EEN ZEGEN ONTVANGEN VAN GOD?

clip_image001

GODS HAND

 

Wanneer wij horen spreken over zegen, of zegenen, dan zijn daar vele verschillende meningen over. Schijnchristenen denken aan de zegen van de paus of pastoor die op het einde van de misviering het zegenteken geeft, voor velen destijds een soort startschot, om dan de kerk uit te vluchten. Of als iemand moet niezen, en een ander weet te vertellen dat God je zegent! Een ander begrip is je “zegen” geven aan iemand, iets toelaten of toestemming geven. Denk aan het zegenen met gewijd water van paarden en honden enz.

Bijbelgetrouwe christenen kunnen God zegenen, of zelf gezegend worden, maar wat wordt er soms onder begrepen? Wij nemen even koning David, die God zegende:

Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.Ps.103:1

Bless the LORD, O my soul;

David zegende God, het betekent dat David God loofde en prees met hart en ziel, zoals in vele vertalingen te lezen valt. Je looft God niet uit traditie, zoiets komt voort in welbepaalde omstandigheden in je leven, waar je God verhoogt, en Hem op een geestelijk voetstuk zet, buigt en dankt voor wat Hij deed voor u. Hoe Hij u uit allerlei beproevingen hielp.

Waarom zegende of loofde nu koning David God?

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest.Ps.103

Het is opvallend dat bij dit vers alle aandacht eerst gaat naar het genezen worden van alle ziekten. Toch staat er eerst omwille van de “vergeving” die God wil schenken. Genezing komt pas achteraf, als een gevolg. In de KJV staat er het woord: “disease”, voor ziekte of kwaal, dit woord werd eerder gebruikt, voor een disfunctioneren van een mens, plant of een dier, zonder water bv. Met andere woorden, geen geestelijk gezond leven maar, een zondig leven, met zondige gewoonten, gedachten en begeerten. Luther spreekt over de gebreken zwakheden van een mens. Zo kan God zijn doel niet bereiken met de zondaar. In de eerste plaats worden dus eerst dit zondig levensgedrag vergeven, en door geloof zal men genezen!

Wanneer wij letten op koning David, dan schrijft hij dit onder leiding van de Geest, ook in psalm 41:4 (41-5) Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. (KJV soul) genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.(NBG)

Uw ziel of geest is uw lichaam niet! (NBG verzwijgt het woord: ziel, met alle gevolgen!) De mens bestaat uit een geest en een lichaam. David bad in de eerste plaats om de genezing van zijn slecht geweten, zijn geest, dan zijn lichaam.

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;

4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. sela5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.Ps.32

Heeft God dan zijn zieke kinderen niet lief?

Ja, zeker, wie thuis een ziek kind heeft, geeft het dubbele aandacht en al de nodige liefde en medische verzorging. God denkt niet als de mensen, Hij zorgt eerst voor het allerbelangrijkste, wat een mens graag over het hoofd ziet, het behoud en genezing van de geest, om tot geestelijk leven te komen! Het evangelie is niet de boodschap dat God altijd, alles en iedereen geneest naar zijn lichaam.

Trouwens dat was precies wat hij Paulus probeerde duidelijk te maken, die ook met een lichamelijke kwaal zat! Wat sprak God tot Paulus? Die Paulus die eerst de christenen vervolgde!

2 Cor.12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg,

want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheden Ps.103

God die uw leven wil verlossen en redden van een complete vernietiging, namelijk de tweede dood. David was hier doodziek, maar God redde hem, wat een zegen! De hel is een verderf, voor wie Gods zegen van genade niet wil!

28 Door het geloof heeft hij (Mozes) het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.hebr.11

God is het die u kroont, hij maakt u door al deze ervaringen, zoals ook de koning meemaakte, hij maakt u lief voor anderen, hij leert u barmhartig te zijn en geduldig. Hij leerde Paulus via zijn kwaal niet hoogmoedig te worden. Die kroon zullen wij later ontvangen, als wij blijven volharden, ondanks ziekte, vernederingen, hartepijn enz.

Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

EEN ZEGEN VAN GOD, DIE BETER MAAKT

Wij lezen in de Bijbel dat ook christenen anderen kunnen zegenen. Het is een gebed tot God en tot zegen voor mensen. Je kunt iemand zegenen met gezondheid, wijsheid, welvaart vruchtbaarheid, tenslotte alles om iemand beter te maken.

Rom. 12:14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.Spr.10:22

22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.(STV)

1 Tim. 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Wanneer wij hier lezen over een zegen van God die rijk kan maken, dan moeten wij even kijken of een zegen van rijkdom de mens gelukkig maakt.

Je zou kunnen denken waarom God niet alle mensen zegent. Daarom heeft God voorwaarden gesteld en de mens zelf de keuze open gelaten,vooraleer hij die rijke zegen geeft.

26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 27 zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg.Deut.11

Vele mensen willen Gods zegen ontvangen. Jezus mag voor velen hun verlosser zijn, maar geen Heer! God kan zegenen met een rijkdom, waar je geen enkele inspanning voor moet doen, geen boete, en er komt ook geen verdriet of zorgen bij.

Prediker 5:19 Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave Gods.

De wereld is vergeten, dat hard werken, geen zegen is van God, maar een straf, ten gevolge van ongehoorzaamheid. (Gen.3:17) Rijk willen worden door eigen inspanning, geldzuchtigheid is geen zegen, maar een oorzaak, van alle kwaad, van kommer en zorg tot oorlog.

Ps.37:16 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;

Een huwelijk zegenen.

Wij zien dat wanneer twee mensen willen huwen, zij Gods zegen willen ontvangen. Er wordt een kerkdienst, gehouden, en een zegenbede wordt dan uitgesproken. De realiteit toont aan dat het huwelijk niet altijd tot een zegen is geworden, maar soms tot een vloek of een hel. Gods zegen kan enkel komen wanneer men rekening wil houden met Gods geboden, en raadgeving. Let op de zegen dient te worden uitgesproken door een wedergeboren kind van God. In het nieuwe Testament zijn er geen priesters meer! Enkel ieder bijbelgetrouwe christen behoort tot een koninklijk priesterschap!  Hoe kun je nu zegen ontvangen van iemand die voor zichzelf het huwelijk verbied, wat God zelf heeft ingesteld! ( Het huwelijk verbieden komt voort uit de cultuur van Nimrod, de eerste antichrist)

Uw kinderen zegenen

<

p align=”center”> 

26 En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon!

27 En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.29 Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u neerbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u neerbuigen!

Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!Gen.27

Onze kleine kinderen gaan wij zegenen, en niet dopen. Vader Izaäk zegende op hoge leeftijd zijn kinderen nog, ook deze zegen was niet vaag, maar duidelijk.

Wie zegen wil ontvangen en Israël haat en vervloekt, zal zelf vervloekt worden. Let op mensen die Israël wil boycotten enz, hen wacht de vloek. Christenen die Israël zegenen, zullen gezegend worden. Hier was een eenvoudige zegen van de vader tot de zoon, en wij zien, als het Bijbelgelovige Israël, (zonder Talmoed,)  opnieuw naar zijn God luistert, en Hem zal aanbidden en zegenen, de wederkomst nabij is.

Mattheüs 23:39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!