JEZUS EN DE SATAN

JESUS AND SATAN – JEZUS EN DE SATAN

clip_image002

Komen er nog beproevingen voor de opname (The Rapture) ? Toen Jezus in een moeilijke strijd was gewikkeld met de satan, kon Hij zonder moeite al de verzoekingen overwinnen, door een Sola scriptura principe toe te passen! Ieder kind van God kan op verschillende wijzen worden verzocht, om de wil van God te verwerpen of te omzeilen. Wie een kind van God is geworden heeft ook een opdracht.Jezus werd gezonden als mens, om de wil van Zijn Vader te doen, en die langverwachte opdracht te vervullen.De satan probeerde zelf om Jezus te strikken. (Luc.4) Hij wilde Hem op andere gedachten brengen, om Zijn opdracht niet te volbrengen. In de Bijbel stond alles geprofeteerd door de profeten, wat Jezus zou doen, om de wil van Zijn Vader te vervullen. Hij was het Lam Gods!

De Geest leidde Jezus naar de woestijn voor een ultieme test, een beproeving, om te zien wat Jezus zou doen. Zou Hij kunnen weerstand bieden aan de verzoekingen.

Een verzoeking of een beproeving kan zwaar zijn, toch maakte Jezus een keuze, en zo zullen wij ook een keuze moeten maken.

Jezus bracht in de woestijn 40 moeilijke dagen door, Gods volk beleefde er 40 zeer moeilijke jaren, vooraleer ze het beloofde land zouden bereiken.

Kunnen christenen hun leven vergelijken met dat van Gods volk op de moeilijke weg naar het beloofde land?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1

Gods volk werd verlost uit Egypte.

Egypte is in de Bijbel een symbolisch beeld van de wereld. Egypte toen een machtig land zich verrijkende met de arbeid van de slavernij. Zo is ieder mens geboren in deze wereld, onder de slavernij van de zondemacht, en sterft uiteindelijk als gevolg van de zonde. God voorzag maar één weg tot verlossing: Jezus Christus.(1 Tim.2:5)

· Gods volk beleefde de wonderlijke doortocht door de Rode zee.

· Dit lijkt een goed beeld van de wedergeboorte. Deze mensen zagen eerst de dood voor ogen, door het dreigende een aankomende leger van de Egyptische Farao. maar God was met hen! Eens aan de andere kant begon een nieuw leven, met hoop: het beloofde!

· Christenen zijn mensen die verlost of bevrijd werden van een vleselijk en zondig denken, dat uiteindelijk de dood voor ogen ziet. Bijbelgetrouwe christenen kijken op een andere manier naar het menselijk sterven, naar de dood, want precies hier wilde en zal God verandering in brengen voor mensen van goede wil, en een nieuw leven scheppen. 2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.1 Cor.15

Gods volk aan de Jordaan.

Daar pas begon de grote strijd en de harde beproevingen! Toen waren er twee stammen die niet wilden overtrekken noch strijden, namelijk de stam Gad en Ruben. Het waren deze twee stammen die de anderen ontmoedigden, en niet wilden strijden voor hetgeen de Here God hen had beloofd! Er ontstond daar in feite een ruzie en veel discussie onder Gods volk, doch die twee stammen wilden niet luisteren en zoude het ondervinden!

23 Maar doet gij aldus niet, zie, dan zondigt gij tegen de HERE, en gij zult gewaar worden, dat uw zonde u vinden zal. Num.32

Voor de christenen is het oversteken van de Jordaan een symbolisch beeld van de opname. De opname is een geheimenis, en ook een belofte van God. Opnieuw zijn er christenen die ook de anderen ontmoedigen door het geprofeteerde geheimenis, de hoop van de opname af te wijzen. Integendeel men begint te spotten met deze Bijbelse belofte. Zulke “christenen” zullen de ure der verzoeking wel beleven!

Christenen mogen zich vandaag niet laten afbrengen van die hoop! (Col.1:23).

Wij hebben vandaag twee soorten christenen: zij die leven uit een verwachting van Jezus komst, en anderen die de overkant van de Jordaan niet willen bereiken!

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Zullen de christenen nog een beproeving of

<

p align=”center”>een verzoeking krijgen in de tijd die de opname voorafgaat?

Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn,2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger.3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds.6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden;10 want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden,11 en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.12 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.13 En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd. Lucas.4

Het zou mij geenszins verwonderen, dat de christenen nog kort voor keuzes zullen worden gesteld. Ook Jezus werd voor verschillende sluwe keuzes gesteld door de satan. De satan wachtte tot op het zwakste moment, op het einde van de veertig dagen om Jezus te verzoeken. De komende controlerende biochip, het merkteken van de satan, 666 komt de wereld binnen op listige wijze; velen zullen het goedvinden, en voor eeuwig verloren gaan!

verzoekingJezus werd hongerig, wij mogen aannemen dat een mens in staat is om alles te doen om toch te kunnen eten. Wij vinden voorbeelden: 10 De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks.Kla.4

De satan wilde dat Jezus de stenen veranderde in brood, maar dat was niet naar de wil, van God, maar zeer verleidelijk!

Jezus wijst de satan naar Gods woord: Een mens leeft niet van brood alleen! Jezus wil de mens leren, dat het sociaal en economisch leven niet het belangrijkste op aarde is voor een christen.

Bij de tweede verzoeking was het thema : macht en aanbidding. De satan bood Jezus de macht op aarde aan, in een compromis voor aanbidding! Akkoorden tussen godsdiensten en politieke machten!

Let op de verleiding: De satan “toont” en wil “geven”! Hij wil succes geven allen die hem willen aanbidden! Hij toont wat de wereld te bieden heeft enz.

Zullen christenen niet in de verleiding komen, om antichristelijke normen te volgen en veel problemen te ontwijken, met andere woorden die niet willen strijden voor Koning Jezus! Zal men in staat zijn om lidmaatschap van de wereldkerk te weigeren?

Opnieuw wees Jezus hem af met de Bijbel: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen

Bij de derde verzoeking gebruikt de satan een Bijbeltekst, en gaat deze verkeerd gebruiken. Hij wil Jezus iets laten doen dat zeker niet naar de wil van God is, en dat is in feite verzoeken.

De satan manipuleert de Bijbel, Gods woord om mensen te misleiden, nieuwe valse vertalingen net als met Eva! Vandaar al die dwalingen en verwarringen. Het veroorzaakt vele harde woordenwisselingen onder de kinderen van God! De King James Bijbelvertaling is uitgesproken de meest betrouwbare naast de Hebreeuwse Bijbel!

Mt 16:1 En de Farizeeen en Sadduceeen kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen.

Zouden ze dan geloven? Neen! Het geloof in Jezus is niet gebaseerd op een wonderen, maar door belijdenis van zonden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.