KERSTFEEST OF YULEFEEST?

clip_image002

clip_image006Kerstfeest is een eeuwenoud Yulefeest van Germanenen, kelten en Romeinen,dus geen Bijbels feest, het kwam slechts rond 350 na Chr. Bijbelgetrouwe Christenen konden niet verder deelnemen aan het opgedrongen feest van de zonnewendecultus. 25 december, was het feest van het licht, verjaardag van Nimrod, Mithras, de onoverwinnelijke zon, « Dies Natalis Solis Invicti » de Romeinse afgoderij, met Horus,Dionysius, en Mithras. Jezus werd geboren in september ! Jezus werd geboren in de maand september, wellicht op het Bijbelse feest der bazuinen !

Zo is het kerstfeest vandaag, meestal slechts een eten, drinken en gezelligheid rond een heidense denneboom versierd met allerlei soorten van zon, maan en ster-symbolen als versiering.

Ook versieringen met de oorspronkelijke vruchtbaarheidssymbolen, wat later vervangen door een ster. Kerstgeschenken voor velen het belangrijkste en voor kinderen een onbewust leren van afgoderij.

Het kerstlicht in de steden verblindt de mensen voor de waarheid, de komst van Jezus op aarde en Zijn wederkomst. Het kerstlicht is duisternis zegt God: Job 10:22 het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heersen en waar het licht gelijk is aan de duisternis.

De groene kerstboom is niet zo onschuldig. Het heeft helemaal niets te maken met de geboorte van Jezus Christus, integendeel is het een heropleven van oude gevaarlijke afgoderij en ontucht. Wij vinden in het O.T. de oorsprong van de kerstboom of groene boom van de ongelovigen.

Isa 57:5 Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten;

Jer. 2:20 Want van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd, en gezegd: Ik wil niet dienstbaar zijn. Want op elke hoge heuvel en onder elke groene boom legt gij u in ontucht neder.( playing the harlot)

In deze verzen gaat de profeet voort met zijne beschuldigingen tegen het afgedwaalde volk met zijn seksfuiven !

Jeremia kende de afgodische kerstboom al !

2 Zo zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.3 Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl,4 met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt.Jeremia 10

De plaatsen waar de afgoden aanbeden werden. Het zonnewendefeest gehouden rond de kortste dag in de winter, werd ook Joelefeest genoemd. Licht en lawaai was de leuze. (joelen betekent lawaai maken) De Joeleboom, werd later de kerstboom en komt uit het oude Zuid Duitsland. Het yulefeest duurde twaalf nachten, en daarom zocht men een stronk hout van hard hout. Onze gekende lekkere kerststronk.

clip_image008Op het Joelefeest werd er van alles gehangen in deze boom als versiering, vruchten noten, beelden van zon en maan, kaarsen kwamen er ook in. Slingers beelden van de melkweg.

Men bracht offers en legde ze onder deze boom, ter ere van goden als : Apollo, Wodan, en de Yule koning (afb.) enz.

Later bracht men een groene boom in huis, en vandaar komen de geschenken onder de boom terecht. Men maakte een yulekrans, joelekrans, met hulst, en hing dit aan de deur om de boze geesten buiten te houden !

Men maakte speciaal brood voor het Joelfeest. In de haard werd een stuk boomstronk gelegd, eerst met wat wijn bedrenkt en kruiden. De as werd op het land gestrooid,of thuis gehouden om te strooien tegen de blikseminslagen.

Wij moeten deze dingen bekendmaken en het waarachtige licht brengen !

Johannes 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht,was komende in de wereld.

Deze morgen wil ik mij houden aan de tekst met betrekking tot de eerste komst van Jezus op deze aarde Iedere geboorte is op zichzelf een blijdschap voor de mensen die er heel dicht bij betrokken zijn.Maar de blijdschap van bijna tweeduizend jaar geleden is er vandaag nog steeds, en bijzonder voor hen die dicht bij Jezus betrokken zijn en die Hem destijds hebben gezocht. Wie Jezus kent verkondigt in feite een hemelse blijdschap !

Lu 2:10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

Mattheus 1: 18-25

Vers 18

Jozef en Maria waren in verloving ( ondertrouwd ). Wij stellen de zwangerschap vast van de H.Geest. Iets wat door de ongelovige Bijbellezer verworpen word en van de religieuze met een spottende glimlach gelezen wordt.

Het vergt al onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen om zo’n situatie te aanvaarden. Jozef had daar uitgesproken moeite mee. Maar daar is een reden voor geweest, namelijk Jezus mocht niet geboren worden onder de zonde, de erfzonde genoemd, anders kon Hij deze verloren wereld niet komen verlossen!

Vers 19 “ De doofpot?”

“In stilte” wilde Jozef van haar scheiden. Dit is niets anders, dan dat Jozef het gerecht er niet in wilde betrekken, aangezien daarop steniging of doodstraf op stond. De tijd van ondertrouw werd ook ernstig genomen, men had beloofd te trouwen!

Deze toestand was ernstig, en beiden waren onschuldig.

Waarom een dergelijke toestand? Achter een onbeantwoorde “Waarom” staat God!

Bent u ook al eens komen te staan voor een waarom zonder antwoord?

Ø Jozef had het vertrouwen in Maria verloren, iets wat menselijk is.

Ø Jozef kon het moeilijk verwerken, maar God kwam tussen en bleef aan het werk in zijn leven!

Ø Jozef was een vroom en gelovig mens, en zal hebben gebeden, en bleef luisteren naar de stem van God, de bijbel.

Zo kunnen wij soms in situaties terecht komen, waarbij ons verstand te kort komt, en wij vragen: “Waarom?” Het is gezond voor de ziel die zich vragen stelt als “waarom”, het kan hem dichter bij God brengen.

Vers 20/25 God zelf grijpt in.

Door een engel in zijn droom te laten komen. Toch zien wij hier dat deze droom voldoende was om Jozef te overtuigen. Wel een “droom” van Godswege met een zeer belangrijke bedoeling. Wat een troost voor Jozef! Een waarachtige droom van de Here kan echte troost bezorgen, dat leren wij hier.

Let wel op voor leugenachtige dromen!

Jer 23:32 zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! Luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij;

Nu begreep Jozef dat Maria niet gezondigd had! Wat een hartenpijn en verdriet voor de geboorte. Aan de andere kant begint hij zijn bevoorrechte positie te onderkennen, Hij werd aangesproken als ” zone Davids ” Hij moest de naam Jezus geven! Noch Jozef noch Maria hebben de naam van Jezus gekozen. Jezus werd dus als zoon aangenomen door Jozef, vandaar ook dat men Jezus ” Zoon van David ” noemde! Zeer uitzonderlijk, want wij geven graag zelf onze kinderen een naam.

Opdat vervult zou worden. Vers 22

Ja de bijbel word tot in detail vervuld, wat God zegt in de bijbel zal gebeuren, of men het gelooft of niet!

Jesaja 7

13 Toen zeide hij: Hoort toch, gij huis van David! Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven. (God met ons )

EMMANUEL, God is met ons!Jozef droomde van de bijbel! Hij ontwaakte en deed wat God van hem vroeg. Hij twijfelde niet verder. Hij was blij te kunnen begrijpen waar het allemaal om ging; Zonder tussenkomst van God kan niemand Gods handelen in de bijbel begrijpen! Ook Jozef begreep eerst Gods handelen niet. Daarom hebben mensen “waarom” – vragen.

Hoofdstuk 2 De wijzen uit het Oosten.

Deze wijzen waren magiërs. De wijzen uit het oosten (astrologen) die, toen zij door de opkomst van een merkwaardige ster ontdekten dat de Messias zojuist geboren was kwamen naar Jeruzalem.Ze dachten in Jeruzalem de Messias te vinden. Koning Herodes hoorde ervan en werd ontroerd en ontgoocheld en liet de schriftgeleerden komen om de geboorteplaats te vinden. Hij wilde zich ontdoen van dat kind! , maar zegde dat het was om hulde te brengen .

Let op vers 7-10 “in het geheim” met de astrologen.

Een man als Herodes werkte heimelijk, zij die Jezus niet gezind zijn, werken niet openlijk maar in het occulte. De bedoeling van Herodes was niet om hulde te brengen maar om Hem, die koning, te vermoorden. Zoals hij zijn vrouw vermoordde en twee van zijn kinderen.Ook is deze man een voorbeeld van de komende wereldleider, de Antichrist, welke zeker ook samenspeelt met allerlei occulte krachten, ook dit gebeurt in het geheim. De antichrist zal de niet opgenomen gelovigen in Christus vervolgen en doden.Al duidelijk van in het begin ziet men dat Jezus op aarde niet welkom was. Geen huis in Bethlehem, maar een rotsspleet waar in de zomer de schapen werden ondergebracht voor de koude nachten. Een joodse koning geboren in een voederbak, wat een onthaal! Er was geen plaats voor Hem. Zo is het nog bij vele mensen, geen plaats in het hart voor Jezus, de zoon van God!

“Zijn ster ” v.2

Deze astrologen spraken van Zijn ster. Het ging om een nieuwe ster die ze hadden ontwaard. In ieder geval zien wij dat de Schriftgeleerden geen moeite deden om de Koning der Joden te gaan opzoeken, ze stonden aan de zijde van de moordenaar, -koning Herodes.God gebruikt hier de bijgelovigheid van de Astrologen in zijn plan .

Matth. 2 vers 11 en 12

Hier lezen wij dat de wijzen grote vreugde hadden, toen ze Jezus vonden. Dit is voor ieder mens, die Jezus werkelijk heeft gezocht en gevonden, heeft die speciale blijdschap ervaren.Ze gingen in het huis, waarschijnlijk is na de geboorte Jozef en Maria toch ergens na een korte tijd in een huis opgenomen, intussen waren er al dagen verlopen.Ook de wijzen kregen in een droom van de Here een waarschuwing om niet tot Herodes terug te keren, en een andere weg te nemen. En dat hebben ze gedaan.

Ze werden gehoorzaam aan God, hun wegen werden veranderd. Zo is het ook voor ons wanneer wij Jezus in ons leven hebben gevonden, beginnen wij een nieuwe levensweg

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, THEMA en getagged met . Maak dit favoriet permalink.