HOSEA EN DE OPNAME – THE RAPTURE

clip_image002

clip_image004Wanneer wij het tweede hoofdstuk van de kleine profeet Hosea lezen, dan ontdekken wij merkwaardige verzen. Vooreerst wilde God de profeet iets leren, en hij diende een ontuchtige vrouw te nemen, met kinderen uit de ontucht geboren. De tijd in Israël was schandelijk, trouwen,scheiden aan de lopende band, sodomie, incest, enz. Deze vrouw is in dit profetische gedeelte duidelijk een symbolisch beeld van Israël. Hosea voelde zich een bedrogen echtgenoot. Hosea is hier als een beeld van God die spreekt tot zijn overspelige vrouw, Israël.

2 Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem,3 anders zal Ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dage toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land, en haar doen sterven van dorst; 4 en over haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn.

Hos.2

Israël wordt als hoer beschreven, het heeft haar God laten vallen, het diende allerlei andere afgoden, het verwierp uiteindelijk haar Messias Jezus. Toch verwachten de Joden ook vandaag nog steeds hun Messias. Het lijkt er duidelijk op dat ieder mens, die Jezus verwerpt, oordeel mag verwachten, net als Zijn volk,Israël.

God zou Israël “naakt” laten staan, wil zeggen beschaamd, ten schande en zonder bescherming laten staan tegenover de ganse wereld, en hun kinderen niet genadig zou zijn, bedenk de Holocaust.

5 Want hun moeder heeft ontucht bedreven; zij, die van hen zwanger geweest is heeft schandelijk gehandeld. Want zij zeide: Ik wil achter mijn minnaars aan gaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven.

Israël, de vrouw liep weg om verder afgoden te dienen als weelde, welvaart, veel geld verdienen, in plaats van op de eerste plaats hun God te dienen en te eren.

Zo lopen er ook christenen weg om te doen waar ze zin in hebben, hun eigen zin doen, ondanks wat er staat geschreven. Of men gaat Bijbelteksten verdraaien om toch maar aan hun EIGEN begeerten en  trekken te kunnen komen. Of men zoekt leraars die spreken naar hun eigen zin, maar dat is afgoderij en valt tegen! Luister:

6 Daarom, zie, Ik ga uw weg met doornen versperren, Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan.

God maakt het Israël moeilijk, doornen kunnen pijnlijk zijn, tegenslagen, aanslagen enz.

God kan een gelovige moeilijkheden bezorgen, en je met je hoofd tegen de muur laten lopen, om te verhinderen dat de welvaart, rijkdom,genot, u zou afhouden van Hem! Israël besefte niet dat ze toch alles van God zelf kregen! Onze welvaart ligt in de handen van God! De meerderheid dankt God niet.

8 Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baal gebruikt hebben.

Gods volk kreeg bij de uittocht, goud en zilver van de Egyptenaren.(Ex.12:35)

Alles wat we hebben of krijgen dienen wij tot eer van Hem te gebruiken, maar het mag geen oorzaak worden om God te verlaten.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

DE OPNAME BESCHREVEN DOOR DE PROFEET HOSEA!

9 (2–8) Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. ( Stat.Vertaling).

De reden waarom de Here eerst ongezien zal terugkomen, is dubbel, enerzijds straftijd voor Israel en anderzijds de opname van Zijn gemeente.

Hier lezen wij de belofte dat Jezus eerst terugkomt voor Zijn volk en de gemeente. Wij lezen dat Hij op een bepaalde of vaste tijd, zal ingrijpen om de welvaart in Israel weg te nemen.

Maar ook “Mijn wol en Mijn vlas”. Dit zijn de klederen die God zal wegrukken, als ‘t ware van Zijn vrouw Israel.

Klederen geven bescherming voor het lichaam tegen koude en hitte.

Het beeld van “Mijn wol en Mijn vlas” kan best een beeld van de gemeente zijn. Wanneer wij zien dat alle ware christenen, wereldwijd, nog steeds achter het land Israel staan, daadwerkelijk en in gebed, dat is nog steeds een werkelijke bescherming.

(9) Wanneer God dit zal wegrukken, zal Israel er helemaal alleen voor staan en zeer kwetsbaar zijn, dus naakt, onbeschermd! De benauwdheid van Jacob staat voor de deur.

Het woord “wegrukken” in het Hebreeuws, dat hier werd gebruikt, betekent wegnemen en een afzonderlijke plaats geven. (Cfr.Gen.31:7)

Dit is precies wat God zal doen met Zijn gemeente. Zijn gemeente heiligen!

De bekende Rabbijn Rashi legt dit woord uit als volgt: “Redden voor het aankomende kwaad” Dit is precies wat de opname zal zijn, een redding door Jezus Christus van de christenen voor Gods komende oordelen op aarde.

Er is dus enkel ware hoop voor de christenen, de nabije toekomst zal dit openbaren. Ongelovigen of anders gelovigen en schijnchristenen zullen wanhopig en angstig worden, dit proeven wij al vandaag.

Zo zien we vanuit een andere hoek, dat de opname met zekerheid voor de grote verdrukking zal gebeuren!!! Maak u klaar! Lees de Bijbel en vertrouw erop.

Wat met Israël na de opname?

Terug naar Hosea.

10 Nu dan, Ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden.11 Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maansdag en haar sabbat, ja, al haar hoogtijden.12 Dan zal Ik haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zeide: Die zijn het loon, dat mijn minnaars mij gaven. Ik zal ze maken tot een woud, en het gedierte des velds zal ze afvreten.13 Zo zal Ik over haar bezoeken de dagen, waarop zij voor de Baals het offer ontstak, zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aan ging, maar Mij vergat, luidt het woord des HEREN.14 Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart.

Wij moeten begrijpen dat de laatste jaarweek van Daniel enkel en alleen voor Israël is, en niet voor de gemeente van Jezus.(Dan.9:24).

Het land zal geteisterd worden door de natuur en oorlog, niemand zal er iets aan kunnen veranderen, ook ,hun afgoden niet. (10) Doch uiteindelijk zal God genadig zijn, en de vrouw, Israël leiden naar de woestijn.(Openbar.12:6)

Israël is een voorbeeld voor de ganse wereld, die de ene levende God vergat. Zo zullen de oordelen voor de ongelovige wereld nog erger zijn. De mensen vergeten God, maar God vergeet al hun onrechtvaardigheden zeker niet!

clip_image006Psalm 1:5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Ook deze Bijbeltekst laat duidelijk zien, dat de christenen niet angstig dienen te zijn, de oordelen die komen zijn voorzien voor allen die geen rekening houden met wat God vraagt, en al de schijnchristenen die zich nog in de gemeenten bevinden.

21 Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd. Spreuken 11

Voorwaar, betekent : “zekerlijk” daarvoor steek ik mijn hand in het vuur zegt God, de ongelovige blijft niet ongestraft, en de Bijbelgetrouwe christenen samen met hun kinderen zullen aan mijn oordelen ontsnappen! ( Eng.Vert. Escape!)

Wie oren heeft die hore!

clip_image008