IN WELKE TIJD LEVEN WIJ?

clip_image001

Gods Horloge

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan ontdekken wij, dat daarin over tijdperken is gesproken en geschreven. Het is zeer belangrijk om te weten wanneer en tot wie er gesproken word.Alle tijden liggen in de hand van God, net als ons leven, ons begin en ons einde! Wij lezen er over de tijd van Adam en Eva, van Noach en de zondvloed. De tijd van Abraham en Mozes. De tijd van de eerste komst van Christus, de genadetijd en de gemeente van Christus, de tijd van de grote verdrukking, de dag des Heren. De tijd van en na de wederkomst van Jezus Christus op aarde en Zijn duizendjarige rijk van vrede. De onbeperkte tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe hemelse Jeruzalem.Het onderscheiden van de tijden is zeer belangrijk, bijzonder in onze dagen.

2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?Mt 16

Ze wilden een teken of een wonder als bewijs dat Hij de Messias was.

De tijden:

De tijd tot de zondvloed.

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;(Stat.vert.). 2 Pet 2:5 NBG :wereld van de voortijd

De apostel Petrus noemt de tijd van voor de zondvloed de “ oude wereld”. Inderdaad het is goed te begrijpen dat deze tijd niet meer te vergelijken is, met onze tijd. God stelde een einde aan een bepaalde tijd waarin de mens en de schepping ontwikkelde zonder rekening te houden met de Schepper.

In deze oude tijd leefde Adam 930 jaar! Velen die zeggen te geloven, geloven deze ware dingen niet. Er ontstonden door occulte praktijken reuzen, duivelskinderen. De schepping dreigde helemaal te ontsporen.

De goddeloosheid van vandaag wijst erop dat wij opnieuw naar een einde gaan van ons hedendaags tijdperk.


De tijd na de zondvloed.

7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

2 Petr 3

Deze tijd spreekt over de tijd na de zondvloed, waarin wij nu leven. Deze tijd is onderverdeeld.

Deze tijd lijkt wel een soort nieuwe wereld. Het is dus niet de mens die de tijden bepaald, wel God, door Zijn ingrijpen. Ons tijdperk zal eindigen, niet met een zondvloed, maar ‘ter vure bewaard”. De opwarming van de aarde is een zuiver teken! De reden daartoe is opnieuw de goddeloosheid. Goddeloosheid is leven zonder rekening te houden met de Bijbel, en de Bijbel alleen! Vandaag zien we overduidelijk dat de mens zich van Gods geboden niets meer aantrekt of respecteert.

Onze wereld vandaag weerspiegelt ongetwijfeld deze beschrijving en stevent af op een einde van ons bestaand tijdperk. Jezus sprak over de tijd van Zijn terugkomst. Deze tijd beschrijft Hij als:

Mt 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

De tijd van Jezus

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Mt.28

(Duitse vert. : bis zur Vollendung des Zeitalters.

Zo kunnen wij lezen dat het hier onze opdracht gaat tot het einde van dit “tijdperk” en niet van de wereld! Het Oude testament diende als voorbereiding op het verlossingswerk van Christus. Het evangelie is de uitwerking en het volbrengen van dit verlossingswerk.

1 ¶ Nadat God eertijds( vroegere tijden) vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Hebr.1

Alles wat Jezus sprak waren woorden van een genadige God.

De tijd van de genade !

Het boek handelingen der apostelen is de verkondiging van het verlossingswerk van Christus. Het volk van God verwierp dit evangelie en het werd verkondigd aan de ganse heidense wereld.

Zo zagen wij de wonderen en de tekenen gebeuren die bevestigden dat Christus Zijn gemeente bouwde met de apostelen. Wij kunnen het de apostolische tijd noemen.

De apostelen waren er om het fundament van de gemeente te leggen, deze tijd was beperkt en eindigde met het sterven van de apostelen. De gemeenten werden geleid door oudsten, en er was geen overkoepelend gezag, als kardinalen, pausen, organisaties of allianties! Een gans huis bestaat niet uit een fundament alleen! Lees:

19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2

De apostolische brieven, waren er om het verlossingswerk te verklaren!

Wij kunnen nu begrijpen dat de tijd van de apostelen al lang voorbij is. Wanneer men geen acht slaat op de tijdperken, bestaat er het gevaar te komen tot een ernstige dwaling of verwarring, dat er vandaag nog apostelen zouden zijn! Dezelfde apostolische tekenen en wonderen ten aanzien van de ongelovigen zouden dan ook vandaag nog moeten geschieden.

De tijd van de oudtestamentische priesters was toen voorbij!

1Pe 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Deze woorden schrijft Petrus tot alle gelovigen van zijn tijd!

Ieder mens welke tot geloof is gekomen zoals Jezus het heeft geleerd, is een priester. Het geslacht speelt geen enkele rol, ook de vrouw welke Jezus heeft leren kennen, is zijn eigendom geworden en dus ook priester!

Petrus maakte nog het onderscheid duidelijker toen hij het volgende schreef:

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Dit nieuw priesterschap had Petrus heel goed begrepen! Het einde van het slachten van dieren in de tempel was gekomen. Jezus was het laatste offer, het Lam van God zelf!

Het waren nieuwe priesters welke “ geestelijke” offers zouden brengen.

Petrus wilde geen kathedralen of tempels, maar levende stenen, echte Bijbelgetrouwe gelovigen van het nieuwe verbond.

Hun geestelijke offers zijn: het gebed, het delen met anderen, het helpen van broeders en zusters, het evangelie verkondigen. Dit zijn offers die God welgevallig zijn. (Hebr. 13).

De tijd van Jezus duizendjarig vrederijk op aarde.

Die tijd moet nog komen schrijft de profeet Jesaja. Opnieuw komt er nog een veranderde wereld, waarbij de planeet aarde een herschepping heeft gekregen. Het bijzondere aan deze tijd zal een diepgaande “vrede” zijn en de “gerechtigheid” op de ganse aarde!

Deze tijd zal compleet tegengesteld zijn aan onze tijd.

6 Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden.7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten.8 Babies zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen.9 Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE. Jesaja 11 (het boek vert.)

Aan de hand van deze tijdsbeschrijving kunnen wij daar momenteel slechts eens van dromen. Doch wij hebben goede hoop, want deze tijd begint bij de wederkomst van Jezus op de tempelberg om Zijn volk van de totale ondergang te redden.

Deze tijd van vrede zal doorgedrongen zijn in de natuur, tussen de dieren, tussen de mensen, omdat ze zullen luisteren naar God en Zijn kennis zullen aanvaarden.

Zo ver is deze tijd niet van ons af.

Wie de profeten leest, zal weten dat de laatste jaarweek ( 7 jaren) voor de Joden voor de deur staat, waarbij de komende  grote valse wereldleider, onze wereld in een laatste wereldoorlog zal storten. Deze wereldleider, een valse christus, zal zich laten opmerken door een valse vrede te brengen in het M.O. En het volk van God, Israël, laat zich bedriegen, zoals de profeten profeteerden!

Zo leren wij dat Gods woord recht moet worden gesneden, en dat we de tijdperken goed moeten kunnen onderscheiden.

De Bijbel kent zijn regels, en dient op de correcte wijze te worden gebruikt.

Men dient niet eerst de betrouwbaarheid van de Bijbel te controleren, maar op de juiste wijze gebruiken. De Bijbel is de enige waarheid en weg tot eeuwig leven.

 

Geloven of niet:

clip_image003

<

p align=”center”>Iemand kocht in de streken van New York een nieuwe barometer. De Barometer werd op een goed zichtbare plaats gehangen. Iedere dag keek de man bijzonder in het begin.De Barometer stond al een paar dagen op “zware storm”. De man dacht deze meter is zeker slecht. S’anderendaags reed hij naar de winkel waar hij dit kocht om te klagen. Plots kwam een orkaan aanzetten, en toen hij in zijn dorp kwam, zag hij dat zijn huis weg was en ook zijn Barometer!Velen hebben thuis ook wel een Bijbel liggen of lezen daarin maar geloven hem niet altijd!

clip_image005