BEZETENHEID

clip_image001

clip_image003

Wanneer wij vandaag horen spreken over bezetenheid, horen wij allerlei wilde verhalen. Wij horen verhalen van allerlei soorten van religieuze mensen die duivels uitdrijven op de meest eigenaardige, onzinnige en on-Bijbelse wijzen. De enige correcte vorm van exorcisme is deze welke wij terugvinden in de Bijbel. Jezus, toonde ons door zijn handelen en optreden hoe Hij deze belaste of bezeten mens bevrijdde.

Hij leerde het ook zijn discipelen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luc.10

Vandaag horen wij ook meer van bezetenheid of occulte belaste mensen. Het is duidelijk te begrijpen voor Bijbelse christenen, dat deze dingen opnieuw bloeien, namelijk het is een teken van de tijd. De tijd dat Jezus terugkomt is nabij, roept om verzet door de duistere machten op aarde die ook veelvuldiger aanwezig waren in de tijd dat Jezus hier op aarde leefde.

Marcus 5 : 1-20

Vers 1-5

Hier krijgen wij een beschrijving van de bezeten mens in kwestie. Het eerste wat wij lezen, is dat deze mens Jezus zelf tegemoet komt.

Die man is in een zeer triestige situatie terechtgekomen, wij zouden het een hopeloos sociaal geval kunnen noemen.

Hij woonde op het kerkhof, in de graven tussen de doden en een lijkenstank. Men kon hem moeilijk bedwingen, zelfs ketenen brak hij los. Het lijkt voor ons niet te begrijpen hoe diep mensen kunnen vallen, demonen brachten hem aan de deur van het dodenrijk.

Bovennatuurlijke lichaamskracht wijst op duidelijke bezetenheid. Schreeuwende ( schelden) uit agressiviteit en sloeg de hand aan zichzelf.

Het pijnigen van zichzelf komt voort van demonen. Onder de hedendaagse jeugd merkt men op dat ze zich insnijdingen maken op armen of benen. Wij kunnen vandaag vaststellen dat in feite mensen die zich overgieten met benzine en in brand steken, gevangen mensen van demonen zijn. Mensen die zich met explosieven bekleden, zijn demonisch belasten, en daardoor de hand aan zichzelf slaan. De man had een onreine geest. De meest gevaarlijke soort. Deze onreinheid en onzedelijk gedrag is er terug, men zoekt seks te hebben met lijken, resultaten van porno, welke afgoderij is, waarachter onreine geesten werkzaam zijn. Ook de vernielingen op de kerkhoven zijn van occulte oorsprong!

20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.  21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

Psychiaters hebben alle moeite om onderscheid te maken tussen geesteszieken en vormen van bezetenheid. Dit komt omdat ze Gods advies in de Bijbel weigeren.

Vers 6-7

De bezetene herkent in Jezus, de zoon van de levende God! Dit is een effect van zijn bezetenheid. De onreine geest in deze mens smeekt om niet gepijnigd te worden! De onreine geest wil wel de mens pijnigen. Bij iemand die bezeten is, kan men een soort van afwezigheid bemerken van de persoon zelf. Men hoort een spreken dat niet onder leiding staat van de persoon zelf. De ogen kunnen wijd opengesperd staan en uitpuilen. Men kan het gedrag van de mens zien en het gedrag van de demonen die zich manifesteren in de mens, bijzonder als ze in aanraking komen met een christen die de Heer gebruikt.

Vers 8-10

Jezus spreekt de demon aan en gebied hem uit te gaan van deze mens. Jezus schreeuwt niet tot deze mens of het gebeurt niet op agressieve wijze, maar wel op een gebiedende wijze. Jezus gebruikt geen enkel voorwerp bij deze uitdrijving. Geen kaarsen, geen kruisen, geen gewijd water, geen aframmeling van gebeden,enz. Ook deed Jezus de mensen geen pijn, zoals dit gebeurt in China, India, Japan en andere oudere volkeren, door te slaan of iets in te geven, om demonen uit te drijven. Jezus vraagt wel naar de naam. Wij moeten weten dat Jezus zijn discipelen leerde, en dat zij konden letten op zijn werkzaamheden. Jezus legde de bezetene niet de handen op.

Demonen antwoorden, hier in dit geval dat ze niet uit het land zouden worden gezet. Dit wijst erop dat demonen werkzaam zijn in bepaalde gebieden en landen.

In feite zijn het bezetters van het land en ze zoeken mensen te verleiden en te regeren. Legioen was een Romeinse naam.

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbar.16

Na de opname zullen de occulte praktijken nog meer toenemen en een hoogtepunt bereiken.

Vers 11-14

Deze demonen welke leefden in het lichaam van deze man waren dus talrijk. Ze werden door Jezus uitgewezen, en vluchten op bevel van Jezus naar de kudde zwijnen.

Joden eten normaal geen zwijnen. Toen waren ze bezet door de Romeinen, en deze aten graag zwijnenvlees. Zo waren er dan joden die, omwille van de opbrengst zwijnen kweekten voor de Romeinen. Deze collaborateurs werden hier dus in feite wel afgestraft door het verlies van hun zwijnen. Ook zien wij de vernietigingsdrang van de demonen tot uiting komen door de zwijnen de dood in te jagen.

Vers 15-17

Het volk had het voorval gehoord en waren komen kijken. Vandaag noemt men ze de ramptoeristen.

Wat merken ze op bij die ellendige man?

Hij was nu deftig, proper gekleed, en niet meer naakt of bijna zonder kleren. Wat hij vroeger weigerde te dragen, doet hij nu als alle andere mensen. Zijn bevrijding bracht hem tot inzicht.

Het naakt lopen groeit vandaag ook. Zie naar de bijkomende naaktstranden, het zijn tekenen dat de komst van Jezus nadert. Het lijkt om oordeel te vragen aan God, de mens begrijpt Gods waarschuwingen niet van de Tsunami’s!

“en goed bij zijn verstand”

Blijkbaar kende het volk deze man, als iemand die niet verstandig leefde. Het wijst erop dat deze demonen deze man hadden beïnvloed, zodanig dat hij een abnormaal levensgedrag vertoonde en gevaarlijk was voor de maatschappij. Niemand wilde nog contact hebben met deze man.

Vandaag plaats men zulke mensen in een instelling voor verzorging, maar genezing is een andere zaak. Verder zien wij hoe het volk reageert op deze genezing van deze ellendige man. Ze drongen er op aan dat Jezus naar een ander gebied zou gaan. We zien dat het volk, meestal ongelovigen, het erg vonden van de zwijnen. De zwijnen waren hen kostbaarder dan die man, die geestesgestoorde dakloze!

Medelijden met zulke mensen was er helemaal niet. De wereld heeft geen belangstelling voor de genezing van mensen die occult belast of bezeten zijn.

Winst is belangrijker dan het genezen van mensen, maar openlijk zeggen de mensen dat niet!

Ook vandaag kunnen wij vaststellen dat klinieken hun rendabiliteit hoger stellen dan het welzijn deze zieken.

Genezingen door bevrijding halen de pers niet! Door ongeloof blijft het verborgen.

Vers 18-19

De bevrijde man wilde Jezus volgen en met Hem gaan. Jezus staat het hem niet toe. Doch Jezus geeft hem een opdracht : Wat gebeurt was te verkondigen.

Deze man begon te getuigen en te verkondigen!

In de Dekapolis, tien steden.Zo had Jezus iemand, die daar in Zijn naam zou spreken! Dit was de wil van God !

Wie door Jezus genezen is weet dat het de wil van God is om daarover tegen de mensen te spreken, zodat er nog andere mensen zijn die Hem willen volgen!