SLAAPLOOSHEID

clip_image002

clip_image003

Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of een arm gebedsleven kennen. Voor kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten. Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vinden geen kracht meer, worden moedeloos.

Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld

David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen.

Het probleem:

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom

:11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. 2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel, 3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. 4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. 5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. 6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.

12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. 13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1.laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug

van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts

onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaakeen dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen”

Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen.

Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspanniggeweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, griezelfilms op tv, denk aan de kinderen.

Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond

als koning in deze situatie.

David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen.

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan,

opdat wij tot Hem zouden gaan !

Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen.

Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen.

Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David.

Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz…

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven.

IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars.

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid !

De leugen is zoeken gelukkig te zijn met de dingen van de wereld, maar men behoud een

onrustig hart.

ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit !

Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint

Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE,

en dat de HERE zal luisteren naar hem !

David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want

God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag.

Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring.

Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken.

Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt

rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers

David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis !

De eis was “recht tegenover de Here te staan”

Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde !

Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ?

David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek :

Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar !

Een echte politieker : belooft veel, doet niets

Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is !

Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflikten, ruzie, en met depressie tot gevolg.

-Wanneer we in conflikt zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden.

gebed is nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !

De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde!

De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen !

Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de

eerste plaats komt, en dan al de rest van het leven.

VERS 9 David kon slapen ! ! !

David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen !

WIE KAN DAT ?

Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen !

Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen is op GODDELIJKE BESCHERMING

Waar blijven wij, waarop vertrouwen wij op onze grendels aan de deur of op GOD !

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk :

Jes. 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en

nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;