IS GOD UW VRIEND?

clip_image001

david en harp

Vele mensen hebben een verkeerd beeld over God. Mensen denken dan aan een kerk, moskee, tempel of allerlei religies. Weinig mensen hebben een goede en ernstige relatie met hun Schepper. De meerderheid kent Hem helemaal niet. Daarom leert God om de meerderheid niet te volgen: Exodus 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Velen leven precies in ruzie met God, en met andere mensen. Velen vinden de weg tot God niet, omdat ze Jezus niet persoonlijk hebben leren kennen. Die weg loopt niet door wierook kaarsen, en mooi geklede bisschoppen heen!

God wil uw vriend worden, zoals Hij dat ook wilde met zijn volk Israël, en Hij leerde: Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Dus wil God gelukkige mensen zien!

Wij nemen vandaag even koning David, tevens een profetisch beeld van Israël. Koning David was een heel goede muzikant, schreef muziek en zong. Uit een van zijn liederen, psalmen kunnen wij veel leren. Zelfs Jezus zong de psalmen!

Psalm 7

In deze psalm vinden wij dat David angstig klaagt vanuit zijn bedroefd hart, want hij heeft bedreigingen gehoord van iemand, die hem wel kon vermoorden. Soms kun je kwade woorden horen dat men naar uw hoofd slingert. Zo zien wij een democratisch Israël vandaag welke opnieuw bedreigt word in zijn bestaan.

Wat doe je als men u kwaad wil doen?

Wanneer iemand kwaad wordt aangedaan, kan hij op vele manieren reageren. Je kan niet meer spreken met die mens, men kan kwaad spreken over die mens, men kan hem benadelen als men baas is. Nog anderen zoeken hun recht soms tevergeefs op de rechtbank, je kunt wraakgevoelens koesteren, maar wie is nog bereid zijn andere wang te tonen? Lukas 6:29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Amaai, en toch……….

HOE REAGEERT KONING DAVID OP EEN VINNIGE KAAKSLAG?

In de eerste verzen lezen wij al, dat hij, hoe machtig hij ook is, zijn toevlucht gaat zoeken bij God zelf. Is God dan zijn vriend? Hij zoekt geen hulp bij mensen of zijn naaste vrienden die hem kunnen helpen. David wist dat hij zijn vertrouwen op God diende te stellen, want de Profeet Jeremia schreef: Jer. 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

David gaat zingen, misschien wel met tranen in zijn ogen: HERE mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij,

Wij vinden hier een combinatie van muziek, tekst en een gebed uit zijn hart! Dit is de kostelijkste medicatie tegen depressiviteit! Bij God bescherming zoeken, dat is wat David deed. Wat doen wij soms? Verkeerde beslissingen nemen! Reageren uit ongeloof, en ook een kaakslag uitdelen!!!!

Vers 4/6 Het geweten van David gaat hem aanspreken. Hij beseft dat als het zijn eigen schuld is of zou zijn, hij ook niet veel van zijn vriend God, moet verwachten. Men kan op God vertrouwen en Hem als zijn toevlucht nemen, maar geloven is ook leven naar Zijn raadgevingen ! En als men faalt, dan is er steeds vergeving door het vergoten bloed van het lam, Christus!

David deed dit omdat hij wist, dat er voorwaarden zijn voor het verhoren van zijn gebed !

Hij hield rekening met zijn grote Vriend. Wie Jezus als vriend heeft, is machtig! Dit is een Bijbels geheim.

(7/8) Een schreeuw om gerechtigheid

Opnieuw zien wij dat David het recht niet zelf in handen neemt. Wereldse of ongelovige mensen stellen hun vertrouwen in het gerecht of gerechtigheid op aarde, maar David roept op de ene ware rechter, zijn vriend, God! Profetisch aspect: Zolang Israël niet roept om gerechtigheid op zijn God, zullen zij onrechtvaardig veroordeelt worden in de verenigde naties! (Vergadering der naties). God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem ernstig zal beginnen te roepen! God wil aanbeden worden, daarom wacht Hij nu nog. God, Jezus klopt in onze dagen aan de deur van ieder mensenhart:

Openbar. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

David zingt en bidt: 9 Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God.

Hier bidt David opdat er een einde zou komen aan al de ongerechtigheid van de ongelovigen in de wereld. David is koning maar heeft niet de macht om al de ongerechtigheid uit te roeien. Hij bidt daarom ook opdat God een nieuwe wereld wil beginnen, maar zonder mensen die niet willen luisteren naar Hem! Dit gebed zal in de komende jaren, verhoord worden, er komt een tijd dat Christus zelf op aarde zal komen regeren 1000 jaar lang. Die tijd is nabij. Vandaag heeft daarom ieder mens tijdens zijn aardse leven, de kans een keuze te maken, voor of tegen Jezus, voor of tegen de Bijbel, eenvoudiger kan het niet!!

Bekeert iemand zich niet………….

11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Hier lezen wij dat God iedere dag kwaad en toornig wordt, wanneer de mens, niet wil luisteren naar Hem, en onrechtvaardig handelt. Wie onrechtvaardig en kwaadaardig handelt of leeft, wekt de wraak op van God. Ieder wedergeboren christen dient te weten en te vertrouwen dat God wraak oefent wanneer iemand zijn kinderen kwaad berokkent!  Onze dagen worden gekenmerkt, door het meermoorden, verkrachten en stelen alleen al. Maar, wie leven zonder rekening te houden met God is al even zondig en moet veranderen van denken.

<

p align=”center”>Wanneer iemand niet wil luisteren…………naar zijn Schepper……

Het gaat hier wel over de kwaadaardige onwillige zondaar, een mens die God haat. Dan is die mens zich niet bewust, dat hij een ernstige Tegenstander heeft. Zo’n mens gelooft niet in God, noch in zijn gebod. Hij gaat misschien geloven in de grote politieke leugen van Darwin.  God volgt die mensen, of profetische gezien de vijanden van Israël,en God neemt maatregelen en voorbereidingen, want wij lezen :

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer die zondaar het evangelie van Christus heeft gehoord, en weerspannig reageert, dan kunnen er zich plots zware tegenslagen of ongelukken op zijn hoofd terecht komen. Ongelukken zijn er al altijd geweest

Men stelt zich veel de vraag: Waarom diende dit te gebeuren?

Profetisch gezien kunnen deze pijlen, ook raketten zijn die zich richten op de vijand van Israël. Het kunnen rampen, ziekten zijn die zich keren tegen een volk welke God haat: Deuteronomium 32:23 Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten.

Job 6:4 Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op.

Die pijlen zijn meestal beproevingen die de mens te verwerken krijgt, maar voor zijn kinderen geeft

hij bescherming:

Efeziërs 6:16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

Wie een put delft voor een ander……

14 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen.15 Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte.16 Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Wie kwade voornemens gebruikt, en plannen maakt om zelf wraak te nemen is niet goed bezig. Hij begint te liegen en delft uiteindelijk zijn eigen graf.