vorige paus als een Messias kunnen aannemen;

De hogepriester was het hoofd van alle priesters naar de ordening van de stam van Levi. Jezus kwam uit de stam Juda, waar de koningen uit voortkwamen. Het priesterschap van Melchisedek was anders dan de Levitische priesters, de eerste waren priester en koning.

Deze Melchisedek, koning en priester in Jeruzalem, kan een beeld van Jezus zijn, let op wat Petrus schrijft:

9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.1 Petr.2:9-10

De gemeenteleden dat zijn priesters naar de orde van Melchisedek, voor eeuwig! Het Katholieke ongehuwd priesterschap heeft niets te maken met het Bijbelse christelijke priesterschap. (Cybele).

Jezus zou een barmhartig en getrouw hogepriester worden, na Zijn opstanding.

Niet alle hogepriesters waren trouw aan God, of barmhartig, denk aan de onbarmhartige Kajafas.(Joh.18:14).De hogepriester diende eerst te offeren voor zijn eigen zonden,dan voor de zonden van het volk, voor vergeving van zonden bij God.

De hogepriester had toegang tot God en deed voorspraak. Hij was een middelaar tussen God en mens.

Hij offerde een stier, 14 Maar het vlees van de stier, zijn huid en zijn mest zult gij met vuur buiten de legerplaats verbranden; het is een zondoffer.Ex.29

Zo werd dan Jezus het offer op Golgotha, buiten de legerplaats!

HOOFDSTUK 3

Het vorige hoofdstuk eindigde met verzoekingen die ook Jezus had gekend tijdens Zijn aardse leven. Het eerste vers begint met een raadgeving welke men dient op te volgen wanneer ons geloof beproefd word. Op vele wijzen kan ons geloof beproefd worden, niet alleen bij een tegenslag, maar vele christenen worden soms ontmoedigd wanneer zij kijken naar broeders of zusters die zich soms on-Bijbels gedragen, samenkomsten verzuimen, geen liefde meer voor de gemeente, enz. (1) De raad die de Schrijver geeft aan die eerste messiaanse christenen, welke hij “heilige broeders” noemt:

clip_image015

richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,

In de ogen van die Joden, diende Jezus nog gestalte te krijgen, ze keken nog meer op naar Mozes. Ze leefden in Turkije, omdat ze gevlucht waren voor de Romeinen, na de tempelvernietiging. Ze werden aanzien door de andere Joden als verraders, omdat ze vluchten en niet streden.

Ons richten betekent, zien en overdenken wat Jezus deed en leerde. Jezus was een gezondene (apostel) en hogepriester ook wij zijn gezonden!

Gods woord is ons kompas, velen weigeren dit kompas, en daardoor heeft hun werelds leven in Gods ogen, uiteindelijk geen zin gehad. Zonder kompas bereik je de verkeerde haven; Wij bedenken het doel van ons geloof eclip_image017n de hemelse roeping na te streven. (Geen kerkelijke roeping) Ons doel is eeuwig bij de Heer te zijn in grote heerlijkheid, in het hiernamaals, het nieuwe Jeruzalem!

2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.Hebr.12

(2) Zoals Mozes trouw bleef aan zijn opdracht, zo is ook Jezus trouw aan Zijn opdracht gebleven. Zo is dit een voorbeeld voor ons, dat wat je ook doet voor Jezus, trouw blijft in wat u doet in gemeenteverband voor Hem. Iedereen is een deel van dat lichaam.

Jezus ontving meer heerlijkheid dan Mozes, beiden trouw, maar hun opdracht lag anders, zo neemt de schrijver dit als voorbeeld, om trouw te blijven aan de opdracht welke iedere christen kreeg: Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Het huis van Jezus bevatte alle volkeren, dat van Mozes, slechts Gods volk, Israël. Dit kunnen Joden nog steeds niet goed aannemen. Mozes was Gods knecht, Jezus was Gods zoon.

(4) Bouwheer en huis. De eer gaat naar de bouwmeester, niet naar het huis. God is de bouwmeester van alles wat is. Wij bouwen geen kathedralen, grote kerken of tempels.

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.1 Pet.2

(5,6) Mozes deed zijn werk in het huis van God, de tabernakel, en dat was goed. Christus doet ook Zijn werk, als zoon van God in Zijn huis. Dit nieuw huis is de gemeente. Wij moeten ons verder richten en de vreugde van de hoop blijven vasthouden. Wij dienen te volharden in de gezonde leer, en de aardse nadelen van een christen geduldig blijven verdragen, meer en meer komen er antichristelijke wetten gestemd door goddelozen.

DE HEILIGE GEEST WAARSCHUWDE ISRAEL

clip_image019EN WAARSCHUWT VANDAAG DE GEMEENTE!

(8) verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering,

ten dage van de verzoeking in de woestijn,

Eerst dient men te begrijpen dat wie de Geest wil begrijpen, ook eerst de Geest moet hebben ontvangen. Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan de Bijbel wel verstandelijk benaderen, filosoferen, maar zal niet tot rust komen en Gods leiding in zijn leven ervaren.

Hier gaat het om persoonlijke inzet, en iedereen wordt gewaarschuwd. Iedereen heeft de keuze, en maakt zijn keuze tegenover wat God wil. Onder het woord verharding begrijpen wij ook koppigheid. Halsstarrig vasthouden aan eigen wil, principes,tradities, gewoonten en slechte karaktertrekken, dit is de Geest tegenwerken.

Christenen mogen niet zijn als een perzik, aan de buitenzijde fluweelzacht, en als men eens beproefd, en men prikt met een naald, dan gaat alles vlot, maar als men verder doorprikt, meer inspanning of beproeving,dan botst men op de harde steen, een hard hart van eigenzinnigheid. Zo kun je een christen zijn met grenzen, die Jezus bij die mens niet mag overschrijden. Bv: Vergeven is niet altijd gemakkelijk, Jezus vraagt te vergeven, en men wil of men wil niet.

9 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen.10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.1 Cor.10

clip_image023

De beproeving en verbittering van het aardse leven.

16 Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig en verhardden hun nek en luisterden niet naar uw geboden;17 zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij onder hen gedaan had, en verhardden hun nek en stelden in hun weerspannigheid een hoofd aan, om terug te keren tot hun slavernij. Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten. 18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en, toen zij grote wandaden bedreven, 19 hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. Nehemia 9

Het volk Israel, werd ongehoorzaam, en de wonderen die God in hun midden deed veranderde hun denken en handelen niet. Zo is een genezingswonder of ander wonder geen garantie voor behoud.

Hun beproeving was eens het uitblijven van Mozes op de berg, satan was erbij om ze te misleiden en te laten afdwalen. Precies gebeurt vandaag hetzelfde, men dwaalt af van Gods belofte van Zijn wederkomst, en wil een hoofd dienen, het religieuze staatshoofd van het nieuwe Babel.

(9-11) Veertig jaar lang zagen ze Goddelijke werken, welke ze negeerden, en ze werden heel opstandig tegenover Gods knecht Mozes. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!

Dit is niet behouden worden!

God kreeg een afkeer van dit geslacht. Ze dwaalden af, typisch voor schapen, afwijken van de Bijbel en een eigen kerkboek schrijven, dit is God vernederen in plaats van hem te eren!

clip_image025Alle opstandige Israëlieten hebben nooit het beloofde land gezien. Het waren mensen die wilden terugkeerden naar hun oude gewoonten, het aanbidden van beelden zoals in Egypte, al waren ze slaven geweest. Ze verlangden opnieuw naar de smakelijke spijzen. Ze twisten met Mozes, en hadden kritiek op hem. Ze verweten hem en wilden hem stenigen, omdat ze geen water vonden!(Ex.17) Het waren mensen die twijfelden of de Here met Mozes was of niet! (Ex.17:7) Toen kwam er de strijd met Amalek, ze konden nog eens zien dat God met Mozes was! Ze wilden gewoon opnieuw hun Egyptische of wereldse aanbidding invoeren, een god, een gouden kalf. (2 Petr.2:22)

ADVIES VOOR DE GEMEENTE

(12) God vraagt waakzaamheid onder de gemeenteleden, dat daar geen mensen met een boos hart bijkomen. Dit zijn schijnbekeerde mensen die in de gemeente komen of christenen met andere kwade afvallige bedoelingen. Mensen met een kwade reputatie, die eventueel met problemen komen uit een andere gemeente.

21 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, 22 echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Markus 7

(13) Elkander vermanen. Dit is een christenplicht, van dagelijkse aard. “Zolang als men van een heden kan spreken” betekent vanuit het Grieks: zolang men nog op aarde leeft. De eerste christenen waren ook dagelijks bij elkaar, ze woonden en werkten in hetzelfde dorp, kwamen veel samen. Er was een nauwe band onder elkander.

De zonde is bedrieglijk, de gevolgen kunnen veel schade aanrichten, leugenachtige roddel kunnen een gezonde gemeente uit elkaar laten vallen, als er geen directe vermaning komt.

Elkander goede Bijbelse raad geven schept een diepere liefdesband, en voorkomt zonde.

(14) Wij zijn christenen en dienen de christelijke principes te blijven volgen tot Jezus komt. Wij moeten onze geloofszekerheid blijven vasthouden. Wanneer wij die principes loslaten, lauw worden, niet meer getuigen, dan vallen wij af. Een Joodse geloofsbelijdenis gaf geen zekerheid van behoud.

(15) Dit is ook verharding, wat vandaag gebeurt, gemeenten die geen christelijke tucht meer toepassen, het niet optreden bij mensen die dwalingen brengen, enz. alle vorm van ongehoorzaamheid aan het woord of nalatig worden. (Hebr.10:39)

Welke mensen verbitterden en verbitteren God? (15,19)

clip_image027Alle Israëlieten die onder Mozes leiding op weg waren naar het beloofde land. Ze gingen “allen” door de Rode zee, wonderlijk gered, genade dank zij Gods wonder!

Allen die niet wilden luisteren naar Mozes, of God en waarvan men hun lijken in de woestijn lagen. Allen die ongehoorzaam bleven, kwamen niet in het beloofde land.

Wij besluiten dat het mensen waren die opstandig waren tegen Mozes, zijn gezag en de wet niet aannamen,op die wijze waren zij opstandig en weerspannig tegenover God. Ze konden geen gezag aanvaarden.

Op het einde van hun lang zwerven in de woestijn en bijna aangekomen in het beloofde land, werd een deel opnieuw erg opstandig en hun doel was Mozes als leider verwerpen. Mozes een man die zijn Koninklijke eer liet vallen om de Heer te dienen die hem riep! Ze wilden niet meer strijden om in het beloofde land te komen.

2 Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron; en de gehele vergadering zeide tot hen: Och, waren wij in het land Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn gestorven!

3 Waarom toch brengt ons de HERE naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? 4 En zij zeiden tot elkander: Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren.Num.14

De getrouwe Israëlieten kwamen wel aan met hun leider Jozua!

De Schrijver neemt dit als waarschuwing voor de hedendaagse gemeente van Christus, opdat zij niet dezelfde fout en zonde zouden maken en het beloofde verliezen door opstandigheid.

Is er opstandigheid in de gemeente van Jezus Christus ?

Ja, er is opstandigheid en verdeeldheid, precies nu, wanneer wij de Heer verwachten. Er is verdeeldheid, zoals in de tijd dat Jozua het beloofde land zou binnenvallen. Wij vinden dezelfde vorm van opstandigheid, de oudsten die door de Heer werden aangesteld, wil men soms liever kwijt dan rijk!

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.2 Tim.4:3

Weerspannige christenen zoeken vandaag leraars die spreken naar hun “eigen” begeerten. Dit wil zeggen, men verandert regelmatig van gemeente, zonder besef van zonde, zonder liefde voor broeders of zusters of geestelijk verdriet. Men zoekt de wil van god niet meer.

Waarachtige christenen lijden onder die situaties, want voor hen is de gemeente geen organisatie, maar als een gevoelig lichaam, een echte geestelijke familie.

48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

Niet iedereen kan leraar worden in de gemeente, God stelt niet iedereen aan als leraar, daarvoor waarschuwt de apostel Jacobus.

Laten niet velen leraars worden, mijn broeders, daar u weet dat wij een des te strenger oordeel zullen ontvangen.Jak.3 (Telos, KJV)

clip_image029

Valse leraars, typisch voor onze dagen in de eindtijd.

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;2 Petr.2

Leraars die Christus verloochenen, dit zijn degenen die helpen met een nieuwe eenheid onder de christenen te maken. Zij verlaten het Bijbelse gezag! Geen eenheid op Bijbels vlak, maar een Babelse eenheid. Velen zullen hen volgen, en het beloofde verliezen en niet worden opgenomen door ongeloof.

HOOFDSTUK 4

Het vorige hoofdstuk eindigde, met een besluitvorming, dat allen die ongelovig bleven, het land Kanaan, “het beloofde” land niet zouden ingaan, al waren ze allemaal nakomelingen van Abraham, en dachten daarom behouden te zijn. Ze beseften nog niet dat er geen behoud meer was, tenzij door geloof in Jezus!

51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf?Joh.8

Nu waarschuwt de Schrijver de Hebreeën, dat er nog een belofte is die het mogelijk maakt tot de “rust van God” in te gaan bestaat. (1) Let heel goed op, doe niet zoals in de woestijn, de God die u redde uit Egypte, te verwaarlozen en te tergen door afgoderij.

clip_image031Wees waakzaam, en let op uw gehoorzaam gedrag, blijf vertrouwen op de belofte. Wordt niet nalatig, u mag zelfs de schijn niet wekken af te vallen van het geloof.( Hebr.10: 38,39).

2 Petrus 3:4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Het evangelie werd verkondigd, net zoals vandaag nog, maar het hielp niet. Een deel bleef ongelovig, het evangelie had geen invloed, en kon geen wortel schieten, de grond van hun hart was te hard, het wilde niet geloven. Wij gaan de rust in, omdat wij tot geloof zijn gekomen..

WAT IS DIE RUST VAN GOD?

Kanaan?

Wat bedoelt de schrijver met “Gods rust” tegenover de Hebreeërs? In een eerste opzicht mogen wij aannemen dat met die rust eerst het land Kanaan werd bedoeld. Rusten van het zwerven door de woestijn. Dit vinden wij terug in Jeremia 31:2 Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israel, op weg naar zijn rust.

Israel was op weg naar het beloofde land. Ook wij zijn op weg naar het “beloofde”. De genadeprediking van Jezus was nu een nieuwe kans om in te gaan tot Gods rust.

Sabbat?

clip_image033De apostel geeft nog meer uitleg over die “rust” van God. (4,5) Wij lezen over de dag dat God zelf rustte van zijn werken, op de zevende dag.

2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.Gen.2:2

Gods rust was niet een uitrusten van hard werken, het was een stoppen met de scheppingswerken, en een tijd van rustig genieten en zich te verlustigen.

De zondeval maakte een einde aan Gods rust. Daarna werd toch de sabbat door God ingesteld voor het volk.(Deut.5:15) Daar was een zegen aan verbonden, lees Jesaja 58: 13-14.

Wij kunnen vaststellen dat God belang hechtte aan die rust. God zegende die dag, en heiligde die. De sabbatdag, de zevende dag waarop ook Jezus genas,naar de synagoge ging en er sprak. Jezus werkte, Hij was God, en de sabbatsrust was voor het volk.

clip_image035Op bevel van de toenmalige Romeinse keizer en de paus werd het verboden om de sabbat te houden op de zaterdag, en veranderde dit naar de zondag. Ook mocht Pasen niet gehouden worden volgens de Bijbelse kalender. Polycarpus, een leerling van Johannes, en oudste in Smyrna, kon dit bevel van de Bisschop van Rome, niet aanvaarden, om het heidens Pasen op zondag te vieren, in plaats van het Pascha. Polycarpus, 86 j. werd gearresteerd en op de brandstapel gezet! Zo werd de zondag traditie, naar de wil van de mens, en niet naar de wil van God.

Deze zevende dag heeft ook een profetisch karakter.

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Zo is er 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na Christus, en dan het 1000 jarig vrederijk van rust en vrede. Deze tijd van rust staat voor de deur.

Gods rust op aarde?

17 En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.18 En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust,19 zelfs wanneer het hagelt, zodat het woud terneder stort en de stad in de diepte neerzinkt. Jesaja 32

Deze tekst spreekt over het duizendjarig Messiaanse rijk hier op aarde, dat ook spreekt over rust, en wonen in rust en veiligheid, want de Heer Jezus regeert. Gods volk Israël, zal wonen in veilige woningen, dit is de rust die het overblijfsel van Israël zal ingaan.(Jes.32:1).

Ingaan tot Gods rust, in de hemel?

12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.Openbar.3

Allen die Hem geduldig blijven verwachten, en niet afwijken van Zijn woord, krijgen deze grote belofte, ze worden een “zuil” een steunpilaar in Gods woonplaats, in het nieuwe Jeruzalem.

7 Laten wij zijn woning binnengaan, laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.8 Sta op, HERE, naar uw rustplaats, Gij en de ark uwer sterkte. 9 Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid, en uw gunstgenoten juichen!Psalm 132.

In de KJV, en de Hebreeuwse vertaling, staat er : Laten wij zijn woningen binnengaan, in het meervoud. “ We will arrive at His resting places” Dan volgt het gebed in vers 8: Treed op Here, en ga naar uw nieuw verblijf met de ark, dit is het heilige der heilige.

Hier zien wij een ingaan in de rust van God, in zijn hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt op het einde van het messiaanse rijk, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

(6,7,8) Omdat Kanaan, slechts een type was van het “ingaan in Gods rust” is er een nieuwe dag vastgelegd, de genadetijd. Daarom zegt de Schrijver, dat David opriep om gehoorzaam te zijn met andere woorden om niet verder opnieuw weerspannig te zijn, als God nog een laatste keer spreekt door zijn zoon. (9,11) Er blijft dus een sabbatsrust voor “het volk van God”, nu niet Kanaan, maar de rust die Jezus zal geven. Het volk hier bedoeld is Israël. Nogmaals een waarschuwing om gehoor te geven aan het evangelie, zo komt men ook tot rust als God.

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en

belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Zo komt een mens tot rust zoals God, die kent. Een christen wordt tevreden in zijn toestand, en aanvaard Gods wil in zijn omstandigheden, en wacht.

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Jesaja 57

DE BIJBEL IS DE STEM VAN GOD

(12) De Bijbel is levend, dit betekent dat de Bijbel in staat is, voor de mens die Gods woorden gelooft tot een nieuw leven kan brengen, een geloofsleven, een geestelijk leven, en meteen eeuwig leven. Lukas 8:11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.

Wie in de Bijbel leest, hoort Gods stem! Niet iedereen die de Bijbel leest, wordt een nieuw mens, of is gelovig. Slechts diegene die het onvoorwaardelijk eerst gelooft, dan onderzoekt en daarnaar leeft, kan God vinden.(Luc.17:6 geloof als een mosterdzaad, het kleinste zaad)

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

De Bijbel is krachtig.

Gods woorden zijn een bron van geestelijke kracht. Hij schiep hemel en aarde door zijn woord. De Bijbel is geen theorie, zoals de fabels van Darwin. Levenskracht door de beloften die God erin gaf geeft hoop, en laat de toekomst zien, het aardse leven krijgt weer zin. Die beloften gaan over de grenzen van de dood heen.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Die levenskracht is bovennatuurlijk, want die gaat uit van God. Wie christen is geworden heeft die kracht ervaren, doet steeds nieuwe ervaringen op.

De Bijbel is een zwaard.

Efez. 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Het zwaard is een wapen, en symbolisch dient het om strijd te voeren en brengt alle leugens aan het licht. Het maakt scherp en haarfijn onderscheid tussen waarheid en leugen, goed en kwaad.

clip_image039Hoe verder de wetgeving in de maatschappij afdrijft van de Bijbel, hoe meer de mensheid zich in onoverkomelijke problemen werkt. Als God zelf niet zou ingrijpen brengt de mensheid zichzelf om.(Matth.24:22)

Gods woord is in staat om onze gedachten en overleggingen te zuiveren van “foute” of zondige gedachten, het volmaakte denken komt nog. Het denken van de mens is niet altijd correct, met als gevolg ook zijn handelen. Het eigenwijze denken is zondig door onze zondige onvolmaakte status.

Koning David begreep het bad en schreef:

9 (51-11) Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit.10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;Psalm 51

(13)Meer en meer zien wij overal camera’s die ons bespieden. God heeft geen camera’s nodig, want alles van zijn schepping is onder zijn controle. Niet is voor Hem verborgen, voor Hem zijn er geen doofpotten. Wij zullen verantwoording moeten afleggen van alles wat wij hebben gedaan in ons leven.

EEN HOGEPRIESTER DIE DE HEMELEN DOORGING, JEZUS;

(14,16) De Hebreeën kenden de functie van de hogepriester, die eenmaal per jaar, eerst verzoening deed voor zijn zonden,en dan verzoening en vergeving voor het ganse volk. Men diende te begrijpen dat Jezus de Zoon van God was, en niet het heilige der heiligen is binnengegaan, maar de hemel is binnengegaan met zijn bloed. Jezus begrijpt heel goed ons zondig denken en handelen, Hij voelt en leeft met ons mee.

Vers 16 sluit aan bij wat staat in vers 13. Alles wat God heeft gezien van ieder mens is bij Hem bekend. Maar wij moeten niet angstig zijn om voor Hem te verschijnen, zijn rechterstoel is de genadetroon. Ook nu mogen wij reeds toetreden tot die troon om hulp

HOOFDSTUK 5

HOE WERD MEN HOGEPRIESTER?

(1-4) Iedere hogepriester trad op als bemiddelaar tussen het volk en God. Hij bracht offers als gaven en offers voor hun zonden. Zonden werden vergeven op basis van een gebracht offer door de zondaar in de tempel. Een onschuldig dier diende te worden geofferd in de plaats van de zondaar. De oorbiecht tot vergeving van zonden is niet christelijk!

Een Hogepriester deed ook voorbede voor het volk.

Deze Hogepriester werd door mensen aangesteld of verkozen, zoals ook tijdens Jezus leven, dan kwam de onrechtvaardige Kajafas tijdens de Romeinse bezetting.

De hogepriester had normaal medelijden met “onwetenden” en “dwalende mensen”. Ook hijzelf was een zondaar. Deze onwetende mensen zijn mensen die zondigden zonder te begrijpen of te weten wat de wet vroeg. De dwalende, zijn de mensen die verkeerde uitleg of tradities volgden, toch bleef het zonde voor God.

2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer iemand zonder opzet zondigt in een van de dingen die de HERE verboden heeft te doen, en een daarvan doet,3 dan zal, indien de gezalfde priester zonde gedaan en daardoor het volk in schuld gebracht heeft, hij voor de zonde die hij begaan heeft, een jonge, gave stier de HERE tot een zondoffer brengen.4 Hij zal de stier naar de ingang van de tent der samenkomst brengen voor het aangezicht des HEREN, zijn hand op de kop van de stier leggen en de stier slachten voor het aangezicht des HEREN. Levitus 4

Hier ligt een les in voor ons. Omdat ook wij in ons “oud” of “onbekeerd” leven zondigden uit onwetendheid, en de gevolgen droegen, als ongeluk, ziekte, tegenslag enz. dienen wij nu anderen te waarschuwen voor onwetendheid. Bv. Afgoderij, beeldenverering uit onwetendheid. Daarom is de liefde Gods in ons , die ons dringt om vrijmoedig te getuigen.

HOE WERD JEZUS HOGEPRIESTER?

(5-10) De apostel wil nu aantonen, na zijn uitleg, dat Jezus als Hogepriester kan werken, omdat Hij daarvoor werd geroepen door Zijn Vader in de hemel. Hij toont het hen aan door Bijbelteksten aan te halen. Jezus werd Hogepriester “uit God”! Jezus als zoon van God. Jezus was geen Hogepriester uit Aaron, maar kwam uit de stam Juda, waaruit de koningen kwamen, Zo is Jezus Koning en Hogepriester, door God zelf geroepen. Satan wil die plaats, in de plaats van Jezus, antichrist, Paus of hogepriester, en koning, staatshoofd.

clip_image041

4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet:

Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.Ps.110

Verder geeft hij uitleg dat Jezus wel lichamelijk zwak was in zijn lichamelijk lijden, maar helemaal niet zwak voor de zonde, want Jezus zondigde niet. De schrijvende apostel heeft hoogstwaarschijnlijk de smekingen gehoord van Jezus in de hof van olijven, en Hem zeer angstig gezien. Uit Zijn lijden heeft Hij gehoorzaamheid geleerd, gehoor gegeven aan de opdracht van God. Jezus kon dan bidden: “Uw wil geschiede” . Zijn bidden werd verhoord, Hij werd verlost uit Zijn doodsangsten. (9) Zo is Hij voor allen die aan Hem gehoorzamen, een Verlosser geworden, een bemiddelaar tussen God en mens.

Allen die in Hem geloven en Hem gehoorzamen worden behouden, maar is ook ieder christen bereid te lijden zoals Hij? Kan men spot , kwaadsprekerij, haat of onrechtvaardige behandeling verdragen? Is men bereid zijn leven voor Jezus te geven?

VERZWAKKING VAN BIJBELKENNIS

(11-14) De apostel stelt vast dat zijn lezers, ook verzwakt waren in hun kennis van de ceremoniën in de tempel, en zo kon hij niet verder diepere uitleg geven. Intussen waren ze al enige tijd christen, hun kennis was zeer zwak geworden. Ze hadden weinig inspanning gedaan om er meer van te weten, er was geen voldoende geestelijke groei, ook ,de beginsels waren ze vergeten.

Bedenk ook de Emmaüsgangers, die niet alles geloofden wat er stond. (Luk.24:22) De apostel vergelijkt ze met zuigelingen, onbewust.

clip_image043clip_image045Toch waren daar nog anderen die volwassen zijn geworden, ze hebben al weet van goede Bijbelkennis.

Ze hebben hun zinnen geoefend in het onderscheiden tussen goed en kwaad, aan de hand van de Bijbel. Dit mediteren vraagt tijd, inspanning en soms opoffering van andere bezigheden of vermaak. Vroeger was er een geldboete op verboden samenkomsten voor Bijbelstudie! (Foto van een afgescheiden dominee in de keuken van een hoeve)

Deze inspanningen zijn noodzakelijk, precies als het drinken van water in de woestijn, drinken moet men of men dorst heeft of niet. Bijbelstudie is broodnodig, of men zin heeft of niet, gevoelens kunnen geen rol spelen.

Vandaag, in een tijd van ernstige dwalingen, waar Jezus zo sterk heeft voor gewaarschuwd, is het meer dan nodig goede Bijbelkennis te hebben.

Hoe kan men persoonlijk oefenen? De beste discipel, is degene die getuigt, en veel vragen van de mensen moet beantwoorden. Veel theologen die eer en aanzien zoeken van mensen, zullen verloren gaan als je goed luistert naar Jezus :

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.41 Eer van mensen behoef Ik niet,42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.Joh.5

HOOFDSTUK 6

clip_image047(1,3) De apostel maakt duidelijk dat hij verder zal gaan met zijn onderwijs, voor degenen die zich inzetten, en geestelijk willen groeien. Hij komt er niet meer op terug om opnieuw te leren dat je niet gered wordt door goede werken, en wanneer men iemand kan dopen en dergelijke. Wij zien dat de apostel ook handoplegging, opstandingen en oordelen ziet als de beginselen van het evangelie. Hij komt hier niet meer op terug. De apostel gaat niet bedelen opdat iemand naar zijn onderricht tot behoud wil luisteren, er is duidelijk geen tweede kans, nadat je het evangelie hebt gehoord. Er is ook maar één Bijbelse doop. Zo is de kinderdoop niet terug te vinden in de

Bijbel, het is geen doop, maar een besprenkeling.

Ten tijde van Polycarpus, was er een zekere Hermas te Rome. Die man leerde dat er wel een tweede kans bestond, hij bleef niet bij de gezonde Bijbelse leer en voegde zich al bij de eerste katholieken. Zijn brieven werden later als apocrief beschouwd. Wie zijn leer bestreed werd toen als ketter aanzien.

Kan een kind van God toch verloren gaan?

(4,8) Deze vraag kan veel discussies uitlokken, en toch is het antwoord eenvoudig: JA!

De apostel geeft hier verder uitleg en geeft duidelijk de reden aan waarom dat wel kan. Hij begint met het woordje “Want” in aansluiting op de vorige verzen. Hij geeft duidelijk aan dat er zijn die langzaam afvallen , en dat is zeer ernstig. Dit ook is zonde tegen de Geest.

Onder invloed van Keizer Constantijn dienden de christenen een diepgaande keuze te maken, alleen de Bijbel verder te volgen, in Gods handen te blijven, met het gevolg opnieuw door de keizer als ketter te worden vervolgd of de on-Bijbelse Babelse staatsgodsdienst aan te nemen, met een gedwongen kinderdoop, enz.

1 Joh. 2:5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

Allen die Gods woord alleen blijven vertrouwen, blijven onderzoeken, blijven lezen, blijven toepassen wat ze leren, zullen niet afvallen!

God toetst alle gemeenteleden door dwalingen toe te laten.

1 Cor. 1:10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen.

1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

Judas 1:19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Wat hier staat in 1 Cor.11:19 onder “scheuringen” staat in het Grieks: dwalingen. Het zijn die dwalingen die onder de christenen een zuiverende functie hebben, om de ware van de valse christenen af te scheiden.

Hoe beschrijft hij een christen?

Ze waren eens “verlicht” geweest.

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Deze mensen hadden het evangelie gehoord, uitleg gekregen en aangenomen. Ze konden nu niet meer zeggen dat ze onwetend waren over Gods plan en behoudenis door Christus. Duisternis is onwetendheid, of weigeren te geloven.(Ps.82:5) Ieder mens krijgt een kans Jezus aan te nemen.

Johannes 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Ze hadden van de hemelse gave genoten.

Ze hadden vergeving van zonden ontvangen. Ze hadden deel gekregen aan de H.Geest.

Hand. 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Ze wisten al een en ander van Gods profetische woord en krachten. Ze hadden geproefd. Dit wil zeggen ze hadden al kleine ervaringen gehad. Doch niet alles wat je proeft valt in je smaak, maar je hebt wel kennis over wat het gaat, en of het werkelijk wil.

Rom. 12:6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is:

1 Cor. 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Het is niet mogelijk, afgevallen christenen terug tot bekering te brengen.(6) Ze kruisigen Christus opnieuw en maken het evangelie belachelijk door hun on-Bijbels te gedragen. Het wordt opgemerkt door andere christenen. Vruchten zijn herkenbaar.

De apostel maakt tot slot een vergelijking met de regen die op de aarde valt. Regen is water, het water is symbolisch Gods woord. De grond is het hart van een mens, en het kan twee kanten uit, “goede vruchten” of “dorens en distels” voortbrengen. De goede vruchten zijn de positieve resultaten van Bijbelse invloed op de mens. Die mens zal zegen van God ontvangen. Dorens en distels, onkruid is een beeld van zonde in de Bijbel. Dit is de mens waarbij de Bijbel geen enkele verandering brengt in zijn persoonlijk leven, door onwil, ongeloof, hem wacht Gods vloek.

Mensen als bomen.

clip_image049Mattheüs 7:16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

clip_image051Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Een mens die zich wortelt in de waterstromen van Gods woord, kan beter tegen droogte, storm, en allerlei beproevingen. Christenen die niet drinken van Gods woord, kennen geestelijke uitdrogingsverschijnselen. Bij grote moeilijkheden gaan ze hun vertrouwen op mensen stellen. Ze zoeken troost op wereldse wijzen en volgen uiteindelijk de grote meerderheid.

CHRISTENEN DIE VOLHARDEN……

clip_image053(9) De apostel Johannes richt zich tot hen die blijven volharden. Uw behoud is afhankelijk van uw volharden zo laat hij verstaan, dit om alle dwaling de mond te snoeren. Sommige christenen denken: ik ben tot geloof gekomen en gered en dat is, genoeg, Israel was ook eerst blij van de slavernij verlost te zijn, maar dan begon het pas, de woestijnbeproevingen, en velen kwamen om door ongeduld en bereikten het beloofde land niet! Bedenk het kalfdansen!

(10) God is rechtvaardig en Hij zal uw geloofswerken en de soms pijnlijke keuzes die u maakte niet vergeten. Geloofswerken zijn al uw opoffering, uw inzet, hulp en barmhartigheid tegenover uw broeders en zusters. Deze dingen werden gedaan uit wederliefde tot de Heer, en niet met een voorwaarde van wederdienst. Goede werken zonder wedergeboorte zijn geen geloofswerken!

HET VERLANGEN VAN DE APOSTEL.

(11-12) De apostel hoopt dat iedereen ijverig zou blijven voor het evangelie en zijn heiliging, om de hoop op het zoonschap te mogen ontvangen. Ze dienden te blijven bij deze gezonde leer. Hij weet dat er mensen zullen afvallen, maar geeft ze nogmaals goede raad. Twee dingen zijn noodzakelijk voor een christen die behouden zal worden, twee sterke benen, het ene been noemt “Geduld” en het andere “Geloof” . Zo is men op weg naar alles wat God ons beloofde. Het geloof krijgt men bij de wedergeboorte, en het geduld is de weg naar het beloofde. Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

ABRAHAM ALS VOORBEELD.

(13-17) Abraham, de man van geduld en geloof! God beloofde en zwoer dat hij Abraham zou zegenen. God zwoer bij Zichzelf, omdat er geen hogere macht boven Hem was. Mensen leggen een eed af tegenover mensen die hoger staan dan zij. De burgemeesters leggen de eed af in handen van de gouverneur, ministers in handen van de koning enz. De belofte die God herhaalde:

16 Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt,17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen.18 En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.

Abraham wilde zijn zoon Isaac offeren en zette de nodige geloofsstappen. Welke vader zou dit doen, zonder enige zekerheid dat hij zijn zoon zou terugkrijgen van God? Abraham twijfelde niet aan Gods woord. Zo is er ook geen enkele gelovige christen die twijfelt aan de Bijbel. Daarom had Abraham zekerheid dat God zijn woord zou houden. Het geloof werd beproefd, en Abraham wortelde zijn geduld in zijn vertrouwen op God, ook al wachtte hij meer dan dertig jaar hierop!

Zo moet ieder christen geduld hebben, tot Hij plots komt.

Zo zullen wij vanaf nu ook christenen horen die geen geduld hebben, en niet verder vertrouwen op de belofte van Zijn komst. Ze zullen de profetische woorden verdraaien en spotten. Ze vertrouwen de Bijbel niet meer!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 Petr.3

EEN CHRISTEN TWIJFELT NIET!

clip_image055(18-20) God heeft Zich verbonden door een belofte en een eed, twee onveranderlijke dingen. Dit feit is voor ons een krachtige reden, om te blijven hopen en de beloften te verwachten met zekerheid, ook al duurt het jaren.

Die geloofzekerheid van al Gods beloften, zijn voor ons als een groot anker in ons zielenleven. Die hoop heeft de werking van een anker. Vandaag zijn er denominaties met allerlei winden van valse leringen, die verdeeldheid zaaien onder de christenen, die massale afvalligheid en onverschilligheid veroorzaken.

clip_image05714 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,Efeze 4

Ook als wij andere beproevingen kennen, is het deze hoop die een christen recht en staande zal houden, ja, als het hart verankerd ligt in Gods woord. Een anker dat goed vast zit, houd het schip veilig vast, en een christen die zich heeft verankerd in Gods woord zal niet ondergaan!

Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

De apostel wil de ogen der Hebreeën openen, door aan te tonen dat dit anker er is gekomen door Jezus, die precies als een hogepriester optrad, in het heilige der heiligen, en dit deed Jezus met Zijn eigen bloed voor ons.

Zo is er dan een vaste verbinding tussen iedere christen op aarde was en waar God woont in de hemel, want God was aanwezig waar de ark des verbonds stond.

(20) Jezus ging binnen als “voorloper”. Dit betekent als wegbereider, en aankondiger van een grote en plechtige gebeurtenis. (Dan.3:4). De weg tot de hemel was ontoegankelijk en werd vrijgemaakt door Jezus bloed. Jezus maakt alles klaar voor Zijn volgelingen die Hem later zullen volgen en in de aanwezigheid en heerlijkheid van God zullen komen.(1 Cor.2,9)

Lukas 7:27 Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal.

De Hebreeërs dienden te begrijpen wat Jezus precies had gedaan, als hogepriester in de hemel, net zoals Melchizédek deed op aarde, bij het binnengaan in het heilige der heiligen.

 1. De weg tot God opnieuw vrijgemaakt door Zijn eigen offer.
 2. Wie in Hem geloofde, heeft toegang tot die weg gekregen door geloof.(3:19)
 3. Jezus brengt straks alle zijn volgelingen op de plaats waar God woont.

HOOFDSTUK 7

clip_image059Wie was dan die mysterieuze Melchizédek, koning en hogepriester?

(1-3) Deze vraag stelt men al jarenlang en onderzoekt men al eeuwen!

De schrijver geeft hier meer uitleg, opdat ze wellicht de betekenis van deze hogepriester en koning hadden vergeten.

Hij was koning van Salem, in Kanaan,. Salem, de oude naam van Jeru-salem. Hij was priester van de allerhoogste God, een priester door God geheiligd. Hij zegende Abraham na zijn behaalde overwinningen en gaf hem brood en wijn. De Bijbel geeft regelmatig aandacht aan de betekenis van namen, zo ook keert dit hier terug. De betekenis van de naam staat niet altijd tegenover de realiteit van de persoon.

De betekenis van de naamMelchizédek.”

Koning der gerechtigheid en vredevorst.

Koning van Salem: betekent in feite God of Jezus zelf. Zonder ouders, geen geslachtsregister, kent geen begin noch einde, geschapen als een Zoon van God.

clip_image061Melchisedek zelf had voorgeslacht volgens Joodse schriftuitleggers die denken aan de kleinzoon van Noach. Hier bestaan dus vele uitleggingen. Doch God zelf zwijgt over zijn geboorte, dood, of stamboom,dit is zeer geheimzinnig. Dit kunnen wij best aanvaarden zoals het er staat, want het is als een perfect voorbeeld voor Jezus en wijst op de eeuwigdurende titel van Koning en Hogepriester.

In de Qumranrollen staat dat Melchisedek van de stam Levi zou zijn, wat de apostel sterk tegenspreekt.

Melchisedek is een m.i. profetisch beeld van Jezus als komende vredevorst in Jeruzalem, of Melchisedek is een verschijning van Jezus in het O.T. Toen had Jezus inderdaad noch vader, noch moeder. Later had Hij een Vader in de hemel en een moeder op aarde.

De “orde” van Melchisedek, dat woord “orde” betekent in het Grieks, “tegenbeeld” “voorafbeelding” of “kopie”.

In de derde eeuw n.Chr. waren er nog de Melchisedekianen, gnostieken,die leerden dat men Melchisedek meer diende te aanbidden dan Jezus Christus! Ze steunden erop dat Jezus aards was, en een vader en moeder had! Die mensen zagen Melchisedek hemels!

De profetie van Psalm 110 is in vervulling gegaan:

Psalmen 110:4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.

Dit werd hier gezegd over Jezus, de Messias.

clip_image063(4-10) De apostel geeft nog meer uitleg over deze koning van Jeruzalem Melchisedek.

Abraham gaf de koning een tiende van de buit, dit toont aan dat deze koning hoger gezag had dan Abraham. Abraham erkende deze koning en Hogepriester, dus was Melchisedek geen heidense koning die woonde in Kanaan.

De levieten, naar de ordening van Aaron, mochten tienden heffen van het volk, het waren afstammelingen van Abraham. Dus er waren toen nog geen priesters naar de orde van Levi, want Levi was nog niet geboren. Hij was nog in de lendenen van zijn vader.(10)

(7) Slechts de meerdere kan een mindere zegenen. Melchisedek zegende Abraham, De aartsvaders zegenden hun kinderen (Gen.27:26).David zegende het volk (2 Sam.6:18)

Onder deze zegen begrijpt men een bijzonder gebed voor een ander.

GOD WIJZIGT DE WET VAN MOZES.

(11) De apostel gaat verder met zijn uitleg, waarom er nu verandering was gekomen in de priesterdienst. Toen het volk de wet had ontvangen, werden er priesters aangesteld uit de stam van Levi. Deze tempelpriesters brachten vele offers van dieren om verzoening voor alle zonden te bekomen. Indien hun werk volmaakt zou zijn voor God, waarom gaf God dan nog een nieuwe priester naar de orde van Melchisedek?

Met deze vraag probeert hij de Hebreeën die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen beter het volmaakte verlossingwerk te laten begrijpen. Bijzonder het verband tussen Jezus en Melchisedek.

clip_image065clip_image067Deze mensen waren Joden en zeer sterk traditioneel verbonden met de wet, dus dienden zij zich aan te passen aan deze grondige wijziging van priesterorde met de komst van Jezus. Dit was moeilijk te begrijpen maar zeker noodzakelijk.

Ook katholieken en protestanten hebben het moeilijk om zich om te vormen tot Bijbelgetrouwe christenen, omdat on-Bijbelse tradities zijn soms vastgeroest. Bv. Het bidden met gevouwen handen en gesloten ogen, het ophangen van kruisbeelden, zwarte priestergewaden, zoals de Baalpriesters, enz.

(12-14) Het Levitische priesterschap was volgens de wet van Mozes. Jezus behoorde tot een andere stam, de stam Juda en niet uit de stam van Levi. De stam Juda had niets met altaardienst te maken, en zij mochten niet toetreden tot het altaar volgens de wet. Koning Uzzia werd met melaatsheid geslagen toen hij uit hoogmoed, zelf het reukofferaltaar bediende. God strafte de koning. Nu kwam er als gevolg hiervan een grondige wetswijziging, legt de apostel uit. Nu kwam er een wetswijziging, waarbij ook de stam van Juda, met koningen bij de stam van de priesters werd samengevoegd.

Een nieuwe soort van priesters…….

(15) Nieuwe priesters naar de orde van Melchisedek, koning en priester. Een eerste priester is opgestaan in tegenstelling tot de Levitische priesters, met overdracht van vader op zoon. Aan de hand van een DNA onderzoek is het mogelijk vandaag nog onder de Joden de priesters aan te wijzen. Deze priesters zijn sterfelijk in tegenstelling tot de priesters naar de orde van Melchisedek, die onsterfelijk waren.

(17,18) Van Jezus werd er geprofeteerd dat Hij priester zou zijn naar de orde van Melchisedek. (Ps.110:4). Hieruit blijkt nogmaals hoe heel belangrijk profetische Bijbeltekst is, de apostel legt deze profetie uit, hij spreekt niet uit zichzelf.

Wetten die zonder nut zijn, en niet verder efficiënt, worden gewijzigd of afgeschaft. Het zijn wetten die hun doel niet bereiken. Evenzo bereikte de wet van Mozes ook niet het vooropgestelde doel, om volkomen behouden te worden. Het bloed van de geslachte dieren waren voor God niet volmaakt, maar een voorbereiding.

(19) In de plaats van de wet, waardoor niemand kon worden gered,komt er de hoop, om bij God te komen, of behouden te worden. Door geloof komt er de hoop, onze verwachting:

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.(1 Joh.3)

(20-24) God heeft gezworen dat Jezus eeuwig Hogepriester zou zijn, en erfelijkheid niet meer nodig was. Er waren vele Levitische priesters, omdat ze stierven, en opgevolgd dienden te worden. Een grafsteen werd gevonden van een leviet, met de zegenende handen, als hun symbool erop.

Jezus staat borg voor het nieuw en beter verbond dan het oude. Borg staan betekent zekerheid, wie borg staat moet ook solvabel zijn. Normaal staat men borg met vaste waarden of bezit. In dit geval hier staat God zelf borg voor de uitvoering van dit verbond.

Borg staan voor iemand is iets wat de Bijbel duidelijk afkeurt, want het kan zware teleurstellingen krijgen.

clip_image073

Spreuken 17:18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft, die zich borg stelt voor zijn naaste.

Spreuken 22:26 Behoor niet tot hen die handslag geven en zich borg stellen voor schulden;

ALLEEN BEHOUDENIS DOOR JEZUS.

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,

daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebr.7)

5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, (1 Tim.2).

clip_image075Slechts door Jezus kan iemand behouden worden. Hij is de enige weg, daarom heeft de satan zoveel dwaalwegen gemaakt, daarom zijn er zoveel godsdiensten en afgoden. Daarom werd de moeder van Jezus misbruikt, om mensen af te leiden en occult te binden. Maria is dood, begraven, nooit opgestaan en kende zeker geen hemelvaart! Ze is hoegenaamd nooit een middelares geweest!

De Poolse paus was sterk gebonden aan dit afgodsbeeld, en liet de kogel van zijn aanslag plaatsen in de kroon van dit Mariabeeld te Fátima, als dank voor zijn redding, wat een afgoderij en sterk werk van satan.

clip_image077(26- 28) Jezus was de perfecte Hogepriester die er nodig was, voor het volk en om een mogelijkheid te scheppen om de ganse wereldbevolking door geloof te kunnen behouden. Hij was heilig en zonder zonde, hemels!

Het volbrachte offer van Jezus is er “eens en voor altijd”. De zonden van ieder mens zijn verzoend door dit bloedig offer. Sommigen maken hier misbruik in hun uitleg, en verkondigen een alverzoeningsleer, waarbij ieder mens, en tot de duivel toe behouden zal worden. Ook in Evangelische kringen rukt deze dwaling op met steun van sommige mirakelpredikers!

Romeinen 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Allen die tot geloof in Jezus zijn gekomen, zijn Koninklijke priesters, maar niet om tempeldienst te doen, en offers te brengen. Bijbelgetrouwe christenen vormen een nieuw priesterschap, dat niets te maken heeft met de namaakpriesters met zwarte priesterkledij van de Katholieke kerk. Deze priesters hebben geen tempel of kathedraal, maar het zijn verkondigers van het evangelie, zij getuigen van Jezus Christus, kwamen samen in huizen, ze dragen geen priesterkledij, en het merendeel is wel gehuwd en hebben kinderen. De apostel Petrus beschreef de gemeente als volgt:

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Hoofdstuk 8

(1,2,3) Het allerbelangrijkste punt schrijft de apostel, is de wetenschap dat wij nu een hemelse hogepriester hebben, die zetelt aan de rechterhand van Gods troon zelf in de hemel. Hij doet dienst als een hogepriester, maar in een tabernakel of tempel door God zelf gemaakt in de hemel.

Jezus Christus is dus een dagelijkse bemiddelaar tussen God en Zijn kinderen, wat is het een genade Hem persoonlijk te mogen kennen en te ervaren. Gods volk heeft Hem verworpen, en nu strijden ze dagelijks in hun eigen kracht, tot de dag dat Hij komt om een overblijfsel van zijn volk te redden, en af te rekenen met Israëls vijanden.(Matth.22:44)

clip_image079

(4,5) Bedenk dat Jezus hier op aarde niet diende te blijven, er waren de priesters die tempeldienst deden om volgens het oude verbond de offers te brengen. De schrijver legt uit dat hun werk slechts een voorafschaduwing was van het hemelse welke Mozes had gezien op de berg, namelijk een tabernakel zoals God die wilde.

(6,7) Nu heeft Jezus een nog belangrijker bediening dan Hogepriester, want het is niet meer naar het oude verbond, maar een nieuw verbond met de ganse mensheid. Het nieuwe verbond is veel beter, want Gods beloften geven veel meer rechten! Jezus stelde het nieuwe verbond in werking en is dus rechtsgeldig.

De beloften in het nieuwe verbond zijn nu perfect, volmaakt, het oude verbond, de wet was wel goed en zonder fouten, het had geen reddingskracht, en niemand kon erdoor behouden worden! In het volgende hoofdstuk legt de apostel uit waarom.

Vele van die betere beloften zullen nog worden vervuld, ons beloofde verheerlijkte lichaam, zonder ziekte en dood. Onze hemelse woning komt nog, onze erfenis, enz. alles uit genade.

HET NIEUWE VERBOND WAS VOORZIEN

clip_image081(8,12) De apostel gaat zijn lering aantonen vanuit het woord van God zelf. Hier was dit noodzakelijk. De apostel gaat verwijzen naar een profetie van de profeet Jeremia, en neemt die tekst over in zijn brief. De profeet Jeremia profeteerde in 629 voor Christus al dat God een nieuw verbond zou maken voor Israël en Juda.

Het zou geen verbond zijn zoals het oude, waarbij God hen vasthield en wonderlijk uit Egypte bracht. Toen ook had Gods volk zich niet gehouden aan dit verbond, en vervielen al vlug naar hun oude afgoderij van Egypte.

clip_image083Ook ten tijde van de profeet Jeremia, luisterden zij niet naar hun profeten, en als straf kwamen ze terecht in de Babylonische ballingschap . Dit is een voorbeeld als kinderen van God niet luisteren naar hun Vader. Ook dit is voor de christenen!

Hebreeën 12:7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.

10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen,

en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.(Hebr.8)

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.(Jer.31:31-34.)

Wat bijzonder opvalt in de profetie, is dat God een totaal nieuw gegeven naar voor brengt in zijn schepping van de mens. Totnogtoe waren er in het oude verbond al de wetten die God gaf aan Mozes, en het volk diende al deze wetten te volgen.

Hier verandert God het innerlijke van de mens zelf in dit nieuwe verbond. Dit is een herschepping van de mensen die in het nieuwe verbond gaan en willen geloven.

God laat hier weten wat Hij doet. “Ik zal” tot driemaal toe. God verandert die mensen hun verstand, hun hart en hun statuut:

clip_image085Hun verstand opdat ze zouden kunnen begrijpen wat Gods woord, de Bijbel betekent! (Luc.24:45) Vandaag door de werking van Gods Geest in die mens.

Hun hart, opdat ze met liefde God kunnen dienen, willen en proberen te gehoorzamen en met liefde en kracht te getuigen.

( Rom.5:5)

Hun wezen, ze veranderen in een kind van de ene levende God. (Joh.1:12)(Rom.8:15)

Met andere woorden het zijn nieuwe mensen, God verandert ieder mens die dat wil.

Ik zal hen tot hun God zijn, Hij zal zijn kinderen inspireren.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

clip_image087

HET NIEUWE VERBOND KWAM

Mattheüs 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

De schuld werd vergeven door Jezus bloed voor het ganse menselijk geslacht. Hierdoor vervallen alle tempelpriesters, alle ceremoniële wetten van de tempel, alle offers, wat begrijpelijk is.

Dit verbond is gesloten met allen die in Jezus geloven! Jeremia schreef over een nieuw verbond met Israël, maar wist nog niet dat een deel van Israël, het nieuwe verbond zou afwijzen. Die Joodse mensen zijn de afgebroken takken waarvan Paulus schrijft in de Romeinenbrief.

Vandaag zijn er de hoogmoedige christenen die Israël verwerpen, en het Gods volk vandaag in een kwaad daglicht stellen,dit is gevaarlijk.

19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden.20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.Rom.11

(11,12) In het nieuwe verbond gaat het niet meer over een leren van wetten zoals door de priesters bij het oude verbond, waarbij dagelijks onderwezen werd over de wetten. Waarbij dan nog andere religieuze wetten kwamen van mensen.(Talmoed)

Het nieuwe verbond zal voor het overblijfsel van Israël beginnen bij Zijn wederkomst dan zullen zij geen onderwijs meer van doen hebben.

Vooraleer de profeet Jeremia aankondigt dat God een nieuw verbond zal maken, haalt Jeremia 31:29-30 een spreekwoord aan:

29 In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden.30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven; ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

Men leerde dat de kinderen altijd de gevolgen droegen van de zonden van de vaders of moeders, tot in derde en vierde geslacht. Toch was dit niet altijd het geval, dat ziekte een gevolg is van zonde. Slee tanden betekenen dat de tanden zwak en stomp waren.

Luister wat God zegt door Ezechiël 18:

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:2 Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden?3 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, gij zult dit spreekwoord in Israel niet meer gebruiken.Ezechiël.18

HET NIEUWE VERBOND IS GENADE!

clip_image0891 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.Joh.9

Hier bevestigt Jezus dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde. Maar hij wijst naar de “werken Gods” en dat was wijzen naar zijn nieuw verbond van genade. Jezus genas de blinde, en zo werden de werken van God door Jezus zichtbaar voor de wereld!

Het nieuwe verbond is een verbond van genade en vergeving door het bloed van Jezus Christus.

De Joden verwerpen nog steeds dat Jezus de zoon is van God, maar bij Zijn zichtbare wederkomst zal Hij het overblijfsel van zijn volk genadig zijn, omdat zij dan onder zijn nieuw verbond komen.

Over dit nieuwe verbond werd geprofeteerd door de apostel Paulus aan de Romeinen:

24 Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden.25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. Rom.11

(13) Door het nieuwe verbond is het oude verouderd en bijna ten einde.

HOOFDSTUK 9

clip_image091De schrijver geeft hier in de eerste tien verzen uitleg over de eredienst in de tempel, het aardse heiligdom, in overeenstemming met het eerste verbond. Hij treed ook niet in bijzonderheden.(6). Hier willen wij verwijzen naar de Bijbelstudie over de tabernakel.

(8,10) De apostel laat weten dat hier de weg tot het heiligdom nog niet open was, niet toegankelijk, zolang de eerste tentgedeelte met de kandelaar en de toonbroden er nog was. Dit alles was in feite een voorafbeelding van wat komen moest. Het brengen van al de rituele offers bereikten niet hun doel. Het grote doel was een rein en gerust geweten te bekomen, en dat hadden de mensen niet. Het vervullen van hun plicht naar de wet, was voor God onvoldoende. Het brengen van die offers koste de zondaar wel veel geld, zo zien wij dat goede werken of geld of giften geen vrede brengen tussen God en de mens. Daarom spreekt de apostel : bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.(10)

Een compleet herstel in de relatie tussen God en mens! Lukas 23:45 want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

JEZUS EN NIEMAND ANDERS IS DIT HERSTEL

(11,12) Daartegenover stelt de apostel : “ Maar Christus…”Jezus ging het hemelse heiligdom binnen, met zijn eigen bloed en bekwam een eeuwige verlossing voor hen die in Hem geloven.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

In het licht wandelen is geloven en betekent dat men zijn levensgedrag helemaal wil aanpassen aan alle raad en gebod die God geeft in het Bijbelse licht. (Ps.119:105)

Hier is het begin van het herstelplan: de zondeschuld is betaald. Het gevolg daarvan is dat ziekte en dood is overwonnen, en dat zal pas tot uiting komen op de dag van de opname, een onsterfelijk lichaam en eeuwig leven.

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Jesaja 53

clip_image093De profeet Jesaja sprak hier tot zijn volk Israël, dat eigenzinnig was en afdwaalde van zijn God, het had genezing, herstel nodig! Het herstel of de geestelijke genezing voor Israël, zal komen bij hen die Jezus aannemen, en de rest bij de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Gods eerste bedoeling was het wegnemen van de zonde, en niet de ziekte en dood, welke een gevolg daarvan was.

De grootste dwaling is er vandaag, dat men de Bijbel wil aanpassen aan zijn eigen wil, zijn eigen gedachten, zijn eigen streven. Men kan zingen op twee manieren: om zichzelf te behagen of om God te eren!

Reiniging van zonden.

(13,14) Hier vinden wij heel merkwaardig het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe in Jezus bloed. Het bloed van de dieren heiligde de zondaar, en het reinigingswater gemaakt met de as der dieren, gebruikte men om zich te ontreinigen, wanneer men onrein werd door bv: een dode aan te raken bijvoorbeeld. Doch al deze dingen waren uiterlijk. Dit alles was een uiterlijk reinigingsritueel.

Het offer van Jezus had een veel betere reinigingskracht dan dat van dieren. Niet alleen de uiterlijke zonden worden vergeven, maar ook de verborgen zonden. De zonden in de gedachten van de mens, worden vergeven. Een knagend geweten.

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5

Met andere woorden die man of vrouw heeft ook al gezondigd en heeft dus vergeving nodig. Hier toont Jezus aan hoe noodwendig het is te geloven in Zijn offer, om rein te staan tegenover God.

Het offer van Jezus reinigt ons “bewustzijn” van dode werken. Jezus wilde dat het innerlijke van de mens gereinigd werd, en dat de mens zich bewust zou worden van zijn zondig denken. Jezus zelf reinigt ons “geweten”. 1 Petr.3:21 gevolg:doop!

27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Matth.23

Deze dode werken, zijn alle religieuze handelingen die een mens stelt om vergeving van zonde te ontvangen. Vele godsdiensten leren om zelf inspanningen te leveren met het doel vergeving van God te ontvangen. Zelfgeseling, boetedoening, geldoffers, bedenk de aflatenhandel, en zoveel andere rituelen. Deze inspanningen komen door inspiratie van boze geesten, die op deze wijze het offer van Jezus als onvoldoende of in de plaats van Jezus’ offer beschouwen. (Antichristelijk).

OUD EN NIEUW VERBOND DOOR BLOEDSTORTING VAN KRACHT

(15,17) Jezus is de bemiddelaar van dit nieuwe verbond, Hij verloste allen die onder het oude verbond hadden gezondigd, geloofden en recht hadden op de beloofde erfenis. Het is als met een testament, eerst dient iemand te zijn gestorven, dan pas is zijn testament van kracht. Zo is dan het verbond van Jezus van kracht geworden.

(18,22) De schrijver verwijst naar het oude verbond dat door bloed van dierenoffers werd bezegeld. Mozes deelde de wet aan het volk mede, dan besprenkelde hij het boek en het volk, zo werd het verbond met God gesloten. Zonder bloedstorting kwam geen reiniging en geen vergeving! Dood en zonde staan in verband met elkaar, daarom diende de zondaar ritueel zijn handen op het onschuldig dier leggen, wat betekende dat hij zijn zonden op het dier legde, en daarom diende te sterven. Zo konden de Hebreeën beter begrijpen, dat Jezus, onschuldig, al onze zonden droeg, en stierf in onze plaats.

Was Jezus niet gestorven, en opgestaan als bewijs van onschuld, dan was de ganse mensheid verloren en er was geen verzoening door zijn bloed.

Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

De ziel is het aardse leven in het lichaam onder de vorm van bloed.

1 Corinthiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

(23,26) De afbeeldingen van de hemelse dingen dienden gereinigd. Ook in de hemel diende het gereinigd! Was de hemel dan niet rein?

Neen, want de zonde was tot in de hemel doorgedrongen. De zonde op deze aarde stijgt precies op tot in de hemel als een vuile en giftige wolk.

Het afgevallen christendom, Babel, lees Rome, stapelt zijn zonden op tot voor Gods troon!

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Openbar.18

Jezus is binnengegaan in het hemels heiligdom, en dit diende slechts eenmalig te gebeuren, en niet jaarlijks zoals de aardse hogepriester.

(27,28) 27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

clip_image095Hier leert de Bijbel ons, dat er geen sprake is van reïncarnatie, en een nieuw leven onder een andere vorm. Deze demonische leer spreekt van een nieuw en ander leven na de dood, in plaats van het “oordeel”. Het hiernamaals is een onbeperkte tijd, waar geen sprake is van geboren worden of nieuw leven. Het is eeuwig leven of een tweede dood, de hel.

HOOFDSTUK 10

De wet was het beeld van Gods toekomende goede bedoelingen. (KJV good things) Het brengen van al die bloedige offers zouden worden vervangen.(1)

(2-4) Indien één offer volgens de wet voldoende zou zijn geweest, dan zouden er niet meer offers dienen gebracht te worden. Maar het brengen van één dierenoffer nam het zondebesef niet weg, dus bleven de mensen met wroeging van het geweten. Men had inderdaad zijn plicht vervuld, volgens de Joodse wet, maar het schuldgevoel bleef knagen. Dus al de offers op de jaarlijkse grote verzoendag nam de zonde dus niet weg. Het bloed van de dieren was onvoldoende voor God.

(5-9) De apostel verwijst naar een psalm (40:7-9) om aan te tonen dat er een belangrijke profetie over Jezus in vervulling was gegaan. Jezus maakte bekend: Zie hier ben Ik om uw wil te doen, want God had geen behagen in al deze dierenoffers, hoewel ze in de wet van Mozes stonden. We zien dat God eigenaardige wegen met Zijn volk bewandelt, met een zicht op de toekomst, om uiteindelijk tot Zijn doel te komen. Zo begrijpen wij ook niet altijd waarom God bepaalde zaken in het leven van een christen toelaat.

HET OFFER VAN JEZUS

clip_image097“Wij” zijn voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus. (10-14) Door geloof in dit feit, valt alle twijfel weg. Het offer is volmaakt! De vroegere dierenoffers namen de zonden niet weg, en konden stoppen. Door het brengen van dit offer zit Jezus aan de rechterhand van God. Dit zal duren tot God de vijanden van Jezus zal gemaakt hebben tot een voetbank. Wij vermoeden dat Jezus hier benaderd kan worden als de Zoon van David, en de vijanden, zijn de tierende vijanden van Israël vandaag! De vijanden van Israël zullen als voetbank voor de voeten van Jezus worden. Dit beeld toont voldoende aan welk een vernederende positie zij zullen krijgen in de toekomst.

(15-18) Om nogmaals aan te tonen dat er geen dierenoffers meer nodig zijn, verwijst de schrijver naar de profeet Jeremia, 31:33-34

Hij verwijst naar het nieuwe verbond met Israël, welke ook ons verbond werd. De Hebreeën konden nu best de woorden van Jezus begrijpen: Het is volbracht!

Vele Joden nemen aanstoot aan het feit, dat er nu rechtvaardiging bestaat door het geloof in Jezus’ offer. Of ze toen de woorden van de profeet Jeremia aanvaarden, had alles te maken met hun geloof in de profeten. Zo is het vandaag nog evenzo, dat ze niet geloven in de verschillende Bijbelteksten die betrekking hebben op Jezus.

DE HEMELWEG VAN JEZUS

Hier krijgt de brief een nieuwe wending.

(19-22) Nu hebben wij het volste vertrouwen, dat wij mogen ingaan in het hemelse heiligdom. De weg is geopend. Wanneer men hier op aarde een autoweg opent, dan worden daar het openingslint doorgesneden door een of ander gezagdrager, de weg is dan opengesteld voor wie wil.

Het voorhangsel om bij God te mogen zijn, is opengesteld, laten wij toetreden laat de schrijver weten, aarzel niet, twijfel niet! Velen willen niet geloven op deze weg, en zoeken kronkelpaden die doodlopen, of lopen naar de dood!

Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De Bijbel is een volmaakte GPS om de hemel te bereiken!

clip_image101Toetreden, of de weg oprijden, met een hart dat door God overtuigd werd, en nu een zeer vaste geloofsovertuiging kent. Christenen hebben hier de zekerheid en een voor recht door waar geloof dat ze tot God kunnen naderen. Toetreden met een gerust geweten, dat al onze zonden compleet zijn vergeven, wat ze ook mogen zijn.

clip_image10324 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.1 Petr 2

De doornenkroon van Jezus staan symbool voor de ontelbare zonden van de mensen (Hebr.6:8). Het ziekelijk en kwaad geweten van de zondaar is enkel genezen door te geloven wat God zegt! De Bijbel maakt scherper onderscheid tussen goed en kwaad, dan het geweten van de mens! Daarom kan het mensen kwetsen als een geestelijk zwaard.

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

HETGEEN WIJ HOPEN

clip_image105(23) Dit vers is een oproep van de apostel om te blijven geloven en hopen;

Wat hopen wij? Wat verwachten wij?

Wij verlangen naar en verwachten de vervulling van Zijn beloften. Wie dit verlangen niet kent, is het mogelijk teveel aan het aardse te zijn gebonden.

Ps. 44:25 Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond.

Het bedrieglijke materialisme, kapitalisme, luxe en welvaart werkt als de kanker voor ons lichaam, het wordt meestal te laat opgemerkt.

Worden een eeuwige erfenis beloofd (Hebr.9:15) en wij verwachten Hem. ( Hebr.9:15). Jezus beloofde terug te komen., Hij is getrouw!

Wie gelooft blijft Hem verwachten, daarom is het dat de satan het verlangen van iedere christen wil wegnemen, door dwaling, valse Bijbelvertalingen, beproevingen, en valse beschuldigingen.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

(24,25) De apostel wijst naar de broodnodige liefdesband onder de christenen. Hij bedoelt te zorgen voor elkander. Hij schrijft over het regelmatig verzuimen van de “eigen” plaatselijke samenkomsten in de huizen, dit is nalatigheid, een karaktertrek van Esau. Als je elkander niet ziet, kun je niets voor elkander doen buiten de samenkomst. Het aansporen om de bijeenkomsten bij te wonen, is een betuiging van liefde, en bijzonder als we de dag zien naderen, dat is zonder twijfel ONZE dagen!

Een kooltje in de kachel, kan bijna helemaal zijn uitgedoofd, maar met blazen is er nog een kans. Dit betekent de zwakke gelovige aan te vuren!

OPZETTELIJK ZONDIGEN

clip_image107(26-31) Wanneer wij dus goed bewust, en vrijwillig zondigen betekent, dat men wel weet dat iets zondig is, maar toch zijn eigen begeerte zoekt te doen, dan is dit zeer gevaarlijk. Dit gevaar beschrijft de apostel, dan is er geen ander offer meer is om er zich op te beroepen, en wacht slechts oordeel en hel. Wanneer men de wet van Mozes niet eerbiedigde, werd je zelfs ter dood veroordeeld op basis van enkele getuigen.

clip_image109Waarop stond de doodstraf?

Overspel allebei, bestialisme, moord, schenden van de Sabbat, spiritisme, valse profeten,vader of moeder vervloeken of slaan enz.

Wie nu geen eerbied betoont voor de Zoon van God, en het bloed van het nieuwe verbond, en de Geest der genade, hem wacht te vallen in de handen van de levende God zelf, en dat is onvoorstelbaar verschrikkelijk.

TELEURGESTELD DOOR VROEGERE BEPROEVINGEN?

clip_image111 (32-34) De apostel heeft bewondering voor hen, en hij herinnert hen eraan dat zij zich sterk gedroegen in de begintijd dat ze tot geloof waren gekomen. Toen werden ze gevangen genomen, hun bezittingen afgenomen, en ze hielden stand, ze achten het onvergankelijke bezit en komende heerlijkheid belangrijker.

(Foto: gevangenis Paulus en Silas)

Ze ontvingen kracht, na hun gebed, dat kwam voor de troon der genade. Deze christenen hadden al heel wat meegemaakt, niet te vergelijken met de tegenstand,pesterijen of onderlinge strijd,die wij hier hebben te verdragen. Ook vandaag hebben christenen overal beproevingen en toetsen te doorstaan, gemeentescheuringen kunnen diep doordringen tot in de families, afval en verdriet bewerken. Deze christenen herinnerden nog goed de woorden van Jezus:

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt

en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

OPROEP OM TE VOLHARDEN

(35-39) Jaren later kwam er bij sommigen een verzwakking in de liefde tot Jezus. De apostel riep in feite : Wees sterk en moedig! Zo is dat vandaag nog meer, hier is er geen vervolging, maar , valse leer,de welvaart en het genot zijn als de ziektekiemen die afval veroorzaken. Volharden en op de tanden bijten, is een noodzaak, bijzonder vandaag, want zonder volharding kan men het beloofde niet krijgen. Romeinen 8:25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt,

zal er zijn en niet op Zich laten wachten,

Andere vertalingen plaatsen deze tekst in het cursief, wat erop wijst dat dit niet precies in de grondtekst staat. Inderdaad zo te lezen, zou dit alles al hebben plaatsgevonden. Vele uitleggers verwijzen naar de profeet Habakuk 2:3 waar die tekst ook staat en vermoeden dat de apostel daar die tekst ter verduidelijking aanhaalt.

2 Toen antwoordde de HERE mij; Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.3 Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. Habakuk 2

Op deze wijze begrijpen wij beter deze tijdsbepaling, alles op Gods tijd, en hier het einde van Gods geduld. Dit visioen zal zeker in vervulling gaan in de komende jaren.

Dus we mogen niet nalatig zijn,nalaten ons leven aan te passen aan wat God ons leert. Nalatigheid is de weg naar de hel. Het is ons geloof dat onze ziel zal behouden!

HOOFDSTUK 11

Wat is het ware geloof?

(1-3) Hierover bestaat veel misbegrip. De meerderheid denkt dat, wanneer men naar een kerk gaat, men al een gelovige is. Er is een hemelsbreed verschil tussen religieus zijn en gelovig zijn. Wie is echt gelovig in de ogen van God?

Geloven is een vasthouden aan wat men hoopt. Men verwacht de vervulling van Gods beloften voor de toekomst.

Gods beloften staan enkel in de Bijbel. Geloven is overtuigd zijn van de onzichtbare dingen, waarover men leest in Gods woord. Die overtuiging en zekerheid komt van de H.Geest, en niet van mensen die overtuigen.

Enkel door geloof kan men begrijpen dat God de Schepper is van alles, we moeten niet denken dat het zichtbare er altijd is geweest, of door een evolutie is geworden. Begrijpelijk dat de ongelovige alles zoekt om niet te moeten of te willen geloven dat Gods woord de enige waarheid is!

De apostel die deze brief schreef haalt nu verschillende voorbeeldige mensen aan die kunnen worden genomen als “gelovige”.

(4) Abel als eerste gelovige!

Door zijn geloof bracht Abel een beter offer dan de religieuze Kaïn. Deze beiden gingen offeren, en aanbidden, ze gingen op als het ware naar de gemeente zou je kunnen stellen. Abel offerde een schaap, omdat hij inzicht had in Gods plan voor vergeving, Kaïn bracht ook een offer zonder inzicht, het offer werd afgewezen. Jaloersheid bracht moord. De religieuze vermoord de gelovige. Abel sprak nog verder staat er!

(5,6) Henoch.

clip_image113Door geloof, veranderd zijn lichaam en wordt opgenomen! Vandaag staat die profetische wonderlijke opname, ontsnapping, voor de deur. Dit is voor allen die met God leven uit dat geloof, dat God zelf gaf, aan allen die God zochten. God zoeken is, betekent zijn wil zoeken.

(7) Noach

Die man geloofde in het waarschuwende en profetische woord van God. Noach geloofde wat hij nog nooit had gezien. Behouden door vast te houden aan wat God had gesproken over het toekomstige oordeel: de zondvloed.

clip_image115(8-12) Abraham en Sara

Door geloof volgde hij de weg die God hem gaf, dus Abraham was gehoorzaam aan het woord van God, zette geloofstappen, en bekwam het beloofde land, welke hij ook nooit had gezien. Hij hoopte op de stad met fundamenten, wij het komende nieuwe Jeruzalem.

Door geloof ontving Sara op bovennatuurlijke wijze, de nodige lichamelijke kracht, om op hoge leeftijd kinderen te baren, en ontelbare nakomelingen te hebben. Haar geloof ontwikkelde een werk van God.

Geloven en sterven zonder de belofte te krijgen.

(13-16) Het doet me sterk denken aan de gestorven christenen die nog hebben gehoopt de opname zelf te mogen meemaken. Abraham was op weg naar een ander aards vaderland, en verliet zijn geboorteland. Toch hadden die gelovigen de overtuiging dat zij hier op aarde als vreemdelingen waren, net als Abraham in het beloofde land.

Zij die Abraham volgden hadden de gelegenheid en de mogelijkheid om terug te keren naar hun oude vaderland. Maar door geloof bleven zij verlangen naar een beter en hemels vaderland, dat zij nog nooit hadden gezien.

Zo zullen de gelovigen van het O.T. en het N.T. elkander op dezelfde plaats terugvinden: De hemelse stad Jeruzalem!

Christenen kunnen ook terugkeren naar een werelds leven, naar hun oude gewoontes, hun oude cultuur en levenswijze, hun aangeleerde godsdienst enz.

2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Het vaderland van een christen is de hemel!

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Fil.3

God onderzoekt ons geloof!

(17-19) Abraham had Gods belofte van veel nakomelingen ontvangen en geloofde Gods woorden. Hoe levendig en echt was Abrahams geloof? Je eigen zoon offeren, welke door Gods ingrijpen op aarde kwam. De wil van Abraham werd aangesproken, en Abraham wilde offeren. Ons geloof wordt ook soms aangesproken en hoe is onze wil? Wat is onze opoffering en onze christenplicht.

Eigen wil of Gods wil? Abrahams geloofsmotief was, God liegt niet, mijn God is te vertrouwen en als mijn zoon sterft, God is bij machte hem op te wekken. Abraham maakte een keuze uit zijn geloofsovertuiging. Je eigen kind afstaan, loslaten, is een geloofstest.

HANDELINGEN UIT GELOOF.

(20-21) Zegenen uit geloof. Deze zegeningen waren voor hun tijdelijke en toekomstig leven op aarde. Deze zegeningen hadden een profetisch karakter, wil zeggen uit Gods Geest.

(22) Uit geloof gaf Jozef instructies in zijn testament, aangaande zijn benen, na zijn dood. Hieruit blijkt dat een gelovige na zijn sterven zeker wacht op de opstanding tot nieuw leven. Crematie is een handeling uit ongeloof en niet naar de wil van God.

clip_image118  Mozes.

clip_image120(23-29 ) Het leven van Mozes werd gered, door het geloof van zijn ouders. Hun geloof verdreef de angst voor de overheid met een moordende wet. Mozes werd drie maanden verborgen omdat ze zagen dat hij “schoon” was! Dit betekent omdat hij “uitzonderlijk” was en het voor de ouders een bijzonder teken van God was. (Hand. 7:20) Gods wil gebeurde.

Uit geloof nam later Mozes ernstige beslissingen in zijn leven.

-Hij weigerde verder de eretitel als zoon van Farao.

-Hij wisselde kroon (eer) voor kruis,(lijden) en liet luxe en genot vallen.

-Hij verkoos de smaad en spot van Christus, als groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Mozes heeft Christus natuurlijk niet gekend, maar wij lezen: De God van Israël!

-Hij had een toekomstvisie, want God zou belonen, dat was hij zeker!

-Hij verliet Egypte, beeld van de wereld, zonder angst, hij bleef vertrouwen op zijn Onzienlijke God!

Groepsgebed.

(30) Door het geloof in groep, kunnen stadsmuren vallen. Jericho had dubbele stadsmuren. Dit toont overduidelijk, dat het gelovig gebed invloed kan hebben op al het materiële. Wereldse bescherming is niet veilig.

Rachab.

(31) Het is geen eer om in de Bijbel vermeld te staan als hoer. Toch staat die vrouw hier als een geloofsheld beschreven. Doch zij geloofde stellig in de levende God van de Israëlieten, en daarom stelde zij haar leven op het spel om de verkenners te verbergen in haar huis op de stadsmuren te Jericho en te helpen. Zij staat beschreven in de stamboom van Jezus.

GELOOFSERVARINGEN

(32-40) De schrijver geeft nog vele andere mensen met hun ervaringen op, welke zij hebben ervaren door hun geloof. Daarin vinden wij opmerkelijke gebeurtenissen:

 • clip_image122Koninkrijken werden in geloof onderworpen, ook in oorlogstijd speelt geloof een grote rol. Gerechtigheid uit geloof.
 • Door geloof muilen van leeuwen dichtsnoeren. De leeuwenkuil werd gebruikt als een doodstraf. Het vuur als een oordeel. Ook hier heeft Jezus het laatste woord gehad.
 • Aan de dood ontsnappen, scherpe zwaarden en geloofskracht ontvangen.
 • Vrouwen kregen hun geliefden terug uit de dood door geloof! Lazarus? (35)
 • Het geloof gaf kracht om folteringen te doorstaan, geen bevrijding wilden door het afzweren van hun geloof! Gevangenschap enz.
 • clip_image124Onmenselijke beproevingen: doormidden gezaagd, schapenvachten werden hen aangedaan op keizerlijk bevel, om dan te worden opgejaagd en gedood.
 • Vluchten naar de bergen, holen,catacomben, spelonken enz. alles ter wille van hun geloof.

Ze kregen het beloofde niet, omdat God iets beters voor hen had bereid! Inderdaad Christus was nog niet gekomen, en zou dan de weg bereiden tot waar God woont. Het komende nieuwe Jeruzalem, de stad met fundamenten.

De belofte hield een eeuwige erfenis in.

15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.Hebr.9

Colos. 3:24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

DE PROFEET JOEL

clip_image001

 

De naam van de profeet betekent : “ De Here is God” of “Overtuigd door God” of “De Heer is getuige” Merkwaardig dat de profeet Elia het omgekeerde betekent : “ Mijn God is de Here”. De tijd van zijn optreden is moeilijk vast te stellen. Joel zou een belangrijke opvolger zijn geweest van de profeet Jesaja. Hij sprak over de rampspoed welke zou komen over de goddelozen.

HOOFDSTUK 1

clip_image003SPRINKHANEN

(2-4) Een plaag, een ramp als voorteken van de komst van de Here. De profeet doet de ouden van dagen denken, ze hebben het nog nooit geweten . De tongen die spreken van “ het is al altijd zo geweest” zullen verstommen. Vers vier toont vier namen voor de sprinkhaan.

Het was een echte sprinkhanenplaag. Aangezien wij het boek Joel profetisch mogen benaderen, dan weten wij dat deze sprinkhanen ook een beeld kunnen zijn van militair materieel, of mensen.

Openbaring 9:7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen;

Jesaja 40:22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

WAKKER WORDEN!

(5) De profeet waarschuwt tegen dronkenschap, omdat ook dronkenschap slaperigheid en domheid uitwerkt. Huilt en jammert roept hij. Hij bedoelt dat ze tegen de harde realiteit van het komende gebeuren zullen moeten opzien. De welvaart zal verdwijnen. Geen jonge wijn meer wijst naar armoede in het land. De rijken zullen jammeren. In feite komt het ganse bestaan van Israël in het gedrang. Het verlies van alle vorm van rijkdom zal verloren zijn.

Psalmen 52:7 (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd.

Spreuken 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Lucas 12:21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

ISRAEL AANGEVALLEN DOOR EEN GROOT VOLK.

(6-7) Met een groot volk talrijk als de sprinkhanen. Maar er wordt iets speciaals beschreven. Ze hebben leeuwentanden. In de Nederlandse vertaling is het niet zo goed vertaald; Wij nemen de Engelse vertaling hiervoor en zien het volgende :

Leeuwentanden als van een oude leeuw, en baktanden of hoektanden van een jonge leeuw. Dit geeft een beter beeld. Wat ons doet denken aan de oude leeuw, Babel het oude Babylonische rijk. Of het Irak van heden. Het lijkt erop dat, het groot volk kan begrepen worden als alle Arabieren.

Zie Ezechiël 38:4 “ een grote schare” Wij zien dat “wijnstok en vijgenboom” zijn verwoest. Wij stellen de vraag door wat?

Ten gevolge van een grote droogte of hitte? Het lijkt toch wel door de aanval van het “sprinkhanenvolk”. De ranken van de vijgenboom zijn wit geworden. De schors is eraf, ten gevolge van Een chemisch militair wapen ? Het lijkt wel dat Iran momenteel chemische wapens ontwikkeld en ze verbergt tot grote ergernis van de grote naties.

Het wordt ook bezien als de voorlopende ramp op de komende “Dag des Heren”!

HET VERDRIET VAN ISRAEL.

clip_image005

(8-13) Een regelrechte economische ramp. Alle welvaart is verdwenen. Alles treurt tot zelfs de aardbodem. Het doet de mensen denken dat zoiets zeker een apocalyptisch beeld is van de toekomst. Wij stellen vast dat ook de priesters treuren, zij kunnen de dienst niet meer doen in de tempel. Dit laatste maakt ons nogmaals duidelijk dat er in de Apocalyps de tempel er wel staat.

OPROEP TOT GEBED EN VASTEN.

(14-15) Deze nationale ramp doet het volk zich tot hun God keren. Waarom moet er eerst zoveel verdriet zijn zou men zich afvragen. Het toont wel aan hoe de mens eerst in nood moet komen.

“Als een verwoesting” komt de Dag des Heren” van God.

Rashie vertaalt dit als : “als een plundering”.

Deze vertaling doet ons denken aan de invasie van Gog en Magog met de moslimlanden in Ezechiël 38, lees vers 12! Daar is er duidelijk sprake van een “roof en plundering” op Israël. De Europese landen geven dat soort commentaar, maar zijn zelf geen betrokken partij.

GEEN BLIJDSCHAP MEER IN HET LAND.

clip_image007(16-20) Alle vreugde is weg. Iedereen die geleefd heeft voor zijn job, als landbouwer, fruithandelaar, wijnhandelaar enz. zien hier hun leven in elkaar storten! Hun vreugde had aardse fundamenten.

Christenen hebben hun vreugde in het Woord des Heren, ze zijn reeds lang ontworteld van het aardse.

Deze blijdschap kan men van hen die God aanroepen niet afnemen, het is geestelijk.

Jeremia 15:16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.
Romeinen 14:17

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

HOOFDSTUK 2

AANKONDIGING VAN DE GROTE VERDRUKKING.

(1-3) Joel slaakt in feite een noodkreet: Alarm!. “Blaast de bazuin” De Dag des Heren is hier de benauwdheid van Jacob die zich aankondigt. We kunnen gerust zeggen het lijken wel de dagen waarin wij vandaag in 2011 leven. In vers 15 herhaalt de profeet zijn oproep tot het volk om zich te bekeren! Dit lijkt op het einde van de grote verdrukking.

De Dag des Heren zal een tijd zijn van duisternis en donkerheid. Deze beschrijving wil ons duidelijk maken dat de staat Israël zich in angst en kommer bevindt door zich nog steeds niet te bekeren tot hun Messias Jezus. Het zal een tijd zijn van veel verdriet en ellende en een vervreemding van hun God.

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zach.14

EEN GROTE AANVAL OP ISRAEL.

clip_image009

(4-10) Wij lezen hier over een geweldig en machtig leger, nog nooit gezien.

Vers 5 lijkt een beschrijving van een militaire aanval. “ Als het geknetter van een vuurvlam” Zo’n beeld zagen wij al op TV in de strijd tegen het terrorisme ( Afghanistan – Israël ). Vers 9 lijkt mij wel Jeruzalem. Vers 10 doen mij toch sterk denken aan een nucleaire aanval.

GOD IS GENADIG !

Vers 11 brengt een ommekeer. Hier verheft de Here Zijn stem tot Zijn machtig leger. Een leger met een ander kenmerk dan een werelds leger, namelijk een leger DAT ZIJN WOORD VOLBRENGT ! Een echt leger des heils.

Het profetische woord is waarheid, wie zou de Bijbel leugenachtig maken?

In vers 12 volgt in feite ook een komende bekering. Het overblijfsel van Israel komende uit al de teruggekeerden naar hun land, zullen zich bekeren.

De Profeet doet een oproep: Barmhartig en genadig is God. De oproep lijkt niet meer hetzelfde als in het oude testament. Ze moeten:

· Een vasten heiligen

· Een plechtige samenkomst organiseren

· Iedere familie moet aanwezig zijn.

· De priesters moeten bidden en wenen in de tempel !

Het gebed gaat nu precies om hun land, hun erfdeel. De toestand heeft de schijn dat Israël aan het verdwijnen is. De wanhoop is nabij, als ten tijde van de schelfzee. In eigen kracht hebben zij tegen al de heidenen geen overwinningskracht. In het gebed gaat het om de naam van de Here.

HET GEBED VERHOORD.

(18-27) Hier stellen wij nu een ommekeer vast voor Israël. Vanaf nu zullen de heidenen beseffen dat de God van Israël en enige ware levende God is! Wij zien hier dat de aanvaller uit het noorden is gekomen. Dit doet ons denken aan de as Syrië en Rusland/Iran en de bekende profetie van Ezechiël 38, met Gog en Magog.

(22) De Here heeft grote dingen gedaan. Hier heb ik een sterk vermoeden dat God door natuurrampen heen zijn doel zal bereiken. Mens en dier in Israël hebben niets te vrezen.

(23) De inwoners van Jeruzalem zullen zich verheugen en jubelen in de Here. Ze krijgen de “leraar ter gerechtigheid” dit moet Jezus zijn! Hij zal Zijn rijk in gerechtigheid bouwen.

Dan zal worden vervuld, hetgeen al die eeuwen werd gebeden in het Onze Vader: “ Uw rijk kome”. Het land zal zich kompleet herstellen. (v.24-27).

Israël zal nimmer meer te schande worden. Opnieuw wordt vandaag Israël door het slijk gesleurd in de eenzijdige media.

HET PINKSTEREN VAN EEN BEKEERD ISRAEL.

Hier begint het derde hoofdstuk in de Hebreeuwse Bijbel.(28-32) Op Pinksterendag werd deze profetie gedeeltelijk vervuld. De rest van deze profetie werd op Pinksteren niet vervuld. De zon werd dan niet verduisterd enz. De apostelen waren de eerstelingen. Iedere christen daarna is in feite een “pinksterchristen”, door het ontvangen van de H.Geest ,of de doop met de H.Geest welke hetzelfde is. Doch nu, op het einde van de grote verdrukking, zal dit overblijfsel van Israël gezegend worden, een Pinksteren kennen, krachtige predikers worden. Ze zullen Gods tegenwoordigheid demonstreren. Vandaar dat er sprake is van de vroege (pinksterdag van de christenen )en de late regen. ( pinksterdag voor de joden ) (v.23b).

De tekenen aan de hemel hier beschreven, zullen binnenkort te zien zijn, want ze kondigen de Dag des Heren aan. De zon zal verduistert worden, heeft diepere betekenis; De Babelse zonaanbidding zal een einde nemen, de godsdienst van Nimrod, welke naar Rome vluchtte, zal verdwijnen! Slechts zal er dan redding zijn voor hen die enkel Jezus, de Zoon van God aanbidden!

Vers 32 “DAT IEDER DIE DE NAAM DES HEREN AANROEPT “

De eerste christenen werden eerst op deze wijze genoemd. Voor Gods volk vandaag is een belangrijke belofte gebonden aan deze naam : Zij zullen behouden worden !

HOOFDSTUK 3

EEN OMMEKEERKEER IN HET LOT VAN JUDA EN JERUZALEM

clip_image011(1-3) Er komt een einde aan de bezettingen, vernederingen en slavernij van de staat Israël. De laatste wereldoorlog, was als een pijnlijke bevalling voor het ontstaan van Israël als natie. Vandaag wordt Israël opnieuw door bijna alle volkeren de rug toegekeerd, veroorzaakt door massamanipulatie van de wereldpers. Er komt een einde zegt God tot de profeet Joel.

De ene ware levende God zal alle heidense volkeren, welke de Joden haten, verzamelen naar Jeruzalem, naar het dal van Josafat. . Josafat betekent : De Here oordeelt. Daar zal de Here strijden om het erfdeel Israël. Terwijl ze mijn land verdeelden. Iedere natie zij gewaarschuwd, af te blijven van Israëls’ grenzen in de ogen van God. Ook Israël, dient de Bijbelse grenzen na te streven! Israël behoort God toe. In vers drie herhaalt God hoe ze omgingen met Zijn volk ! De mensen werden behandeld als koopwaar.

AANVALLEN DOOR TYRUS, SIDON , EN FILISTEA.

(4-8) God spreekt hier tot drie vijanden van Israël. Tyrus en Sidon steden welke lagen in het huidige Libanon, samen met de Palestijnen van nu waren dat Israëls grootste vijanden.

Sidon was destijds zeer machtig in de Phoenisische kolonieën, en nauw verwant met Tyrus. Sidon zou de eerstgeborene zijn van Kanaan, als eigenlijk de oudste vijand van Israël.

Sidon zou de moeder van Tyrus genoemd worden.

De Filistijnen zijn de bewoners van Peléschet, Palestina. De Filistijnen heten in het Hebr. gewoonlijk Pelischtim, zelden (Am. 9, 7) Pelischtijjim.

De stam phalascha is nog in het Ethiopisch bewaard gebleven en betekent “trekken,” “reizen”; het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord peléschet betekent dus “tocht,” ook wel het geheel van de “trekkenden,” en “een door kolonisten bevolkt land”; de volksnaam Filistijnen.

Wij besluiten duidelijk dat de filistijnen van de toen de Palestijnen zijn van nu, en nooit een eigen staat hebben gehad!

God laat de profeet het kwaad opschrijven dat men Gods volk had aangedaan. Namelijk lezen wij over roof van kostbare schatten, zilver en goud. Tevens werd het volk gedeporteerd en verkocht als slaven aan de Ioniërs. Deze Ioniërs zijn de Grieken, waarvan een deel naar Azië trokken en een minder deel naar het westen. God belooft dat hun kwaad op hun eigen hoofd zal terugvallen.

Ook Jezus heeft eens Tyrus en Sidon aangehaald. Wij lezen Matth.11:20-24

VERS 9 – 13 MOBILISATIE VOOR DE “ VOLKEN VAN RONDOM” of oproep

VAN DE VERENIGDE NATIES.

Eze 38:7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

Met de volken van rondom begrijpen wij in de eerste plaats de Arabische buren van Israel.

Aan de hand van de profetie in Ezechiël weten wij dat Rusland de moslimstaten zullen leiden in een aanval tegen Israel. Van Amerika is hier geen sprake meer.

Jer 31:10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

De wereld heeft totnogtoe nog steeds die woorden niet begrepen. God is nog steeds bezig zijn volk te verzamelen. Wat vandaag zich voordoet in het M.O. en in de EU is aanleiding om de rest van het Joodse volk terug naar hun land te brengen. Via politieke aanslagen en massabetogingen zien wij voor onze ogen deze vertekening in het M.O. Doch hij zal optreden als een herder.

Doch Jezus zal optreden als “ de leraar ter gerechtigheid”. De zonde is zo groot geworden, dat het vergeleken wordt met een oogst die moet binnengehaald worden. De perskuip is vol van misdaadvruchten!

VERS 14 – 17 DE HERE EEN SCHUILPLAATS VOOR ISRAËL.

Ps 43:2 Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

Wij mogen wel niet verwarren met de dagen vandaag, waarbij Israel lijdt en verdriet kent, en rouwt om zijn slachtoffers. De antichrist brengt nog zijn gedwongen schijnvrede welke hij zal sluiten met Israel. Doch halverwege de grote verdrukking, dan zal de hel losbarsten, doch op het einde zal de Here tussenkomen. Dan zal vers 17 in vervulling gaan.

17 En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

VERS 18 – 21 ZEGEN VOOR ISRAËL, VLOEK VOOR EGYPTE EN EDOM.

Vers 18 geeft een beeld van een nooit geziene bloeiende economie in Israel. Een bron zal ontspringen in het huis des Heren.

Isa 55:12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

De volksvreugde zal enorm zijn. We kunnen zeggen het overblijfsel van Israel zal van het ene uiterste in het andere vallen. Daartegenover lezen wij over het valse Egypte en Edom (Saudie-Arabië) dat het als een woestijn en wildernis zal worden!

Deze landen zullen dus heel zwaar getroffen worden in de toekomst.

De reden hiervoor is, dat er veel onschuldig bloed werd vergoten van de kinderen van Juda.

Wij weten nu intussen ook dat de aanslag op 11 september 2001 georganiseerd werd en uitgevoerd in complot met afstammelingen van Edom, en dat daar ook veel onschuldige Joden zijn omgekomen! Ook vandaag sterven nog onschuldigen onder Gods volk. Vers 20 toont de reden van al dat bloed vergieten. Juda en Jeruzalem ! Men wil vandaag Israel van de kaart vegen, maar dat zal nooit zo zijn. Vele plannen worden gesmeed, maar slechts Gods plan zal een feit worden. De Here zal blijven wonen op Sion.

In vers 21 zien wij dat dan God Zijn volk genadig zal zijn en het evangelie toonaangevend zal zijn.

10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft.

Zach.2

clip_image013

R Gaytant

SLAAPLOOSHEID

clip_image002

clip_image003

Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of een arm gebedsleven kennen. Voor kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten. Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vinden geen kracht meer, worden moedeloos.

Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld

David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen.

Het probleem:

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom

:11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. 2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel, 3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. 4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. 5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. 6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.

12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. 13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1.laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug

van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts

onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaakeen dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen”

Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen.

Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

 1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspanniggeweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

 1. Hoogmoedigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
 2. Occulte muziek beluisteren, griezelfilms op tv, denk aan de kinderen.

Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond

als koning in deze situatie.

David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen.

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan,

opdat wij tot Hem zouden gaan !

Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen.

Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen.

Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David.

Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz…

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven.

IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars.

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid !

De leugen is zoeken gelukkig te zijn met de dingen van de wereld, maar men behoud een

onrustig hart.

ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit !

Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint

Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE,

en dat de HERE zal luisteren naar hem !

David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want

God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag.

Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring.

Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken.

Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt

rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers

David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis !

De eis was “recht tegenover de Here te staan”

Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde !

Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ?

David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek :

Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar !

Een echte politieker : belooft veel, doet niets

Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is !

Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflikten, ruzie, en met depressie tot gevolg.

-Wanneer we in conflikt zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden.

gebed is nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !

De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde!

De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen !

Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de

eerste plaats komt, en dan al de rest van het leven.

VERS 9 David kon slapen ! ! !

David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen !

WIE KAN DAT ?

Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen !

Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen is op GODDELIJKE BESCHERMING

Waar blijven wij, waarop vertrouwen wij op onze grendels aan de deur of op GOD !

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk :

Jes. 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en

nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

SARA

clip_image001

Gen.18 1-15

clip_image003Geloven in Jezus Christus kan wonderen verrichten in het leven van een mens. Wij kennen een God van wonderen, die wonderlijk tot de mensen spreekt, door de bijbel, door mensen die Hij gebruikt als destijds Mozes.Vele mensen zouden graag wel een wonder zien gebeuren in hun leven. Mensen hebben dromen die nooit in hun leven in vervulling kunnen gaan, of dat denken ze toch.

Zo was de grootste droom en wens van Sara, de vrouw van Abraham, kinderen te kunnen krijgen, doch helaas ze werd oud en was nog steeds kinderloos. Ze gaf haar man aan een van haar slavinnen, om op deze zielige wijze aan een kind te kunnen komen. Slavinnen werden gebruikt als draagmoeders. Het geduld van Sara was op na tien jaar wachten, heel menselijk.

Toch staat Sara in de bijbel onder geloofshelden!

Hebt u ook een droom die niet in vervulling is gegaan?

Wel, weet dat God, een God is van wonderen, maar niet om onze wereldse begeerten van deze aarde te vervullen! Wat moet je doen om een wonder van God te ervaren?

Eerst moeten we weten wat geloven echt betekent. Wat is geloven? God zegt het zelf:

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen,

die men niet ziet. Hebr.11

Vele mensen denken dat geloven iets betekent als:

-naar een kerk gaan, kerkplicht vervullen, onbewust gedoopt zijn, Pl.com. doen, biechten enz.

-veel kaarsjes branden voor heiligen en goede werken doen.

-geloven dat God bestaat, maar dat doet de duivel ook!

-geloven in jezelf en positief denken

 • dat iedereen zalig is in zijn geloof en zal behouden worden.
 • geloven in een niet bestaand vagevuur enz.

Met dit on-Bijbels geloven gebeuren er geen wonderen.

God zegt:

Geloven is zekerheid hebben van hetgeen men verwacht op basis van wat God zelf zegt. God beloofde Sara duidelijk dat ze nog kinderen zou krijgen. Sara en Abraham lachten :

12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Gen 18

Ge 17:17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Sara hoopte kinderen te kunnen krijgen, de zekerheid kreeg ze pas toen ze Hem die het beloofde betrouwbaar achtte. Met andere woorden ons geloven beperkt zicht tot wat geschreven staat in de Bijbel, daar sprak God zelf. Indien wij geloven en betrouwbaar achten wat daar staat, dan pas kunnen wij bidden en met zekerheid hopen of verwachten.

Wie niet in de Bijbel gelooft, of daarop zijn vertrouwen niet kan of wil stellen, die moet ook geen wonderen verwachten, tenzij bedrieglijke wonderen.

Wij verwachten de opname, de opstanding, en hebben een zekerheid, omdat het geschreven staat in de Bijbel en God kan niet liegen!

Alle beloften van God zijn betrouwbaar! Ze vervullen zich op Gods tijd.

Lu 11:11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt,

hem voor een vis een slang zal geven?

ONS VERTROUWEN IS ONZE STERKTE!

11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Hebr.11

Sara werd oud en zwak, negentig jaar. Maar als God werkt verandert een mensenleven, Hij kan kracht geven, het nodige dat een mens nodig heeft, om Zijn woord te volbrengen. Hij beloofde dat Sara kinderen zou krijgen. Het klinkt belachelijk in de gedachten van een mens, omdat het totaal ingaat tegen de wetenschap van het menselijk lichaam. Wie koopt er vandaag een kind op negentigjarige leeftijd? Sara kreeg kracht! Haar lichaam werd in staat gesteld om een kind te baren.

Ps 139:6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Geloven heeft te maken met bovennatuurlijke kracht. Het beperkte menselijke verstand.

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Flp 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Je zou heel goed dit bovenste vers als het lied van Sara kunnen noemen!

Om voor God vruchtbaar te worden moet God ingrijpen in het leven van de mens en in zijn natuur. Dat doet Hij ook! Wij kunnen vruchtbaar zijn door ons leven te veranderen, en nieuw leven te scheppen door de bekering van anderen aan wie wij het evangelie uitleggen!

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Door bekering, door anders te gaan denken, bijbels denken, verandert een mens totaal.

De profeet Jesaja sprak dat ons vertrouwen onze sterkte zou zijn.

15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

16 Gij hebt gezegd: Neen, op paarden zullen wij voortvliegen; daarom zult gij vlieden. En: Op snelle rossen zullen wij rijden; daarom zullen uw achtervolgers snel zijn. Jes.30

Paardenkracht of kracht van boven?

Natuurlijke kracht of bovennatuurlijke kracht?

clip_image005

Een christenleven begint met het luisteren naar Gods woord, en gehoor te willen geven.

Sara had kracht nodig om op wonderlijke wijze een kind te krijgen.Israël diende zich te bekeren om kracht te ontvangen, maar door ongeloof vertrouwde het op aardse kracht in plaats van op hemelse kracht.

De sterkte van een christen ligt hem in het feit dat hij zich kalm zal houden bij beproevingen en zijn vertrouwen op de Heer zal stellen.

Dit is de meter om te weten hoe krachtig uw geloof is.

ONDANKS HET FALEN VAN SARA VOLBRENGT GOD ZIJN BELOFTE!

clip_image007

Gen.15 : 5 God beloofde Abraham nageslacht! GEN.16.Vers 1 Sara onvruchtbaar. Vers 2/3 : Ga toch tot mijn slavin…Hier verliest ze haar vertrouwen op wat God haar beloofde. Ze is wel gelovig, maar ze handelt nu volledig op eigen inzicht, de natuurlijke kracht. Ze wil een kind, hoe dan ook! Haar eigen eer staat op het spel!

Tien jaar is voorbij gegaan ze is nu nog ouder geworden. Het menselijke haalt opnieuw de bovenhand. Sara begon wel geestelijk heel goed, nu faalt ze. Abraham neemt dezelfde beslissing en Hagar krijgt een kind van hem. De miserietijd begint en Abraham is verplicht Hagar weg te zenden.

Dit is een les die iedere christen kan meemaken indien hij eigen beslissingen neemt die niet Gods wil zijn of in overeenstemming met de Bijbel.

De ganse wereld zou dit voorval moeten begrijpen. Het niet luisteren van Abraham naar God ook al duurde dat tien jaar is een ramp geweest.

De laatste wereldoorlog zal een weerspiegeling zijn van deze oude misstap of vergissing van Abraham.

Hagar kreeg Ismael, de Arabieren. Israel (Jacob) is geboren naar de belofte van de Schepper van hemel en aarde!

WIE WAS MOZES?

clip_image001

clip_image003

Weinig mensen hebben nog nooit gehoord over Mozes.

Wij gaan even luisteren wat God zegt over deze man. Het was een man die God zou gebruiken en geschiedenis zou laten schrijven. Een man die de almacht van God ervoer, die Gods wonderen met eigen ogen zag.

Het was een mens zoals wij, een gelovige in de God van Israël!

Wij bekijken een gedeelte van het leven van Mozes.

Mozes een geloofsheld!

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

(23) Wij stellen al vast dat Mozes gelovige ouders had. Dank zij hun geloof is Mozes in leven gebleven! De moeder van Mozes was door haar geloof in staat haar mooi kindje los te laten in de rivier en te vertrouwen op God! Alleen de meisjes mochten in leven blijven. Ook gelovige ouders moeten op een bepaald moment hun kind loslaten en vertrouwen op God, dat het goed zal worden, en zij ook werkelijk tot geloof zullen komen en behouden worden.

Geloven is ook de bereidheid om het dierbaarste wat je hebt te kunnen afstaan. Ook Abraham was tot zoiets in staat.

Er was in deze wereld opnieuw weer geen plaats voor een mens die God wilde gebruiken. Ook voor Jezus was er geen plaats gevonden in Bethlehem!

Als God u wilt gebruiken zult gij weerstand ondervinden van deze wereld. Er zijn altijd door satan bezielde mensen die u willen liquideren of dwarsbomen.

(24-25) Mozes weigert door te gaan voor de zoon van de Farao’s dochter!

Op zijn veertigste neemt Mozes een ernstige beslissing.

Hij laat zijn eervolle hoogstaande positie los, met alle voordelen daaraan. Hij verlaat rijkdom, genot en luxe. Mozes voelde aan dat al deze wereldse aantrekkelijke begeerten een hinder zouden gaan vormen voor zijn gemeenschap met God, dat was een offer. Omgaan met zijn God was voor Mozes heel belangrijk.

Waarvoor kiest hij nu?

Hij wil het kwaad verdragen als Gods volk en niet verder gaan met een koninklijk leven dat toch slechts een tijdelijk genieten is van de zonde!

Gods volk werd misbruikt als slaven, zonder rechten, slechte betaling, slechte levensomstandigheden, de zwakken stierven onder de zware druk. Altijd meer prestaties enz. Het is een beeld van de onrechtvaardige wereld.

<

p align=”center”>Wat dacht Mozes?

24 En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan.

25 Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

26 En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl zij aan het vechten waren, en hij maande hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander onrecht? 27 Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?

28 Wilt gij mij soms ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt omgebracht?

29 En Mozes vluchtte op dit woord en werd een bijwoner in het land Midjan, waar hij twee zonen verwekte. Hand.7

Mozes dacht dat zijn broeders zouden inzien dat God Hem gebruikte om zijn volk te verlossen! …….maar zij zagen het niet in!

Wat een teleurstelling maakt Mozes hier mee. Mozes maakte hier een grote fout in zijn leven. Moord! Strijd in eigen kracht. Een strijd naar eigen wijze, en denken dat men God dient. Hij raadpleegde God niet, zocht niet eerst de wil van God. Zo zijn ook wij soms bezig, en dan handelen wij verkeerd met alle gevolgen.

Wij mogen God nooit dienen op onze eigen manier!

1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; 2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.Jesaja 30

En nu?

Zijn woede over de onrechtvaardigheid van de Egyptenaren brachten hem tot zonde.

Mozes had gekozen om slaaf te worden, maar was nog niet in staat om de gevolgen te verdragen. Hij had niet de kracht om onrechtvaardigheid te verdragen.

Verre van zijn vijand lief te hebben!

Wat zei Jezus tegen wie voor Hem kozen?

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Lucas 14

Mozes gaat het land uit vluchten, de handen in het haar. Zijn eigen volk laat hem vallen en gelooft in hem niet als hun verlosser. Nochtans zette hij zijn eigen leven op het spel voor zijn broeders. Hij wordt angstig, maar hij verliest zijn vertrouwen niet.

Mozes in de put, in Midian zijn diepste wanhoop, hij liet nu alles vallen, rijkdom, eer, genot enz…

Vers 26 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.(Hebr.)

Mozes had een toekomstvisie met hoop. Zou zijn God hem in de steek laten?

Christenen kunnen ook worden teleurgesteld, na zovele opofferingen en toch niet worden begrepen! Het hart gaat wenen! Je broeders laten je in de steek, de goddeloze Egyptenaren ook.

Christenen kunnen hetzelfde gevoel krijgen, in de steek gelaten worden door je broeders en zusters in de gemeente, door je vrienden op het werk, of je buren, of je ongelovige familieleden.

Mozes vertrouwde op de gunst, genade of barmhartigheid van God voor Zijn volk.

En God? wat doet Hij?

God gaat zich aan Mozes openbaren en tot zijn hart spreken in de woestijn, in de stilte, in de rust. Hij gaat Mozes leren en sterk maken voor zijn komende opdracht

te vervullen.

Exodus 3: 1-10 De brandende braamstruik.

9 En nu, zie, het gejammer der Israelieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken.

10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.

Gods tijd was gekomen. God zond nu Mozes! Wat is het een verschil als God met u meegaat of niet. Mozes was herder geworden. Vele mannen Gods werden herder, het lijkt wel de school waar God zijn mannen leert.

Mozes is niet zo spoedig bereid om te gaan na zijn opgedane ervaringen. Hij voelt zich niet zo bekwaam, en neemt een aarzelende houding aan.

Mozes gaat samen met Aaron. Het volk werd nog meer onderdrukt bij zijn komst. Gods volk verwijt Mozes nu nog meer. Hij die ze zo graag wilde dienen.

Opgeven? Ze aan hun lot overlaten?

Mozes gaat verder vertrouwen.

Zo kunnen wij zien dat ook wij in een strijd zitten. Wij zouden het evangeliseren kunnen opgeven, want we krijgen de ongelovigen niet los, de satan houdt ze op allerlei wijze vast. Doen we als Mozes verder strijden? Of doen we als Jona, ook als we weten dat we door God zijn gezonden met een opdracht om mensen uit Egypte ( de wereld) te verlossen van hun wereldse slavernij om de Mammon te dienen?

R.GAYTANT

ESAU

HET EERSTEGEBOORTERECHT VAN ESAU GEN.25: 30- 34

clip_image001In onze maatschappij staan vandaag de mensen op hun rechten, wij kennen vandaag alle vormen, het stemrecht, mensenrechten, vrijheidsrechten, erfenisrechten enz…

Slechts slaven hadden geen rechten vroeger. Al de rechten zijn vastgesteld door de overheid. Wij kunnen dus aanspraak maken op onze rechten.

Vandaag willen wij even nadenken welke recht God aan mensen geeft , die Hem aanvaarden.

ESAU ALS VOORBEELD.

Het eerstgeboorterecht.Dit bestond erin, dat de eerstgeborene recht had op een dubbel deel van de erfenis tegenover zijn broeders, en heerschappij over zijn broeders en zusters.

Hier zien wij dat Esau, omwille van zijn eigen begeerte het hem toekomende recht minacht. Esau wist dat hij slechts dat recht zou kunnen uitoefenen als zijn vader was overleden, dit zou nog lang kunnen duren , en misschien zelf nog vroeger sterven ? Wij leven ook allen in de verwachting van de komst van de Heer, en toch horen wij soms christenen zeggen : Het kan zeker nog 100 jaar duren, dit kunnen wij een Esau denkpatroon noemen vandaag.

Hebr. 12: 16-17

Esau was onverschillig tegenover zijn eerstgeboorterecht, hetgeen hem toekwam.

God vermaant ons heel duidelijk om niet onverschillig te staan tegenover wat wij van Hem zullen krijgen. Wij moeten dankbaar zijn.

De belofte was toekomstig , maar Esau geloofde er niet erg in, het maakte voor hem geen verschil uit, en zijn handelen was in evenredigheid, lauw als een christen van Laodicea!!

LATER kwam wel het verschil !

Dan wilde Esau de zegen ontvangen, maar hij werd door God afgewezen. De tranen van Esau brachten geen oplossing, zijn berouw kwam telaat !

Wij als christenen hebben ook een belofte en erfenisrecht ontvangen van God,het recht van het zoonschap.

Meer en meer christenen vandaag worden gekenmerkt door tekenen van onverschilligheid. Een lauwheid tegenover het beloofde. Esau was onverschillig en zeer lauw tegenover dat eerstgeboorterecht.

DE SOEP VAN ESAU

Dit was een beeld zijn begeerte, lekker eten! Hij heeft gekozen, en de soep was belangrijkern dan het beloofde en dit was geestelijke hoererij, afgoderij ! Hoeveel maal kunnen wij kiezen : onze bijbel lezen , of iets anders ? iets doen voor de Heer, of voor onszelf enz…

Bijbelstudie volgen of kijken naar TV?  God of voetbal? Wij moeten weten wat het belangrijkste is : De soep van de wereld, de wereld van de begeerten :……..of erven van God ?… of verlangen naar de opname ?

Wij willen allemaal de zegen graag ontvangen van dit eerstgeboorterecht, maar  willen wij ook wel het kruis dragen ? Kruis dragen is niet je ziekte of handicap slepen, maar een lijdensweg. Maar met een blijde toekomst! Hoeveel zullen er berouw krijgen als het te laat is ? Velen die beweren christenen te zijn en van de beloften hebben geweten zullen bitter wenen, want Paulus sprak van een grote afval voor de wederkomst van Jezus ! Dit is het vandaag!

<

p align=”center”>ONS NIEUWTESTAMENTISCH EERSTEGEBOORTERECHT Hebr.12:22

Wij zijn genaderd !

Dit wil zeggen , wij zijn door geloof dichter bij God gekomen, God is voor ons echt gaan leven, hij kreeg de eerste plaats in ons leven, geen dag gaat voorbij of wij hebben met hem gesproken !

WAARUIT BESTAAT ONS RECHT ?

Te mogen wonen in het Nieuwe Jeruzalem bij de levende God zelf !

Te mogen zijn met tienduizenden engelen !

Ingeschreven zijn in het boek des levens, en toegelaten tot het grote feest met de Heer zelf ! Jezus was de eerstgeborene, maar God wil U en mij medeërfgenamen maken van Christus. En Jezus erft de ganse aarde en zal als koning regeren.Bereiden wij ons echt voor ? Of gaan de wereldse zaken voor ?

Een recht van zonen te verkrijgen.

GALATEN 4 : 1 – 11

Paulus vindt een soort van onverschilligheid bij de Galaten, en probeert hen nog eens duidelijk te maken waarom het allemaal gaat.

(1-2) God weet vooraf wie tot geloof zal komen. Paulus vergelijkt hier deze christenen met de toestand voor zij tot geloof in Christus kwamen, als kinderen onder voogdij tot zij in feite meerderjarig zijn geworden.

Tot zolang zegt Paulus waren zij ONDERWORPEN aan de wereldgeesten.

Onder deze wereldgeesten mogen wij verstaan : Dat de mensen leven onder de eerste wereldse principes en levenswijzen welke niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Een andere vertaling spreekt van wereldse krachten.

Zo vinden wij dit overal terug, hier zijn de mensen opgevoed, naar wereldse en katholieke normen, jong geleerd en oud gedaan.

Zo zien wij ook dat de vruchten die wij vandaag kunnen vaststellen, geen vruchten zijn van een opvoeding (scheidingen)en onderwijs die in overeenstemming zijn met Gods wil, maar gebonden zijn aan wereldgeesten en de boze !

De maatschappij denkt in vrijheid te leven, maar nog nooit zijn de mensen zo gebonden geworden aan genot, geld, sex, drugs, alcohol enz. als vandaag ! Dus geen vrijheid ! Iedere zonde die wij doen, is nog een koordje waarmede wij gebonden zijn aan ons oud leven.

(4,5) Jezus is gekomen opdat wij dat “ recht “ zouden bekomen !

Wie krijgt dat recht ? Wie wordt ge-recht-vaardigd ?

Wij lezen Lucas 18 : 9-14

(8,9) Paulus begrijpt niet dat daar mensen zijn in Galatie, die opnieuw terugkeren naar al deze wereldse principes en begeerten, een werelds denken, en hun opnieuw dienstbaar maken voor vergankelijke en ijdele bezigheden. Zwakke en arme wereldgeesten dienen zegt Paulus. ( Lees 2 Tim. 3:1-7 )

Het zijn krachten die de mensen opnieuw willen wegtrekken van het licht !

Paulus heeft ook zijn teleurstellingen gehad, hij werkte dag en nacht, en toch zie je mensen afvallen, die het nochtans goed hebben gehoord, en weten van die komende rechten als christen .

Christenen moeten hun gaven kennen , en zich inzetten.

Jezus gaf Zijn leven voor ons ? Wat doen wij voor Hem ?

(11) Paulus vreest aan de hand van wat hij hoort en ziet, hij zich tevergeefs heeft ingezet om deze mensen te spreken , maar het zullen mensen geweest zijn als Esau, mensen die het allemaal niet zo nauw nemen , en hun eigen begeerten op de eerste plaats opnieuw zetten !

Laten wij ons eerstgeboorterecht niet verkopen, voor wat

tijdelijk genot op aarde, dat toch ook nog in Gods handen ligt !

WAT IS LIEFDE?

WAT IS LIEFDE?

huwelijksbed

Iedereen heeft zo een beetje zijn eigen visie over wat liefde zou kunnen zijn. In het nederlands kennen wij maar een woord voor dit onderwerp.

In het Grieks kent men daar drie woorden: Eros, Filio en Agape.

Eros: de erotische liefde, een liefde die naar zichzelf is gericht.

Filio: Is de vriendschapsliefde, hartelijk, humanisme, liefde gericht op wederliefde, tijdelijke liefde.

Tijdelijke liefde

Agape: een opofferende liefde, heel weinig gebruikt, liefde die van God zelf kwam.

Deuteronomium 6:5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Het eerste wat God van de mens vraagt is liefde. Het lijkt wel een gebod voor zijn volk. Hoe kun je nu gaan liefhebben onder dwang? De mens is geboren in zonde en daardoor gescheiden van God.

Hij heeft op zichzelf geen verlangen om naar een kerk te gaan. Als kind kun je wel opgevoed worden in de richting van een bepaalde godsdienst, met dwang, maar het is nooit met hart en ziel.

De jeugd groeit vandaag op, zonder dwang en ze verlangen niet om naar een kerk te gaan.

Wat wel te vinden is, is een beperkte menselijke liefde, humanisme. In katholieke en andere kringen kun je wel een vriendenkring vinden rond de bijbel, maar het is beperkt tot het vlees.

Lukas 6:32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.

De Lionsclub is daar een voorbeeld van. Het gaat erom een tegenprestatie te krijgen.

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth.24

Iemand die zegt of zingt Ik heb Jezus lief, dan is de gezonde bedoeling dat hij Jezus volgt en doet wat Hij vraagt of zoekt te doen wat Jezus vraagt.

Voor de wederkomst van Jezus zal de liefde verminderen zegt Jezus, dat betekent dat men het steeds minder nauw neemt met zijn geboden. Men is minder waakzaam in de gemeenten, tucht wordt er minder en minder toegepast. Ook komen er gemeenten en organisaties in financiële moeilijkheden. Een gemeente is niet te meten naar hun aantal, wel naar de liefdesband onder broeders en zusters. Kun je rekenen op elkaar? Kun je verdragen van elkaar?

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Liefde is hetgeen wat de christenen samenbindt en een eenheid vormt. Deze liefde is de agape-liefde. Dit is een liefde die God ons heeft gegeven bij de wedergeboorte en getoond door Zijn Zoon Jezus!

Zonder deze liefde is een mens niet in staat om God te dienen zoals God dat wil. Je bent dan slechts een religieus mens.

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

41 Eer van mensen behoef Ik niet,

42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Joh;5

De eerste christenen werden herkend aan die speciale agape-liefde. Het was geen organisatie of traditie of één enkele bepaalde doctrine die hen samenbond, neen het was de liefde Gods.

Christenen herkennen die liefde die er is onder elkaar. Mattheüs 19:19 eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Deze agape liefde brengt de christen in staat om zijn vijand te kunnen liefhebben. Hij slaagt er niet altijd in, meestal omdat hij niet wil. Zijn eigen wil is te sterk, en moet eerst zichzelf kunnen verloochenen, zoals de Here leerde.

Er kunnen mensen zijn in je leven die je erg hebben gekwetst, doch wij als christenen hebben een groot voordeel, dat wij in ons hart die mens kunnen vergeven.

Het neemt de haat en de nijd uit ons hart.

Voorbeeld.

Corrie Ten boom kon haar gevangenisbewaarder vergeven bij het verlaten van de gevangenis, en deze man kwam tot geloof, omdat hij niet kon begrijpen dat zoiets mogelijk was onder de mensen.

Deze man had de liefde van God ontdekt welke leefde in deze vrouw.

Hoe kon zij vergeven, hij had haar slaag gegeven en slecht behandelt.

Johannes 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

De schapen herkennen hun herder aan zijn stem. Schapen luisteren naar hun herder waartoe zij behoren.

De schapenstal in het M.O. was ter beschutting, en daar kwamen s’avonds verschillende herders met hun kudde. Dan waren al de schapen tesamen. ’s Morgens kwamen de herders naar de stal en riepen hun eigen schapen en ze herkenden de stem van hun eigen herder!

Zo kun je begrijpen wat een gemeente betekent gebonden door de liefde. Je kunt niet een jaar naar de ene gemeente gaan en een ander jaar naar een andere, dit wijst op liefdeloosheid.

ZONDER DE AGAPE-LIEFDE IS MEN EEN SCHIJNCHRISTEN

1 ¶ Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. {}

3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 ¶ De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 ¶ De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. {}

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Cor.13

……ik ware niets!

Hoe kan het? Gaven van God komen tot uiting, en iedereen denkt dat is een sterke christen.

Men zou bergen kunnen verzetten in geloof enz. maar zonder deze liefde is alles zonder waarde.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.25

AGAPE-LIEFDE IS TOT ALLES IN STAAT.

Het verschil tussen een schijnchristen en een christen is te herkennen aan de liefde tegenover Jezus.

Lukas 7

45 Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen.

46 Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.

48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.

49 En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft?

50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Mirre parfum was dan peperduur, het meeste waardevolle dat ze had gaf ze aan Jezus. De agape-liefde kan een mens in staat stellen om het liefste en hetgeen wat het nauwst aan zijn hart ligt op te offeren. Dit wil zeggen Jezus op de eerste plaats kunnen zetten.

JEZUS STIERF OOK VOOR U!

clip_image002

sterven van Jezus

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat een heel bijzondere, bijna ongelooflijke belofte deed God aan de mensheid! Eeuwig leven schenken aan wie in Jezus gelooft, in plaats van een komende tweede dood voor wie ongelovig blijft of religieus andere goden dient! God zal een einde maken aan alle vorm van handicap, lijden en dood! God is niet bezig met het einde van de wereld in 2012, maar met het begin van een naderende nieuwe schepping, waar Jezus Christus duizend jaar in volmaakte vrede zal regeren! Je kunt het vergelijken met een wereld zoals na de zondvloed, maar dan zal er geen vloek of satan meer zijn op aarde. Is dat niet het grootste wereldprobleem,onder alle problemen, dat een mens moet lijden en sterven?

In het begin van de schepping was dit niet zo.

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Over beloften gesproken.Mensen kunnen soms veel beloven aan elkander, soms nog met bijbedoelingen, maar wat komt er daar van terecht? Vele malen, als men eerlijk is, kan men of wil men zijn beloften niet altijd nakomen. Wel dat is precies het zondeprobleem, en zonde betekent: zijn doel niet bereiken om Gods grote belofte te ontvangen!

Zonde betekent ook Gods wetten overtreden. Die wetten waren er enkel opdat Israël, Gods doelzou bereiken. God gaf de mens raad om gelukkig te leven. God toonde wat goed was om te eten en wat niet goed was voor de mens om te eten! De wet van Mozes bracht geen volmaakte oplossing en kon dat ook niet. Iedereen overtreedt die wet! De wet was geen oplossing om de mensheid te redden van de dood!

3 Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. (boek vert.) 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.Rom.8

Voorbeeld:God schafte de wet niet af! In Afrika werd in een bepaald land een drugswet gemaakt door een koning. Wie de wet overtrad werd een straf toegediend van 40 stokslagen. Op een dag bracht men een vrouw voor de koning met een aanklacht voor druggebruik. De koning stond verstel, want hij zag zijn eigen moeder staan.

Hij wilde de wet niet veranderen, en vroeg zelf de straf te dragen in haar plaats. Zo doet God ook

Zijn wetten werden vervuld. Jezus droeg de straf, die stond er in plaats van ieder zondig mens!

God weet dat de mens zwak is van natuur, en niet alles en altijd kon gehoorzamen aan de wet, met het eerste sterven tot gevolg. Eenmaal zondigen en de doodstraf was verdiend. Daarom stierf Jezus, nam alle zonden van de wereld op zich, en kan genade geven aan wie gelooft in Zijn nieuw verbond, dat van zijn bloed!

Lukas 22:20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

De satan doet er alles aan, opdat de mens het doel dat God heeft, met de mens en deze wereld, niet zou bereiken. Daarom zijn er vandaag vele dwalingen.

“Eeuwig leven”

Een geschenk van God! Wanneer krijgen we dat? Volgens de belofte, vanaf het ogenblik dat men gelooft in Jezus, dat betekent, door geloof, doen wat Hij leerde en vandaag leert door zijn dienstknechten! Je hebt eeuwig leven of je hebt het niet!

Zolang men Hem uit geloof blijft gehoorzamen, is er eeuwig leven in die mens! Vandaag zijn er velen die zich christen noemen, maar niet meer blijven handelen of blijven streven naar wat Jezus leerde, en opgetekend werd in de Bijbel! (Joh.10:28-30)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Verliezen die mensen dan de grote belofte? Zeker weten! De afval door Paulus geprofeteerd is volop bezig!

Wat leert Jezus?

Openbar.3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Hier gaat het over die belofte: eeuwig leven, voor ieder mens die gaat geloven in Jezus, en alleen in Jezus!

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hier staat dat wie niet permanent blijft geloven in Hem, in een veroordeelde toestand leeft. Daarom vinden wij veel teksten over volharden.

Daarom is er zoveel strijd in deze wereld rond de naam van Jezus Christus. Daarom keert de wereld zich vandaag tegen Joden en Bijbelse christenen. Daarom is er ook zoveel strijd in het wereldwijde christendom.

Matth. 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het is een strijd van leven en dood, voor of tegen Jezus, de laatste strijd van de wereldgeschiedenis, en de overwinnaar zal zichtbaar worden : Jezus. Hij komt plots terug eerst voor de Zijnen.

Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

De blijde boodschap van Jezus richtte zich ook tot mensen die willen inziendat ze hebben gezondigd, en vergeving nodig hebben.

De engel bij de geboorte van Jezus wist het dat de komst van Christus tot vrede zou worden enkel voor de mensen “des welbehagens”, dat zijn mensen die willen inzien zondig te zijn, en in Jezus hun verlosser te zien. Dit zou telkens strekken tot eer van God.

Het willen toegeven dat men zondig is, is nooit gemakkelijk. Hoe groter de zonde, hoe groter het zondebesef. Dit komt tot uiting wanneer Jezus volgend voorbeeld geeft:

28 Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard.29 En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet 30 Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. 31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?

Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.Matth.21

De twee zonen waren zonen van de toenmalige priesters, geroepen om werkzaam te zijn voor God. De tweede was geen leugenaar, en was eerlijk, hij wilde niet gaan en zei het ook aan zijn vader! Kreeg berouwen ging dan toch! De tollenaars en, de hoeren, waren typebeelden van de echte zondaren, en werden steeds met de vingers gewezen.

Berouwis een element van groot belang bij de wedergeboorte!

De rechtvaardigenzijn hier in dit geval, al die mensen die van zichzelf denken dat ze goed zijn van harte, of geweten, rechtvaardig of nooit zondigen, dat is zelfbedrog.

10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.1 joh.1

Zulke mensen zijn niet eerlijk met zichzelf. Zo waren ook de farizeeërs, de geestelijke leiders van het volk. Het waren bedriegers, en ze zijn niet uitgestorven.

Joh. 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Hier is een Hebraïsme gebruikt, namelijk wie sterk onder invloed staat van iemand anders, wordt vergeleken met “iemands kinderen” te zijn. Paulus / Timotheus bv.

Je hoort soms zeggen: Dat is een goed mens. Jezus spreekt dit tegen: Lukas 18:19 Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

clip_image006

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.

Noach kwam niet om in de zondvloed! Omdat hij Gods woorden alleen had geloofd. Maar, hij handelde naar Gods woorden en werkte aan de ark, enkel werken uit geloof dat was zijn redding. Hij leefde verder in een nieuwe wereld!

Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?

HEB JE GOD VERGETEN?

clip_image001

Bij vele mensen kan het gevoel leven dat ze bij God een vergeten schepsel zijn. “Waarom moest mij dit of dat overkomen? Waarom?……..De oorzaken van zulke gedachten kunnen zijn, dat men niet meer wil gaan geloven in de God van de Bijbel. Ziekten, tegenslagen, slachtoffer van ongeluk of geweld, verdriet, depressie,of teleurstelling op het werk, kunnen omstandigheden zijn waarbij de mens God vaarwel heeft gezegd. Jammer, want dan wacht voor hem nog iets ergers: Gods oordeel en een pijnlijke hel na de dood, hoe je die hel ook begrijpt. Het vagevuur is een leugen. Toch laat een genadige God zich vandaag nog steeds vinden. Maar de genadetijd is bijna voorbij. Een Bijbelse profeet schreef in Gods naam het volgende:

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;

<

p align=”center”>roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Wie God heeft gevonden, zal vele dingen ontdekken, een verborgen wetenschap, van een verborgen God. (Jes.45:14). God roept ieder mens, ook via deze Bijbelgetrouwe boodschap. Graag willen wij u enkele van Gods geheimenissen uitleggen. (1 Cor.4:1).

Denk aan de woorden van Jezus:

Lukas 10:21 Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

Kinderen van God hebben een hemelse wetenschap, die voor de ongelovige wereld verborgen is. De profeet Daniel diende Gods woorden “verborgen” te houden, tot de eindtijd en voor Gods kinderen in de eindtijd.(Dan.12:4) Wij leven vandaag in die eindtijd!

God en de aardse wetenschap.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?1 Cor.1

We kunnen mensen indelen in verschillende groepen, rijken en armen, zieken en gezonden, lieve mensen en kwade mensen, wijzen en dwazen enz…

Bij God zijn er maar twee soorten mensen. Het evangelie brengt een scheiding onder de mensheid, voor de ene mens zijn Gods woorden, een dwaasheid, een verzinsel, dit zijn de mensen die verloren gaan, en geen toekomst hebben, voor hen is de dood de eindstreep. Bij deze groep behoren de geleerden, theologen, filosofen. Dit noemt God de dwazen.

Voor de andere mensen zijn de woorden van God, het evangelie, een kracht van God, om behouden te worden van de tweede dood, deze zijn de in Gods ogen de wijzen.

Een Bijbelse wetenschap.

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8

De apostel Paulus schrijft nu over een uiterst belangrijke wetenswaardigheid. Namelijk “Wij weten nu..” dit is pure geloofstaal. Het gaat hier over Christenen die God liefhebben, dit betekent die Hem proberen te gehoorzamen zoals Jezus ons leert, enkel en alleen volgens de Bijbel. Het betekent niet verder te kunnen leven zonder God. Je betrekt Hem in alle facetten van je leven. Je roept om Zijn raad.

De geroepenen zijn alle mensen van goede wil, en die door Hem gekend zijn al van voor hun geboorte. God blijft de vrije wil van ieder mens respecteren, maar Hij weet wel wie voor Hem, voor Jezus zullen kiezen, de enige weg.

Het geheim: “alles werkt mede ten goede”.

Alle moeilijke en kwade omstandigheden, zoals vervolging, en ander lijden, waarin zo’n christen kan terechtkomen zullen uiteindelijk bijdragen en hem geestelijk leiden tot zijn “behoud”. Jezus beloofde nergens een hemel op aarde! Dat betekent dat een kind van God, een geweldige en zeer goede toekomst tegemoet zal gaan.

Een kind van God mag weten, dat God zijn Vader is geworden en voor hem zal zorgen, ook door een dal van doodsangst. (Rom.8:15,17).(Ps.23)

Een christen welke onder de puinhopen lag in Haïti, en op zijn bevrijding wachtte, was een levend bewijs van zijn levend geloof, hij kende deze “wetenschap”. Dit was zijn sterkte en hij bleef rustig.

EEN VERBORGEN HEERLIJKHEID

Om Gods bedoeling beter te begrijpen, lezen we Rom.8:18

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

In de tijd van Paulus hadden de christenen het niet gemakkelijk, onder de tirannie van de Romeinse keizers, de schijnheilige keizer Constantijn inbegrepen. De apostel bemoedigt de christenen te Rome, dat hun toekomst , nog een tijd verborgen, heerlijk zal zijn.

Wat is die heerlijkheid? Wat is die Glorie? In het Grieks “Doxa” wat betekent schittering en helderheid zoals van zon maan en sterren. Dit is een beeld van de komende nieuwe schepping! Het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.

Daarom geeft Paulus uitleg:

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Alles wat leeft zal een nieuwsgierig verlangen kennen, en hopen op een nieuwe schepping. De zonen van God, dit zijn de kinderen van God tot op vandaag. Daarom verlangen Gods kinderen te weten wat er komt, want dit is hun hoop. Kinderen van God hebben een belangstelling voor de Bijbelse profetieën.

Kinderen krijgen eten met de paplepel, maar er komt een tijd dat ze bekwaam zijn om alleen te eten. Zo moet ieder christen met jaren ervaring in staat zijn, zichzelf geestelijk te kunnen voeden met wat hij leest in de Bijbel, zo wordt hij volwassen. (Hebr.5:12).

22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.

Bijna tweeduizend jaar geleden schrijft de apostel Paulus over de langzaam aftakelende toestand van de ganse schepping. Ze ligt onder de vloek, sinds de zondeval, door de ongehoorzaamheid van de mens tegenover God. (Gen.3,17)

Wie gelooft wat God zegt, moet vandaag weten dat het met onze schepping heel slecht gaat. Barensnood spreekt over komend nieuw leven. De natuurrampen wijzen vandaag naar de profetieën uit de Bijbel.

Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

ELKANDER IN LIEFDE VERDRAGEN

clip_image002

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt,2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: Efeze 4

Vandaag leven wij in een maatschappij welke wordt gekenmerkt door egoïsme. “Ik, ik, en een ander stik” Elkander verdragen in de maatschappij, begint al bij twee mensen in een huwelijk. Onverdraagzaamheid en geen geduld, komt sterk tot uiting als men kijkt naar het aantal echtscheidingen vandaag. Een vijftigjarig huwelijk zal een zeldzaam worden, en toch leert God dat het huwelijk tot een echte zegen kan zijn, wanneer deze twee mensen samen naar Hem willen luisteren, en Zijn raad willen opvolgen.

Huwen doet men met drie!

Prediker 4:12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

clip_image004Huwen met drie! : God, man en vrouw!

Ieder koppel welke het vandaag nog goed meent gaat traditioneel naar zijn kerk of gemeente om “een zegen” te vragen aan God over hun huwelijksverbond. Soms met veel prachtig vertoon, eten en drinken. Doch vanwaar komen al die echtscheidingen? Doch vanwaar al die ellende en verdriet, welke er uit voortkomt? Waar blijft dan toch die rijke zegen van God?

Zegen ontvangt men alleen indien men wil streven te gehoorzamen aan Gods woord, de Bijbel. De satan zoekt ieder huwelijk te breken, want het is een instelling van God!

Voorbeeld : Wie gaat met een bootje de wereldwijde gevaarlijke zee in, zonder kompas? Waar komt men terecht? Wie neemt de leiding, gevecht voor het roer? Wat bij een storm, een hevige ruzie? Waar is een veilige haven om tot echte rust te komen?

Door onverdraagzaamheid komen er kleine gaatjes in de boot…..

Wie de Bijbel aanneemt, heeft een goede Herder gevonden, en Hij kan en wil mensen verlossen uit hun egoïstisch denken, en handelen. Daarom leeft een mens niet van brood alleen! Voedsel voor de geest is noodzaak!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Huwen is elkander in liefde verdragen!

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. Joh.17

Hier vinden wij een gebed van Jezus om eenheid, een eensgezindheid zoals deze bij God en Zijn zoon te vinden is.

Hij bedoelde dat de Bijbelgetrouwe christenen eensgezind zouden worden, en die eensgezindheid zouden terugvinden in het Woord van God, het enige ware gezag van God op aarde. De eensgezindheid binnen een huwelijk is iets dat moet groeien als een boom, de wortels moeten zich aarden in de gezonde leer van de Bijbel. Vallen en opstaan is een normaal verschijnsel. Bomen verdragen de wind, breken niet af, zo gaan de wortels dieper!

De grote vijand van verdraagzaamheid is het zondige denken van de mens!

2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.Jes.59

Zonde brengt vervreemding en scheiding van God. Zonde is eenvoudig niet willen, of willen blijven luisteren naar Gods raad in de Bijbel.

Zegen over een huwelijk komt er enkel als er rekening wordt gehouden door man en vrouw met Gods principes.

Ook de profeet Maleachi diende te spreken tot Gods volk i.v.m. het huwelijk. Hij diende Gods gedachten aan de mensen uit te leggen.

13 In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. Mal. 2

Hier gaat het over de tranen en verdriet als gevolg van de echtscheidingen. Daarbij komen dan vele vragen met een waarom! God kent deze dingen. God wil het beste met ieder huwelijk. God wil de gebeden verhoren, God leert verdraagzaamheid, maar…men moet ook naar Hem willen luisteren!.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

15 15 Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

Trouw blijven aan de vrouw van uw jeugd. De vrouw van uw jeugd betekent, uw eerste echte gemeenschap, toen God samenvoegde.

De profeet legt de vinger op de wonde, Israël werd ontrouw aan de derde partner in het huwelijk, God zelf. Men verdroeg Gods geboden niet verder!

Ook in het huwelijk kan het soms zeer moeilijk zijn om één van zinnen te zijn. De ene wil op reis naar Spanje, de andere naar Amerika. Gedachten kunnen heel ver uit elkaar liggen, zoals die landen.

Wat zegt God? Maak maar goed ruzie en vecht het uit? Je eigen zin ten koste van alles doordrijven? Niet opgeven? Van koppigheid en onverdraagzaamheid uw kroon maken?

Wat zegt God die u liefheeft ?

Markus 8:34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Zichzelf verloochenen, niet meer leven voor jezelf! Hij die zijn eigen reisplan opgeeft, is iemand die zichzelf klaarmaakt voor een hemelreis! Wie zichzelf verloochent, gelijkt op Jezus! Hoeveel verdroeg Jezus niet van ons voor wij tot het geloof kwamen in Hem?

De Bijbel profeteerde over de eindtijd een onverdraagzaamheid, die ook onder de christenen zou komen en veel afval zou veroorzaken.

2 Tim. 4:3 want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,

Als men de Bijbelse leer niet meer aanvaard dit is zonde en zonde dat is iets wat wij nooit moeten verdragen! Wij verdragen bv. de katholieken, maar niet hun leer!

Leviticus 19:17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.

GOD EN UW TRANEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij horen over tranen dan denken wij meestal aan verdriet. Het zijn ook niet altijd de kinderen die wenen van verdriet, maar ook volwassenen wenen. Tranen zijn er niet altijd door verdriet, ook kent u tranen van geluk, ze komen evengoed in uw ogen. Daarom gaan wij even blikken in de bijbel en zien wat Hij die ons schiep zegt over tranen.

God weet wel heel goed vanwaar en waarom er deze emotionele reactie bij de mens komt.

TRANEN VAN LEED EN VERDRIET.

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam: 5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE , de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie , Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David . Jesaja nu zeide: Neemt een vijgenkoek. Zij namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij.2 kon.20

Voor vele mensen lijkt het of God zover woont, dat ze denken dat Hij dood is. Doch dit is helemaal niet waar, hij kent al zijn stervelingen.

Hier hebben wij een geval van verdriet. Een mens als ten dode opgeschreven, door een ziekte. Hij was koning en had geen gebrek aan niets.

Deze man had gebeden en in zijn verdriet wenende gebeden. Het waren zeker geen krokodillentranen, zoals men dat zegt. Deze tranen veroverden het hart van God.

God genas de man. Wij leren hier dat tranen een uiting zijn die komen uit een eerlijk hart, tranen die gezien werden door God. Als God uw Vader is geworden dan, heeft Hij medelijden en reageert met meer liefde, dan alle aardse vaders samen tegenover hun kinderen.

Denkt u dat God nooit uw tranen heeft gezien?

Doch denkt u aan Hem die voor u zijn leven gaf?

TRANEN VAN VREUGDE.

1 Jakob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen, en met hem vierhonderd man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen.

2 Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter , en Rachel en Jozef achteraan. 3 En zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was. 4 Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden.

5 Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: De kinderen , die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft.

6 Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer.

7 Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer.Gen.33

Tranen van geluk en vrede. Hier kwam er verzoening. Na jarenlange ruzie tussen deze broeders. Hij het zijn dingen die wij in deze wereld zien. Hoeveel mensen zijn er niet die op zoek zijn naar familie die ze niet meer vinden of weten of ze nog in leven zijn.

Vele mensen leven in ruzie en haat. In ieder geval ging het hier om een verzoening .

Wanneer ruzies kunnen worden bijgelegd, dan zijn dit tranen welke vreugde, en blijdschap geven, en gezond zijn voor het zieleleven.

Ruzies zijn slecht voor de mensen, daarom geeft Paulus de raad aan zijn medegelovigen

Romeinen 12:18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen

TRANEN VAN MEDELIJDEN bij de dood.

Johannes 11

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart , zou mijn broeder niet gestorven zijn .

33 ¶ Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd ,

34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.

35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

39 Jezus zeide: Neemt de steen weg ! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag .

Wanneer iemand sterft, dan is het ook normaal dat er verdriet is bij de familie, bij vrienden.

Hier sterft Lazarus.Jezus kan zijn tranen niet meer bedwingen. Deze emotionele reactie was al genoeg om aan te tonen dat Jezus van Lazarus hield, men zegt het trouwens. Jezus was God, maar ook mens.

Tranen spreken meer dan boeken. Tranen hebben te maken met liefde en medelijden.

Waar geen oprecht medelijden is, daar zijn ook geen tranen te zien, dit toont overduidelijk dat er geen liefde is.

Waar zien wij vandaag nog tranen bij vrienden vandaag, waar is nog medelijden?

2 Corinthe 2:4 Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester.

Tranen van medelijden bewijzen dat er liefde is of was.

Koning David wist dat God zijn verdriet kende, en zelfs zijn tranen spaarde.

7 (56-8) Zouden zij, die zoveel slechts en zoveel zonden doen, kunnen ontkomen? O God, vernietig hen.8 ¶ (56-9) U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in Uw boek?

9 (56-10) Als ik U te hulp roep, zullen mijn vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen.

10 (56-11) Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de HERE. Ps.56

Ongelooflijk maar waar, God kent al de tranen van zijn kinderen. Iedere traan welke liep uit verdriet door het volgen van Jezus is bij God gekend!

Tranen werden destijds opgespaard. Een vrouw gebruikte ze eens om de voeten van Jezus te wassen. Ze offerde deze. Onze tranen uit liefde tot Jezus en door het volgen van Hem, zijn offers.

TRANEN VAN HOPELOOSHEID.

Esther 4

1 Toen Mordekai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordekai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. 2 Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan .

3 In elk gewest, waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag: voor velen werd zak en as als bed uitgespreid.

Het bevel de joden uit te roeien, was gegeven. Wanneer je weet dat je zult moeten sterven, dan is het logisch dat een mens moedeloos en wanhopig zou worden. Het lijkt me erger dan een depressie, welke ook al kan leiden tot wenen.

TRANEN BIJ BEKERING.

JOEL 2

11 De HERE laat Zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van Zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt Zijn bevelen. De dag van de HERE zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen?

12 Daarom zegt de HERE: “Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij uw hele hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.

13 Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!” Ga terug naar de HERE, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf.

Hier gaat het over tranen van spijt. Mensen kunnen dingen hebben gedaan waar ze achteraf veel spijt van hebben. Gods geboden werden overtreden.

Wanneer het geweten onrustig is, door verzwegen zonde, dan kunnen deze dingen een last leggen op het zieleleven. Door zonde is er scheiding tussen God en mens. Er is geen normale relatie tussen de zondaar en God.

In de zaligsprekingen staat er :

Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden.

Het gaat hier inderdaad over mensen die spijt hebben over hun zondig leven zonder rekening te houden met God. Ze leven naar hun eigen wil, ze treuren en hebben tranen, doch ze worden niet vertroost, want God wacht tot ze met hun hele hart, Jezus Christus aannemen en aanvaarden wat Hij zegt door de bijbel heen. Hij wacht tot ze zich bekeren, en treuren omdat ze in onwetendheid leefden.

TRANEN ZIJN ER OOK BIJ WEDERGEBOREN CHRISTENEN.

Psalmen 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 

Wie het evangelie brengt en over Jezus getuigt, die is aan het zaaien, het zaaien gaat gepaard met veel verdriet, daar er veel tegenkanting is, kritiek en blinde haat.

Doch de tijd komt dat er gejuich zal zijn voor al diegenen die hier op aarde schade en verlies hebben geleden omwille van Christus.

Dit beeld is zeer realistisch, want vroeger zaaide men met de hand, en het stof van tussen het graan waaide in de ogen en ze traanden.

TRANEN VAN VREUGDE OF VAN VERDRIET?

Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn , want de eerste dingen zijn voorbijgegaan .

Hier gaat het waarschijnlijk over de tranen van Israël op het einde van de grote verdrukking. Tranen van verdriet.

Er komt verandering wanneer Jezus komt om te regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

VERLOREN TRANEN

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

 

Het komt er op neer, wanneer mensen de zegen of de genade van God afwijzen door onverschilligheid, tegenover het evangelie of door “hoererij”, welke niets anders is dan een wereldse gezindheid volgen, dan zullen de tranen niet meer helpen.

Men zal buiten Gods heerlijkheid vallen, na de dood, voor eeuwig!

Een eeuwige straf, eeuwig verdriet, eeuwige tranen!

God laat iedereen kiezen!

GELD,ZILVER EN GOUD

ZILVER EN GOUD

 

clip_image004clip_image006

 

 

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5.

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

1 Tim.6

Wanneer wij deze Bijbelteksten in Gods woord lezen, in het licht van de actualiteiten deze week, dan proeven wij dat de gedachten van de mens en deze van God zo verschillend zijn wanneer het gaat over geld, rijkdom en verlangens. Iedere ziel droomt of droomde ervan, eens rijk te zijn. Velen strekken hun handen uit naar de kansspelen of een overval, en hopen op een dag alles te kunnen doen wat hun hartje lust. Anderen werken zich krom en ziek, bedriegen en lopen soms over lijken om toch rijk te worden… helaas! Rijk zijn is geen zonde, je kunt ook eerlijk erven, maar schatrijk willen worden is wel zonde!

Waarom maakte God toch niet ieder mens rijk?

Waarom een wereld van arm en rijk, welvaart en honger?

In onze dagen gaat het nu voor mensen van rijk tot schatrijk, en voor anderen van arm tot straatarm! Velen zeggen onverstandig: Het is altijd zo geweest!” maar weten niet wat God laat weten, er komt een tijd, dat het geld, goud of zilver, compleet waardeloos zal worden, en deze tijd komt eraan, voor wie gelooft of niet! Maar eerst komt er nog een tijdelijke waardestijging van het goud. (Jac.5:3). Doch er komt een tijd dat de rijken bitter zullen wenen, en veroordeeld zullen worden. Nog anderen die eens geloofden, zullen ontrouw worden aan God, of laten zich verleiden door een nieuw vals welvaartsevangelie.

Spr 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;

maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Deze spreuk toont twee soorten van geloof aan, een zegevierend geloof en een uitstervend geloof. We vinden er twee aspecten van de schepping in, namelijk herfst, een sterven, en de lente, nieuw leven! Voor de ongelovige, die zijn vertrouwen stelt op zijn vergankelijke rijkdom, komt er, als de herfst, een afsterven van een cultuur waarbij men geen rekening houdt met de Bijbel, Gods woord.

Voor de wedergeboren Bijbelgelovige christen, komt er de lente, hij zal deel uitmaken van een nieuwe schepping. (Ps.92:13) Hij is al een nieuwe schepping geworden. De nabije toekomst zal dit aantonen. (2 Cor.5:17)(Gal.6:15).

De apostel Petrus, wist hiervan, en schreef aan zijn broeders en zusters in de Here:

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1

De hoop hier beschreven is een verwachting met zekerheid! Je kunt hopen dat uw aandeel op de beurs stijgt, maar dit is helemaal niet zeker, integendeel! Dus wat een enorm groot verschil in soort van hoop of verwachting!

Wanneer God u genadig is geweest, en u rechtvaardigde door uw geloof in Jezus dan bent u schatrijk, dan hebben uw knieën gebogen voor de enige God, JHWH, en uw knieën buigen niet verder meer voor de Mammon van zilver en goud. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Jezus, zoals schijnchristenen denken dat dit toch mogelijk is.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

In de Bijbel staat iemand die zijn knieën had gebogen voor een schat van zilver en goud, welke God vervloekt had. Hij kon geen goede keuze maken. Wie de aardse rijkdom belangrijker acht dan zijn Schepper, lijkt op een mens als Achan. De gevolgen van Achan zijn zeer leerzaam voor ons. Achan de man die geen rekening wilde houden met Gods woord, de Bijbel. Hij deed zijn naar zijn eigen zondig denken.

ACHAN (=slang of ongeluk)

Jozua 7.

 

Jozua had van God de opdracht gekregen om het beloofde land Kanaan in bezit te nemen. Na de grote overwinning op de stad Jericho, kwam dan het dorpje Ai. Dit werd eerst een zeer pijnlijke nederlaag, en een vernedering, maar waarom?

Soms hebben wij ook nederlagen of tegenslagen in ons leven, en stellen wij ons ook vragen.

God, waarom overkomt mij of ons dat?

Ook Jozua zocht de reden van die onbegrijpelijke nederlaag en bad tot God!

10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht?11 Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. (Joz.7).

Achan een soldaat van Jozua had zich niet kunnen weerhouden, om toch van de vervloekte buit mee te nemen tijdens de overwinning op Jericho.

Gods geboden overtreden kan grote risico’s inhouden, en kan een gelovige, of een ganse gemeente krachteloos maken. Achan dacht, niemand weet het toch.

Dit soort van denken brengt teleurstelling en ongeluk! God weet toch alles! Het ganse volk kwam onder de vloek te liggen, zonder echt te weten waarom. (Deut.7)

13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.

Een ban is alles wat een afkeer bij God opwekt, en door God werd gestraft, zoals de kanaanieten met hun vele afgoderijen.

Wat nam hij mee? Wat was hier de ban? Achan werd schuldig bevonden.

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.

Achan zondigde uit begeerte en hebzucht, satan kon hem verleiden met goud, zilver, en een mooie Babylonische mantel. Deze soldaat kon het niet laten heimelijk, dit alles mee te nemen, wel wetende dat dit niet mocht. Hij dacht zondig en verkeerd: God zal dit wel door de vingers zien. Zich onrechtmatig verrijken, stelen en eigenbelang was hier de zonde van Achan. Zo vinden wij vele voorbeelden in de Bijbel, Eva begeerde de verboden vrucht, David begeerde de mooie Bathseba, enz. Zijn wij beter dan de hebzuchtige Achan?

Let op de volgorde van dit gebeuren:

Achan zag. Wat een mens ziet kan hem verleiden.

Achan begeerde: Wat mooi en kostelijk is kan het verlangen opwekken.

Achan maakte van de gelegenheid gebruik en nam wat verboden was mee.

Achan werd in het ongeluk gestort! Bestraft!

De verlangens en begeerten van een Bijbelgetrouw christen, zwakken langzaam maar zeker af, omdat ze een andere geestelijke, onvergankelijke rijkdom in hun leven hebben ontdekt met eeuwigheidswaarde.

Het Roomse christendom begeerde ook rijkdom, let op Rome!

De aflatenhandel, de relikwieënhandel destijds. Maar is geestelijk blind! Jezus maakt dit duidelijk in:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden,Openbar.3

WAT WAS HET GEVOLG VOOR DE GELDZUCHTIGE ACHAN?

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Deze Achan had 36 mensenlevens op zijn geweten, door hun pijnlijke nederlaag in Ai, en de naam van God geschonden. Achan betoonde weinig of geen spijt van zijn handelen.

24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israel, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, (zie foto)tot op de huidige dag. Jozua 7

Achan werd Ter dood veroordeeld! Men stenigde hem en zijn ganse familie. Doch er kwam daarbij nog een erger oordeel van God: namelijk men verbrande hun lijken. Crematie! Crematie is een straf van God! Hoe veranderen de tijden en menselijke wetten snel, lijkverbranding was strafbaar bij het ontstaan van België! (1830) Achor betekent “ellende of droefenis”. Je kunt zeggen dat Achan stierf in een dal van grote smart .Inderdaad wie de Bijbel, Gods woord verwerpt, zal een Achan wezen!

clip_image010

HET GEZAG VAN DE BIJBEL HET ONFEILBAREWOORD VAN GOD

clip_image002

clip_image004

Een ander gebruikt woord voor de Bijbel is “Het woord van God”, en dat is het inderdaad. Het is het meest bekende boek op de ganse aarde, en het is niet te vernietigen, je kunt het niet van deze aardbol laten verdwijnen, alle andere boeken wel, want Jezus sprak:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De woorden in de Bijbel zijn onvergankelijk en van hemelse kwaliteit, alle boeken staan in harmonie met elkaar. Voor alle duidelijkheid liet God het zelf opschrijven:

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

De eerste christenen gebruikten de Bijbel voor hun onderwijs, het geeft levenswijsheid, men gebruikt het nog steeds om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. Ze waren Bijbelgetrouw en hielden zich slechts aan het gezag zoals beschreven in het Woord.

Het gezag van de Bijbel verdedigt zichzelf, een christen heeft het aangenomen, een ongelovige gehoorzaamt de Bijbel, Gods geboden niet.

clip_image006Mensen hoeven het gezag van de Bijbel niet zelf te willen verdedigen, het is of als wij zelf een leeuw in een kooi willen verdedigen, en dat moeten we niet doen, we moeten enkel de kooi open zetten! (Spurgeon).

Wij moeten enkel de Bijbel uitleggen, de blijde boodschap doorgeven, dit is als het openen van de kooi, de Bijbel verdedigt zich spontaan, zegen voor wie het wil aannemen en vloek voor wie Gods woorden verwerpt!

De eerste christenen konden goed onderscheid maken tussen valse leer en de echte leer, daarom volgden zij bij voorbeeld de kinderdopers, want het is niet christelijk, niet Bijbels!

Vandaag oogst onze maatschappij, ondanks de welvaart, vruchten die aan het onbegrijpelijke grenzen, de media berichten dagelijks over allerlei onheil. Niet voor niets profeteerde God, dat we vandaag in “gevaarlijke” tijden leven, tijden van smart en veel verdriet. (2 Tim.3) Ongelovigen verwonderen zich, Bijbelgetrouwe christenen niet, zij geloven wat God zegt! Schijnchristenen aanvaarden het gezag van een kerkleider, die zich als God op aarde toont, net als de Romeinse keizers!

1 Joh.2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Bijbel lezen zonder de boodschap te begrijpen is niets nieuws onder de zon!

Om de Bijbel te kunnen begrijpen is er als ’t ware een heelkundige ingreep van God nodig. Het menselijk hart (denken) dient eerst te veranderen. Wie de Bijbel gelooft ontvangt Gods zegen!

De ganse Bijbel moet men eerst aannemen en geloven zoals het bestaat, dan pas zal een mens veranderen en met zekerheid gaan geloven. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in de Bijbel geloofden, maar er waren er die niet alles geloofden wat er stond geschreven! Ook vandaag zijn er mensen die niet alles geloven wat in de Bijbel staat, en ze blijven onbehouden. Ze geloven niet dat Jezus macht heeft over de natuur, Hij stilde de storm, liep over het water enz.

Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

Hier waren dit de Emmaüsgangers, welke naar huis terugkeerden, na de terechtstelling van Jezus op Golgotha. Toen legde Jezus alles uit, toch was dit niet nog niet voldoende.

27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.Luk.24

Jezus gaf deze mensen een persoonlijke Bijbelstudie, ze geloofden, dat dachten ze, maar ze waren teleurgesteld over wat was gebeurd. Ze hadden hun hoop op Jezus gesteld voor de verlossing van Israël. Hun teleurstelling kwam in feite omdat ze moeite hadden om alles in de profeten te geloven. Jezus troostte deze mensen niet alleen, Hij openbaarde zich aan hen uit liefde. Dit doet Hij nog in het hart van mensen die hun hoop op Hem willen stellen.

Zo zijn er vandaag christenen die ook moeite hebben met de belofte van de “opname” of de ontsnapping aan de Dag des oordeels welke over de ganse wereld komt. Integendeel zullen er afvallige “christenen” de spot drijven met de wederkomst van Christus! Ze willen niet alles geloven!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?2 Petr.3

<

p align=”center”>EEN GEESTELIJKE OPERATIE

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Wij mogen hier niet te vlug over heen lezen, omdat geloof nodig is, om te kunnen begrijpen, wat Jezus uitlegt. Jezus kent het denken van de mensen door en door. Hij weet of het hart bestaat uit de goede aarde, waar het zaad kan invallen en groeien. Deze mensen keerden terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap! Na deze operatie, waren deze mensen overgelukkig! Gelukkiger dan de rijkste mens op aarde!

Wij lezen over een ander geval waarbij dezelfde operatie gebeurde.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Ook hier lezen wij over een vrouw, die Godsdienstig was, al vlug denkt men, dat deze vrouw een gelovige was. Ook hier zien wij dat de apostel Paulus sprak over het evangelie, en dat God het verstand opende!

Zo is dit een feit bij ieder mens die wil geloven in Jezus’ woorden die worden uitgelegd. Geloven betekent ,de wil tot een gehoorzamen aan het gezag van de Bijbel.

28 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God,

doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18

De psalmist heeft ervaren wat het betekent, om de Bijbel te begrijpen. Duisternis is onwetendheid en onbegrip. Vandaag kunnen de mensen veel kennis krijgen. Doch het bijzonderste krijgt vandaag geen aandacht meer, het bijzonderste is nog steeds dat wat God leert. Men heeft bijna God vergeten, maar ook God weet wie Hem vergeet en de gevolgen zullen niet uitblijven. Israël is ons een voorbeeld.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie zijn leven aan God wil onderwerpen, dan is de Bijbel het enige gezag dat hij aanneemt. Petrus was niet de eerste paus, want hij respecteerde en geloofde Gods woord, de Bijbel!

Kerkelijke wetten die niet Bijbelgetrouw zijn, zijn waardeloos.

Markus 7:13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Ook de farizeeën, ondermijnden het gezag van de Bijbel, Gods woord, door hun eigen kerkelijke wetten en tradities te handhaven. Ze stonden op hun eigen eer en gezag, en ieder moest buigen!

Wij kunnen besluiten: Geloven of niet, er komt een tijd dat ieder mens zal buigen en knielen voor het gezag van de Bijbel!

clip_image0089 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Fil.2

DE GEHEIME ONTVOERING VAN DE GEMEENTE ?

clip_image002

 

Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke dood niets meer is. Anderen denken over een vorm van reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! (Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het oude testament beenderen opgraven van afgodendienaars om te verbranden als straf!!!

Enkel gelovigen in Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven, in een nieuwe schepping. Daarom bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende Bijbelgetrouwe christenen hebben ook verdriet, maar hebben een vaste en levende hoop elkander terug te zien! Het verdriet van ongelovigen is eerlijk gezegd niet te troosten. (1 Thess.4:13).

51 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, 52 maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. 53 Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam.(1 Cor.15)

 

De veelbesproken geheime opname van de christengemeente ( the rapture) is een plotse geheime opstanding welke nu ieder ogenblik in vervulling kan gaan!

De ongelovige wereld zal dan slechts merken dat er graven open zijn gegaan en lijken zijn verdwenen.Dit nieuws zal in de media zoals gewoonlijk  verzwegen worden of men zal een andere leugenachtige verklaring afleggen als bv. Een actie OF een AANVAL van UFO’s, met buitenaardsen. (Bijzonder actief de laatste tijd).

Velen zullen er wel eens van gehoord of gelezen hebben en dan zeggen:

“Het was toch waar!”

Die plotse verdwijning van de nog in leven zijnde christenen, zal uiteraard catastrofes veroorzaken. Bv: in het verkeer enz. Voor deze verdwijning staat in het grieks”harpazo”, betekent met kracht weggerukt!

Jezus komt uitsluitend de “Zijnen” onzichtbaar ophalen om hen te bewaren voor de rampzalige oordeelsgebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden. Christenen maken de laatste wereldoorlog en de nog komende ongekende natuurrampen niet meer mee!

Het geloof in deze toekomstige geprofeteerde gebeurtenis is minder gekend onder katholieken, protestanten en ook al evangelische christenen. Sommigen beginnen te spotten met die wederkomst van Christus. Zo was er ook gespot met Noach, men had ook nog geen regen gezien, maar het kwam, en de stem van de spotters klonk niet meer!

Anderen halen aan dat het woord “opname”

niet in de Bijbel staat!

Inderdaad geen Nederlandse vertaling gebruikt dit woord.  Het Engelse woord “rapture” wat opname of wegrukking betekent is beter terug te vinden in de vulgata, de Latijnse Bijbel, onder het werkwoord “rapere”, en rapturos). (“rapire” in het Italiaans). Je kunt er echt niet meer naast kijken!

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.(1 Thess.4)

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om deze tweeduizend jaar oude en levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal begrijpelijk, de antichrist en de valse profeet zijn op komst, alles zit nu in een voorbereidingsfaze! Wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! De Bijbel! Sola scriptura!!!

DE OPNAME IS EEN BLIKSEMSNELLE ONTSNAPPING AAN GODS

KOMENDE OORDELEN OP AARDE

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het ligt in Gods karakter om mensen te redden, en een uitredding te geven aan hen die naar Hem willen luisteren. De opname is een uitweg! Daarom is er een sterke hoop voor Gods volk uit de heidenen! (Bedenk het gebed van de profeet Daniel)

13 De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.(1 Cor.10)(boek)

Wij dienen te bidden dat deze belofte in vervulling mag gaan voor ons, dat ieder die samen met ons in Christus geloven zoals de schrift leert opgenomen mag worden !

36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Waakzaam zijn betekent, alle gebeurtenissen vergelijken met het profetische woord, en onze heiliging in acht nemen, dus geen wereldse gelijkvormigheid.

“In staat zijn”betekent dat ons geloof ook geloofswerken en kenmerken kent.

Met “alles wat geschieden zal”is de zeventigste jaarweek van de profeet Daniel bedoeld. Dit is de tijd van de verdrukking en grote angst voor Israel, en de oordelen over alle volkeren die zullen strijden tegen Israel!

JEZUS IS DE REDDER, DE ONTSNAPPING!

De eerste stap is in feite onze eerste ontsnapping aan de tweede dood, door te geloven in Jezus’ offer nodig voor onze vergeving. De Bijbel maakte ons geestelijk levend en genas van onze geestelijke blindheid.

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,(Hebr.2

Wie dus de Bijbel verwerpt of eraan twijfelt loopt een risico van eeuwigheidsbelang.

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 Thess.1)

Wie gehoorzaamheid aan de Bijbel nastreeft, aan Gods bevelen, zal ook de stem van God horen bij het “rapture” bevel: “Come up hither”

De christen die niet volhardt, en afzwakt, geen tijd meer maakt voor God, voor deze zal het een ramp worden! Hij zal de tijd niet meer onderscheiden en afgevallen zijn.

45 Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn,

46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.Luc.12

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ALLE ONGELOVIGEN

Daniel 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

De ongelovigen en alle anders gelovigen zullen duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding zal een opstanding zijn om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel en alleen voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verworpen. De ongelovige of religieuze heeft andere goden achterna gelopen, of geloofde in de wereldwijde leugen van Darwin!

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een echte hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij ons de hel moeten voorstellen. Jezus sprak nooit over een leugenachtig vagevuur!

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

clip_image006

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was onverheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen kwamen tot geloof in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn Goddelijke macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus, Zoon van God in de rij zetten (ontheiligen) van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand kon doen als Hij of stond op uit de dood.

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid , en een geestelijk lichaam opgewekt . Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.(1 Cor.15)

Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed.

Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, en geen weerstand kent van het aardse.

Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk.

Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.(1 Corinthe 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.)

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

Lukas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus leert ons dat er twee soorten van doden zijn op deze aarde. De lichamelijke dode en de geestelijke dode. Het is duidelijk dat niet iedereen de bijbel kan begrijpen, zolang hijzelf nog geestelijk dood is. Door nieuwe bijbelvertalingen te maken is er geen beter begrip, enkele groter verwarring! 1Co 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt als een geestelijk blinde geboren. Nu kunnen wij kijken naar de geestelijke opstanding in het hart van de mens die zich tot Jezus Christus bekeert.

1 Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2 U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog aktief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, is nog geestelijk dood. Vele mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf.

Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen uitleggen om toe te geven aan onze eigen begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. (2Petr.1) Een Bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit een schrift met schrift te vergelijken en met een biddend hart.

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.(1 Petr.1)

Het is door de opstanding van Jezus:

Dat mensen kunnen behouden worden,

¨ Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨ Dat mensen kunnen leven met een toekomstperspectief

dat voorspoedig is.

¨ Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨ Dat mensen van harte God kunnen loven en prijzen.

¨ Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨ Dat mensen zonden kunnen overwinnen

Dat Bijbelgetrouwe christenen zullen leven ook

al zijn zij gestorven!