EEN KIND VAN GOD

clip_image001

 

KIND VAN GOD

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28

Er gebeuren in ons leven vele dingen, waarbij wij ons afvragen: Waarom moet ik bepaalde dingen meemaken, ervaren, beleven?

Wij kunnen veel leren uit onze levenservaringen die wij opdoen in ons leven.

Er is volgens de Bijbel een duidelijk verschil in de levenservaringen tussen een wedergeboren Bijbelgelovige en een ongelovige, bijzonder in het verwerken van gebeurtenissen die een mens overkomen. Is het levenslot van een mens te veranderen? Ja, God doet het voor wie het wil!

Voorwaarden opdat alles een positief eindresultaat zou hebben

God wil alles laten medewerken voor de bestwil van een mens, op voorwaarde dat die mens wil luisteren naar God. Het zijn niet de dingen op zichzelf die meewerken, maar wel God die de bepaalde gebeurtenissen en de omstandigheden laat medewerken in het geestelijk voordeel en tot doel van zijn behoudenis.

Mensen die God liefhebben, of God willen leren lief te hebben!

Psalmen 145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Wie luistert, krijgt van god bescherming tegen het kwaad.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Wie god liefheeft of dat zegt moet keuzes maken. Recht of onrecht. Geestelijke familie komt op de eerste plaats; zijn levensdoel is gewijzigd, hij leeft niet meer om rijk te worden, maar om rijk te worden in christus. Zij die geen rekening houden met houden zijn zijn vrienden niet meer!

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Wie luistert naar Gods raadgevingen zit op de goede weg en zal zegen ervaren. God functioneert niet als de wet: te snel, Flits, en verkeersboete! God wet: rij veilig en hou rekening met uw medemens, breng hem niet in gevaar, kwetst hem niet……….naastenliefde!!!

Die naar zijn voornemen geroepen zijn.

God heeft alles onder controle. Hij wist al lang tevoren wie er zijn uitnodiging zou aanvaarden!

Hij heeft die mensen gerechtvaardigd en gereinigd van zonde en bevrijd zijn van de macht der zonde. Zonde betekent: Gods doel in je aardse leven niet willen bereiken! God ziet ons zoals wij later zullen zijn in de hemel, koningskinderen!

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Wie niet wil luisteren blijft zijn levenslot een noodlot.

1 Corinthiërs 7:24 Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.

Verschillende malen wijst Paulus erop dat de mensen niet dienen te veranderen van hun roeping in de wereld, qua beroep of besnijdenis of echtgeno(o)t(e)

Alles werkt mede ten goede, hoe moeilijk ook!

JOZEF

 

Genesis 37:28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte.

Een levenservaring van de jonge Jozef, door je eigen broeders aan je lot te worden overgelaten. Aan vreemden worden verkocht als slaaf, na dagenlang in een put te hebben gezeten is moeilijk, God bewerkt het ten goede!Jozef had God lief.

In een vreemd land terechtkomen! Om depressief van te worden en alle levensmoed te verliezen. Maar Jozef vertrouwde op zijn God en was niet uit op wraak.

Een zeer pijnlijke familiekwestie laat God hier medewerken ten goede als u Gods geboden daarboven kiest!

Gen. 41:44 Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen.

Nadat Jozef eerst in de put, dan onschuldig in de gevangenis terechtkwam, omwille van de valse beschuldigingen van de vrouw van Potifar, komt hij uit de gevangenis door Gods hulp, en wordt eerste minister van Egypte! Wij kunnen ook eens diep in de put terechtkomen als Jozef, en triestige dagen beleven ook andere beproevingen kunnen ons soms veel verdriet bezorgen. Het is in die dagen dat God ons geloof meet en ziet hoe groot ons vertrouwen op Hem is! Denkt u niet, dat Jozef die ook maar een mens was als u niet triestig zal zijn geweest? Maar door zijn vertrouwen kon hij al die beproevingen geestelijk verwerken en had met zekerheid een hoop dat het beter zou worden. Geen geloof: vandaag stapt men uit het lkeven! Inderdaad het werd met Jozef veel beter dan hij zelf ooit kon denken. Met enkel positief te denken, of wandelen, komt er geen verandering in het leven van de mens. Wel komt er verandering door te vertrouwen op de here Jezus! Hij wijzigt vlug situaties ten goede. Jozef kende in zijn leven eerst zijn tranen van verdriet en later zijn tranen van blijdschap.

Genesis 43:30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder,

en hij zocht gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar.

Wat een tranen van blijdschap zullen er vloeien, wanneer de christenen Jezus zullen ontmoeten. Jozef is een beeld van Jezus, maar zijn broeders herkenden hem niet tot hij zich openbaarde aan hen. Hij redde hen van de hongerdood door graan te geven.

Alles werkt mede ten goede, tot dat ene moment dat wij deze aarde zullen verlaten. In een seconde tijd zal al het verdriet en lijden zijn vergeten die wij hier op aarde kenden. Wie zou dit niet willen? (email-) deze dag staat voor de deur.

De goddeloze mag zien dat God met Zijn kinderen is!

17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. Psalm 86

Wanneer wij soms in de put kunnen zitten, dan zijn de spotters er soms vlug bij om te zeggen : zie je hoever ze zijn met hun god en hun geloof! De psalmist toont in deze psalm een gebed.

Dit gebed is een vraag aan god om de goddeloze te tonen dat god toch met hen is, ondanks tegenslagen; Er werd een teken gevraagd om te tonen dat god met de gelovige is! Een gebed dat de wereld mag zien hoe god zijn kinderen bijstaat.

Wij moeten bidden dat de wereld kan zien dat god met ons is , ook in onze moeitevolle dagen van kommer en zorg.

Door een vies gezicht te laten zien komt niemand tot geloof.

ALLES WERKT MEDE TEN GOEDE VOOR HEN DIE HEM ZOEKEN….

22 Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten.

23 Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Ezra 8

Alles werkt mede ten goede voor hen die hem zoeken! Het zoeken van god ligt al in het gebed. Doch vooral gaat het om mensen die gods wil zoeken in de stappen van hun leven. WIE HEM VERLAAT BEGINT ALLES TEGEN TE WERKEN EN WERKT ALS EEN VLOEK;

Alles werkt mede ten goede en opgeschreven ten goede

15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen. {}

16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.

17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

1 ¶ Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Maleachie 3

Zij die de Here vrezen of die hem liefhebben is hetzelfde.

EEN GEDENKBOEK TEN GOEDE; WAT VOOR EEN BOEK DAT ZOU ZIJN?

NIET ALLEEN DE MENSEN REGISTREREN MAAR OOK GOD LAAT DE NAMEN OPSCHRIJVEN VAN DE MENSEN DIE NAAR HEM LUISTEREN en toepassen;

God weet het geduld en verdraagzaamheid die wij hebben geoefend omwille van zijn naam. Alle dingen zullen worden opgetekend welke wij deden uit liefde tot Jezus.

Medewerken te goede, zelfs beproevingen maken ons machtig

2 Corinthiërs 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

De apostel paulus had begrepen hoe in zijn leven alles medewerkte ten goede; zijn verdriet en zwakten leerden hem dat hij dan pas machtig was;

Dit gaat in tegen alle logica,

Hij wist wanneer hij de problemen zelf niet aankon, dat hij dan bad en zijn god bovennatuurlijk werkzaam was in zijn leven. Dit is een kwestie van christelijke levenservaring.

<

p align=”center”>Gods weg is de beste, altijd!