DE FEESTDAGEN

clip_image001

feestdag

De feestdagen komen of zijn alweer voorbij, voor velen zijn deze dagen, dagen geweest van eten, drinken en dansen rond de traditionele heidense groene boom. Voor anderen zijn deze dagen misschien voorbijgegaan in alle stilte en eenzaamheid.

Mogen wij toch eens de vraag stellen: Wat vind nu God over feestdagen, is Hij een feestvierder? God vindt, als men gaat feesten, dat er daar toch redenen voor moeten zijn. Gods volk, Israel is een volk dat weet wat feesten betekent. Zijn dan de Joodse feesten zo uniek?

Wij mogen al zeggen dat het feesten zijn die God zelf instelde, eerst voor Zijn volk Israel, maar later krijgen die feesten betekenis voor alle heidenen, die de God van Israel hebben leren kennen, door Jezus Christus!

Exodus 5:1 Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de HERE, de God van Israel: laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren.

Kun je het voorstellen, hoe de Farao zijn oren zal hebben gespitst toen hij deze woorden hoorde? Hier werd door God besloten, dat zijn volk, een einde zou kennen als slavenvolk, met hard labeur voor de grote koning van de toenmalige wereld.

Het zou vertrekken uit een wereld van afgoden, met rijken en slaven, en nu zou dat volk, vertrekken en feest gaan vieren, en hun onzichtbare God aanbidden.

Zo is er de Bijbelschristelijke gedachte dat iedere zondaar, of slaaf van de zonde, een bevrijding kan kennen tijdens zijn aardse leven, door de God van Israel, en in een gans andere geestelijke wereld kan komen en hun leven veranderd in een opgaan om hemels te feesten.(Gal.4:7) Gods feesten:

Het Pascha.

5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering.7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 8 Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.(Exod.12)

Terwijl het voor het Egyptische volk, de meest verdrietigste nacht zou komen, liet God Zijn volk een eenvoudig feestmaal bereiden, maar met een bijzondere reden: ontsnappen aan de dood van alle eerstgeborenen, de tiende plaag of ramp.

Dit werd een profetisch feest, het was een voorspiegeling van het sterven van Christus op Golgotha, terwijl Hij stierf als het Lam van God, stierf ook later het lam, bij de tempel om feest te gaan vieren. Het Lam Gods stierf in de plaats van ieder mens. Wie het gelooft in het bloed, en Jezus offer aanneemt in zijn persoonlijk leven, zal ook kunnen ontsnappen aan een hedendaagse wereld van verderf en onrecht zoals Egypte toen. Onze wereld is in een crisis toestand gekomen, net als de tijd voor de zondvloed, oordeelsrijp!

De enige ontsnappingsvlucht voor de mens zal een levend geloof zijn enkel in Jezus, in de Bijbel, en een reis naar de maan, om te ontsnappen aan Gods oordelen, is absurd. Wie oren heeft die hore!!! Zo kijken wij even kort naar de andere ingestelde feesten, die opnieuw een heenwijzen zijn naar Jezus Christus, de enige Verlosser, de Zoon van God.

Zou Jezus niet alleen de wet hebben vervuld,

maar ook reeds bepaalde feesten, van Gods ingestelde feesten?

Het feest der ongezuurde broden.

6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten.Lev.23

Dit feest begon al de dag na Pascha, ook ,gezien, als het begin van het oogstseizoen. Toch ging de aandacht meer naar de uittocht uit Egypte.

De Joden gebruiken de cedermaaltijd met ongezuurde broden, en al het zuurdeeg diende uit het huis te worden verwijderd. Zuurdeeg beeld van zonde, onrecht en leugen. Het symbool van dit brood was reinheid en waarheid.

Het is in feite het feest der heiliging.

1 Cor.5:7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

Avondmaal in het licht van de cedermaaltijd.

clip_image002Bij het begin van de feestmaaltijd, werd het middelste brood, paasbrood, gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”. Voor men de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken. Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker en aandachtig te houden gedurende de tijd van deze maaltijd. ZE kregen dan een zeer waardevol geschenk.

Profetie:

Dit wees erop dat Jezus , als de waarheid, zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk! Het wakker houden, betekent dat God Zijn mensenkinderen wil waakzaam houden voor de profetieën van Zijn woord, tot het ogenblik van openbaar worden van Jezus.

Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

Het feest der eerstelingen.

9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelinggarve van uw oogst naar de priester brengen,11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.Lev.2320 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 1 Cor.15

Profetie: Jezus stond op uit de dood als de eerste! De Bijbelgetrouwe christenen zijn de ganse grote oogst, als vrucht. Reeds tweeduizend jaar zijn de vruchten aan het groeien, dit is de rijptijd, wij kunnen vandaag zien aan allerlei tekenen, die Jezus ons gaf dat de grote oogst vandaag rijp is, nog weinig mensen komen werkelijk tot een levend geloof in Christus. Er is vandaag ook een crisis onder alle christenen. Na die oogst is er nog de nalezing, zij die tot geloof komen in de oordeelstijd.

Het pinksterfeest.

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.

Het feest der weken dat wees naar het latere Pinkstergebeuren. De twee toonbroden waren een beeld van een samenvoeging van het meel, dat nu een geheel vormde. Broden zonder zuurdesem (zonde). Zo is het pinkstergebeuren, als uitstorting van de Geest, en het verbinden van allen die Gods Geest hebben ontvangen. Dit is een feest van het hart, een innerlijke bovennatuurlijke blijdschap welke werd ervaren. Deze gemeente van Jezus ontving kracht, een klein kuddeke, een minderheid die er vandaag nog steeds is. (Hand.1:8)

Deze geestelijke eenheid is zonder zuurdesem, maar er is ook een eenheid, die van het nieuwe Babel, (Rome) welke zich vandaag in een laatste fase ontwikkelt, met samenvoeging van vele “kerken”.(2 Tim.3:5) De stem van de goede herder:

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

<

p align=”center”>Het feest van de bazuinen!

In september, het nieuwjaarsfeest van de Joden. Rosh Hasjanah genoemd.

1 En in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten, het zal een jubeldag voor u zijn.Num.29

1 “‘And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work: it is a day of blowing the trumpets unto you.

KJV

Dit is een heel bijzonder feest, een heilige samenkomst en begint met bazuingeschal om Israel te verzamelen. Het was voor hen een oogstfeest, de laatste vruchten waren binnen. Ook dit feest zal door Jezus worden vervuld in onze dagen! De laatste vruchten van de gemeente zijn ook bijna binnen.

HET GROTE BIJBELS GEHEIM, HOOP!

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.1 Cor;15

Deze laatste bazuin is niet de laatste bazuin van Openbaring welke een oordeel brengt. De Leidse herziene vertaling schrijft over de laatste bazuinstoot!

Het gaat hier duidelijk over een blazen van een verzameling, niet om te gaan strijden,

Maar om te gaan feesten naar een hemels feest. Hier zal Israel ontwaken en zich bekeren.

Mattheüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

Vandaag staat de deur van de genade nog steeds open, de deur van de ark,het is de deur van het grote feest, door GOD ZELF BEREID!

Alle christenen zullen met hun verheerlijkt lichaam de hemel binnenvliegen!

Tweeduizend jaar werd er uitgenodigd voor dit bruiloftsfeest.

Velen hebben er tijdens hun leven nooit willen op ingaan of werden misleid, de uitnodiging staat enkel in de Bijbel, maar niet in geloofsboeken!

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, (een bevelend roepen) bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thess.4 (Here, als zoon van God)

Maranatha!