HERTROUWEN?

HERTROUWEN?

clip_image002

Als we bezig zijn met echtscheiding, laten wij niet uit het oog verliezen, Gods wet is klaar en duidelijk :”Gij zult niet echtbreken”.Ex.2O:14.Echtscheiding is uitzondering op de regel,vanwege de hardheid van hart. Er is een verschil tussen echtbreken en echt scheiden. Echtbreken is overspel of vreemd gaan.

clip_image006.png

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 3 En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt ? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet . 7 Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden , maar van den beginne is het zo niet geweest. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. 10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. 11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is.Matth.19

Waarover gaat de discussie tussen Farizeeën en de Heer?

Niet : Is echtscheiding toegestaan? maar “OM ALLERLEI REDEN ? vs.3•

In Jezus dagen was er felle discussie tussen twee wetgeleerden, Hillel en Shammai. Onderwerp van Mozes bepaling over de scheidbrief. Deut.24:1(c)4. 1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft , en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden) 2 en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is; 3 en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt , een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt; of als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is , 4 dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEREN; gij zult geen zonde brengen over het land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal

Het ging om de interpretatie van de term “”iets onbehoorlijks”•

vs.1.

“HILLEL•: Interpreteerde dit zeer ruim, dat kon van alles zijn, aangebraden eten. Daarom was Hillel zeer populair bij het grootste deel van het volk, hij maakte echtscheiding zeer eenvoudig.

“SHAMMAI•: Deze kwam hier fel tegenop.””iets onbehoorlijks”• betekende volgens hem sexuele zonden, hoererij of ontucht. Alle andere echtscheidingsgronden waren niet wettig volgens hem .Natuurlijk vond hij veel tegenstand bij het volk! De farizeeen wilden Jezus “verzoeken” dat wil zeggen in discrediet brengen bij het volk ,want ze meenden dat Jezus partij zou kiezen voor SHAMMAI.

“Let dus op :• De discussie ging niet over “scheiding” op zich, maar over het MOTIEF tot echtscheiding.

Uit Deut.24:2+3 blijkt dat hertrouw na scheiding als normaal werd aangenomen, doch niet opnieuw met de eerste partner, dat is de Heer een gruwel. Voor een jood was ongehuwd blijven een onmogelijke zaak, men zag het huwelijk als opdracht van God, bovendien was het huwelijk noodzaak, om een vertegenwoordiger van het geslacht te hebben als getuige van de komst van de Messias. Daarom was hertrouwen na echtscheiding heel normaal. Dit blijkt ook uit onderstaande tekst van een scheidbrief ,uit de tijd van Jezus.

Tekst.

“Op…..(dd)ik,wiens naam is…..zoon van ….uit de stad…. geef hierbij toestemming met mijn eigen wil, zonder dwang, en ik laat los, zendt weg en doe afstand van ….mijn vrouw, wier naam is…ook dochter van ……die heden in deze stad is ,die mijnvrouw is geweest, en zo laat ik haar los en zendt haar haar weg, en doe afstand van haar.

“Zodoende heeft zij toestemming en beslist zij over haarzelf te trouwen met elke man die ze verlangt, •en zodoende mag geen man haar hinderen van nu af aan.

Dit is een scheidbrief van mij aan haar, een document van loslaten, een brief van vrijheid overeenkomstig de wet van Mozes en Israël.

“Jezus antwoordt:•

Jezus spreekt zich niet rechtstreeks uit over Hillel of Shammai.

Zijn antwoord is: “Wat zegt Gods Woord? “Mark.1O:3. 3 Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden?

4 Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmede weg te zenden. 5 Jezus zeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven.

Mozes gaf geen “bevel• (zoals de farizeen zeiden) maar hij stond het toe, vanwege de hardheid van hun harten!!!(zegt Jezus). Maar normaal is, naar Gods plan, het huwelijk onontbindbaar!!!

Het huwelijk is:

a.Een goddelijke instelling (c)Mat.19:4,6+8.Vgl Gen.1:27+28

b.Een opdracht/Principebesluit (c)Matt19:5+6 vgl Gen.2:24+25.

c.Een eenwording die niet gescheiden mag worden(c)Math19:5+6

d.Uitzondering op deze Goddelijke regel is slechts toegestaan

i.v.m.de onbekeerlijke hardheid van hart van de Israëlieten.

UITZONDERINGSREGEL TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.

Mat.19:9. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.

Jezus spreekt hier in het openbaar,voor gelovigen en ongelovigen als algemene regel uit : ALLEN HOERERIJ OF ONTUCHT (Matth.5:32) mag reden zijn tot echtscheiding, alle andere reden zijn “Echtbreuk” d.w.z. overtreding van Ex.2O:14.

14 Gij zult niet echtbreken.

Zeer opvallend is, dat in parallelteksten in Math.1O:1O(c)12 en Lukas 16:1+18 geen sprake is van deze uitzondering op het verbod tot echtscheiding. Dat komt omdat de Heer daar spreekt in beperkte discipelkring, dus voor gelovigen, van wie Hij geen zaken van hoererij of ontucht verwacht. Een Christusgelovige heeft immersgeen hardheid van hart of hij streeft ernaar de Here te gehoorzamen: 2 Cor.5:17. Ezech.36:26+27. 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.// 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Lees:1 Cor.7:1O+11. 10 ¶ Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten

11 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten.12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

Paulus werkt deze woorden van de Heer verder uit!

Zijn conclusie voor Christenen is dus: Echtscheiding is voor hen niet toegestaan.Zijn twee wedergeboren christenen toch uit elkaar gegaan, dan blijven er maar twee mogelijkheden open :

1. Verzoening tussen de beide partners.

2. Als verzoening niet mogelijk is ,”moeten zij ongehuwd blijven.

Op deze laatste mogelijkheid zijn geen uitzonderingen meer !!!

“2 UITZONDERINGSCLAUSULE TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.•

1 Cor.7 :12(c)16.

12 Tegen de overigen zeg ik en niet de Heer: als een christen een ongelovige vrouw heeft die erin toestemt bij hem te blijven, moet hij niet van haar scheiden.13 En als een christen-vrouw een ongelovige man heeft die met haar wil blijven leven, moet zij niet van haar man scheiden.14 Want de ongelovige man is door de band met zijn vrouw geheiligd en de ongelovige vrouw is door de band met haar gelovige man geheiligd. Als dit niet zo was, zou u niet met uw kinderen mogen omgaan; maar in werkelijkheid zijn ze geheiligd.15 Maar als de niet-gelovige partij wil scheiden, laat hem dan scheiden. In een dergelijk geval is de christelijke partner, man of vrouw, niet gebonden. God heeft u geroepen om in vrede te leven.16 Bent u er zeker van, zuster, dat u uw man tot geloof zult brengen? En u, broeder, bent u er zeker van dat u uw vrouw tot geloof zult brengen?17  Ieder moet de plaats behouden die de Heer hem gegeven heeft, en blijven wat hij was toen God hem riep. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

Deze uitzonderingsclausule geldt alleen voor een huwelijk tussen

een gelovige en een ongelovige, mits geen ongelijk span is

aangegaan (c)2 Cor.6:14(c)16.Dus voor een bestaand huwelijk, waarbijeen van de partners tot geloof komt terwijl de ander er niet wil van weten. Dit geldt dus niet voor een huwelijk waarbij een christen in ongehoorzaamheid aan het Woord, wel een ongelijk span aangaat.

In Dat geval geldt 1 Cor.7:1O+11.

Wanneer in een bestaand huwelijk spanningen komen als een van beiden tot geloof komt, en deze spanningen worden zo sterk dat echtscheiding dreigt, dan is de gelovige er niet toe gebonden dit huwelijk koste wat kost in stand te houden. Wanneer de ongelovige ondanks alles bij de gelovige wil blijven is er geen probleem, wordt het huwelijk echter tot een hel, dan mag de gelovige toestaan dat er scheiding komt.

N.B. De gelovige zelf vraagt nooit geen echtscheiding aan!

De gelovige is geroepen tot verzoening.vs 15 toont aan dat de ongelovige het initiatief neemt tot de scheiding,de gelovige mag daarin toestemmen.

“IS NA SCHEIDING HERTROUWEN TOEGESTAAN?•

Deut.24:1(c)4 toonde reeds aan dat Mozes ervan uitging, dat na echtscheiding, de gescheiden personen een nieuw huwelijk aangingen. Dit kwam ook tot uiting in het voorbeeld van een scheidbrief, zie boven.

Ook de Here Jezus noemt in Matt.19:9 WEGZENDEN en EEN ANDER

TROUWEN,in een‚ adem. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Hij veroordeelt dit, wanneer het niet om reden van hoererij is. Met andere woorden: in geval van hoererij, is scheiding en een Ander trouwen wel toegestaan.

Dit blijkt ook uit Matth.5:32.Wie z’n vrouw wegzendt, zodat ze met een ander trouwt, maakt dat er echtbreuk met haar wordt gepleegd, dus de 1O geboden worden overtreden. Ook iemand die zo’n weggezondene huwt overtreedt de 1O geboden. Er staat echter nadrukkelijk bij, dat dit alleen zo is, wanneer het wegzenden is geschied om andere reden dan ontucht. In geval van ontucht is wegzenden wel toegestaan.

“Conclusie•:Wanneer echtscheiding plaats vindt op wettige basis ,zie Matth.5:32 en 19:9 dan is het huwelijk volledig ontbonden, en is huwen met een ander toegestaan.

Ook Paulus bevestigt deze laatste regel in 1 Cor.7:12(c)16.Hij noemt hier een wettige toelatingsgrond voor scheiding en zegt er duidelijk bij: als de ongelovige VERLAAT (zelfde term als in vs 11,waar die persoon “ongehuwd”moet blijven(c)bewijst dat het huwelijk volledig ontbonden is.) Dan is de broeder of de zuster niet GEBONDEN.

(Zelfde term als vs 39 waar staat dat men normaal GEBONDEN is door de huwelijksband,totdat de dood scheidt.)

M.a.w.het huwelijk is volledig ontbonden, men is nu een ongehuwde, en mag dus huwen, hoewel Paulus advies is : als je kunt blijft ongehuwd 1 Cor.7:8+9,doch zoniet trouw dan!

“WAT MET PERSONEN DIE GESCHEIDEN ZIJN OF AAN HET SCHEIDEN ZIJN WANNEER ZIJ TOT GELOOF KOMEN ?•

Gods Woord leert ons duidelijk, dat wanneer iemand tot geloof komt, hij een volkomen nieuwe schepping wordt het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5:17. Ook tegen de overspelige vrouw spant Jezus geen proces in tot steniging, Hij vergeeft en geeft haar de opdracht:” Ga heen, zondig van nu af niet meer!• Op deze basis moeten wij nieuw bekeerden tegemoet treden. Het oude is vergeven , voorbij!!!

Is iemand dus gescheiden, wanneer hij tot geloof komt?

Terugkeer na officiële scheiding is de Heer een gruwel(Deut.24) Moet Hij/Zij dan ongehuwd blijven? Paulus adviseert :Indien men het niet kan opbrengen alleen te blijven trouw dan! Is iemand bezig met een echtscheidingsprocedure, en komt hij/zij dan tot geloof?Laat men alles in het werk stellen om tot een verzoening te kunnen komen. Is dit niet mogelijk dan geldt de 2de uitzonderingsmogelijkheid.

1.COR/6:1O+11toont duidelijk aan dat ook in de gemeente van

Corinthe er velen waren die in allerlei seksuele zonden hadden

geleefd, tot gepraktiseerde homofilie en hoererij toe.

MAAR……..het oude is voorbijgegaan, hoewel ze dat waren, hebben

ze zich laten wassen, het nieuwe is gekomen, ze zijn geheiligd en

gerechtvaardigd, door de naam van de Here JEZUS CHRISTUS.