GEBOREN ZONDER OGEN

DE MAN GEBOREN ZONDER OGEN!

clip_image002

Wanneer wij vandaag spreken over zonde en zondigen, dan klinken die woorden ouderwets .Als er sprake is van “zonde”, dan is de mens geneigd die gedachte liever in het duister te willen laten, en dat maakt hem bewust of onbewust ongelukkig.

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;(Ps.32)

Maar ieder mens moet weten dat hij, door niet te luisteren naar God zelf, van de geboorte af, al een zondaar is, en daardoor geestelijk blind werd geboren! Deze man weke Jezus genas, was geboren zonder ogen, Jezus nam klei, en schiep ogen en gaf ze. Hierdoor konden Joden een teken zien dat Jezus, de ware Messias was!

Het gevolg van de zondeval is ziekte, ongeluk, handicap en uiteindelijk sterven. Deze wereld is vol van dringende problemen, het grootste wereldprobleem is, dat de wereld en zijn leiders, de zonde als het grootste probleem niet willen inzien, en blind is.

In Joh.9 vers 2 vragen de discipelen aan Jezus wiens schuld het was dat deze mens zo’n ernstige handicap had, en zijn leven daardoor een arm bedelaarsleven was geworden.

Waarom dachten deze discipelen eraan om zulk een dergelijke vraag te stellen?

Ze waren blijkbaar wel op de hoogte van wat ze hadden geleerd vanuit de wet.

Ze hadden Exodus 20 in hun hoofd waarin het volgende staat :

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

Ze dachten dat de ouders hadden gezondigd, of het zondegevolg van de vorige geslachten in deze familie, m.a.w. erfelijkheidsziekte of vloek. Doch vooral moeten wij weten dat bezoeking doen, niet betekent, dat er telkens door God gestraft wordt. De mogelijkheid echter bestaat, maar er is nooit een zekerheid!. Het vormt wel een openstaande deur voor de kwade werken van de satan. Wij moeten weten dat alle lijden en dood het gevolg is van de zondeval. Dit is het niet willen luisteren naar wat God van de mens vroeg.

Ook niet alle lijden is het gevolg van zonde, denk aan Job. Hier gaat het over het lijden van de gelovige. De satan doet zijn werk, maar bij Job was zijn lijden, zijn verdriet, tot eer van God. De beproeving van zijn volhardend geloof. Ook deze blindgeborene welke door Jezus ziende werd was tot eer van God!

3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 4 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.

Jezus geeft het antwoord, dat moeten wij nauwkeuriger overleggen.

Hier was geen sprake van zondegevolg van vorige geslachten, toch was die blindheid een jammerlijk geval. Het is een symbolisch beeld van de algemene geboren zondaar als ieder mens.

De werkingen van God moesten door iedereen gezien worden! God heeft een doel met deze dingen en dit wordt door de mensen niet altijd begrepen. Niemand had hier schuld voor deze blindheid.

Hoe God werkzaam is op aarde diende nu gezien te worden in de persoon van Jezus, Zoon van God!

Zolang wij kunnen moeten wij ingaan tegen de werkingen van het grote kwaad dat in de wereld kwam na de zondeval.

Wij kunnen bidden om genezing, en letten op de dingen die de Here doet. Er komt een nacht, een tijd waarin de ware christenen niet zullen kunnen optreden. Een antichristelijke wetgeving zal alle gebedsgenezingen aan banden leggen, en mede veroorzaakt door misbruiken en dwaalleringen uit winstbejag.

De zondeval is de oorzaak van alle geestelijke blindheid.

Denk aan de Emmaüsgangers, ze herkenden Jezus niet door hun geestelijke blindheid, ongelovigheid!

Deze blindheid dient weggenomen te worden om te kunnen begrijpen wat er in de bijbel staat.

Lu 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Onder blindgeborenheid dienen wij te verstaan alle ongelovigheid van de mensen tegenover Gods woord, de Bijbel. Wie niet geloofd kan en zal ook geen wonderen zien of verwachten.

Jezus is het licht der wereld. Uit deze woorden kunnen wij leren dat er slechts één oplossing is tegen de gevolgen van de zonde, namelijk Jezus zelf! God moet ingrijpen opdat de mens de Bijbel kan geloven, dat is wat Jezus deed bij de Emmaüsgangers!

Alle problemen van de mensen wortelen zich allemaal in de zondeval. De opstandigheid van de mens tegenover God heeft de mensheid in een minder valide positie gebracht.

1Sa 15:23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Koning Saul verloor zijn kroon!

Ieder christen die in Jezus gelooft zal recht hebben op een kroon.

Jak 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Wie de Bijbel loslaat, en de woorden van God nalaat, en religieuze geboden van mensen gaat volgen over wat hij moet geloven, zal zijn kroon verliezen.

Dit is een duidelijke waarheid in onze dagen, daarom dat de Heer ons vandaag luid toeroept:

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Vers 6-7 Jezus maakte een nieuwe oogzalf!

Speeksel en zand! Een nieuwe oogzalf!

Zand in de ogen kun je missen als de pest. Jezus gaat regelrecht in tegen het menselijke verstand. De hedendaagse medici zouden Jezus voor gek hebben verklaard.

In dit wonder zit een veel diepere betekenis. De mens dient veranderd te worden door een wonderlijk handelen van God, om genezen te worden van zijn geestelijke blindheid.

Wij moeten letten op de nederige stappen in geloof dat die blinde wilde zetten naar de vijver van Siloam, waar hij het slijk der aarde kon afwassen, en de werkelijke wereld rond zich kon opmerken! Het slijk der aarde maakt de mensen geestelijk blind.

Deze blinde die nu voor het eerst zag, keek naar mensen die niet wilden geloven in Jezus, de farizeeën. Die blinde zag hoe groot Jezus wel was in zijn ogen en hoe klein die corrupte blinde kerkleiders, die het wonder in de doofpot wilden!

Een christen is als iemand die een andere visie heeft gekregen op de wereld. Hij ziet nu in waarheid. Een ongelovige is als iemand die de wereld voor een van de eerste spiegels houdt, en een vervormd wereldbeeld krijgt. De Bijbel is een perfecte spiegel.

Zo gaan ook de ogen open voor ieder die door Jezus werd aangeraakt in zijn leven.

Slechts door de gehoorzaamheid van Naäman aan het woord, werd hij genezen!

Nederigheid is het gehoorzaam zijn aan Gods woord, en wat de oudsten namens God leren in de gemeente. Het water is een beeld van Gods woord.

Zo zien wij dat wanneer mensen hun geestelijke blindheid, welke is aangeboren, willen verwijderen, zij dienen te luisteren naar Jezus, en zich moeten afwassen in het water van Siloam, Zijn woorden.

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

clip_image004Siloam betekent “gezonden” . Ieder die wil luisteren naar Jezus en zich wil afwassen van het zondeslijk, het slijk der aarde, is een door God gezondene. De vijver ontstond door een toevoer van water uit de Gichonbron. Gichonbron was de ondergrondse zender van het water, zo betekent Siloam, gezondene.

De Bijbel is als het water van Siloam, het kan geestelijk inzicht geven!

Vers 8-23

Deze verzen tonen een verdeeldheid aan onder de mensen. De ouders bevestigen dat hun zoon blindgeboren was, maar durven niet getuigen dat Jezus de genezer was en nog minder dat Hij de Messias was uit vrees voor de toenmalige gevaarlijke kerkleiders!

Vers 24-41 De blindgeboren man getuigt van zijn genezing.

De schijngelovige Farizeeën kunnen het Licht van de wereld niet verdragen, en beschuldigen Jezus, als dat Hij een zondaar is als iedereen! Dezelfde klanken horen wij vandaag opnieuw , al zou Jezus homofiel zijn geweest, of gehuwd zou zijn geweest, en dergelijke kwaadsprekerijen meer!

De klaarziende bedelaar, welke wel uit de wet heeft horen spreken bij de tempel, weerlegt in alle eenvoud de “theologen” van de synagoge. Ze moeten zwijgen en kunnen hem niet weerleggen!

De genezen blinde getuigde dat Jezus een godvruchtige man is, en Zijn bede werd verhoord, en geen zondaar was zoals zij spraken. Men betichtte Hem van zondaar te zijn omdat Hij genas op de sabbat.

In vers 33 Toont hij dat Jezus van God is gezonden! Hij is niet angstig zoals zijn ouders om te getuigen, en spreekt vrijuit, ook het schelden van de Farizeeën doet hem niet zwijgen.

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Het wonder konden ze niet tegenspreken. De blinde was niet alleen ziende geworden, hij werd een kind van God en kreeg eeuwig leven. Deze arme blinde werd wijzer dan de rijke en blinde Farizeeën!

Zo heeft ieder mens de ogenzalf van Jezus nodig, om genezen te worden van zijn geestelijke blindheid.

Ps 146:8 de HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;