HEB JE GOD VERGETEN?

clip_image001

Bij vele mensen kan het gevoel leven dat ze bij God een vergeten schepsel zijn. “Waarom moest mij dit of dat overkomen? Waarom?……..De oorzaken van zulke gedachten kunnen zijn, dat men niet meer wil gaan geloven in de God van de Bijbel. Ziekten, tegenslagen, slachtoffer van ongeluk of geweld, verdriet, depressie,of teleurstelling op het werk, kunnen omstandigheden zijn waarbij de mens God vaarwel heeft gezegd. Jammer, want dan wacht voor hem nog iets ergers: Gods oordeel en een pijnlijke hel na de dood, hoe je die hel ook begrijpt. Het vagevuur is een leugen. Toch laat een genadige God zich vandaag nog steeds vinden. Maar de genadetijd is bijna voorbij. Een Bijbelse profeet schreef in Gods naam het volgende:

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;

<

p align=”center”>roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Wie God heeft gevonden, zal vele dingen ontdekken, een verborgen wetenschap, van een verborgen God. (Jes.45:14). God roept ieder mens, ook via deze Bijbelgetrouwe boodschap. Graag willen wij u enkele van Gods geheimenissen uitleggen. (1 Cor.4:1).

Denk aan de woorden van Jezus:

Lukas 10:21 Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

Kinderen van God hebben een hemelse wetenschap, die voor de ongelovige wereld verborgen is. De profeet Daniel diende Gods woorden “verborgen” te houden, tot de eindtijd en voor Gods kinderen in de eindtijd.(Dan.12:4) Wij leven vandaag in die eindtijd!

God en de aardse wetenschap.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?1 Cor.1

We kunnen mensen indelen in verschillende groepen, rijken en armen, zieken en gezonden, lieve mensen en kwade mensen, wijzen en dwazen enz…

Bij God zijn er maar twee soorten mensen. Het evangelie brengt een scheiding onder de mensheid, voor de ene mens zijn Gods woorden, een dwaasheid, een verzinsel, dit zijn de mensen die verloren gaan, en geen toekomst hebben, voor hen is de dood de eindstreep. Bij deze groep behoren de geleerden, theologen, filosofen. Dit noemt God de dwazen.

Voor de andere mensen zijn de woorden van God, het evangelie, een kracht van God, om behouden te worden van de tweede dood, deze zijn de in Gods ogen de wijzen.

Een Bijbelse wetenschap.

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8

De apostel Paulus schrijft nu over een uiterst belangrijke wetenswaardigheid. Namelijk “Wij weten nu..” dit is pure geloofstaal. Het gaat hier over Christenen die God liefhebben, dit betekent die Hem proberen te gehoorzamen zoals Jezus ons leert, enkel en alleen volgens de Bijbel. Het betekent niet verder te kunnen leven zonder God. Je betrekt Hem in alle facetten van je leven. Je roept om Zijn raad.

De geroepenen zijn alle mensen van goede wil, en die door Hem gekend zijn al van voor hun geboorte. God blijft de vrije wil van ieder mens respecteren, maar Hij weet wel wie voor Hem, voor Jezus zullen kiezen, de enige weg.

Het geheim: “alles werkt mede ten goede”.

Alle moeilijke en kwade omstandigheden, zoals vervolging, en ander lijden, waarin zo’n christen kan terechtkomen zullen uiteindelijk bijdragen en hem geestelijk leiden tot zijn “behoud”. Jezus beloofde nergens een hemel op aarde! Dat betekent dat een kind van God, een geweldige en zeer goede toekomst tegemoet zal gaan.

Een kind van God mag weten, dat God zijn Vader is geworden en voor hem zal zorgen, ook door een dal van doodsangst. (Rom.8:15,17).(Ps.23)

Een christen welke onder de puinhopen lag in Haïti, en op zijn bevrijding wachtte, was een levend bewijs van zijn levend geloof, hij kende deze “wetenschap”. Dit was zijn sterkte en hij bleef rustig.

EEN VERBORGEN HEERLIJKHEID

Om Gods bedoeling beter te begrijpen, lezen we Rom.8:18

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

In de tijd van Paulus hadden de christenen het niet gemakkelijk, onder de tirannie van de Romeinse keizers, de schijnheilige keizer Constantijn inbegrepen. De apostel bemoedigt de christenen te Rome, dat hun toekomst , nog een tijd verborgen, heerlijk zal zijn.

Wat is die heerlijkheid? Wat is die Glorie? In het Grieks “Doxa” wat betekent schittering en helderheid zoals van zon maan en sterren. Dit is een beeld van de komende nieuwe schepping! Het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.

Daarom geeft Paulus uitleg:

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Alles wat leeft zal een nieuwsgierig verlangen kennen, en hopen op een nieuwe schepping. De zonen van God, dit zijn de kinderen van God tot op vandaag. Daarom verlangen Gods kinderen te weten wat er komt, want dit is hun hoop. Kinderen van God hebben een belangstelling voor de Bijbelse profetieën.

Kinderen krijgen eten met de paplepel, maar er komt een tijd dat ze bekwaam zijn om alleen te eten. Zo moet ieder christen met jaren ervaring in staat zijn, zichzelf geestelijk te kunnen voeden met wat hij leest in de Bijbel, zo wordt hij volwassen. (Hebr.5:12).

22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.

Bijna tweeduizend jaar geleden schrijft de apostel Paulus over de langzaam aftakelende toestand van de ganse schepping. Ze ligt onder de vloek, sinds de zondeval, door de ongehoorzaamheid van de mens tegenover God. (Gen.3,17)

Wie gelooft wat God zegt, moet vandaag weten dat het met onze schepping heel slecht gaat. Barensnood spreekt over komend nieuw leven. De natuurrampen wijzen vandaag naar de profetieën uit de Bijbel.

Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.