BESCHERMENGELEN

BESCHERMENGELEN.

clip_image002Als wij spreken over engelen, dan hebben vele mensen nog het gedacht van een mensenpersoon met vleugels, en veel worden ze zo afgeschilderd. In de bijbel komen we ze wel regelmatig tegen.Enkele dagen terug las ik op internet de boodschap dat er engelen waren verschenen in een samenkomst in Indonesië. Er waren er zeven, en men had daarvan foto’s kunnen nemen. Deze foto heb ik gezien.Doch het doet mij nadenken, want wij weten te moeten opletten, om niet plots een ander evangelie te horen! Foto’s op internet zijn niet te vertrouwen!

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is dus heel bijbels als ik steeds alles wil toetsen aan de bijbel. Wij leven nu in een tijd waarbij vele Bijbelgelovigen eerder hun gevoel of fantasie volgen, in plaats van het woord van God. Gevoelens zijn geen nieuw zintuig. De H.Geest werkt overal evenveel. Wellicht zijn er mensen die rondlopen met de gedachte dat ze een engel hebben gezien, of daarvan een boodschap hebben ontvangen. Op de foto kon ik die engelen wel zien, ze stonden op het podium van waaruit werd gepredikt. Dit soort verschijningen dienen heel scherp in het oog worden gehouden, bijzonder in onze tijd, waarvoor Jezus ons waarschuwde voor sterke dwalingen.  Paulus was er zeker van dat het voor ware christenen niet zal helpen om ze te misleiden. De H.Geest zal ons leiden en waarschuwen voor deze dingen. De apostel schrijft over zijn zekerheid in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 als volgt :

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1 ¶ Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest:

De Here waarschuwt ons !

18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. Kol.2

Wij geloven wel in engelen omdat de bijbel ons dat leert, dat ze er zijn. Engelen zijn sterk, en hebben geen vleugels. Hier wordt gewaarschuwd voor het vereren van engelen. Wij kunnen wel eens de vraag stellen : Wat doen die engelen vandaag? Kijken zij naar ons, en volgen zij ons? Beschermen zij ons altijd.

Wij kunnen zien dat ze Paulus volgden ( 1 Kor.4:9) en de ganse gemeente.

1 Kor.11

8 Want de man is niet ontstaan uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9 De man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. 10 En als teken daarvan is de vrouw daarom verplicht iets op haar hoofd te dragen, met het oog op de engelen.

8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit den man;

9 en de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

10 En daarom moet de vrouw een macht over haar hoofd behouden ter wille der engelen.

De engelen zien hoe de christenen met elkander omgaan. (1Tim.5:21-24). Het zijn geheime boodschappers van God. Bij de samenkomsten kijken ook de engelen naar ons. Wij kunnen maar gissen waarom. Toen Jezus geboren werd, zongen engelen Zijn lof. Jozef kreeg engelenbezoek, met de naam van het kind, Jezus werd voortdurend bediend door engelen.  Tot bij zijn opstanding waren er engelen die de steen wegrolden!

Zijn terugkomst zal zijn in gezelschap van engelen.

Heeft iedere gemeente een beschermengel?

Openbaring 1:20 Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.

Ja, iedere gemeente heeft een beschermengel, maar wij denken er nooit aan. Doch wij zien hoe klein ook onze gemeente, wij nog steeds bestaan. Het is wellicht wonderlijk, maar volgend jaar bestaan wij al 10 jaar! Ze zal bestaan zolang de Here wil! Dit ligt niet in mensenhanden.

<

p align=”center”>Heeft ieder van ons een beschermengel?

Engelen zijn niet allen actief in het leven van Jezus, ook in het leven van Israël. . God stuurt engelen met een boodschap uit. Ook deze engelen staan in dienst van de heiligen!

Hebr.1

14 Zijn ze niet allen dienstbare geesten, uitgezonden tot hulp van hen, die de zaligheid zullen beërven?

1 ¶ Daarom moeten we ons des te steviger vastklampen aan wat we gehoord hebben; anders toch drijven we weg.

Er zijn engelen die uitgezonden worden tot HULP voor ons. Je kunt ook wel de vraag stellen waarom is er dan nog zoveel ellende onder de kinderen Gods, als ze een beschermengel hebben?

Ik denk dat de bescherming een van de vele functies is die engelen hebben. Wij zijn niet beschermd tegen allerlei ziekten, anders zou er geen enkele christen ziek zijn.

Het gaat wel om bescherming tot behoud.

Genesis 19:15 Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt.

Al was Lot geen voorbeeld gelovige, toch zend God zelfs engelen, omwille van zijn behoud. Niet alle gelovigen zien soms de omstandigheden in, welke een bedreiging vormen voor hun geloof. Ze leven als het ware mee met de wereld als Lot.

Waarom was Lot nog niet eerder weggegaan uit dit verderfelijk land.

Het gaat om hulp in tijden van nood.

Handelingen 5:19 Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide:

Handelingen 12:7 En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn handen.

Dit soort van omstandigheden tonen en leren ons wanneer God engelen gebruikt, en wanneer ze optreden.

Wij zien ze niet altijd.

Hebreen 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Ze zijn niet altijd herkenbaar als engel. Ze kunnen op mensen gelijken.

Opgelet met engelen!

2 Corinthe 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Wij moeten ook wel goed begrijpen dat God niet de engelen gebruikt om altijd Zijn wil aan ons bekend te maken, daarom hebben wij de bijbel.

De satan is er op uit grote verwarring te stichten onder de kinderen Gods. De ene gelooft dat hij Gods wil vond door een engel te horen spreken. Een ander gelovige gelooft er niets van.

2 gedachten over “BESCHERMENGELEN”

  1. Ik heb ook al 30 jaar de bijbel gestudeerd,op het eind zal de ene meegenomen worden en de andere achtergelaten..waarom gebruiken jullie Gods naam niet?-ben je al eens gaan zien naar Manifesta Presentia???gr MV

Reacties zijn gesloten.