GOD EN UW TRANEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij horen over tranen dan denken wij meestal aan verdriet. Het zijn ook niet altijd de kinderen die wenen van verdriet, maar ook volwassenen wenen. Tranen zijn er niet altijd door verdriet, ook kent u tranen van geluk, ze komen evengoed in uw ogen. Daarom gaan wij even blikken in de bijbel en zien wat Hij die ons schiep zegt over tranen.

God weet wel heel goed vanwaar en waarom er deze emotionele reactie bij de mens komt.

TRANEN VAN LEED EN VERDRIET.

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam: 5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE , de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie , Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David . Jesaja nu zeide: Neemt een vijgenkoek. Zij namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij.2 kon.20

Voor vele mensen lijkt het of God zover woont, dat ze denken dat Hij dood is. Doch dit is helemaal niet waar, hij kent al zijn stervelingen.

Hier hebben wij een geval van verdriet. Een mens als ten dode opgeschreven, door een ziekte. Hij was koning en had geen gebrek aan niets.

Deze man had gebeden en in zijn verdriet wenende gebeden. Het waren zeker geen krokodillentranen, zoals men dat zegt. Deze tranen veroverden het hart van God.

God genas de man. Wij leren hier dat tranen een uiting zijn die komen uit een eerlijk hart, tranen die gezien werden door God. Als God uw Vader is geworden dan, heeft Hij medelijden en reageert met meer liefde, dan alle aardse vaders samen tegenover hun kinderen.

Denkt u dat God nooit uw tranen heeft gezien?

Doch denkt u aan Hem die voor u zijn leven gaf?

TRANEN VAN VREUGDE.

1 Jakob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen, en met hem vierhonderd man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen.

2 Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter , en Rachel en Jozef achteraan. 3 En zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was. 4 Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden.

5 Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: De kinderen , die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft.

6 Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer.

7 Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer.Gen.33

Tranen van geluk en vrede. Hier kwam er verzoening. Na jarenlange ruzie tussen deze broeders. Hij het zijn dingen die wij in deze wereld zien. Hoeveel mensen zijn er niet die op zoek zijn naar familie die ze niet meer vinden of weten of ze nog in leven zijn.

Vele mensen leven in ruzie en haat. In ieder geval ging het hier om een verzoening .

Wanneer ruzies kunnen worden bijgelegd, dan zijn dit tranen welke vreugde, en blijdschap geven, en gezond zijn voor het zieleleven.

Ruzies zijn slecht voor de mensen, daarom geeft Paulus de raad aan zijn medegelovigen

Romeinen 12:18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen

TRANEN VAN MEDELIJDEN bij de dood.

Johannes 11

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart , zou mijn broeder niet gestorven zijn .

33 ¶ Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd ,

34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.

35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

39 Jezus zeide: Neemt de steen weg ! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag .

Wanneer iemand sterft, dan is het ook normaal dat er verdriet is bij de familie, bij vrienden.

Hier sterft Lazarus.Jezus kan zijn tranen niet meer bedwingen. Deze emotionele reactie was al genoeg om aan te tonen dat Jezus van Lazarus hield, men zegt het trouwens. Jezus was God, maar ook mens.

Tranen spreken meer dan boeken. Tranen hebben te maken met liefde en medelijden.

Waar geen oprecht medelijden is, daar zijn ook geen tranen te zien, dit toont overduidelijk dat er geen liefde is.

Waar zien wij vandaag nog tranen bij vrienden vandaag, waar is nog medelijden?

2 Corinthe 2:4 Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester.

Tranen van medelijden bewijzen dat er liefde is of was.

Koning David wist dat God zijn verdriet kende, en zelfs zijn tranen spaarde.

7 (56-8) Zouden zij, die zoveel slechts en zoveel zonden doen, kunnen ontkomen? O God, vernietig hen.8 ¶ (56-9) U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in Uw boek?

9 (56-10) Als ik U te hulp roep, zullen mijn vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen.

10 (56-11) Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de HERE. Ps.56

Ongelooflijk maar waar, God kent al de tranen van zijn kinderen. Iedere traan welke liep uit verdriet door het volgen van Jezus is bij God gekend!

Tranen werden destijds opgespaard. Een vrouw gebruikte ze eens om de voeten van Jezus te wassen. Ze offerde deze. Onze tranen uit liefde tot Jezus en door het volgen van Hem, zijn offers.

TRANEN VAN HOPELOOSHEID.

Esther 4

1 Toen Mordekai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordekai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. 2 Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan .

3 In elk gewest, waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag: voor velen werd zak en as als bed uitgespreid.

Het bevel de joden uit te roeien, was gegeven. Wanneer je weet dat je zult moeten sterven, dan is het logisch dat een mens moedeloos en wanhopig zou worden. Het lijkt me erger dan een depressie, welke ook al kan leiden tot wenen.

TRANEN BIJ BEKERING.

JOEL 2

11 De HERE laat Zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van Zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt Zijn bevelen. De dag van de HERE zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen?

12 Daarom zegt de HERE: “Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij uw hele hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.

13 Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!” Ga terug naar de HERE, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf.

Hier gaat het over tranen van spijt. Mensen kunnen dingen hebben gedaan waar ze achteraf veel spijt van hebben. Gods geboden werden overtreden.

Wanneer het geweten onrustig is, door verzwegen zonde, dan kunnen deze dingen een last leggen op het zieleleven. Door zonde is er scheiding tussen God en mens. Er is geen normale relatie tussen de zondaar en God.

In de zaligsprekingen staat er :

Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden.

Het gaat hier inderdaad over mensen die spijt hebben over hun zondig leven zonder rekening te houden met God. Ze leven naar hun eigen wil, ze treuren en hebben tranen, doch ze worden niet vertroost, want God wacht tot ze met hun hele hart, Jezus Christus aannemen en aanvaarden wat Hij zegt door de bijbel heen. Hij wacht tot ze zich bekeren, en treuren omdat ze in onwetendheid leefden.

TRANEN ZIJN ER OOK BIJ WEDERGEBOREN CHRISTENEN.

Psalmen 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 

Wie het evangelie brengt en over Jezus getuigt, die is aan het zaaien, het zaaien gaat gepaard met veel verdriet, daar er veel tegenkanting is, kritiek en blinde haat.

Doch de tijd komt dat er gejuich zal zijn voor al diegenen die hier op aarde schade en verlies hebben geleden omwille van Christus.

Dit beeld is zeer realistisch, want vroeger zaaide men met de hand, en het stof van tussen het graan waaide in de ogen en ze traanden.

TRANEN VAN VREUGDE OF VAN VERDRIET?

Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn , want de eerste dingen zijn voorbijgegaan .

Hier gaat het waarschijnlijk over de tranen van Israël op het einde van de grote verdrukking. Tranen van verdriet.

Er komt verandering wanneer Jezus komt om te regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

VERLOREN TRANEN

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

 

Het komt er op neer, wanneer mensen de zegen of de genade van God afwijzen door onverschilligheid, tegenover het evangelie of door “hoererij”, welke niets anders is dan een wereldse gezindheid volgen, dan zullen de tranen niet meer helpen.

Men zal buiten Gods heerlijkheid vallen, na de dood, voor eeuwig!

Een eeuwige straf, eeuwig verdriet, eeuwige tranen!

God laat iedereen kiezen!