GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

ONS DENKEN

HET DENKEN VAN GOD.

GEZOND DENKEN

Jesaja 55

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren.9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Vers 6 toont ons duidelijk in welke contekst de profeet spreekt. Het vinden van God in het leven van een mens ligt erin dat hij begint na te denken over het leven.

Het denken van de mens is meestal afhankelijk van zijn aangeleerde principes of levensopvattingen van zijn ouders. God maakt duidelijk door de profeet dat er een zeer groot verschil is tussen het denken van Hem en het denken van de mensen. God doet een oproep om Hem te zoeken. Het denken van de mens kan zich slechts verbeteren door de gedachtengang van God zelf te volgen. Dit is mogelijk dank zij de bijbel en de leiding van Gods Geest. ( Ps. 92:5 / Ps 139 : 17-18 ).

GOD KENT AL HET MENSELIJK DENKEN.

Psalm 94

11 De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Matth.9

 

4 En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.

4 En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?

 

God kent onze daden en hoort onze woorden. Is het goed dat God onze gedachten kent ?

(Psalm 139:2) Stel je voor dat uw gedachten hier voor iedereen openbaar worden, zou je tevreden zijn ? Toch kent God al uw gedachten.

De Here zegt dat het menselijk denken ijdel is. Dit wil in feite zeggen dat het onvruchtbaar is, of het komt de mens niet ten goede, het is een vleselijk denken. Onze uitvindingen zijn de mens niet tot zegen. Denk maar aan : de “pil” , gevolg : meer overspel, echtscheidingen, kanker. Kernenergie, gevolg : bv: Tjernobyl-ramp. Computer, gevolg : meer werkloosheid

TV, Internet gevolg : meer criminaliteit enz.

Houden wij rekening dat Jezus onze gedachten kent, en ook onze kwade gedachten kent als bij de schriftgeleerden ?

MEDITATIE OVER GODS WOORDEN

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

2 maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. psalm 1 .

Psalm 119

15 Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.

Een mens kan maar echt gelukkig zijn als hij nadenkt over wat Gods zegt of vraagt, en wanneer hij dat toepast en de waarheid ervaart. Het is goed om na te denken over Gods wil. God heeft zijn wil bekend gemaakt in zijn Woord.

Psalmen 84:5 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.

WAARSCHUWINGEN TEGEN EEN GELOOF DAT GEBASEERD IS OP MENSELIJKE WIJSHEID? FILOSOFIE, OF VLESELIJK DENKEN.

Col.2

8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;

Hier gaat het over allerlei menselijke inzettingen, tradities, of andere kerkelijke wetten die in tegenspraak zijn met Gods Woord.

bv : Het celibaat, dodenverering, aflatenleer en vele andere afgoderij.

Ook Jesaja 29 schrijft :

13 De Heer zegt: `Dit volk eert mij alleen met woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij is door mensen opgelegd en aangeleerd.

14 Daarom ga ik met dit volk iets doen dat het niet verwacht, iets onverwachts, iets wonderlijks. Al hun wijsheden zullen niet baten, hun inzichten blijken niets waard.’

GELOVIGEN MOETEN DENKEN AAN ANDEREN.

Philipenzen 2

2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

4 maar ieder lette ook op dat van anderen.

Christenen moeten opnieuw leren denken aan de noden en zorgen van de anderen. Niemand doet iets, voor hij er heeft aan gedacht.

Ons denken staat in tegenstrijd tegenover deze wereld, welke slechts denkt aan zichzelf.

Wij moeten in staat zijn niet alleen onze eigen zorgen te verwerken, als christen, maar ook nog oog kunnen hebben voor anderen.

Wij kunnen eens de vraag stellen hoeveel denken wij aan elkaar buiten de samenkomsten ? Wie niet denkt aan anderen, gaat er ook niet voor bidden .

Paulus had een vrees dat christenen hun “gedachten ” zouden worden afgetrokken van God.

2 Cor 11

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

 

 

Ik geloof dat Paulus vandaag deze woorden meer dan eens zou herhalen voor ons , christenen van deze tijd ! Wij moeten waakzaam zijn en letten op alles wat onze aandacht en tijd wil stelen om niet meer vervuld te zijn van Gods Geest !

Fil. 4 : 6 BESCHERMING VAN ONZE GEDACHTEN.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Het zijn de gedachten die de mensen depressief kunnen maken. Kommer en zorg zijn vandaag twee moordenaars die hard rondlopen om slachtoffers te maken. Wij als christenen vergeten soms dat wij macht hebben, om kwade en angstige gedachten te binden.

Maar bijzonder is het ons vertrouwen dat rust moet geven in ons hart, ons denken.Weet dat men na wetenschappelijk onderzoek heeft gevonden dat kwade en slechte gedachten, ook kwalijke stoffen in de hersenen vrijmaken en gezonde lichaamsdelen kunnen aantasten. (Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste, wed.christen)

GELOVIGEN MOETEN DENKEN OVER ZICHZELF.

Romeinen 12

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Het is klaar en duidelijk dat het denken van een christen vernieuwd wordt, dit om te kunnen begrijpen wat God tegen ons zegt.Ons denken diende genezen te worden, het was ziek, dat is het wat Jezus op zich heeft genomen door zijn lijden en sterven.

Jezus diende het verstand te openen van de Emmausgangers, opdat ze zouden kunnen begrijpen wat Hij had gedaan op Golgotha !

Wij moeten eens diep nadenken over de geestelijke gaven die de Heer heeft gegeven

wanneer wij tot geloof kwamen. Wij moeten ook even nadenken over de beproevingen die de Heer ons geeft.