DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

clip_image001

 

LEEUW (2)

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petrus 5:8

In 2010 hoorden we al over een afschuwelijke moordpartij te Loksbergen. Het brengt grote verslagenheid, onbegrip en verdriet bij het volk. Mensen begrijpen het niet meer, en vragen zich af : Waarom? Hoe is dat mogelijk? Waarom laat God het toe, de vraag die gesteld wordt door iedereen die God nog niet tot hun Vader hebben. (Joh.1:12) Deze morgen hebben wij het over die onzichtbare brullende en verslindende leeuw!

Marcus 7:24-30 Israël stelde geen vertrouwen in Jezus,

als hun Messias, een heidense moeder deed dat wel!

Na een harde confrontatie met de Farizeeën, ging Jezus naar het gebied van Tyrus, Decapolis, welke sterk onder heidense invloed was. De Farizeeërs waarvan de discipelen nog niet hadden begrepen hoe schijnheilig ze waren, religieus ,maar ongelovig. Tyrus betekent rots, en rots wijst naar een rotsvast geloof. Op die plaats zocht Jezus even rust, na al die discussies, welke bij die Godsdienstige leiders geen bekering, noch inzicht brachten. Die kerkleiders waren slechts gezet op eer, macht en traditie. De leidende kinderen van Israel verwierpen hun Messias!

Traditie kwam in de plaats van Gods woord, precies zoals vandaag bij ons.

VEEL KWADE GEESTEN IN DE TIJD VAN JEZUS

Een Griekse moeder uit Kanaan van geboorte, welke had gehoord dat die Jood, Jezus in de stad was, en ze zocht Hem op. Het was niet de gewoonte dat een vrouw direct naar een man toe stapte in die tijd. Maar,een ernstig probleem was haar jonge dochter, welke overweldigd werd een onreine geest , en waarbij de toenmalige “deskundigen” niet konden helpen.

Onreine geesten kunnen zeer agressief te keer gaan, iemand kwetsen, iemand vermoorden enz.(Luc.8:29). Ze zijn onzichtbaar en zoeken naar een lichaam om kwaad te doen. Zij kunnen de meest fatsoenlijkste ongelovige mensen overweldigen en zich manifesteren tot geweld, verkrachting of moord.

Deze vrouw is een beeld van de ganse heidense (niet joodse) wereld. Haar afkomst wijst naar het land Kanaan met al zijn afgoden met kinderoffers,en heidense tradities, welke een open poort zijn tot demonische belasting. Hoe dichter de wederkomst van Jezus nadert, hoe meer wij opnieuw dergelijke manifestaties zullen zien gebeuren.Deze vrouw viel aan de voeten van Jezus. Wie zich aan Hem wil onderwerpen, ervaart wonderen, ook vandaag nog. Die erg bezorgde moeder had grote verwachtingen.Zij vroeg om uitdrijving van deze boze geest. De diagnose werd door haar correct gesteld.

Let op de woorden van Jezus tot haar.

En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.

28 Doch zij antwoordde en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen.Marc.7

Wat betekenen nu deze woorden van Jezus? Het schijnt in een eerste opzicht een vernedering te zijn voor deze heidense vrouw.

Ook werd er geprofeteerd van Jezus in psalm 22, en daar worden de Romeinen op Golgotha ook vergeleken met honden.

Psalmen 22:16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

Onder de honden begrijpen wij de ongelovige heidenen, die tegenover Jezus vijandig staan, met Hem spotten, die Zijn zegenende en genezende handen doorboorden, en Zijn wandel verhinderden om bevrijding en wereldvrede te brengen.

Hoe begrijpen we nu nog de liefde van de Heer?

Deze uitspraak van Jezus is beeldspraak die Jezus hier gebruikt en vraagt bijzondere aandacht. Het gaat nu volgens Hem eerst tot het uitnodigen tot de maaltijd. Eerst werden de Joden uitgenodigd om te eten. De kinderen werden vergeleken met Israëls kinderen, Gods uitverkoren volk, en de heidenen werden vergeleken met honden!

De KJV vertaling en andere spreken over “puppies” hondjes. Deze afzwakking maakt ook een andere gedachtegang. Puppies kunnen lief zijn, speels zijn, hebben eten nodig, ook al zijn het geen kinderen.

EEN GELOVIGE MOEDER

De vrouw maakt zich niet kwaad, over Jezus woorden, alhoewel een vergelijk met de honden, als ongelovig en onrein, werd gemaakt. Ze komt niet in verwarring, en speelt in op de woorden van Jezus, in plaats van weg te lopen!  Ze spreekt de woorden van Jezus niet tegen, ze geeft Hem gelijk. Ze kijkt naar Jezus, op een correcte manier, die zelfs de Joden niet deden! Namelijk : als “Zoon van David” de Titel van de Messias! Ze begreep dat Jezus eerst voor Zijn volk kwam, Hij was de Messias van de Joden in de eerste plaats. Zij wist wie Hij was, en aanvaarde dat precies.Zij kon nog geen aanspraak maken op Hem, zij was niet Joods, maar bleef op ,Hem vertrouwen voor de nodige hulp.(Matth.15:22). Die woorden van Jezus vielen hier in de goede aarde.(Matth.13:23)

Ze beseft wel dat Jezus haar niet wilde kwetsen, maar haar wel sterk tot nadenken wilde brengen.

Men gooit ook niet te vlug het eten van de kinderen naar de hondjes, want kinderen kunnen wel eens vlug hun eten laten staan, omwille van hun eigen bezigheden, of ongehoorzaamheid.

Men moet wat geduld hebben. Zo heeft ook de Here nu eerst geduld met zijn volk Israel, wanneer het werd uitgenodigd tot het bruiloftsmaal, eerst door de profeten van God en nu door de Zoon van God.

De vrouw speelt in op de geestelijke woorden van Jezus, en weet dat als de kinderen alles laten liggen, het dan pas naar de honden kan gaan!

Ze beseft dat toch ook haar tijd zal komen. Ze beseft dat Jezus er dan toch zal zijn voor alle mensen. Alles op zijn tijd! Gods tijd!

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Het probleem. Ze weet dat dit probleem ontstaan is door zonde.

Ze gelooft in de genade van Jezus, en vertrouwt zijn woorden: zoals in Psalm 25:7 6 Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid;7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE.

Deze vrouw voelt zich ook wel zondig, maar niet bij de ongelovige “honden”, want ze blijft erop vertrouwen dat Jezus haar zeker zal helpen, ook al is zij niet Joods en Jezus wel! Ze blijft het van Hem verwachten, haar ogen waren op Hem gericht, want Hij had goddelijke macht! Haar hoop was niet tevergeefs!

29 En Hij zeide tot haar: Om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren.30 En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. Marcus.

28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

(Mattheus 15)

De uitdrijving is niet gebeurd met gewijd water, voorgeschreven gebeden of door het zwaaien met kruisbeelden, maar door een stilzwijgend handelen van Jezus, Zoon van God. Dat woord was : Yes,Lord! Ja Here vers 28 Doch zij antwoordde en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen.

Wat is het een zegen om “Ja” te zeggen over wat Jezus leert en zegt!

Maar wie “ja,maar”…..;zegt tegen de Heer, ontvangt geen zegen! Ja, tegen de Bijbel!

Het geloof van deze moeder, in de woorden van Jezus, bracht bevrijding voor haar dochter. Een nieuw leven kon beginnen in haar huis. Ze werden nu ook kinderen van God!

De jonge dochter, niet eens in staat om tot Jezus nog te gaan. Zo machteloos gemaakt door de zonde. Hoeveel ouders zijn radeloos met hun kinderen die verstrikt geraken door de macht der zonde en de verleiding? Kinderen die niet willen luisteren naar de woorden van Jezus, de woorden van God, de Bijbel.

Kinderen die zich laten verleiden tot hekserij en allerlei occulte praktijken en spelletjes.

Ze zien die brullende leeuw niet afkomen, omdat ze geestelijk blind zijn, worden slachtoffer, precies als deze jonge dochter van deze wanhopige moeder.