OORLOG OP KOMST?

clip_image001

clip_image003

Wanneer wij vandaag stilstaan bij het wereldgebeuren, dan kunnen wij de vraag stellen: Wat is er toch aan de hand? Is het waar dat wij leven in de eindtijd? Is onze planeet oud en versleten zoals Petrus eens zei en komt er een nieuwe schepping? (2 Petr.3:13)Wat beleven de mensen? Welke snode plannen hebben de groten van deze aarde? Zijn onze vredige dagen geteld? Komt er een complete herschepping van de financiële wereld?

Eerst gaan banken fusioneren, nu een aantal banken elimineren, en uiteindelijk wereldwijd “nationaliseren”? Keren wij terug in het westen naar vroegere dagen van rijk en arm? Zo kunnen wij maar doorgaan met nog meer onrustwekkende vragen, doch waar blijft het antwoord? Komt er een oplossing? Wie op de Bijbel vertrouwt hoeft zich geen zorgen te maken. Wie de God van de Bijbel verwerpt, zal in de toekomst meer dan zijn wenkbrauwen fronsen. De God van de Bijbel is de God van Israel, en alles ligt in Zijn handen.

Wat zegt de Bijbel over het einde der tijden?

12 Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. 13 Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. 14 Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. 15 En dan zal het einde komen. Matth.24

De leerlingen van Jezus waren ook nieuwsgierig naar de toekomst, en bijzonder naar twee punten. Het eerste was, dat ze wilden weten wanneer Jezus zou terugkeren naar deze aarde. Het tweede was dat ze wilden weten wanneer het einde van deze wereld zou aanbreken. Bovenstaande tekst weerspiegelt precies wat wij vandaag met eigen ogen kunnen zien en met onze oren kunnen horen! Veel vals geloof kunnen wij opmerken, met als gevolg dat velen kerk en God vaarwel zeggen, en zich bedrogen voelen, begrijpelijk! Het kwaad neemt hand over hand toe, omdat men Gods raadgevingen en regels negeert, en het beter wil weten dan God, onze Schepper. Zo kunt u op elke hoek van de straat een politieagent zetten, op elke bus, op iedere trein, op school, en aan ieder huis tegen inbraak, enz. Agressie en criminaliteit nemen overal angstwekkend toe. De vruchten van een falende opvoeding brengt de ganse maatschappij aan het wankelen.

De blijde boodschap van de Bijbel is nu bijna volledig de wereld rondgegaan, en in de laatste jaren bijzonder snel. Dit laatste is een signaal dat Jezus gaf aan zijn discipelen dat dit het einde van deze zondige wereld zou zijn.

Maar wie trouw blijft geloven wat Jezus leert, voor hem is er redding! De mysterieuze rapture staat voor de deur.(1 Thess.4:17).

OORLOG?

De laatste wereldoorlog staat werkelijk voor de deur! En dit is geen blijde boodschap. Aan de hand van oude Bijbelse profetieën gaan wij even kijken. De strijd in het M.O. blijft maar in het wereldnieuws. God verzamelt Zijn volk sinds 1948 en gaf ze een deel van hun land terug. De strijd om Jeruzalem, gaat zich aanscherpen.

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Jeruzalem zal de oorzaak worden van de laatste wereldoorlog. De buurlanden van Israël worden ongeduldig, en zoeken ijverig om nucleaire wapens te produceren of te kopen. De olieprijzen gaan naar recordhoogten, en de wereldeconomie vertoont barsten, welke worden verzwegen. De opwarming van de aarde, en de vastgestelde klimaatsveranderingen kennen hun gevolgen nu al voor de oogsten en hongersnood is op komst. De financiële crisis in Amerika, Europa, neemt dezelfde vormen aan als deze van de jaren dertig. Deze crisis is nog NIET over. Een op de zes Amerikanen in West-Verginia beroept zich op voedselhulp. Let op Griekenland…Wat als de dollar straks valt?

RUSLAND, AMERIKA OP OORLOGSPAD?

De profeet Ezechiël profeteerde over Rusland bijna 2600 jaar geleden. Deze profetie begint zich in onze dagen langzaam te vervullen. (Zie studie gog en magog op de blogsite: https://biblespace.wordpress.com/.

1 ¶ Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

5 ook Perzen, (Iran) Ethiopiers (Soedan) en Puteeers, (Libië, Algerië, Tunesië) allen met schild en helm; 6 Gomer ( Turkije?) en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Ezechiël 38

Algemeen is aangenomen dat het land Magog, het huidige Rusland is.

Gog die als leider werd aangesproken is een president. Onlangs merkte een ongelovige journalist op dat er een verband zou kunnen zijn tussen deze “Gog” en Putin, ex-president?  en opnieuw President van Rusland. Alvast zien wij in Putin, niet Gog, maar er zijn toch zeer merkwaardige feiten opgemerkt.

Wij stellen vast dat Putin bezig is te vervullen, wat de Bijbel over deze Russische leider schrijft. Deze Gog ( Rosh of Rus) staat er als een internationale coalitievormer en als een militaire leider. De naam Gog werd vroeger gebruikt toen er nog de kleine koninkrijkjes waren, en deze samen optrokken om te strijden, dan werd er een leider aangeduid: Gog.

Poetin ontwikkelt in de laatste jaren coalities met islamitische landen. Al in 2006 kwam hij tot een overeenkomst met Iran. De profeet schreef de Perzen als eerste die Rusland volgen in de aanval op Israël, het land dat zich van de laatste wereldoorlog heeft hersteld! (v.8)

Iran beschikt vandaag bijna zeker over nucleaire wapens, en met steun en medeweten van Rusland. De plannen van Amerika om Iran aan te vallen, gaan precies nog niet door. Een nieuwe Amerikaanse president zal zich mogelijks, noodgedwongen terugtrekken uit het M.O. Zo zal Israël alleen komen te staan. Dit klopt met Gods plan tegenover Gog en zijn coalitie.

God zal zelf strijden met deze landen die zijn oogappel raken! (Zach.2:8) Dan zullen de volkeren de God van Israel opnieuw ontdekken! Het kerkhof van Rusland ligt op de bergen van Israel! In 2008 waren er gesprekken met Kadhafi, president van Libië (Put) en Rusland. De vorming van de voorspelde coalitie is bezig. De benauwdheid van Jacob (Israel) of de ure der verzoeking genoemd staat te beginnen.

Dit is de laatste jaarweek, uit het boek Daniël. Deze verschrikkelijke oordeeltijd maken de wedergeboren christenen niet meer mee!

Alle Bijbelgetrouwe christenen die de wederkomst van Christus verwachten zijn behouden:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.