SARA

clip_image001

Gen.18 1-15

clip_image003Geloven in Jezus Christus kan wonderen verrichten in het leven van een mens. Wij kennen een God van wonderen, die wonderlijk tot de mensen spreekt, door de bijbel, door mensen die Hij gebruikt als destijds Mozes.Vele mensen zouden graag wel een wonder zien gebeuren in hun leven. Mensen hebben dromen die nooit in hun leven in vervulling kunnen gaan, of dat denken ze toch.

Zo was de grootste droom en wens van Sara, de vrouw van Abraham, kinderen te kunnen krijgen, doch helaas ze werd oud en was nog steeds kinderloos. Ze gaf haar man aan een van haar slavinnen, om op deze zielige wijze aan een kind te kunnen komen. Slavinnen werden gebruikt als draagmoeders. Het geduld van Sara was op na tien jaar wachten, heel menselijk.

Toch staat Sara in de bijbel onder geloofshelden!

Hebt u ook een droom die niet in vervulling is gegaan?

Wel, weet dat God, een God is van wonderen, maar niet om onze wereldse begeerten van deze aarde te vervullen! Wat moet je doen om een wonder van God te ervaren?

Eerst moeten we weten wat geloven echt betekent. Wat is geloven? God zegt het zelf:

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen,

die men niet ziet. Hebr.11

Vele mensen denken dat geloven iets betekent als:

-naar een kerk gaan, kerkplicht vervullen, onbewust gedoopt zijn, Pl.com. doen, biechten enz.

-veel kaarsjes branden voor heiligen en goede werken doen.

-geloven dat God bestaat, maar dat doet de duivel ook!

-geloven in jezelf en positief denken

  • dat iedereen zalig is in zijn geloof en zal behouden worden.
  • geloven in een niet bestaand vagevuur enz.

Met dit on-Bijbels geloven gebeuren er geen wonderen.

God zegt:

Geloven is zekerheid hebben van hetgeen men verwacht op basis van wat God zelf zegt. God beloofde Sara duidelijk dat ze nog kinderen zou krijgen. Sara en Abraham lachten :

12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Gen 18

Ge 17:17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Sara hoopte kinderen te kunnen krijgen, de zekerheid kreeg ze pas toen ze Hem die het beloofde betrouwbaar achtte. Met andere woorden ons geloven beperkt zicht tot wat geschreven staat in de Bijbel, daar sprak God zelf. Indien wij geloven en betrouwbaar achten wat daar staat, dan pas kunnen wij bidden en met zekerheid hopen of verwachten.

Wie niet in de Bijbel gelooft, of daarop zijn vertrouwen niet kan of wil stellen, die moet ook geen wonderen verwachten, tenzij bedrieglijke wonderen.

Wij verwachten de opname, de opstanding, en hebben een zekerheid, omdat het geschreven staat in de Bijbel en God kan niet liegen!

Alle beloften van God zijn betrouwbaar! Ze vervullen zich op Gods tijd.

Lu 11:11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt,

hem voor een vis een slang zal geven?

ONS VERTROUWEN IS ONZE STERKTE!

11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Hebr.11

Sara werd oud en zwak, negentig jaar. Maar als God werkt verandert een mensenleven, Hij kan kracht geven, het nodige dat een mens nodig heeft, om Zijn woord te volbrengen. Hij beloofde dat Sara kinderen zou krijgen. Het klinkt belachelijk in de gedachten van een mens, omdat het totaal ingaat tegen de wetenschap van het menselijk lichaam. Wie koopt er vandaag een kind op negentigjarige leeftijd? Sara kreeg kracht! Haar lichaam werd in staat gesteld om een kind te baren.

Ps 139:6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Geloven heeft te maken met bovennatuurlijke kracht. Het beperkte menselijke verstand.

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Flp 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Je zou heel goed dit bovenste vers als het lied van Sara kunnen noemen!

Om voor God vruchtbaar te worden moet God ingrijpen in het leven van de mens en in zijn natuur. Dat doet Hij ook! Wij kunnen vruchtbaar zijn door ons leven te veranderen, en nieuw leven te scheppen door de bekering van anderen aan wie wij het evangelie uitleggen!

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Door bekering, door anders te gaan denken, bijbels denken, verandert een mens totaal.

De profeet Jesaja sprak dat ons vertrouwen onze sterkte zou zijn.

15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

16 Gij hebt gezegd: Neen, op paarden zullen wij voortvliegen; daarom zult gij vlieden. En: Op snelle rossen zullen wij rijden; daarom zullen uw achtervolgers snel zijn. Jes.30

Paardenkracht of kracht van boven?

Natuurlijke kracht of bovennatuurlijke kracht?

clip_image005

Een christenleven begint met het luisteren naar Gods woord, en gehoor te willen geven.

Sara had kracht nodig om op wonderlijke wijze een kind te krijgen.Israël diende zich te bekeren om kracht te ontvangen, maar door ongeloof vertrouwde het op aardse kracht in plaats van op hemelse kracht.

De sterkte van een christen ligt hem in het feit dat hij zich kalm zal houden bij beproevingen en zijn vertrouwen op de Heer zal stellen.

Dit is de meter om te weten hoe krachtig uw geloof is.

ONDANKS HET FALEN VAN SARA VOLBRENGT GOD ZIJN BELOFTE!

clip_image007

Gen.15 : 5 God beloofde Abraham nageslacht! GEN.16.Vers 1 Sara onvruchtbaar. Vers 2/3 : Ga toch tot mijn slavin…Hier verliest ze haar vertrouwen op wat God haar beloofde. Ze is wel gelovig, maar ze handelt nu volledig op eigen inzicht, de natuurlijke kracht. Ze wil een kind, hoe dan ook! Haar eigen eer staat op het spel!

Tien jaar is voorbij gegaan ze is nu nog ouder geworden. Het menselijke haalt opnieuw de bovenhand. Sara begon wel geestelijk heel goed, nu faalt ze. Abraham neemt dezelfde beslissing en Hagar krijgt een kind van hem. De miserietijd begint en Abraham is verplicht Hagar weg te zenden.

Dit is een les die iedere christen kan meemaken indien hij eigen beslissingen neemt die niet Gods wil zijn of in overeenstemming met de Bijbel.

De ganse wereld zou dit voorval moeten begrijpen. Het niet luisteren van Abraham naar God ook al duurde dat tien jaar is een ramp geweest.

De laatste wereldoorlog zal een weerspiegeling zijn van deze oude misstap of vergissing van Abraham.

Hagar kreeg Ismael, de Arabieren. Israel (Jacob) is geboren naar de belofte van de Schepper van hemel en aarde!