ELKANDER IN LIEFDE VERDRAGEN

clip_image002

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt,2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: Efeze 4

Vandaag leven wij in een maatschappij welke wordt gekenmerkt door egoïsme. “Ik, ik, en een ander stik” Elkander verdragen in de maatschappij, begint al bij twee mensen in een huwelijk. Onverdraagzaamheid en geen geduld, komt sterk tot uiting als men kijkt naar het aantal echtscheidingen vandaag. Een vijftigjarig huwelijk zal een zeldzaam worden, en toch leert God dat het huwelijk tot een echte zegen kan zijn, wanneer deze twee mensen samen naar Hem willen luisteren, en Zijn raad willen opvolgen.

Huwen doet men met drie!

Prediker 4:12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

clip_image004Huwen met drie! : God, man en vrouw!

Ieder koppel welke het vandaag nog goed meent gaat traditioneel naar zijn kerk of gemeente om “een zegen” te vragen aan God over hun huwelijksverbond. Soms met veel prachtig vertoon, eten en drinken. Doch vanwaar komen al die echtscheidingen? Doch vanwaar al die ellende en verdriet, welke er uit voortkomt? Waar blijft dan toch die rijke zegen van God?

Zegen ontvangt men alleen indien men wil streven te gehoorzamen aan Gods woord, de Bijbel. De satan zoekt ieder huwelijk te breken, want het is een instelling van God!

Voorbeeld : Wie gaat met een bootje de wereldwijde gevaarlijke zee in, zonder kompas? Waar komt men terecht? Wie neemt de leiding, gevecht voor het roer? Wat bij een storm, een hevige ruzie? Waar is een veilige haven om tot echte rust te komen?

Door onverdraagzaamheid komen er kleine gaatjes in de boot…..

Wie de Bijbel aanneemt, heeft een goede Herder gevonden, en Hij kan en wil mensen verlossen uit hun egoïstisch denken, en handelen. Daarom leeft een mens niet van brood alleen! Voedsel voor de geest is noodzaak!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Huwen is elkander in liefde verdragen!

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. Joh.17

Hier vinden wij een gebed van Jezus om eenheid, een eensgezindheid zoals deze bij God en Zijn zoon te vinden is.

Hij bedoelde dat de Bijbelgetrouwe christenen eensgezind zouden worden, en die eensgezindheid zouden terugvinden in het Woord van God, het enige ware gezag van God op aarde. De eensgezindheid binnen een huwelijk is iets dat moet groeien als een boom, de wortels moeten zich aarden in de gezonde leer van de Bijbel. Vallen en opstaan is een normaal verschijnsel. Bomen verdragen de wind, breken niet af, zo gaan de wortels dieper!

De grote vijand van verdraagzaamheid is het zondige denken van de mens!

2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.Jes.59

Zonde brengt vervreemding en scheiding van God. Zonde is eenvoudig niet willen, of willen blijven luisteren naar Gods raad in de Bijbel.

Zegen over een huwelijk komt er enkel als er rekening wordt gehouden door man en vrouw met Gods principes.

Ook de profeet Maleachi diende te spreken tot Gods volk i.v.m. het huwelijk. Hij diende Gods gedachten aan de mensen uit te leggen.

13 In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. Mal. 2

Hier gaat het over de tranen en verdriet als gevolg van de echtscheidingen. Daarbij komen dan vele vragen met een waarom! God kent deze dingen. God wil het beste met ieder huwelijk. God wil de gebeden verhoren, God leert verdraagzaamheid, maar…men moet ook naar Hem willen luisteren!.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

15 15 Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

Trouw blijven aan de vrouw van uw jeugd. De vrouw van uw jeugd betekent, uw eerste echte gemeenschap, toen God samenvoegde.

De profeet legt de vinger op de wonde, Israël werd ontrouw aan de derde partner in het huwelijk, God zelf. Men verdroeg Gods geboden niet verder!

Ook in het huwelijk kan het soms zeer moeilijk zijn om één van zinnen te zijn. De ene wil op reis naar Spanje, de andere naar Amerika. Gedachten kunnen heel ver uit elkaar liggen, zoals die landen.

Wat zegt God? Maak maar goed ruzie en vecht het uit? Je eigen zin ten koste van alles doordrijven? Niet opgeven? Van koppigheid en onverdraagzaamheid uw kroon maken?

Wat zegt God die u liefheeft ?

Markus 8:34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Zichzelf verloochenen, niet meer leven voor jezelf! Hij die zijn eigen reisplan opgeeft, is iemand die zichzelf klaarmaakt voor een hemelreis! Wie zichzelf verloochent, gelijkt op Jezus! Hoeveel verdroeg Jezus niet van ons voor wij tot het geloof kwamen in Hem?

De Bijbel profeteerde over de eindtijd een onverdraagzaamheid, die ook onder de christenen zou komen en veel afval zou veroorzaken.

2 Tim. 4:3 want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,

Als men de Bijbelse leer niet meer aanvaard dit is zonde en zonde dat is iets wat wij nooit moeten verdragen! Wij verdragen bv. de katholieken, maar niet hun leer!

Leviticus 19:17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.