EEN GESCHENK VAN GOD : EEUWIG LEVEN!

clip_image001

 

 

clip_image002

In deze dagen van Nieuwjaar werden veel cadeautjes gekocht, nog meer dan vorig jaar. Waardevolle geschenken, maar ook geschenken die na korte tijd geen aandacht meer krijgen. Vandaag wil ik spreken over het “cadeau” dat God ons in zijn liefde gaf.Wanneer iemand een cadeau krijgt dan is hij nieuwsgierig om te weten wat het is. Denken wij nog eens aan dat zeer kostbare geschenk uit de hemel voor ons ? “ eeuwig leven “

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  1. Luther noemde deze verzen: de Bijbel in miniatuur, inderdaad dit is de ganse bijbel in het klein. 3.Studenten hebben belangstelling voor het eeuwig leven, als daarover word gesproken, omdat het nieuwsgierigheid opwekt en men het niet begrijpt. 4. Christenen hebben soms moeite met deze belofte van God, door onbegrip, en laten zich soms opnieuw vangen door wat de wereld belooft!!! Of wat de verleider belooft! 5.Eeuwig leven, over het woord eeuwig zegt de dikke VAN DALE d.i. een tijdsruimte zonder einde!

God bedoelt er veel meer mede, en dat gaan we zien!.

1. DE profetie van het EEUWIG LEVEN .

Wij nemen Joh.3:14.

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

Jezus zou moeten verhoogd worden als de slang van Mozes.d.i. Jezus moest sterven dit was een “must”, een noodzaak opdat er eeuwig leven zou kunnen zijn voor de mensen het verband met het O.T. Een vlekkeloos lam, Jezus was niet in zonde geboren.

zie Num.21:8 wij nemen de vergelijking. 8 De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. (eeuwig leven)

a/ Na een slangenbeet trad de dood zeer spoedig op,het waren vurige slangen

Waarom deze slangen ? Deze giftige slangen waren een middel dat God gebruikte, om zijn volk hun ontevredenheid te bestraffen. Israël kwam tot zondebesef, en die slangenbeten werkten positief .Dit wil zeggen dat ontevredenheid en ongeduldigheid in ons leven , een vruchtbare grond schept voor de werking van demonische machten.

Les : – Let eens op de mensen vandaag : ontevredenheid en ongeduld zijn kenmerkend.

  • Als Gods kinderen niet gelukkig en dankbaar met de Heer willen wandelen, moeten zij opnieuw de macht van de Boze ondervinden. Het gif kwam in het bloed van de mens, en daarvan stierf hij. Het gif = al het werelds kwaad, welke ook niet altijd zichtbaar is. Het kwaad zit reeds in de mens vanaf zijn geboorte, want wie gebeten was van de slang, was ten dode opgeschreven, zo ook ieder geboren mens, zal hier sterven, als gevolg van de zonde.

b/God beloofde hier een “niet sterven”, doch een verder leven

Wat werd er in de grondtekst bedoeld is met dat ” OPZIEN” van Num.21:8 ?

*Het was geen kort ogenblik even kijken, en doorgaan!

vgl. N.T. drie gevallen in de gelijkenis van de zaaier, gaan verloren, omdat het zaad geen wortel schoot, en ze gingen door! Hun geloof was zeer kortstondig, en bleef niet.

* Het was een levenslang blijven opzien op die slang, Zij moesten voortdurend zien ,bedenken en begrijpen over de betekenis dat God een belofte had verbonden aan de koperen slang, en dat een (profetisch) teken voor hen zou worden voor de rest van hun leven.

Twee belangrijke zaken bij dat opkijken :

1. Berouwvol, met spijt opkijken

2. Vertrouwend opkijken.

Dit gebeurt de eerste maal bij de bekering, maar dat blijft ook bij elk gebed om vergeving van zonden, niet bij de koperen slang, maar aan de voeten van Jezus op Golgotha. Zo is ook het avondmaal een teken van Gods liefde voor de mens. God heeft zijn liefde tentoongesteld door Jezus op Golgotha, en daarbuiten is geen weg om tot geloof te komen.

De joden verklaren dat “zien”, als “een voortdurend met aandacht overdenken dat zij genezen waren van de slangenbeet” door te geloven in de belotfe van God !

Wij moeten voortdurend geloven dat onze zonden vergeven zijn, door het bloed van Jezus! En wij in de eerste plaats geestelijk genezen zijn. Wie hier aan twijfelt, heeft Gods liefde niet begrepen.

2. WAT ZEGT NU JEZUS OVER ONS GESCHENK “HET EEUWIG LEVEN”?

Wat is het eeuwige leven?

Wij lezen Joh.17:3

3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Het “kennen” door levenservaring, een leven MET God.(zie affiche)

1) leren kennen, te weten komen, bemerken, leren begrijpen.

Bv : 16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven.  17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;  18 maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

(Daniel)

Het gouden antichristelijke beeld, wie God kent zal er niet voor buigen, ook al kost dat zijn leven.

beeld-nebu

God kennen als : 1.De enige 2.De ware 3.en als de God die JEZUS zond

KENT U HEM ALS DE ENIGE GOD?

Is Hij de enige waar gij naartoe gaat met alles wat voorkomt in Uw leven, want niets is toeval in uw leven! NIETS !! Hij is de “enige” die U heel goed begrijpt!

Mensen begrijpen elkander soms niet goed, mensen begrijpen soms zichzelf niet. Hij is de “enige” die U met zijn goddelijke liefde wil helpen, in noodsituaties zoals met de giftige slangen voor Israël. Is Hij de enige ,die Wij boven alles stellen, en Hem liefhebben BOVEN ALLES!

 KENT U HEM ALS DE WAARACHTIGE?

jezus-thora

Weet gij dat Hij de enige is die U niet bedriegt, als Hij tot U spreekt? Gelooft U de bijbel, als Het echte woord van GOD?

“De waarachtige” :

Heeft Hij een waarachtige en werkelijke verandering in Uw leven gebracht, wat deed bij Petrus? Als Jezus ingrijpt in een mensenleven, dan is dat een werkelijke verandering. Wie tot geloof is gekomen , zijn leven is totaal veranderd, omdat zijn denken totaal veranderd is.

zie Lucas 18:28-3O

28 En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. 29 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, ten gevalle van het Koninkrijk Gods;  30 Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Hebben ook wij die zeggen eeuwig leven te hebben, alles prijs gegeven van wat ons zou hinderen om Jezus te volgen?

KENT U HEM ALS DE GOD DIE JEZUS ,ZIJN EIGEN ZOON GAF?

Kennen wij Jezus als degene die als “enige” en waarachtige” ons VOORBEREID om “eeuwig bij de Vader te zijn”? Dit is als wij werkelijk de vruchten bij onszelf zien, vruchten die beantwoorden aan een bekering.

BESLUIT : Wie God kent op de manier die Jezus leert heeft eeuwig leven!

3. EEUWIG LEVEN OF EEUWIG VERDERF.

laatste_oordeel_-_coll_limburgs_museum

Daniel 2

1 ¶ Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.  2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

Wanneer ieder mens dit goed zou begrijpen en de liefde Gods zou begrijpen, wat hem te wachten staat na de dood, dan zou iedere levende ziel zich bekeren, maar verre van begrijpen men wil niet meer luisteren vandaag of men luistert wel eens , maar dan op het kerkhof, wanneer een ander werd begraven. Mensen die iemand hebben moeten verliezen, in dit leven zouden soms “alles” geven om hem of haar terug te hebben! De DOOD is het ergste wat een ongelovige kan overkomen. Want dan denkt de ongelovige, “dit is het allerlaatste” doch een eeuwig vuur i.p.v. eeuwig leven staat klaar, en daar HEEFT GOD VERDRIET VAN!!! Mensen sterven door rampen in deze tijd ,en het word een normale zaak in de ogen van mensen, maar niet in de ogen van God!!!

HOE WETEN WIJ NU DAT “eeuwig leven” DE DIEPSTE WENS VAN GOD IS ?

1/ Hij laat ons weten dat wij zeker bij Hem zullen zijn.

zie 1 Joh.3:1-3

1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.  2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.  3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

wij zullen Hem gelijk wezen = d.i. EEUWIG leven en rein zijn.

2/Hij zal voor ons een “eeuwig” licht zijn!

Een leven zonder duisternis, alles zullen wij begrijpen, ziekte, honger, of verdriet enz. zullen er nooit meer zijn,

Lees jes.6O:19 en let op vers 22

19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.

3/Zijn eigen volk bracht God tot een diep verdriet, zij

begrepen de waarde van eeuwig leven niet!

zie Hand.13:46.

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.