JEZUS STIERF OOK VOOR U!

clip_image002

sterven van Jezus

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat een heel bijzondere, bijna ongelooflijke belofte deed God aan de mensheid! Eeuwig leven schenken aan wie in Jezus gelooft, in plaats van een komende tweede dood voor wie ongelovig blijft of religieus andere goden dient! God zal een einde maken aan alle vorm van handicap, lijden en dood! God is niet bezig met het einde van de wereld in 2012, maar met het begin van een naderende nieuwe schepping, waar Jezus Christus duizend jaar in volmaakte vrede zal regeren! Je kunt het vergelijken met een wereld zoals na de zondvloed, maar dan zal er geen vloek of satan meer zijn op aarde. Is dat niet het grootste wereldprobleem,onder alle problemen, dat een mens moet lijden en sterven?

In het begin van de schepping was dit niet zo.

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Over beloften gesproken.Mensen kunnen soms veel beloven aan elkander, soms nog met bijbedoelingen, maar wat komt er daar van terecht? Vele malen, als men eerlijk is, kan men of wil men zijn beloften niet altijd nakomen. Wel dat is precies het zondeprobleem, en zonde betekent: zijn doel niet bereiken om Gods grote belofte te ontvangen!

Zonde betekent ook Gods wetten overtreden. Die wetten waren er enkel opdat Israël, Gods doelzou bereiken. God gaf de mens raad om gelukkig te leven. God toonde wat goed was om te eten en wat niet goed was voor de mens om te eten! De wet van Mozes bracht geen volmaakte oplossing en kon dat ook niet. Iedereen overtreedt die wet! De wet was geen oplossing om de mensheid te redden van de dood!

3 Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. (boek vert.) 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.Rom.8

Voorbeeld:God schafte de wet niet af! In Afrika werd in een bepaald land een drugswet gemaakt door een koning. Wie de wet overtrad werd een straf toegediend van 40 stokslagen. Op een dag bracht men een vrouw voor de koning met een aanklacht voor druggebruik. De koning stond verstel, want hij zag zijn eigen moeder staan.

Hij wilde de wet niet veranderen, en vroeg zelf de straf te dragen in haar plaats. Zo doet God ook

Zijn wetten werden vervuld. Jezus droeg de straf, die stond er in plaats van ieder zondig mens!

God weet dat de mens zwak is van natuur, en niet alles en altijd kon gehoorzamen aan de wet, met het eerste sterven tot gevolg. Eenmaal zondigen en de doodstraf was verdiend. Daarom stierf Jezus, nam alle zonden van de wereld op zich, en kan genade geven aan wie gelooft in Zijn nieuw verbond, dat van zijn bloed!

Lukas 22:20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

De satan doet er alles aan, opdat de mens het doel dat God heeft, met de mens en deze wereld, niet zou bereiken. Daarom zijn er vandaag vele dwalingen.

“Eeuwig leven”

Een geschenk van God! Wanneer krijgen we dat? Volgens de belofte, vanaf het ogenblik dat men gelooft in Jezus, dat betekent, door geloof, doen wat Hij leerde en vandaag leert door zijn dienstknechten! Je hebt eeuwig leven of je hebt het niet!

Zolang men Hem uit geloof blijft gehoorzamen, is er eeuwig leven in die mens! Vandaag zijn er velen die zich christen noemen, maar niet meer blijven handelen of blijven streven naar wat Jezus leerde, en opgetekend werd in de Bijbel! (Joh.10:28-30)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Verliezen die mensen dan de grote belofte? Zeker weten! De afval door Paulus geprofeteerd is volop bezig!

Wat leert Jezus?

Openbar.3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Hier gaat het over die belofte: eeuwig leven, voor ieder mens die gaat geloven in Jezus, en alleen in Jezus!

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hier staat dat wie niet permanent blijft geloven in Hem, in een veroordeelde toestand leeft. Daarom vinden wij veel teksten over volharden.

Daarom is er zoveel strijd in deze wereld rond de naam van Jezus Christus. Daarom keert de wereld zich vandaag tegen Joden en Bijbelse christenen. Daarom is er ook zoveel strijd in het wereldwijde christendom.

Matth. 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het is een strijd van leven en dood, voor of tegen Jezus, de laatste strijd van de wereldgeschiedenis, en de overwinnaar zal zichtbaar worden : Jezus. Hij komt plots terug eerst voor de Zijnen.

Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

De blijde boodschap van Jezus richtte zich ook tot mensen die willen inziendat ze hebben gezondigd, en vergeving nodig hebben.

De engel bij de geboorte van Jezus wist het dat de komst van Christus tot vrede zou worden enkel voor de mensen “des welbehagens”, dat zijn mensen die willen inzien zondig te zijn, en in Jezus hun verlosser te zien. Dit zou telkens strekken tot eer van God.

Het willen toegeven dat men zondig is, is nooit gemakkelijk. Hoe groter de zonde, hoe groter het zondebesef. Dit komt tot uiting wanneer Jezus volgend voorbeeld geeft:

28 Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard.29 En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet 30 Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. 31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?

Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.Matth.21

De twee zonen waren zonen van de toenmalige priesters, geroepen om werkzaam te zijn voor God. De tweede was geen leugenaar, en was eerlijk, hij wilde niet gaan en zei het ook aan zijn vader! Kreeg berouwen ging dan toch! De tollenaars en, de hoeren, waren typebeelden van de echte zondaren, en werden steeds met de vingers gewezen.

Berouwis een element van groot belang bij de wedergeboorte!

De rechtvaardigenzijn hier in dit geval, al die mensen die van zichzelf denken dat ze goed zijn van harte, of geweten, rechtvaardig of nooit zondigen, dat is zelfbedrog.

10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.1 joh.1

Zulke mensen zijn niet eerlijk met zichzelf. Zo waren ook de farizeeërs, de geestelijke leiders van het volk. Het waren bedriegers, en ze zijn niet uitgestorven.

Joh. 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Hier is een Hebraïsme gebruikt, namelijk wie sterk onder invloed staat van iemand anders, wordt vergeleken met “iemands kinderen” te zijn. Paulus / Timotheus bv.

Je hoort soms zeggen: Dat is een goed mens. Jezus spreekt dit tegen: Lukas 18:19 Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

clip_image006

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.

Noach kwam niet om in de zondvloed! Omdat hij Gods woorden alleen had geloofd. Maar, hij handelde naar Gods woorden en werkte aan de ark, enkel werken uit geloof dat was zijn redding. Hij leefde verder in een nieuwe wereld!

Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?