HET GELOOF VAN RACHAB DE HOER

clip_image001

clip_image003

31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Hebr.11

25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.Jacobus 2

Zoals u kunt opmerken staat deze vrouw met haar naam, in de Bijbel, onder een opsomming van geloofshelden! De Joden hebben er een hekel aan, dat deze passage terug is te vinden in het O.T. Lees Jozua 2. Naamchristenen zijn ook niet gelukkig, dat er een hoer staat in de passage van de geloofshelden. Is dat nu wel een voorbeeld? Welke apostel schreef dit? De Bijbel is Gods woord, en daarom staan er geen leugens of woordverdraaiingen in, als je vandaag een goede vertaling hebt! (KJV,STV)  Een echte Bijbel is niet schijnheilig, maar realistisch!

clip_image004

Rachab was een vriendelijke vrouw, die woonde in een huis op de stadsmuur van Jericho. Deze muur bestond uit een buitenmuur en een binnenmuur, daarboven werden lemen huisjes gebouwd. Deze hoer komt ook voor in de stamboom van Jezus! (Mt.1:5)

Vroeger zou men bij de geslachtsregisters van de rijke families, zo iemand schrappen, omwille van de schande, en het ophouden van de schone schijn. De eer van de familie mocht niet worden geschonden. De God van Israël schrapt niemand, die zijn vertrouwen op Hem alleen heeft gesteld, en berouw krijgt, nog voor het oordeel of zijn stervensdag. Hij is zonder twijfel de enige ware, en genadige God, schepper van hemel en aarde. Jezus is Gods zoon! Gods volk stond op het punt het beloofde land in te trekken. Vandaag staan de gestorven en nog levende christenen op het punt in de hemel te worden opgenomen, de tekenen van onze tijd wijzen daar voldoende op.

Volgens de Talmoed, werd Rachab, achteraf proseliet.

Komen er dan toch bekeerde hoeren in de hemel?

 

rachab hoer

Wat zei Jezus?

28 ¶ Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. 29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. 30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet.31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.

Zeggen dat men gelooft of naar een kerk gaat, is niet voldoende. Naar welke kerk je ook gaat. Er komt een levensverandering bij iemand die gelooft in Jezus, net als deze hoer. Enkel een levend geloof zal behouden. Geloof is een gave van God!

Niet goede werken of eigen prestaties zullen redding brengen, maar geloofswerken, vruchten van God die in u wil werken! Godsvrucht, is een vrucht van God, niet van een mens.

clip_image005

1 Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk twee verspieders uit met de opdracht: Gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rachab geheten, waar zij gingen slapen. 2 Toen werd de koning van Jericho gemeld: Zie, er zijn hier hedennacht mannen gekomen van de Israelieten om het land te verkennen. 3 De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Rachab: Lever de mannen uit, die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want zij zijn gekomen om het gehele land te verkennen. 4 Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen, en zij zeide: Zeker, die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet, vanwaar zij waren.

De inwoners van het beloofde land, waren in paniek, nadat ze hadden gehoord, dat de God van Israël, zijn volk uit het machtige Egypte had verlost. Deze verlossing gebeurde op wonderlijke wijze. De Amalekieten werden onderweg ook al verslagen.

Rachab, hoorde van de verspieders of boodschappers dat de invasie voor de deur stond, en niemand zou worden gespaard. Het Kanaänitische volk was zeer angstig. (Exod.15:14) Wanneer wij deze twee boodschappers van toen spiegelen aan onze tijd, dan is iedereen die de mensen waarschuwt voor de komende oordelen van God over deze wereld, als het ware een verspieder, een instrument in de hand van God. Na deze wereldwijde oordelen komt het duizendjarig vrederijk van Christus op aarde.

Rachab, de hoer besefte dat de toestand zeer ernstig was. Toen het bezoek van haar gasten aan het oor kwam van de koning, zette zij haar eigen leven op het spel, en verborg deze twee Joodse verspieders, die in dienst stonden van God. Haar liefde voor God was groter dan haar vaderlandsliefde.

Rachab maakte een keuze, vertrouwde erop dat die God van Israël, haar leven en dat van haar ganse huis, kon redden. Ze vertrouwde op Hem, en ze handelde in geloof. Ze geloofde terecht dat die God haar genadig zou zijn. Ze had zondebesef en berouw. Het joodse volk dat eerst haar vijand was, werd haar latere leven!

Ge 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Ook vandaag kun je zien wie achter Israël staat, en wie niet, de gevolgen zullen zichtbaar worden in de toekomst. Rachab koos voor Israël, en het werd haar tot zegen!

5 Toen de poort bij het invallen van de duisternis gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan; ik weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen snel achterna, voorzeker zult gij hen inhalen. 6 Zij had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels, die zij uitgespreid had liggen op het dak.

Rachab was niet angstig blijkbaar, ze zet stappen in geloof, ze had de wil van God ontdekt! Wij stellen vast dat deze Rachab, ook een vlijtige vrouw was. Vlasstengels, zijn de grondstof voor linnen. Linnen heeft in de Bijbel een speciale betekenis:

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Openbar.19

Rachab heeft de daad bij haar geloof gevoegd, en deze daad heeft haar geloof bewezen. Zo heeft zij door haar daad, zich gerechtvaardigd tegenover de God van Israël. Zij werd behouden, ook al was zij heiden.( niet-Joods). Zo kan door Christus (Jood) iedereen behouden worden.

HET HUIS VAN RACHAB WERD BEHOUDEN TIJDENS

DE INVASIE IN HET BELOOFDE LAND,ISRAEL.

18 Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door hetwelk gij ons zult neergelaten hebben; en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders. 19 Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn; maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal! 20 Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. 21 Zij nu zeide: Het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan; en zij gingen heen; en zij bond het scharlakensnoer aan het venster.

Dank zij de rode of purperen koord aan het venster van het huis van Rachab bracht dit redding. Het was een afgesproken teken. Allen van haar familie die de boodschap geloofden werden behouden.  Die rode koord, was als een tegenbeeld van het rode bloed aan de deurposten

Tijdens het pascha in Egypte, welke Israël beschermde voor de laatste plaag, de dood van de eerstgeborenen.

Dat rood spreekt van het bloed van Christus, en wie gelooft in het zondoffer van Christus, en berouw krijgt als deze hoer, zal behouden worden. De twee boodschappers vandaag zijn de Bijbel en de H.Geest die je kunnen overtuigen indien je dit wilt. Bedenk de woorden van Jezus:

JEZUS 3

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Openbar.3

clip_image007Biblespace Belgium