DE LEUGEN VAN DE ALVERZOENING

clip_image001

clip_image003

Het is een valse leer die nogal bijval kent, aantrekkelijk is en geweten sussend! Het leert dat ieder mens zal behouden worden. Het is een zeer gevaarlijke dwaling, omdat men de Bijbel misbruikt. Men wil bijzonder de woorden als eeuw, eeuwig en eeu­wigheden ontzenuwen en zo de mensen in verwarring te brengen.

Een omschrijving van deze leer

  • Een eeuwige hel is in strijd met Gods liefde.
  • Een eeuwige straf is in strijd met Gods rechtvaar­digheid.

  • De hel is figuurlijk, want waar vuur is kan geen duisternis zijn.

  • De eeuwige pijn, is beperkt want een eeuw is beperkt.

  • God wil dat alle mensen behouden worden, wie zou Gods machtige wil kunnen weerstaan. ?

  • Iemand zou na de dood nog tot inkeer kunnen komen en gered worden.

  • Dat de duivel en zijn trawanten nog door Gods gena­de tot bekering zullen komen!

WAT LEERT GOD? DE EEUWIGHEID VAN DE HELLESTRAF.

Matth. 25: de eeuwige straf 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Matth. 18:8 : het eeuwige vuur 2 Thess.1:9: het eeuwig verderf Judas 6: eeuwige boeien.)

In het hiernamaals is geen offer of vergeving meer mogelijk! God is geen Belg leert ook niet over een compromis zoals bv. Het vagevuur, een andere leugen!

Let op “eeuwige zonde” bete­kent dat er geen vergeving is in die eeuw, maar ook niet in de eeuw erna: dus eeuwig!

De zonde tegen de H.Geest, dit is de waarheid weerstaan door ongeloof. Dit is de enige zonde die God niet vergeeft, de ergste zonde, welke een mens kan doen!

OPENBARING 14: 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

OPENBARING 20: 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Hier vinden wij nog een goede omschrijving van wat “eeuwig” betekent. Alle mensen die het merkteken (biochip) van het beest hebben aangenomen zullen nooit geen rust meer kennen !Het zal voor hen niet zijn : Rust in vrede !

22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Luc.16

In het dodenrijk is er al een scheiding voor de doden van de eerste dood. Het ziet er beter uit voor een gelovige dakloze, waarvan God zijn naam kent en noemt, dan voor de rijke bankiers in het hiernamaals! Begrijpelijk is, wanneer de gelo­vige en de ongelovige beiden eeuwig leven zouden hebben dan ware God zeer onrechtvaardig! De Bijbel ware een grote leugen! De gelovige heeft Jezus bloedig offer als verge­ving aangenomen, de goddeloze heeft de Bijbel, of wat God zegt en leert, verworpen en zijn onrechtvaardigheid en zonden moeten en zullen gestraft worden.

De leugen van een tweede of derde leven!

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Hebr.9:27

Deze tekst leert dat reïncarnatie een leugen is, en dat er ook geen bekering meer mogelijk is na de dood. Christenen die Jezus verwachten, gaan met hun verheerlijkt lichaam naar de nieuwe schepping!. Ze zullen elkander herkennen, in hun aardse lichaam; dat dan volmaakt zal zijn.

<

p align=”center”>WORDEN ALLE MENSEN BEHOUDEN ?

JOH.3 : 16 …..opdat eenieder die in Hem gelooft NIET VERLOREN GA, maar eeuwig leven hebbe?

MATTH. 10:28 …….weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam kan VERDERVEN in de hel !

Het Grieks “APOLEIA” en “APOLLUMI” , verderf en ver­derven.

Bij dit woord moeten wij niet aan een totaal vernietigen denken maar eerder aan een morele ondergang of ” een groot verlies van het eeuwig heil”

Dus het verlies van een eeuwige redding. Wie niet tot geloof komt gedurende zijn aardse leven blijft voorgoed onder de vloek en de toorn van God!

De verloren toestand.

Een gelijkenis uit de Bijbel zal dit duidelijk maken.

Wij nemen LUCAS 15:24/32

” want mijn zoon hier was dood ” = VERLOREN

en is weer levend geworden “ = GERED Van De DOOD

Wij moeten hier goed de symbolische Hebreeuwse taal begrijpen.

Wij zijn ook levend en wedergeboren geworden voor God toen wij naar Hem toe zijn gegaan en gebeden, om vergeving! Het is zeker de wil van God dat liefst “alle” mensen tot geloof komen, want Christus is ook voor “allen” van “goede wil” gestorven. De boodschap toen Jezus geboren werd in september!

Het is een zeer listig argument gebruikt door de wolven in schapenvacht te zeggen dat de wil van God niet te weerstaan is!

God kent ook de wensende wil, God wil dat de mensen Hem liefhebben uit EEN VRIJE WIL en niet en nooit uit dwang!!!!

Bijbelteksten bewijzen dat God de vrije wil eerbie­digt. Verwezen te worden naar de hel, dit is de tweede dood. Er staat ook niet dat de ongelovigen zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam ……

Deze tweede dood is dus geen complete vernietiging maar wel een blijvende gescheiden toestand van Gods aanwezig­heid.