DE EMOTIES VAN JEZUS EN DIE VAN ONS

clip_image002

clip_image004

Vandaag willen wij even kijken naar de belangrijkheid van emoties in het leven van mensen, maar ook OVER DE GEVOELENS van God zelf. Wij gaan even zien wat de Heer ons vandaag wil leren. Menselijke gevoelens kunnen positief en kunnen negatief zijn in het leven. Het kan zelfs leiden tot verkeerde interpretaties en verkeerde stappen. Wij moeten weten, God, Jezus en mens kennnen gevoelens.

Wie vandaag slecht is opgestaan, mag zich daardoor niet laten leiden en de ganse dag prikkelig rondlopen en zijn naaste irriteren.

GEVOELENS VAN GOD

Deut.7:7-8 Gevoelens van liefde

7 Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken.

8 Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte,

Meestal is het zo dat ook, wij onder onze gevoelens komen wanneer wij kijken naar iets kleins. Denk aan kleine kinderen kleine dieren enz. het kan zo op onze gevoelens inwerken Bij God vinden wij dit ook terug, maar God heeft zijn gevoelens onder controle.

Psalm 103 Emoties van vaderlijke barmhartigheid

12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

God is barmhartig. Hij heeft warme gevoelens voor ons, Hij wil optreden als een echte vader voor ons. Zo moeten wij leren kijken naar Hem.

Zijn kinderen zijn degenen die Hem vrezen, die luisteren naar Zijn raad in Zijn Woord.

Wij kunnen hier toch wel vaststellen dat Hij tegenover de mens die niet streeft om Gods wil te doen, geen gevoelens van barmhartigheid koestert, maar van toorn !

BESLUIT : dat ons gedrag de gevoelens van, God beïnvloeden. God is niet van steen! God weet wat een lach en een traan is. Verdriet en vreugde zijn gevoelens die Hij kent. Ook Jezus kende deze dingen tijdens Zijn leven hier.

Joh.11

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn.

33 ¶ Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd,

34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.

35 Jezus weende.

36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf?

38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

Vele mensen zijn in onze dagen ook naar het kerkhof geweest. Daar werden voor vele mensen de verdrietgevoelens niet weggenomen. Ze hebben geen hoop meer.

Evangelische Christenen hebben een hoop, indien hun overledenen, christenen waren. Je weet dat een levende hoop negatieve gevoelens kan verdringen. De wetenschap van christenen kan het gevoel van verdriet overwinnen.

Hebben wij twijfels over een overleden familielid, of hij christen was of niet, dan weten wij toch nog dat God rechtvaardig is, en deze gedachte is bemoedigend.

Negatieve gevoelens overwin je niet met medicatie. Zorgen en kommer kunnen mensen moedeloos maken en negatieve gevoelens geven, slechts geloof kan hier de gevoelens veranderen. Zingen kan zeer negatieve gevoelens verdringen! BV : Handelingen 16:25 ¶ En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

Filippensen 4:13 Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.

JEREMIA 32 God kent vreugde en genot

41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.

42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreke.

Opnieuw zien wij dat God gevoelens van blijdschap en vreugde kent. Hier gaat het ten opzichte van het volk Israël naar de toekomst toe. Zo moeten wij ook weten dat Vandaag God ook het gebeuren in Israël ziet en dat Hij zeker meeleeft met Zijn volk Israël. Als de wereld dit zou begrijpen, zouden zij Gods volk in vrede laten wonen.

Wij zien hier dat God een ziel heeft, en tot het zielenleven behoren de gevoelens.

Wij moeten letten hoe God reageert, Frankrijk en Engeland stelden zich negatief op tegenover Israël, en zie deze landen hebben te kampen met rampen. ( Boot en overstromingen).

JEZUS LEEFT MEE MET ZIJN AANGENOMEN KINDEREN.(Adoptie)

54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem.

55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods,56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los;58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd.

59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest.hand.7

Ook hier bij de dood van Stefanus zien wij hoe Jezus meeleeft in de hemel, Hij was staande bij de steniging van Stefanus! Hetgeen wat u overkomt gaat niet onopgemerkt voorbij in de hemel ! Wij mogen weten dat Jezus met ons bezig is, en onze zorgen kent.

Mattheus 21 God kan kwaad worden! Gevoelens van toorn.

12 ¶ En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten,13 en Hij zeide tot hen: er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol.

14 En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.

Wij kunnen hier vaststellen dat God ook reageert. Je zou kunnen zeggen moest Jezus hier zijn toornige gevoelens niet onder controle brengen?

Wij weten dat Jezus nooit zondigde ook hier niet.

Is Hij hier een voorbeeld geweest?

Ik geloof dat wij hier een les hebben van: handel mag de plaats van het gebed niet innemen! Als het gemeenteleven plaats moet maken, voor onze eigen belangen, dan kunnen wij hier weten welke gevoelens God over diegene koestert!

GEVOELENS VAN MENSEN BV : GODS VOLK.

4 (6-5) Wend u niet langer van mij af, Heer, red mij, u bent toch goed! Red mij van de dood,5 (6-6) want doden bewijzen u geen eer, in het dodenrijk brengt niemand u dank.6 (6-7) Ik ben moe van het vele zuchten, elke nacht is mijn bed nat van tranen, mijn kussen doorweekt.Ps.6

Gevoelens van pijn en verdriet.

Zulke gevoelens kunnen mensen leiden tot gebed en smeking. Door onze beproevingen heen is God met ons bezig. Onze emoties kunnen invloed maken op ons gedrag. Het kan een aanleiding zijn tot bekering, tot het toepassen van andere principes. Het wenen tegen te gaan is niet realistisch. Zelfs Jezus weende over Jeruzalem.

Gevoelens van angst.

25 En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!

26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?Mt.8

GELOVIGEN MOETEN HUN GEVOELENS

<

p align=”center”>ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.Gal.5

Efeze 4

26 Als u kwaad wordt, bega dan geen zonde; blijf niet boos tot de volgende dag,

27 en geef de duivel geen kans.

Mattheüs 26:51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.

Hier kunnen wij vaststellen dat een van de discipelen zich liet leiden door zijn gevoelens. Zijn gevoelens werden ten top gedreven door de onrechtvaardige arrestatie van Jezus. Hij kon dit moeilijk verwerken.

Het dragen van een zwaard was niet ongewoonlijk, en Jezus had het hem ook dat dragen nooit verboden.

Maar dat zwaard ging in tegen Gods geboden.

Wij moeten eens leren onze gevoelens onder controle te brengen,

Wij kunnen eens nagaan wanneer wij het laatst ons lieten misleiden door

Onze emoties, en bidden dat wij het willen goede leren !