DE BIJBEL EN DE KRUIDEN

DE BIJBEL EN DE KRUIDEN

hysop2

De Bijbel noemt men ook “het woord van God”, en is bedoeld om de mens opnieuw in harmonie te brengen met zijn Schepper, het wijst de weg naar een persoonlijke relatie met die ene levende God. Ook vinden wij dat er sprake is over het gebruik van kruiden. Kruiden in de keuken, om te genezen, voor reukwerk en dergelijke. Ook de kruiden behoren tot Gods schepping en hebben hun doel, en dienen gebruikt te worden tot eer van God.

<

p align=”center”>Kruiden om te genezen.

Vooreerst dienen wij te weten dat ziekte en dood ontstaan is door de ongehoorzaamheid van de mens aan zijn Schepper, anders genoemd : de zonde.

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:21 De HERE zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen.

22 De HERE zal u slaan met tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honigdauw: zij zullen u vervolgen, totdat gij te gronde gaat.Deut.28

Dit was de waarschuwing die God gaf aan zijn eigen volk.

Men zoekt steeds bij een ziekte naar de lichamelijke oorzaak ervan, maar vergeet soms de geestelijke oorzaken.

Ook engelen hebben zich bezondigd door opstandigheid tegenover hun Schepper, en zijn afvallig geworden van God. Dit is een belangrijk gegeven, want hier vinden wij het ontstaan van het gebruik en de kennis van de kruiden in het algemeen.

Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

clip_image002

Velen dachten dat de reuzen behoorden tot de fabeltjeskrant, doch helaas, de Bijbel krijgt in onze dagen opnieuw gelijk, men vond de skeletten van de reuzen, en de ark van Noach! Andere vertalingen schrijven “Nephilim” het Hebreeuws voor : “vallen”.

Op bepaalde plaatsen verwijzen de Bijbelboeken zoals Jozua en Samuel naar het boek Henoch “Het boek des oprechten” . Daarin vinden wij meer uitleg over deze afgevallen engelen “zonen Gods” genoemd.

Zij “namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen…” (Hen. 7:1-3).

Wij zien dat deze vrouwen niet alleen zwanger werden,en reuzen baarden, maar ook een eerste vorm van occultisme werden aangeleerd, toverij, vervloekingen, drugs, en kruidenkunde. Zo werd de wereld zwaar beïnvloedt door deze gevallen engelen, en dit tot op vandaag. Zo leerden de mensen vele verborgen krachten van de ganse natuur kennen.

Wij als christenen hebben ten onrechte de neiging alles wat occult is, te zien als uit de duivel. Occult betekent enkel “verborgen” kennis.

Die reuzen werden kannibalen!

“Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op” (Hen. 7:3-5).

Dit alles gebeurde in de dagen die voorafgingen aan de zondvloed. Toch bleven er nog over waarvan wij melding maken. In het land Kanaan waren er nog te vinden, en deze dienden uitgeroeid te worden voor het behoud van de schepping.

32 Ook verspreidden zij onder de Israelieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.Num.13

Verder verwijzen wij graag voor meer uitleg  naar het boek: Geneeskruiden in de Bijbel door

Dr.M.de Waal (ISBN 90 6378038 9)

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, UW GEZONDHEID. Bookmark de permalink .