GELOVEN ALS ABRAHAM?

 

GELOVEN ALS ABRAHAM?

clip_image002

 

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.Hebr.11

Deze morgen wil ik het hebben over het effect van het ware Bijbelse geloof in het leven van een mens. Daarom heb ik Abraham genomen als een voorbeeld. God riep hem en zijn levensomstandigheden veranderden helemaal.

Vandaag zien wij wanneer mensen tot geloof komen dat hun leven begint te veranderen, van de ene meer dan de andere, maar het verandert.

Ze zetten in hun leven stappen in geloof.

Wat betekent dat, stappen zetten in geloof?

Abraham hoorde wat God zei, en hij vertrouwde erop dat wat God zei goed en de waarheid was. Daarna zette hij zijn eerste stappen in gehoorzaamheid, hij ging naar het land dat God hem wees, niet wetende waar dat was!

Denk ook aan Petrus, hij zette zijn stappen op het water, ziende op Jezus, en dat lukte zolang hij op Jezus zag.

De ouders van Mozes lieten hun kind in een biezen kistje achter in de Nijl, vertrouwende dat God ervoor zou zorgen, dat zijn stappen in geloof. Kunnen loslaten in moeilijke toestanden en vertrouwen op God.

Noach vertrouwde wat God zei, en bouwde een ark, zoals God hem zei en het werd zijn redding! Hij week niet af van het plan dat God hem gaf hoe hij diende te bouwen.

Wij hoorden het woord van God, de bijbel, en wij zetten stappen in geloof. Durven wij stappen zetten in het onbekende als Abraham? Kunnen wij risicostappen zetten als Petrus, door alleen te zien en te vertrouwen op Jezus? Of kijken wij naar de gevaren en bedreigende golven van zorg en kommer, ronddom ons?

Wij zijn leerlingen van Jezus, en wat hebben wij al geleerd om op Hem te vertrouwen? Hebben wij ook ervaringen als deze geloofshelden?

Hoe wijst God Abraham de weg?

clip_image004Abraham gaat onder leiding van Gods geest. Hij is veel bezig met de dingen van God en heeft weinig aandacht voor de dingen van de wereld.

Abraham zocht de richting die God wilde dat hij liep. Hij wilde vinden wat God hem had belooft, het land der belofte. Ook wij zijn op weg, naar wat God ons beloofde, het nieuwe Jeruzalem, waar God woont.

Hoe vinden wij die levensweg?

God wijst ons de weg in de allereerste plaats door Zijn woord, de Bijbel! De Bijbel is ons kompas, of onze onfeilbare GPS, als wij daar iets van afwijken komen wij ver van ons doel!

God luistert naar onze gebeden. Via onze verhoorde gebeden krijgen wij licht. Wij beginnen God te begrijpen, soms geeft hij ons tekenen en omstandigheden kunnen door Hem worden geschapen tot ons welzijn. Alles werkt mede ten goede.

Ro 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

ABRAHAM BOUWDE ALTAREN

1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;

2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.4 Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok.

5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan.

6 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaanieten waren toen in het land.7 Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was. GEN 12

Het eerste altaar dat Abraham bouwde, was een altaar ter herinnering dat de Here zich aan hem openbaarde. Hier bevestigde God Zijn belofte aan Abraham.

Voor iedere christen is het een herinnering aan de dag dat hij Jezus leerde kennen en Jezus zich heeft geopenbaard in het hart van de mens die zijn zonden beleed en Jezus aanvaarde als zijn Heer en Verlosser. De wedergeboorte.

8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan. Gen.12

Het tweede altaar.

Hier zien wij dat Abraham de naam des Heren aanroept. Abraham begon spontaan te bidden tot God. Hij wilde spreken met God.

Mensen die tot geloof komen beginnen te bidden, maar niet meer zoals vroeger. Ze gaan bidden zingen en getuigen. Zo is het tweede altaar het gebed!

Abraham kende een blijdschap en een vreugde, en hij bracht offers op dat altaar voor de Here.

Verder…

Abrahams geloof werd al vroeg getest door een hongersnood. Hij krijgt problemen, en trekt naar Egypte. ( De wereld). Hij krijgt nog meer problemen zijn mooie vrouw. Hij wil het zelf oplossen door een leugen om bestwil!

Abraham had een zwakte, hij was een angstig mens!

Spr 29:25 Vrees voor mensen spant een strik,

maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Daarna kreeg hij ruzie met Lot door de herders. Maar Abraham wilde helemaal geen ruzie met Lot. Hij liet Lot het beste land kiezen. Hij trok zich terug naar zijn tweede altaar om te bidden! Wat een les! Hebben wij ruzie dan moeten wij bidden zoals Abraham en niet vechten en ruzie maken als in de wereld.

Het derde altaar.

Ge 13:18 Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE.

De Here deed de belofte over zijn nageslacht, dat het zeer talrijk zou worden, ja ontelbaar.

Hierin zien wij dat Abraham als beeld van gelovige mensen. Hij zou vruchtbaar zijn. Hij had een keuze gemaakt, bij de beproeving met Lot. Hij koos het minst interessante land op economisch vlak. Lot koos voor het latere Moab.

Wij moeten soms keuzes maken in ons leven. Doch iemand die heeft gekozen voor de hemel is veel minder geïnteresseerd in wereldse belangen of werelds genot.

Het derde altaar is een beeld waar men keuzes heeft gemaakt, de weg van de Here of de weg van mijzelf.

Het vierde altaar.

Ge 22:9 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout.

God beproeft Abraham, om te zien hoeverre zijn geloof nu is gegroeid. God wilde weten wie Abraham het liefst had: zijn zoon Isaac of God zelf!

Wanneer je moet kiezen tussen uw kind en God, dan is dat een keuze welke de ernst van iemand geloof test.

Deze keuze was een toets van gehoorzaamheid aan wat God vraagt!

Daartegenover stond dat Abraham wist dat hij een talrijk nageslacht zou krijgen.

God wil weten of zijn geloof wel echt is of schijn.

De toekomst zal uitwijzen wie voor Jezus kiest, of wie kiest voor zijn eigen vlees.

Abraham haalde zijn mes boven, en dat was genoeg God hield hem tegen.

Het vierde altaar is een beeld van een volhardende gehoorzaamheid

Onze geloofstappen zijn er dagelijks nodig om te groeien !