WAAROM NOG HUWEN?

clip_image001

HUWELIJK (2)

 

Vandaag is deze christelijke instelling als een schip in een zeer zware storm. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van egoïsme, losbandigheid en wereldse vrijheid.

Het gevolg : verdriet en haat, en kinderen die opgroeien zonder gezonde geestelijke opvoeding. Ze vallen onvoorbereid in het hedendaagse leven terug. Het huwelijk is de basis van een maatschappij welke totnogtoe steeds vooruit ging.

Helaas, is ook de ganse maatschappij in een crisis terechtgekomen, met onvoorstelbare gevolgen! Geen rekening houden met Gods geboden, en het wordt nog erger!!!

Wij zullen vandaag slechts eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk!

GEN.2 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God moest optreden om Eva het woord van God door te geven, en samen te volgen.

Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan de vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, zeker bij de ongelovigen. Dit met opnieuw alle gevolgen.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij maakte Eva, welke Adam een hulpe moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD !

Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op wat God wil.

Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie. Let op de plotse sterfgevallen.

God schiep Eva als een AANVULLING.

Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goeie uitleg :

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd.

Hiermede kunnnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar man diende te staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en principes van God zelf.

God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen.

Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem met veel liefde bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten ?

Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men eerst moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd werk. De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet gezond!

Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de wederzijdse ouders.

Wanneer men aan beide zijden een christelijke opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Hoe meer tolerantie onder de christenen hoe meer scheidingen later, ook bij christenen!

Wat betekent : het aanhangen ?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen, en zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van Gr. kollaoo, ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’;

Dit moet een weloverwogen beslissing nemen. Alleen de Here mag boven de relatie staan.

Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is telkens een ramp ! Voorbeeld: Een papieren man en papieren vrouw knippen en aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zeer zwaar gekwetst !

Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing : samenwonen zonder verbond met God! En zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar. Is dat de oplossing? Onze maatschappij kent een valse vrijheid!

TOT EEN VLEES ZIJN? Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de laatste stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen.

Tot een vlees zijn betekent niet alleen met het lichaam, zoals bij velen hier het verstand een einde neemt.

Man en vrouw moeten het eerst “eens ” zijn OOK met hun gedachten, gevoelens, vreugden , bezittingen, en welke God zij zullen dienen.

Dus kent het christelijk huwelijk geen huwelijken met bezitsbepalingen of voorwaarden.

Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar, en zijn hier aan elkander gelijk!

Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar!

(Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )

Schaamte zou kunnen aanwezig zijn door verkeerde opvoeding, en later problemen geven.

Vroeger was er geen sexuele voorlichting, nu gaat ze te ver!

GEN 3

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door de gevolgen van zonde.

Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld.

Mensen hebben het moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen;

De volgende stap is vergeving, deze is soms nog veel moeilijker!

Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren. Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wie dit toepassen zijn goed bezig!

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk.

Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H.Geest.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

Ø Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne.

Ezechiel 16

Ø Verbond met slechts één man of één vrouw. Hétérosexuel.

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn.

6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s enz. Daar komt nooit een zegen op!

1 Kor.7 : 2

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,

2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5.

Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

God weet best hoe een huwelijk zegen kan ontvangen, daarom lees en overleg de Bijbel!!