GELD,ZILVER EN GOUD

ZILVER EN GOUD

 

clip_image004clip_image006

 

 

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5.

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

1 Tim.6

Wanneer wij deze Bijbelteksten in Gods woord lezen, in het licht van de actualiteiten deze week, dan proeven wij dat de gedachten van de mens en deze van God zo verschillend zijn wanneer het gaat over geld, rijkdom en verlangens. Iedere ziel droomt of droomde ervan, eens rijk te zijn. Velen strekken hun handen uit naar de kansspelen of een overval, en hopen op een dag alles te kunnen doen wat hun hartje lust. Anderen werken zich krom en ziek, bedriegen en lopen soms over lijken om toch rijk te worden… helaas! Rijk zijn is geen zonde, je kunt ook eerlijk erven, maar schatrijk willen worden is wel zonde!

Waarom maakte God toch niet ieder mens rijk?

Waarom een wereld van arm en rijk, welvaart en honger?

In onze dagen gaat het nu voor mensen van rijk tot schatrijk, en voor anderen van arm tot straatarm! Velen zeggen onverstandig: Het is altijd zo geweest!” maar weten niet wat God laat weten, er komt een tijd, dat het geld, goud of zilver, compleet waardeloos zal worden, en deze tijd komt eraan, voor wie gelooft of niet! Maar eerst komt er nog een tijdelijke waardestijging van het goud. (Jac.5:3). Doch er komt een tijd dat de rijken bitter zullen wenen, en veroordeeld zullen worden. Nog anderen die eens geloofden, zullen ontrouw worden aan God, of laten zich verleiden door een nieuw vals welvaartsevangelie.

Spr 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;

maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Deze spreuk toont twee soorten van geloof aan, een zegevierend geloof en een uitstervend geloof. We vinden er twee aspecten van de schepping in, namelijk herfst, een sterven, en de lente, nieuw leven! Voor de ongelovige, die zijn vertrouwen stelt op zijn vergankelijke rijkdom, komt er, als de herfst, een afsterven van een cultuur waarbij men geen rekening houdt met de Bijbel, Gods woord.

Voor de wedergeboren Bijbelgelovige christen, komt er de lente, hij zal deel uitmaken van een nieuwe schepping. (Ps.92:13) Hij is al een nieuwe schepping geworden. De nabije toekomst zal dit aantonen. (2 Cor.5:17)(Gal.6:15).

De apostel Petrus, wist hiervan, en schreef aan zijn broeders en zusters in de Here:

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1

De hoop hier beschreven is een verwachting met zekerheid! Je kunt hopen dat uw aandeel op de beurs stijgt, maar dit is helemaal niet zeker, integendeel! Dus wat een enorm groot verschil in soort van hoop of verwachting!

Wanneer God u genadig is geweest, en u rechtvaardigde door uw geloof in Jezus dan bent u schatrijk, dan hebben uw knieën gebogen voor de enige God, JHWH, en uw knieën buigen niet verder meer voor de Mammon van zilver en goud. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Jezus, zoals schijnchristenen denken dat dit toch mogelijk is.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

In de Bijbel staat iemand die zijn knieën had gebogen voor een schat van zilver en goud, welke God vervloekt had. Hij kon geen goede keuze maken. Wie de aardse rijkdom belangrijker acht dan zijn Schepper, lijkt op een mens als Achan. De gevolgen van Achan zijn zeer leerzaam voor ons. Achan de man die geen rekening wilde houden met Gods woord, de Bijbel. Hij deed zijn naar zijn eigen zondig denken.

ACHAN (=slang of ongeluk)

Jozua 7.

 

Jozua had van God de opdracht gekregen om het beloofde land Kanaan in bezit te nemen. Na de grote overwinning op de stad Jericho, kwam dan het dorpje Ai. Dit werd eerst een zeer pijnlijke nederlaag, en een vernedering, maar waarom?

Soms hebben wij ook nederlagen of tegenslagen in ons leven, en stellen wij ons ook vragen.

God, waarom overkomt mij of ons dat?

Ook Jozua zocht de reden van die onbegrijpelijke nederlaag en bad tot God!

10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht?11 Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. (Joz.7).

Achan een soldaat van Jozua had zich niet kunnen weerhouden, om toch van de vervloekte buit mee te nemen tijdens de overwinning op Jericho.

Gods geboden overtreden kan grote risico’s inhouden, en kan een gelovige, of een ganse gemeente krachteloos maken. Achan dacht, niemand weet het toch.

Dit soort van denken brengt teleurstelling en ongeluk! God weet toch alles! Het ganse volk kwam onder de vloek te liggen, zonder echt te weten waarom. (Deut.7)

13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.

Een ban is alles wat een afkeer bij God opwekt, en door God werd gestraft, zoals de kanaanieten met hun vele afgoderijen.

Wat nam hij mee? Wat was hier de ban? Achan werd schuldig bevonden.

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.

Achan zondigde uit begeerte en hebzucht, satan kon hem verleiden met goud, zilver, en een mooie Babylonische mantel. Deze soldaat kon het niet laten heimelijk, dit alles mee te nemen, wel wetende dat dit niet mocht. Hij dacht zondig en verkeerd: God zal dit wel door de vingers zien. Zich onrechtmatig verrijken, stelen en eigenbelang was hier de zonde van Achan. Zo vinden wij vele voorbeelden in de Bijbel, Eva begeerde de verboden vrucht, David begeerde de mooie Bathseba, enz. Zijn wij beter dan de hebzuchtige Achan?

Let op de volgorde van dit gebeuren:

Achan zag. Wat een mens ziet kan hem verleiden.

Achan begeerde: Wat mooi en kostelijk is kan het verlangen opwekken.

Achan maakte van de gelegenheid gebruik en nam wat verboden was mee.

Achan werd in het ongeluk gestort! Bestraft!

De verlangens en begeerten van een Bijbelgetrouw christen, zwakken langzaam maar zeker af, omdat ze een andere geestelijke, onvergankelijke rijkdom in hun leven hebben ontdekt met eeuwigheidswaarde.

Het Roomse christendom begeerde ook rijkdom, let op Rome!

De aflatenhandel, de relikwieënhandel destijds. Maar is geestelijk blind! Jezus maakt dit duidelijk in:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden,Openbar.3

WAT WAS HET GEVOLG VOOR DE GELDZUCHTIGE ACHAN?

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Deze Achan had 36 mensenlevens op zijn geweten, door hun pijnlijke nederlaag in Ai, en de naam van God geschonden. Achan betoonde weinig of geen spijt van zijn handelen.

24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israel, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, (zie foto)tot op de huidige dag. Jozua 7

Achan werd Ter dood veroordeeld! Men stenigde hem en zijn ganse familie. Doch er kwam daarbij nog een erger oordeel van God: namelijk men verbrande hun lijken. Crematie! Crematie is een straf van God! Hoe veranderen de tijden en menselijke wetten snel, lijkverbranding was strafbaar bij het ontstaan van België! (1830) Achor betekent “ellende of droefenis”. Je kunt zeggen dat Achan stierf in een dal van grote smart .Inderdaad wie de Bijbel, Gods woord verwerpt, zal een Achan wezen!

clip_image010