WAT IS LIEFDE?

WAT IS LIEFDE?

huwelijksbed

Iedereen heeft zo een beetje zijn eigen visie over wat liefde zou kunnen zijn. In het nederlands kennen wij maar een woord voor dit onderwerp.

In het Grieks kent men daar drie woorden: Eros, Filio en Agape.

Eros: de erotische liefde, een liefde die naar zichzelf is gericht.

Filio: Is de vriendschapsliefde, hartelijk, humanisme, liefde gericht op wederliefde, tijdelijke liefde.

Tijdelijke liefde

Agape: een opofferende liefde, heel weinig gebruikt, liefde die van God zelf kwam.

Deuteronomium 6:5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Het eerste wat God van de mens vraagt is liefde. Het lijkt wel een gebod voor zijn volk. Hoe kun je nu gaan liefhebben onder dwang? De mens is geboren in zonde en daardoor gescheiden van God.

Hij heeft op zichzelf geen verlangen om naar een kerk te gaan. Als kind kun je wel opgevoed worden in de richting van een bepaalde godsdienst, met dwang, maar het is nooit met hart en ziel.

De jeugd groeit vandaag op, zonder dwang en ze verlangen niet om naar een kerk te gaan.

Wat wel te vinden is, is een beperkte menselijke liefde, humanisme. In katholieke en andere kringen kun je wel een vriendenkring vinden rond de bijbel, maar het is beperkt tot het vlees.

Lukas 6:32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.

De Lionsclub is daar een voorbeeld van. Het gaat erom een tegenprestatie te krijgen.

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth.24

Iemand die zegt of zingt Ik heb Jezus lief, dan is de gezonde bedoeling dat hij Jezus volgt en doet wat Hij vraagt of zoekt te doen wat Jezus vraagt.

Voor de wederkomst van Jezus zal de liefde verminderen zegt Jezus, dat betekent dat men het steeds minder nauw neemt met zijn geboden. Men is minder waakzaam in de gemeenten, tucht wordt er minder en minder toegepast. Ook komen er gemeenten en organisaties in financiële moeilijkheden. Een gemeente is niet te meten naar hun aantal, wel naar de liefdesband onder broeders en zusters. Kun je rekenen op elkaar? Kun je verdragen van elkaar?

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Liefde is hetgeen wat de christenen samenbindt en een eenheid vormt. Deze liefde is de agape-liefde. Dit is een liefde die God ons heeft gegeven bij de wedergeboorte en getoond door Zijn Zoon Jezus!

Zonder deze liefde is een mens niet in staat om God te dienen zoals God dat wil. Je bent dan slechts een religieus mens.

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

41 Eer van mensen behoef Ik niet,

42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Joh;5

De eerste christenen werden herkend aan die speciale agape-liefde. Het was geen organisatie of traditie of één enkele bepaalde doctrine die hen samenbond, neen het was de liefde Gods.

Christenen herkennen die liefde die er is onder elkaar. Mattheüs 19:19 eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Deze agape liefde brengt de christen in staat om zijn vijand te kunnen liefhebben. Hij slaagt er niet altijd in, meestal omdat hij niet wil. Zijn eigen wil is te sterk, en moet eerst zichzelf kunnen verloochenen, zoals de Here leerde.

Er kunnen mensen zijn in je leven die je erg hebben gekwetst, doch wij als christenen hebben een groot voordeel, dat wij in ons hart die mens kunnen vergeven.

Het neemt de haat en de nijd uit ons hart.

Voorbeeld.

Corrie Ten boom kon haar gevangenisbewaarder vergeven bij het verlaten van de gevangenis, en deze man kwam tot geloof, omdat hij niet kon begrijpen dat zoiets mogelijk was onder de mensen.

Deze man had de liefde van God ontdekt welke leefde in deze vrouw.

Hoe kon zij vergeven, hij had haar slaag gegeven en slecht behandelt.

Johannes 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

De schapen herkennen hun herder aan zijn stem. Schapen luisteren naar hun herder waartoe zij behoren.

De schapenstal in het M.O. was ter beschutting, en daar kwamen s’avonds verschillende herders met hun kudde. Dan waren al de schapen tesamen. ’s Morgens kwamen de herders naar de stal en riepen hun eigen schapen en ze herkenden de stem van hun eigen herder!

Zo kun je begrijpen wat een gemeente betekent gebonden door de liefde. Je kunt niet een jaar naar de ene gemeente gaan en een ander jaar naar een andere, dit wijst op liefdeloosheid.

ZONDER DE AGAPE-LIEFDE IS MEN EEN SCHIJNCHRISTEN

1 ¶ Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. {}

3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 ¶ De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 ¶ De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. {}

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Cor.13

……ik ware niets!

Hoe kan het? Gaven van God komen tot uiting, en iedereen denkt dat is een sterke christen.

Men zou bergen kunnen verzetten in geloof enz. maar zonder deze liefde is alles zonder waarde.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.25

AGAPE-LIEFDE IS TOT ALLES IN STAAT.

Het verschil tussen een schijnchristen en een christen is te herkennen aan de liefde tegenover Jezus.

Lukas 7

45 Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen.

46 Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.

48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.

49 En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft?

50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Mirre parfum was dan peperduur, het meeste waardevolle dat ze had gaf ze aan Jezus. De agape-liefde kan een mens in staat stellen om het liefste en hetgeen wat het nauwst aan zijn hart ligt op te offeren. Dit wil zeggen Jezus op de eerste plaats kunnen zetten.