ESAU

HET EERSTEGEBOORTERECHT VAN ESAU GEN.25: 30- 34

clip_image001In onze maatschappij staan vandaag de mensen op hun rechten, wij kennen vandaag alle vormen, het stemrecht, mensenrechten, vrijheidsrechten, erfenisrechten enz…

Slechts slaven hadden geen rechten vroeger. Al de rechten zijn vastgesteld door de overheid. Wij kunnen dus aanspraak maken op onze rechten.

Vandaag willen wij even nadenken welke recht God aan mensen geeft , die Hem aanvaarden.

ESAU ALS VOORBEELD.

Het eerstgeboorterecht.Dit bestond erin, dat de eerstgeborene recht had op een dubbel deel van de erfenis tegenover zijn broeders, en heerschappij over zijn broeders en zusters.

Hier zien wij dat Esau, omwille van zijn eigen begeerte het hem toekomende recht minacht. Esau wist dat hij slechts dat recht zou kunnen uitoefenen als zijn vader was overleden, dit zou nog lang kunnen duren , en misschien zelf nog vroeger sterven ? Wij leven ook allen in de verwachting van de komst van de Heer, en toch horen wij soms christenen zeggen : Het kan zeker nog 100 jaar duren, dit kunnen wij een Esau denkpatroon noemen vandaag.

Hebr. 12: 16-17

Esau was onverschillig tegenover zijn eerstgeboorterecht, hetgeen hem toekwam.

God vermaant ons heel duidelijk om niet onverschillig te staan tegenover wat wij van Hem zullen krijgen. Wij moeten dankbaar zijn.

De belofte was toekomstig , maar Esau geloofde er niet erg in, het maakte voor hem geen verschil uit, en zijn handelen was in evenredigheid, lauw als een christen van Laodicea!!

LATER kwam wel het verschil !

Dan wilde Esau de zegen ontvangen, maar hij werd door God afgewezen. De tranen van Esau brachten geen oplossing, zijn berouw kwam telaat !

Wij als christenen hebben ook een belofte en erfenisrecht ontvangen van God,het recht van het zoonschap.

Meer en meer christenen vandaag worden gekenmerkt door tekenen van onverschilligheid. Een lauwheid tegenover het beloofde. Esau was onverschillig en zeer lauw tegenover dat eerstgeboorterecht.

DE SOEP VAN ESAU

Dit was een beeld zijn begeerte, lekker eten! Hij heeft gekozen, en de soep was belangrijkern dan het beloofde en dit was geestelijke hoererij, afgoderij ! Hoeveel maal kunnen wij kiezen : onze bijbel lezen , of iets anders ? iets doen voor de Heer, of voor onszelf enz…

Bijbelstudie volgen of kijken naar TV?  God of voetbal? Wij moeten weten wat het belangrijkste is : De soep van de wereld, de wereld van de begeerten :……..of erven van God ?… of verlangen naar de opname ?

Wij willen allemaal de zegen graag ontvangen van dit eerstgeboorterecht, maar  willen wij ook wel het kruis dragen ? Kruis dragen is niet je ziekte of handicap slepen, maar een lijdensweg. Maar met een blijde toekomst! Hoeveel zullen er berouw krijgen als het te laat is ? Velen die beweren christenen te zijn en van de beloften hebben geweten zullen bitter wenen, want Paulus sprak van een grote afval voor de wederkomst van Jezus ! Dit is het vandaag!

<

p align=”center”>ONS NIEUWTESTAMENTISCH EERSTEGEBOORTERECHT Hebr.12:22

Wij zijn genaderd !

Dit wil zeggen , wij zijn door geloof dichter bij God gekomen, God is voor ons echt gaan leven, hij kreeg de eerste plaats in ons leven, geen dag gaat voorbij of wij hebben met hem gesproken !

WAARUIT BESTAAT ONS RECHT ?

Te mogen wonen in het Nieuwe Jeruzalem bij de levende God zelf !

Te mogen zijn met tienduizenden engelen !

Ingeschreven zijn in het boek des levens, en toegelaten tot het grote feest met de Heer zelf ! Jezus was de eerstgeborene, maar God wil U en mij medeërfgenamen maken van Christus. En Jezus erft de ganse aarde en zal als koning regeren.Bereiden wij ons echt voor ? Of gaan de wereldse zaken voor ?

Een recht van zonen te verkrijgen.

GALATEN 4 : 1 – 11

Paulus vindt een soort van onverschilligheid bij de Galaten, en probeert hen nog eens duidelijk te maken waarom het allemaal gaat.

(1-2) God weet vooraf wie tot geloof zal komen. Paulus vergelijkt hier deze christenen met de toestand voor zij tot geloof in Christus kwamen, als kinderen onder voogdij tot zij in feite meerderjarig zijn geworden.

Tot zolang zegt Paulus waren zij ONDERWORPEN aan de wereldgeesten.

Onder deze wereldgeesten mogen wij verstaan : Dat de mensen leven onder de eerste wereldse principes en levenswijzen welke niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Een andere vertaling spreekt van wereldse krachten.

Zo vinden wij dit overal terug, hier zijn de mensen opgevoed, naar wereldse en katholieke normen, jong geleerd en oud gedaan.

Zo zien wij ook dat de vruchten die wij vandaag kunnen vaststellen, geen vruchten zijn van een opvoeding (scheidingen)en onderwijs die in overeenstemming zijn met Gods wil, maar gebonden zijn aan wereldgeesten en de boze !

De maatschappij denkt in vrijheid te leven, maar nog nooit zijn de mensen zo gebonden geworden aan genot, geld, sex, drugs, alcohol enz. als vandaag ! Dus geen vrijheid ! Iedere zonde die wij doen, is nog een koordje waarmede wij gebonden zijn aan ons oud leven.

(4,5) Jezus is gekomen opdat wij dat “ recht “ zouden bekomen !

Wie krijgt dat recht ? Wie wordt ge-recht-vaardigd ?

Wij lezen Lucas 18 : 9-14

(8,9) Paulus begrijpt niet dat daar mensen zijn in Galatie, die opnieuw terugkeren naar al deze wereldse principes en begeerten, een werelds denken, en hun opnieuw dienstbaar maken voor vergankelijke en ijdele bezigheden. Zwakke en arme wereldgeesten dienen zegt Paulus. ( Lees 2 Tim. 3:1-7 )

Het zijn krachten die de mensen opnieuw willen wegtrekken van het licht !

Paulus heeft ook zijn teleurstellingen gehad, hij werkte dag en nacht, en toch zie je mensen afvallen, die het nochtans goed hebben gehoord, en weten van die komende rechten als christen .

Christenen moeten hun gaven kennen , en zich inzetten.

Jezus gaf Zijn leven voor ons ? Wat doen wij voor Hem ?

(11) Paulus vreest aan de hand van wat hij hoort en ziet, hij zich tevergeefs heeft ingezet om deze mensen te spreken , maar het zullen mensen geweest zijn als Esau, mensen die het allemaal niet zo nauw nemen , en hun eigen begeerten op de eerste plaats opnieuw zetten !

Laten wij ons eerstgeboorterecht niet verkopen, voor wat

tijdelijk genot op aarde, dat toch ook nog in Gods handen ligt !