HET GEZAG VAN DE BIJBEL HET ONFEILBAREWOORD VAN GOD

clip_image002

clip_image004

Een ander gebruikt woord voor de Bijbel is “Het woord van God”, en dat is het inderdaad. Het is het meest bekende boek op de ganse aarde, en het is niet te vernietigen, je kunt het niet van deze aardbol laten verdwijnen, alle andere boeken wel, want Jezus sprak:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De woorden in de Bijbel zijn onvergankelijk en van hemelse kwaliteit, alle boeken staan in harmonie met elkaar. Voor alle duidelijkheid liet God het zelf opschrijven:

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

De eerste christenen gebruikten de Bijbel voor hun onderwijs, het geeft levenswijsheid, men gebruikt het nog steeds om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. Ze waren Bijbelgetrouw en hielden zich slechts aan het gezag zoals beschreven in het Woord.

Het gezag van de Bijbel verdedigt zichzelf, een christen heeft het aangenomen, een ongelovige gehoorzaamt de Bijbel, Gods geboden niet.

clip_image006Mensen hoeven het gezag van de Bijbel niet zelf te willen verdedigen, het is of als wij zelf een leeuw in een kooi willen verdedigen, en dat moeten we niet doen, we moeten enkel de kooi open zetten! (Spurgeon).

Wij moeten enkel de Bijbel uitleggen, de blijde boodschap doorgeven, dit is als het openen van de kooi, de Bijbel verdedigt zich spontaan, zegen voor wie het wil aannemen en vloek voor wie Gods woorden verwerpt!

De eerste christenen konden goed onderscheid maken tussen valse leer en de echte leer, daarom volgden zij bij voorbeeld de kinderdopers, want het is niet christelijk, niet Bijbels!

Vandaag oogst onze maatschappij, ondanks de welvaart, vruchten die aan het onbegrijpelijke grenzen, de media berichten dagelijks over allerlei onheil. Niet voor niets profeteerde God, dat we vandaag in “gevaarlijke” tijden leven, tijden van smart en veel verdriet. (2 Tim.3) Ongelovigen verwonderen zich, Bijbelgetrouwe christenen niet, zij geloven wat God zegt! Schijnchristenen aanvaarden het gezag van een kerkleider, die zich als God op aarde toont, net als de Romeinse keizers!

1 Joh.2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Bijbel lezen zonder de boodschap te begrijpen is niets nieuws onder de zon!

Om de Bijbel te kunnen begrijpen is er als ’t ware een heelkundige ingreep van God nodig. Het menselijk hart (denken) dient eerst te veranderen. Wie de Bijbel gelooft ontvangt Gods zegen!

De ganse Bijbel moet men eerst aannemen en geloven zoals het bestaat, dan pas zal een mens veranderen en met zekerheid gaan geloven. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in de Bijbel geloofden, maar er waren er die niet alles geloofden wat er stond geschreven! Ook vandaag zijn er mensen die niet alles geloven wat in de Bijbel staat, en ze blijven onbehouden. Ze geloven niet dat Jezus macht heeft over de natuur, Hij stilde de storm, liep over het water enz.

Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

Hier waren dit de Emmaüsgangers, welke naar huis terugkeerden, na de terechtstelling van Jezus op Golgotha. Toen legde Jezus alles uit, toch was dit niet nog niet voldoende.

27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.Luk.24

Jezus gaf deze mensen een persoonlijke Bijbelstudie, ze geloofden, dat dachten ze, maar ze waren teleurgesteld over wat was gebeurd. Ze hadden hun hoop op Jezus gesteld voor de verlossing van Israël. Hun teleurstelling kwam in feite omdat ze moeite hadden om alles in de profeten te geloven. Jezus troostte deze mensen niet alleen, Hij openbaarde zich aan hen uit liefde. Dit doet Hij nog in het hart van mensen die hun hoop op Hem willen stellen.

Zo zijn er vandaag christenen die ook moeite hebben met de belofte van de “opname” of de ontsnapping aan de Dag des oordeels welke over de ganse wereld komt. Integendeel zullen er afvallige “christenen” de spot drijven met de wederkomst van Christus! Ze willen niet alles geloven!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?2 Petr.3

<

p align=”center”>EEN GEESTELIJKE OPERATIE

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Wij mogen hier niet te vlug over heen lezen, omdat geloof nodig is, om te kunnen begrijpen, wat Jezus uitlegt. Jezus kent het denken van de mensen door en door. Hij weet of het hart bestaat uit de goede aarde, waar het zaad kan invallen en groeien. Deze mensen keerden terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap! Na deze operatie, waren deze mensen overgelukkig! Gelukkiger dan de rijkste mens op aarde!

Wij lezen over een ander geval waarbij dezelfde operatie gebeurde.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Ook hier lezen wij over een vrouw, die Godsdienstig was, al vlug denkt men, dat deze vrouw een gelovige was. Ook hier zien wij dat de apostel Paulus sprak over het evangelie, en dat God het verstand opende!

Zo is dit een feit bij ieder mens die wil geloven in Jezus’ woorden die worden uitgelegd. Geloven betekent ,de wil tot een gehoorzamen aan het gezag van de Bijbel.

28 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God,

doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18

De psalmist heeft ervaren wat het betekent, om de Bijbel te begrijpen. Duisternis is onwetendheid en onbegrip. Vandaag kunnen de mensen veel kennis krijgen. Doch het bijzonderste krijgt vandaag geen aandacht meer, het bijzonderste is nog steeds dat wat God leert. Men heeft bijna God vergeten, maar ook God weet wie Hem vergeet en de gevolgen zullen niet uitblijven. Israël is ons een voorbeeld.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie zijn leven aan God wil onderwerpen, dan is de Bijbel het enige gezag dat hij aanneemt. Petrus was niet de eerste paus, want hij respecteerde en geloofde Gods woord, de Bijbel!

Kerkelijke wetten die niet Bijbelgetrouw zijn, zijn waardeloos.

Markus 7:13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Ook de farizeeën, ondermijnden het gezag van de Bijbel, Gods woord, door hun eigen kerkelijke wetten en tradities te handhaven. Ze stonden op hun eigen eer en gezag, en ieder moest buigen!

Wij kunnen besluiten: Geloven of niet, er komt een tijd dat ieder mens zal buigen en knielen voor het gezag van de Bijbel!

clip_image0089 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Fil.2