DROMEN

clip_image002

clip_image004

Hebben uw dromen soms iets te vertellen? Ja, enkel en uitzonderlijk als ze van Gods Geest komen. In de Bijbel lezen we over mensen die droomden, en het was een waarschuwing, bescherming, oproep, of een profetie. Wij denken aan Abimelek, Salomo, Jozef, Jacob, de vrouw van Pilatus, enz. Gen.28:10-22

Jacob (Israël) op de vlucht voor zijn broeder, na een “gestolen” zegen van zijn vader Isaac. (Spr.10:22) Uitgeput gaat hij slapen bij zonsondergang, wanneer het voor hem duister wordt, op een plaats, later genoemd: Beth-El. El=God, Beth= huis. Hij zoekt een goede steen om zijn hoofd daarop te leggen en probeert te slapen. Toen droomde hij…..

DE VERBINDINGSWEG, DE WEG NAAR DE HEMEL

12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Het eerste wat wij nu lezen, Jacob ziet dat een ladder geplaatst word op aarde welke reikte tot de top van de hemel, en hij ziet engelen, boodschappers op en neer dalen. Hieronder mogen wij een snelle verbinding, contact, begrijpen tussen de hemel waar God woont, en onze planeet. Iets wat er vandaag voor de wetenschapper nog niet bestaat, al heeft men al een en ander verwezenlijkt op het vlak van de kosmologie. Men heeft de Gods hemel nog niet gevonden, en erger ongelovigen zullen hem nooit te zien krijgen!

12 Indien Ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. Joh.3

9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, Efeze 4

Jezus maakt hier duidelijk aan de theoloog Nicodemus, dat er nog nooit een mens in de hemel is gekomen, enkel dat Hij van de hemel komt! Geloof mij, spreekt Jezus en gij zult eeuwig leven hebben? Ik ben de weg! Hemels leven? Paulus wijst in dezelfde richting, namelijk dat Jezus nu alles zal afwerken voor de thuiskomst van Zijn gemeente, daarom is Hij ook bezig met ons voor te bereiden, door mensen die het evangelie goed uitleggen. (Joh.14:2)

13 En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.

Dit is de belofte over het land, van God aan Jacob, lees Israël. Joden zelf en de STV vertalen dat God naast hem stond! Wat een Goddelijke bescherming had Jacob zonder dat hij het wist. Ook Jacob, nu Israël is zich vandaag nog steeds niet bewust dat ze beschermd worden door hun genadige God:

Als je diep slaapt weet je van de wereld niet, je weet niet wat er allemaal rondom u gebeurt. Wie nooit slaapt of droomt dat is God.

4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

5 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. Ps.121

God is bezig met allen die ook bezig zijn met Hem, ook al beseffen wedergeboren christenen of Jacob dit niet, ieder moment van de dag. Iedere plaats in je hart dat vervuld is met aardse zaken, daar is minder plaats voor de hemelse zaken. Met wat zijn we bezig horen we soms vragen!

Col.3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

De gedachten van Jacob zullen vervuld zijn geweest met die zegen van zijn vader, die hij ontving. Zijn oude vader die hij nu niet meer ziet. Jacob had daar veel aandacht aan gegeven, en mee bezig geweest. Zijn broer Esau had daar weinig tijd voor en aandacht om met de dingen van God bezig te zijn, tot op het ogenblik dat hij zag, dat die zegen was gegeven aan Jacob en niet meer omkeerbaar was, Vader Isaac zegende Jacob in Gods naam, en God verandert niet van gedachten, ondanks omstandigheden. De tranen van Esau kwamen te laat! De tranen van lauwe christenen zullen ook te laat komen!

Dromen komen voort uit veel bezigheid leert de Bijbel, en velen geven daar dan natuurlijk weinig of minder aandacht aan.

<

p align=”center”>Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden. Pred.5:3

clip_image008Dromen zijn dus sterk afhankelijk van met WAT men veel bezig is. Esau was er wel mee bezig, als het al te laat was. Velen zeggen geloof te hebben, ze geloven dat God bestaat, maar dat gelooft de satan ook. Men gelooft wel de Bijbel, maar men is bezig met zijn eigen wil en begeerten.

14 Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde; gij zult u uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; door u en uw nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde.15 Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar gij ook gaat, en u terugvoeren naar dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.’

Door deze droom heen werd de geschiedenis van Israël getoond. Er zou een groot nageslacht komen, verspreid over de ganse wereld. Gods volk kwam in de diaspora, en steeds op de vlucht. God beloofde hen terug te brengen naar hun land, dit is NU al jaren bezig en gaat in vervulling.

16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.17 En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels.

Jacob was zich niet bewust van Gods nabije aanwezigheid. Bij het ontwaken, het ontstaan van Israël, (1948) is men zich nog niet bewust van Gods werking. Er staat dan “hij vreesde”! De benauwdheid van Israël begon. Jacob had een slecht geweten, had schuldgevoelens, en voelde zich nu sterk eenzaam, na wat er was gebeurd, zoals met iedere zondaar. Israël wordt nu geïsoleerd. Ongelovigen hebben soms nachtmerries, en toch bestaat er een genadige GOD die wil vergeven! De plaats was ontzagwekkend, hij noemde het daarom Beth -El, huis van God. Daar werd later een tempel gebouwd.

20 En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, 21 en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.

Het ganse gebeuren leidde Jacob tot het maken van een voorwaardelijke gelofte. Hij is zo sterk onder de indruk van deze droom, en de belofte die God hem deed.

Jacob stelde zijn vertrouwen op Gods belofte, en beloofde Hem te zullen dienen, als God ook Zijn belofte hield.

Wie op Gods woord, de Bijbel vertrouwt, moet het ook gehoorzamen, want dat beloofde hij of zij persoonlijk met zijn of haar doop. (1 Pet.3:21). De meerderheid van de wereldbevolking twijfelt aan de beloften van God, in de Bijbel, of gelooft soms slechts de fabels van religieuze leiders. Jacob zal behouden terugkeren als hij meer en meer opnieuw gaat vertrouwen op zijn God. En dus wel het gehele volk, ook de tien verloren stammen terugkeren! Daarom zien wij dat de ganse wereld met alle schijnchristenen, zich opnieuw keert tegen Gods volk, Israël!

21 Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd.22 Het huis Israels zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af en voortaan.23 En de volken zullen weten, dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen.24 Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb Ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. {}

25 Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor mijn heilige naam. Ezech.39