WIE WAS MOZES?

clip_image001

clip_image003

Weinig mensen hebben nog nooit gehoord over Mozes.

Wij gaan even luisteren wat God zegt over deze man. Het was een man die God zou gebruiken en geschiedenis zou laten schrijven. Een man die de almacht van God ervoer, die Gods wonderen met eigen ogen zag.

Het was een mens zoals wij, een gelovige in de God van Israël!

Wij bekijken een gedeelte van het leven van Mozes.

Mozes een geloofsheld!

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

(23) Wij stellen al vast dat Mozes gelovige ouders had. Dank zij hun geloof is Mozes in leven gebleven! De moeder van Mozes was door haar geloof in staat haar mooi kindje los te laten in de rivier en te vertrouwen op God! Alleen de meisjes mochten in leven blijven. Ook gelovige ouders moeten op een bepaald moment hun kind loslaten en vertrouwen op God, dat het goed zal worden, en zij ook werkelijk tot geloof zullen komen en behouden worden.

Geloven is ook de bereidheid om het dierbaarste wat je hebt te kunnen afstaan. Ook Abraham was tot zoiets in staat.

Er was in deze wereld opnieuw weer geen plaats voor een mens die God wilde gebruiken. Ook voor Jezus was er geen plaats gevonden in Bethlehem!

Als God u wilt gebruiken zult gij weerstand ondervinden van deze wereld. Er zijn altijd door satan bezielde mensen die u willen liquideren of dwarsbomen.

(24-25) Mozes weigert door te gaan voor de zoon van de Farao’s dochter!

Op zijn veertigste neemt Mozes een ernstige beslissing.

Hij laat zijn eervolle hoogstaande positie los, met alle voordelen daaraan. Hij verlaat rijkdom, genot en luxe. Mozes voelde aan dat al deze wereldse aantrekkelijke begeerten een hinder zouden gaan vormen voor zijn gemeenschap met God, dat was een offer. Omgaan met zijn God was voor Mozes heel belangrijk.

Waarvoor kiest hij nu?

Hij wil het kwaad verdragen als Gods volk en niet verder gaan met een koninklijk leven dat toch slechts een tijdelijk genieten is van de zonde!

Gods volk werd misbruikt als slaven, zonder rechten, slechte betaling, slechte levensomstandigheden, de zwakken stierven onder de zware druk. Altijd meer prestaties enz. Het is een beeld van de onrechtvaardige wereld.

<

p align=”center”>Wat dacht Mozes?

24 En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan.

25 Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

26 En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl zij aan het vechten waren, en hij maande hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander onrecht? 27 Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?

28 Wilt gij mij soms ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt omgebracht?

29 En Mozes vluchtte op dit woord en werd een bijwoner in het land Midjan, waar hij twee zonen verwekte. Hand.7

Mozes dacht dat zijn broeders zouden inzien dat God Hem gebruikte om zijn volk te verlossen! …….maar zij zagen het niet in!

Wat een teleurstelling maakt Mozes hier mee. Mozes maakte hier een grote fout in zijn leven. Moord! Strijd in eigen kracht. Een strijd naar eigen wijze, en denken dat men God dient. Hij raadpleegde God niet, zocht niet eerst de wil van God. Zo zijn ook wij soms bezig, en dan handelen wij verkeerd met alle gevolgen.

Wij mogen God nooit dienen op onze eigen manier!

1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; 2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.Jesaja 30

En nu?

Zijn woede over de onrechtvaardigheid van de Egyptenaren brachten hem tot zonde.

Mozes had gekozen om slaaf te worden, maar was nog niet in staat om de gevolgen te verdragen. Hij had niet de kracht om onrechtvaardigheid te verdragen.

Verre van zijn vijand lief te hebben!

Wat zei Jezus tegen wie voor Hem kozen?

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Lucas 14

Mozes gaat het land uit vluchten, de handen in het haar. Zijn eigen volk laat hem vallen en gelooft in hem niet als hun verlosser. Nochtans zette hij zijn eigen leven op het spel voor zijn broeders. Hij wordt angstig, maar hij verliest zijn vertrouwen niet.

Mozes in de put, in Midian zijn diepste wanhoop, hij liet nu alles vallen, rijkdom, eer, genot enz…

Vers 26 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.(Hebr.)

Mozes had een toekomstvisie met hoop. Zou zijn God hem in de steek laten?

Christenen kunnen ook worden teleurgesteld, na zovele opofferingen en toch niet worden begrepen! Het hart gaat wenen! Je broeders laten je in de steek, de goddeloze Egyptenaren ook.

Christenen kunnen hetzelfde gevoel krijgen, in de steek gelaten worden door je broeders en zusters in de gemeente, door je vrienden op het werk, of je buren, of je ongelovige familieleden.

Mozes vertrouwde op de gunst, genade of barmhartigheid van God voor Zijn volk.

En God? wat doet Hij?

God gaat zich aan Mozes openbaren en tot zijn hart spreken in de woestijn, in de stilte, in de rust. Hij gaat Mozes leren en sterk maken voor zijn komende opdracht

te vervullen.

Exodus 3: 1-10 De brandende braamstruik.

9 En nu, zie, het gejammer der Israelieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken.

10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.

Gods tijd was gekomen. God zond nu Mozes! Wat is het een verschil als God met u meegaat of niet. Mozes was herder geworden. Vele mannen Gods werden herder, het lijkt wel de school waar God zijn mannen leert.

Mozes is niet zo spoedig bereid om te gaan na zijn opgedane ervaringen. Hij voelt zich niet zo bekwaam, en neemt een aarzelende houding aan.

Mozes gaat samen met Aaron. Het volk werd nog meer onderdrukt bij zijn komst. Gods volk verwijt Mozes nu nog meer. Hij die ze zo graag wilde dienen.

Opgeven? Ze aan hun lot overlaten?

Mozes gaat verder vertrouwen.

Zo kunnen wij zien dat ook wij in een strijd zitten. Wij zouden het evangeliseren kunnen opgeven, want we krijgen de ongelovigen niet los, de satan houdt ze op allerlei wijze vast. Doen we als Mozes verder strijden? Of doen we als Jona, ook als we weten dat we door God zijn gezonden met een opdracht om mensen uit Egypte ( de wereld) te verlossen van hun wereldse slavernij om de Mammon te dienen?

R.GAYTANT