WILT U IEMAND BLIJ MAKEN?

clip_image002

 “Wie zal mij eens blij maken?”.

In de Bijbel staat een klein briefje, boordevol van liefde en vergeving onder de eerste christenen. Het was nog in de tijd van de slavernij, wat voor ons ondenkbeeldig is geworden.

De apostel Paulus schreef een briefje naar een zekere zakenman, Filemon, welke door hem tot persoonlijk geloof in Jezus was gekomen. Paulus, in de gevangenis te Rome was blijkbaar goed op de hoogte over het christelijk gedrag van Filemon. Wat schreef Paulus?

5 daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen,

Deze eerste christenen zagen elkander niet alleen op de zaterdag, maar bijna dagelijks, en de vele huisgemeenten waren plaatselijk actief. Ze waren meer in de mogelijkheid om elkander te helpen, elkander te bemoedigen en te troosten,in slechte dagen, kortom ze waren met elkander bezig in het dagdagelijkse leven. Bij het gezin van Filemon was het mogelijks een groeiende huisgemeente te Kolosse, met daarbij al de knechten, en het slavenpersoneel. Zo’n huisgemeente was een levend organisme, en geen organisatie, geen kerkgebouw of traditionele staatsgodsdienst. Iedereen kende natuurlijk iedereen, er was kortom liefdevol medeleven met elkander!

Deze Filemon was een jonge christen die een ander kon blij maken, want dat lezen we : 7 Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder.

Zielsvreugde kost geen geld! Iemand troosten kost geen geld! Oprecht vriendelijk zijn is niet duur! Paulus was blij, omdat hij zag dat Filemon andere gelovigen blij maakte.

De blijdschap van Paulus lag in het feit, dat hij vruchten van de Geest zag, van wat hij had gezaaid, het zaad van het evangelie was in goede aarde gevallen in het hart van Filemon.

Wanneer iemand een ander, de weg wijst naar Jezus, en die mens komt tot “werkelijk” geloof en inzicht, dan is er een blijdschap in de hemel, maar ook een onbetaalbare en onbeschrijfelijke blijdschap in het hart van hem die het evangelie bracht.

8 Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt,9 toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus,10 kom ik u een verzoek doen voor mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus,

Paulus zit in de gevangenis, om de liefde van Christus te prediken, hij doet nu beroep op Filemon. In die tijd was Bijbelverkondiging gezien als een misdaad, en vandaag zijn er al signalen dat het zich in de toekomst wil herhalen, en godsdienstvrijheid geschiedenis wordt. (Recente wetgeving GB)

Paulus had een probleem, namelijk een dief, welke op de vlucht was voor zijn werkgever. Paulus leerde hem kennen in de gevangenis, en legde hem het evangelie uit zoals het was. Die ongelovige man veranderde van gedachten, had spijt, en herbegon zijn leven uit vrije wil, met Bijbelse normen, Christus had hem aangeraakt! Die man was Onesimus, de slaaf van Filemon, die zijn baas bestal.

12 En ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug.13 Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie,14 maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.15 Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terughebben,16 nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here.

Paulus geeft hier in deze brief geen onderricht. Hij laat zien wat Bijbels onderricht voor vruchten heeft. Wat een zegen kan een fundamentele christelijke leer zijn voor onze maatschappij. Onze gevangenissen lopen overvol, omdat ons landje een heidens christendom kent, en niet is gefundeerd op de Bijbel!

Voor Paulus is Onesimus een nieuw mens geworden, een broeder, geen slaaf meer, maar als een geliefde broeder! 2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Paulus noemde hem zijn kind, en kijkt ernaar als naar zijn zoon, al was dat voor hem eerst een wildvreemde man. Paulus laat die Onesimus ondervinden wat die liefde die hij predikt betekent in het dagelijkse leven. Liefde uit dwang is geen liefde. Een dief die uit de gevangenis komt, heeft het normaal zeer moeilijk om terug in de maatschappij te komen. Wat doe je eraan?

Paulus probeert Onesimus blij en opnieuw gelukkig te maken!

Onesimus wilde zijn leven herbeginnen. Hoeveel mensen zouden dat ook niet willen? Mensen die door hun gedrag diep vallen of tegenslag hebben of verdriet hebben, liefde zoeken enz.

11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; den welken ik wedergezonden heb.

Wie zou dan voor God niet nuttig willen zijn?

Ieder mens die Jezus Christus niet persoonlijk kent, is als de vluchtende slaaf Onesimus. Vluchtende voor God, en toch kan Hij zijn leven veranderen, om blij te worden, en anderen blij te maken. Nuttig zijn voor de ene ware levende God! Onesimus betekent: nuttig. Paulus zinspeelde hier op in.

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Joh.8

Wie vandaag het evangelie verkondigt, zal soms ervaren dat mensen op de vlucht gaan voor hem, wel dat is normaal. Men vlucht voor de waarheid, zolang men de Waarheid niet kent. Maar vluchten blijft niet duren! Jona vluchtte ook, voor God, en God ving hem op bijzondere wijze, met een vis!

Een mens kan het op aarde soms ver brengen, en zeer nuttig zijn, maar al deze dingen zijn vergankelijk, de vruchten van het nuttig zijn voor God, dat is onvergankelijk, en zal straks openbaar worden. Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

17 Indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op, zoals gij het mij zoudt doen.18 En, mocht hij u schade berokkend hebben of iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening.19 Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig; ik zal het betalen, om niet te zeggen, dat gij mij nog meer schuldig zijt: uzelf!20 Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here, verkwik mijn gemoed, in Christus.

De vraag van de apostel is duidelijk, opdat Filemon opnieuw zijn slaaf Onesimus, in dienst zou nemen. Vandaag zouden de bazen niet staan springen om iemand opnieuw aan te nemen, waarvan hij bestolen werd, wegvluchtte en een gevangenisstraf had uitgezeten.

De apostel was bereid de schade terug te betalen aan Filemon uit eigen zak! Maar dat verwacht hij wel niet van zijn broeder Philemon, want dit is ook een christen. Hij is christen geworden door Paulus, en dit is onbetaalbaar. Eeuwig leven is een begrip waarover men bijna niet meer hoort spreken, tenzij bij de Bijbelgetrouwe christenen. Het Bijbelse christendom verandert niet een politiek,maar wel de harten van mensen!

Paulus aan Philemon : Maak mij nu eens blij, in Christus!

Deze geestelijke blijdschap is in ons land weinig bekend. Wat jammer, meestal zoekt men blijdschap in het materiële en genot. Die blijdschap is soms van korte duur.

clip_image004Vergeving onder mensen brengt vrede en blijdschap!

Vergeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Paulus leerde het Philemon, en Philemon kon nu doen wat Paulus leerde! :

Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Philemon was ook maar een mens, en zal het waarschijnlijk wel moeilijk hebben gehad, om opnieuw Onesimus in dienst te nemen, doch ter wille van Paulus, en het begrip wat Jezus voor hem had gedaan, kon hij moeilijk nog weigeren. Philemon had verlies geleden door Onesimus die in zijn dienst werkte, en die dan nog wel een grote vrijheid genoot. Deze vrijheid misbruikte hij om te vluchten.

Philemon stapte niet naar de rechtbank voor schadevergoeding. De apostel zette Philemon nooit onder druk en vertrouwde op zijn vergevingsgezindheid als christen!

De vergevende liefde van Philemon, tegenover Onesimus bracht opnieuw blijdschap bij alle drie : Paulus, Onesimus en Philemon!

Onesimus werd een vrij mens!

clip_image006