DE PROFEET JOEL

clip_image001

 

De naam van de profeet betekent : “ De Here is God” of “Overtuigd door God” of “De Heer is getuige” Merkwaardig dat de profeet Elia het omgekeerde betekent : “ Mijn God is de Here”. De tijd van zijn optreden is moeilijk vast te stellen. Joel zou een belangrijke opvolger zijn geweest van de profeet Jesaja. Hij sprak over de rampspoed welke zou komen over de goddelozen.

HOOFDSTUK 1

clip_image003SPRINKHANEN

(2-4) Een plaag, een ramp als voorteken van de komst van de Here. De profeet doet de ouden van dagen denken, ze hebben het nog nooit geweten . De tongen die spreken van “ het is al altijd zo geweest” zullen verstommen. Vers vier toont vier namen voor de sprinkhaan.

Het was een echte sprinkhanenplaag. Aangezien wij het boek Joel profetisch mogen benaderen, dan weten wij dat deze sprinkhanen ook een beeld kunnen zijn van militair materieel, of mensen.

Openbaring 9:7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen;

Jesaja 40:22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

WAKKER WORDEN!

(5) De profeet waarschuwt tegen dronkenschap, omdat ook dronkenschap slaperigheid en domheid uitwerkt. Huilt en jammert roept hij. Hij bedoelt dat ze tegen de harde realiteit van het komende gebeuren zullen moeten opzien. De welvaart zal verdwijnen. Geen jonge wijn meer wijst naar armoede in het land. De rijken zullen jammeren. In feite komt het ganse bestaan van Israël in het gedrang. Het verlies van alle vorm van rijkdom zal verloren zijn.

Psalmen 52:7 (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd.

Spreuken 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Lucas 12:21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

ISRAEL AANGEVALLEN DOOR EEN GROOT VOLK.

(6-7) Met een groot volk talrijk als de sprinkhanen. Maar er wordt iets speciaals beschreven. Ze hebben leeuwentanden. In de Nederlandse vertaling is het niet zo goed vertaald; Wij nemen de Engelse vertaling hiervoor en zien het volgende :

Leeuwentanden als van een oude leeuw, en baktanden of hoektanden van een jonge leeuw. Dit geeft een beter beeld. Wat ons doet denken aan de oude leeuw, Babel het oude Babylonische rijk. Of het Irak van heden. Het lijkt erop dat, het groot volk kan begrepen worden als alle Arabieren.

Zie Ezechiël 38:4 “ een grote schare” Wij zien dat “wijnstok en vijgenboom” zijn verwoest. Wij stellen de vraag door wat?

Ten gevolge van een grote droogte of hitte? Het lijkt toch wel door de aanval van het “sprinkhanenvolk”. De ranken van de vijgenboom zijn wit geworden. De schors is eraf, ten gevolge van Een chemisch militair wapen ? Het lijkt wel dat Iran momenteel chemische wapens ontwikkeld en ze verbergt tot grote ergernis van de grote naties.

Het wordt ook bezien als de voorlopende ramp op de komende “Dag des Heren”!

HET VERDRIET VAN ISRAEL.

clip_image005

(8-13) Een regelrechte economische ramp. Alle welvaart is verdwenen. Alles treurt tot zelfs de aardbodem. Het doet de mensen denken dat zoiets zeker een apocalyptisch beeld is van de toekomst. Wij stellen vast dat ook de priesters treuren, zij kunnen de dienst niet meer doen in de tempel. Dit laatste maakt ons nogmaals duidelijk dat er in de Apocalyps de tempel er wel staat.

OPROEP TOT GEBED EN VASTEN.

(14-15) Deze nationale ramp doet het volk zich tot hun God keren. Waarom moet er eerst zoveel verdriet zijn zou men zich afvragen. Het toont wel aan hoe de mens eerst in nood moet komen.

“Als een verwoesting” komt de Dag des Heren” van God.

Rashie vertaalt dit als : “als een plundering”.

Deze vertaling doet ons denken aan de invasie van Gog en Magog met de moslimlanden in Ezechiël 38, lees vers 12! Daar is er duidelijk sprake van een “roof en plundering” op Israël. De Europese landen geven dat soort commentaar, maar zijn zelf geen betrokken partij.

GEEN BLIJDSCHAP MEER IN HET LAND.

clip_image007(16-20) Alle vreugde is weg. Iedereen die geleefd heeft voor zijn job, als landbouwer, fruithandelaar, wijnhandelaar enz. zien hier hun leven in elkaar storten! Hun vreugde had aardse fundamenten.

Christenen hebben hun vreugde in het Woord des Heren, ze zijn reeds lang ontworteld van het aardse.

Deze blijdschap kan men van hen die God aanroepen niet afnemen, het is geestelijk.

Jeremia 15:16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.
Romeinen 14:17

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

HOOFDSTUK 2

AANKONDIGING VAN DE GROTE VERDRUKKING.

(1-3) Joel slaakt in feite een noodkreet: Alarm!. “Blaast de bazuin” De Dag des Heren is hier de benauwdheid van Jacob die zich aankondigt. We kunnen gerust zeggen het lijken wel de dagen waarin wij vandaag in 2011 leven. In vers 15 herhaalt de profeet zijn oproep tot het volk om zich te bekeren! Dit lijkt op het einde van de grote verdrukking.

De Dag des Heren zal een tijd zijn van duisternis en donkerheid. Deze beschrijving wil ons duidelijk maken dat de staat Israël zich in angst en kommer bevindt door zich nog steeds niet te bekeren tot hun Messias Jezus. Het zal een tijd zijn van veel verdriet en ellende en een vervreemding van hun God.

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zach.14

EEN GROTE AANVAL OP ISRAEL.

clip_image009

(4-10) Wij lezen hier over een geweldig en machtig leger, nog nooit gezien.

Vers 5 lijkt een beschrijving van een militaire aanval. “ Als het geknetter van een vuurvlam” Zo’n beeld zagen wij al op TV in de strijd tegen het terrorisme ( Afghanistan – Israël ). Vers 9 lijkt mij wel Jeruzalem. Vers 10 doen mij toch sterk denken aan een nucleaire aanval.

GOD IS GENADIG !

Vers 11 brengt een ommekeer. Hier verheft de Here Zijn stem tot Zijn machtig leger. Een leger met een ander kenmerk dan een werelds leger, namelijk een leger DAT ZIJN WOORD VOLBRENGT ! Een echt leger des heils.

Het profetische woord is waarheid, wie zou de Bijbel leugenachtig maken?

In vers 12 volgt in feite ook een komende bekering. Het overblijfsel van Israel komende uit al de teruggekeerden naar hun land, zullen zich bekeren.

De Profeet doet een oproep: Barmhartig en genadig is God. De oproep lijkt niet meer hetzelfde als in het oude testament. Ze moeten:

· Een vasten heiligen

· Een plechtige samenkomst organiseren

· Iedere familie moet aanwezig zijn.

· De priesters moeten bidden en wenen in de tempel !

Het gebed gaat nu precies om hun land, hun erfdeel. De toestand heeft de schijn dat Israël aan het verdwijnen is. De wanhoop is nabij, als ten tijde van de schelfzee. In eigen kracht hebben zij tegen al de heidenen geen overwinningskracht. In het gebed gaat het om de naam van de Here.

HET GEBED VERHOORD.

(18-27) Hier stellen wij nu een ommekeer vast voor Israël. Vanaf nu zullen de heidenen beseffen dat de God van Israël en enige ware levende God is! Wij zien hier dat de aanvaller uit het noorden is gekomen. Dit doet ons denken aan de as Syrië en Rusland/Iran en de bekende profetie van Ezechiël 38, met Gog en Magog.

(22) De Here heeft grote dingen gedaan. Hier heb ik een sterk vermoeden dat God door natuurrampen heen zijn doel zal bereiken. Mens en dier in Israël hebben niets te vrezen.

(23) De inwoners van Jeruzalem zullen zich verheugen en jubelen in de Here. Ze krijgen de “leraar ter gerechtigheid” dit moet Jezus zijn! Hij zal Zijn rijk in gerechtigheid bouwen.

Dan zal worden vervuld, hetgeen al die eeuwen werd gebeden in het Onze Vader: “ Uw rijk kome”. Het land zal zich kompleet herstellen. (v.24-27).

Israël zal nimmer meer te schande worden. Opnieuw wordt vandaag Israël door het slijk gesleurd in de eenzijdige media.

HET PINKSTEREN VAN EEN BEKEERD ISRAEL.

Hier begint het derde hoofdstuk in de Hebreeuwse Bijbel.(28-32) Op Pinksterendag werd deze profetie gedeeltelijk vervuld. De rest van deze profetie werd op Pinksteren niet vervuld. De zon werd dan niet verduisterd enz. De apostelen waren de eerstelingen. Iedere christen daarna is in feite een “pinksterchristen”, door het ontvangen van de H.Geest ,of de doop met de H.Geest welke hetzelfde is. Doch nu, op het einde van de grote verdrukking, zal dit overblijfsel van Israël gezegend worden, een Pinksteren kennen, krachtige predikers worden. Ze zullen Gods tegenwoordigheid demonstreren. Vandaar dat er sprake is van de vroege (pinksterdag van de christenen )en de late regen. ( pinksterdag voor de joden ) (v.23b).

De tekenen aan de hemel hier beschreven, zullen binnenkort te zien zijn, want ze kondigen de Dag des Heren aan. De zon zal verduistert worden, heeft diepere betekenis; De Babelse zonaanbidding zal een einde nemen, de godsdienst van Nimrod, welke naar Rome vluchtte, zal verdwijnen! Slechts zal er dan redding zijn voor hen die enkel Jezus, de Zoon van God aanbidden!

Vers 32 “DAT IEDER DIE DE NAAM DES HEREN AANROEPT “

De eerste christenen werden eerst op deze wijze genoemd. Voor Gods volk vandaag is een belangrijke belofte gebonden aan deze naam : Zij zullen behouden worden !

HOOFDSTUK 3

EEN OMMEKEERKEER IN HET LOT VAN JUDA EN JERUZALEM

clip_image011(1-3) Er komt een einde aan de bezettingen, vernederingen en slavernij van de staat Israël. De laatste wereldoorlog, was als een pijnlijke bevalling voor het ontstaan van Israël als natie. Vandaag wordt Israël opnieuw door bijna alle volkeren de rug toegekeerd, veroorzaakt door massamanipulatie van de wereldpers. Er komt een einde zegt God tot de profeet Joel.

De ene ware levende God zal alle heidense volkeren, welke de Joden haten, verzamelen naar Jeruzalem, naar het dal van Josafat. . Josafat betekent : De Here oordeelt. Daar zal de Here strijden om het erfdeel Israël. Terwijl ze mijn land verdeelden. Iedere natie zij gewaarschuwd, af te blijven van Israëls’ grenzen in de ogen van God. Ook Israël, dient de Bijbelse grenzen na te streven! Israël behoort God toe. In vers drie herhaalt God hoe ze omgingen met Zijn volk ! De mensen werden behandeld als koopwaar.

AANVALLEN DOOR TYRUS, SIDON , EN FILISTEA.

(4-8) God spreekt hier tot drie vijanden van Israël. Tyrus en Sidon steden welke lagen in het huidige Libanon, samen met de Palestijnen van nu waren dat Israëls grootste vijanden.

Sidon was destijds zeer machtig in de Phoenisische kolonieën, en nauw verwant met Tyrus. Sidon zou de eerstgeborene zijn van Kanaan, als eigenlijk de oudste vijand van Israël.

Sidon zou de moeder van Tyrus genoemd worden.

De Filistijnen zijn de bewoners van Peléschet, Palestina. De Filistijnen heten in het Hebr. gewoonlijk Pelischtim, zelden (Am. 9, 7) Pelischtijjim.

De stam phalascha is nog in het Ethiopisch bewaard gebleven en betekent “trekken,” “reizen”; het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord peléschet betekent dus “tocht,” ook wel het geheel van de “trekkenden,” en “een door kolonisten bevolkt land”; de volksnaam Filistijnen.

Wij besluiten duidelijk dat de filistijnen van de toen de Palestijnen zijn van nu, en nooit een eigen staat hebben gehad!

God laat de profeet het kwaad opschrijven dat men Gods volk had aangedaan. Namelijk lezen wij over roof van kostbare schatten, zilver en goud. Tevens werd het volk gedeporteerd en verkocht als slaven aan de Ioniërs. Deze Ioniërs zijn de Grieken, waarvan een deel naar Azië trokken en een minder deel naar het westen. God belooft dat hun kwaad op hun eigen hoofd zal terugvallen.

Ook Jezus heeft eens Tyrus en Sidon aangehaald. Wij lezen Matth.11:20-24

VERS 9 – 13 MOBILISATIE VOOR DE “ VOLKEN VAN RONDOM” of oproep

VAN DE VERENIGDE NATIES.

Eze 38:7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

Met de volken van rondom begrijpen wij in de eerste plaats de Arabische buren van Israel.

Aan de hand van de profetie in Ezechiël weten wij dat Rusland de moslimstaten zullen leiden in een aanval tegen Israel. Van Amerika is hier geen sprake meer.

Jer 31:10 Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

De wereld heeft totnogtoe nog steeds die woorden niet begrepen. God is nog steeds bezig zijn volk te verzamelen. Wat vandaag zich voordoet in het M.O. en in de EU is aanleiding om de rest van het Joodse volk terug naar hun land te brengen. Via politieke aanslagen en massabetogingen zien wij voor onze ogen deze vertekening in het M.O. Doch hij zal optreden als een herder.

Doch Jezus zal optreden als “ de leraar ter gerechtigheid”. De zonde is zo groot geworden, dat het vergeleken wordt met een oogst die moet binnengehaald worden. De perskuip is vol van misdaadvruchten!

VERS 14 – 17 DE HERE EEN SCHUILPLAATS VOOR ISRAËL.

Ps 43:2 Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

Wij mogen wel niet verwarren met de dagen vandaag, waarbij Israel lijdt en verdriet kent, en rouwt om zijn slachtoffers. De antichrist brengt nog zijn gedwongen schijnvrede welke hij zal sluiten met Israel. Doch halverwege de grote verdrukking, dan zal de hel losbarsten, doch op het einde zal de Here tussenkomen. Dan zal vers 17 in vervulling gaan.

17 En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

VERS 18 – 21 ZEGEN VOOR ISRAËL, VLOEK VOOR EGYPTE EN EDOM.

Vers 18 geeft een beeld van een nooit geziene bloeiende economie in Israel. Een bron zal ontspringen in het huis des Heren.

Isa 55:12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

De volksvreugde zal enorm zijn. We kunnen zeggen het overblijfsel van Israel zal van het ene uiterste in het andere vallen. Daartegenover lezen wij over het valse Egypte en Edom (Saudie-Arabië) dat het als een woestijn en wildernis zal worden!

Deze landen zullen dus heel zwaar getroffen worden in de toekomst.

De reden hiervoor is, dat er veel onschuldig bloed werd vergoten van de kinderen van Juda.

Wij weten nu intussen ook dat de aanslag op 11 september 2001 georganiseerd werd en uitgevoerd in complot met afstammelingen van Edom, en dat daar ook veel onschuldige Joden zijn omgekomen! Ook vandaag sterven nog onschuldigen onder Gods volk. Vers 20 toont de reden van al dat bloed vergieten. Juda en Jeruzalem ! Men wil vandaag Israel van de kaart vegen, maar dat zal nooit zo zijn. Vele plannen worden gesmeed, maar slechts Gods plan zal een feit worden. De Here zal blijven wonen op Sion.

In vers 21 zien wij dat dan God Zijn volk genadig zal zijn en het evangelie toonaangevend zal zijn.

10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft.

Zach.2

clip_image013

R Gaytant