IS ER EEN HEL

 

IS ER EEN HEL?

 

 

clip_image002Om deze vraag te beantwoorden hebben wij geen theologische of filosofische studies van doen. Hel is meer dan een graf, zoals sommigen willen laten geloven. God is klaar en duidelijk over dit onderwerp. God spreekt nergens over een vagevuur! God is geen Belg, Hij maakt geen dubbelzinnige compromissen! Hij zorgde voor een complete en radicale oplossing van behoud in Zijn zoon Jezus Christus. Jezus is die enige reddingsboei, om niet in de hel te komen! Ieder mens kan tijdens zijn aardse leven zijn keuze maken: Geloven in Jezus, Hem volgen of

Hem verwerpen ! Hemel of hel.

Wat bedoelde Jezus toen Hij sprak en waarschuwde voor de hel?

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

In de geschiedenis werden er christenen vervolgd, gemarteld en vermoord, ze hadden geen vrees voor mensen. Ook vandaag worden nog steeds christenen in bepaalde landen uit haat vermoord. Johannes 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Iedere vorm van angst en aanjagen van angst komt niet van God! Mao Tse toeng beweerde dat de macht uit de loop van een geweer kwam. Hij dacht dat men door het aanjagen van doodsangst alles kon overwinnen. Deze man dacht als zo velen die God niet kennen!

De Romeinse keizers dachten ook het christendom te kunnen vernietigen, maar de liefde en de wetenschap van de “ware” christenen was sterker dan het Romeinse zwaard! Keizer Constantijn vormde een pseudo christendom, De Laodicea kerk! 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,Openbar.3

Er is maar een enkele vrees welke een mens moet hebben: vrees voor Diegene die de ziel kan brengen in de hel, de tweede dood! Deze tweede dood heeft niets te maken met ons lichaam, want dit ligt in de macht van mensen om het lichaam te doden. In het laatste oordeel gaat de Bijbel open met Gods wet,, enkel voor alle ongelovigen om veroordeelt te worden tot de hel, de tweede dood.

De ziel ligt in de macht van God, dit is na de lichamelijke dood. Dan komt er rechtvaardigheid, dan komt er een einde aan alle wereldse ongerechtigheid en doofpotmentaliteit. Dan komt Gods oordeel, een laatste oordeel, de hel.

Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Openbaring 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Een mens die zijn keuze maakte, en Jezus Christus wilde volgen, zal na de dood geen nadelige gevolgen dragen, geen kwetsuren van de tweede dood.(KJV) Neen hij zal opstaan uit de doden. Hij zal terugzien al degenen die ook de smalle weg van Jezus insloegen, en behoorden tot de familie van God op aarde. Hier begint een nieuw leven, eeuwig leven!

Als er nu geen hel zou zijn, waarom zou dan Jezus zoveel en ernstig hebben gewaarschuwd voor de hel. Nu is er nog niemand in de hel, ook satan niet. De tijd van de genade is er nog, dan komt Jezus duizend jaar regeren op aarde, pas daarna komt de nieuwe schepping.

De eerste mensen die in de hel terechtkomen zijn de komende wereldleider en de valse profeet, een politieke en een religieuze leider die wij vandaag nog niet kennen!

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Wat ook die hel mag zijn, de Bijbel liegt niet!

Mattheüs 5:29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

clip_image004Door de wet dacht Gods volk, de Joden, dat indien ze de wet niet letterlijk hadden overtreden, dat het dan ook geen zonde was.

Nu toont Jezus hen aan, dat iemand al kan zondigen, verkeerd bezig zijn, in zijn gedachten, want het oog kan daartoe aanleiding geven. Geen mens, man of vrouw kan dan nog zeggen: ik ben een goed mens, want hij of zij is zondig in Gods ogen.

Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

Wie Jezus wil volgen, dient van deze raad, een principe te maken, zo beschermd hij zichzelf van veel kwaad en verdriet! Het is beter te voorkomen dan te genezen. Men moet niet te vlug vingerwijzen naar echtbrekers, ook hiervoor is er Gods genade.

Een levensprincipe heeft te maken met welke visie men heeft op een “gelukkig” leven. Wanneer wij onze eigen visie of levensprincipe toepassen, dan lopen wij risico “ongelukkig” te worden. Wij kunnen struikelen over een steen, die wij niet zagen, ons eigen principe was duisternis, onwetendheid! TV een moderne steen!

Daarom liet God opschrijven : Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

clip_image006

Markus 9:45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt,

Jezus spraak over het oog, maar ook over de voet. Nu heeft Hij het over onze daadwerkelijke levenswandel. Met onze voeten gaan wij ergens naartoe. Wij zijn op weg, maar welke wegen bewandelen wij?

Wie zette niet eens een verkeerde stap in zijn leven? Wie ging niet eens naar een waarzegger? Wat God verbood! Wie ging niet eens op een afgodenbedevaart of afgoden tempel ? Wat God verbood! Wie ging vreemd? Wie zette de stappen van de verloren zoon en belande tussen de zwijnen? Wie stapte terug naar Babel, in plaats van uit Babel? Enz.

clip_image008

43 En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur,Marc.9

Hier heeft Jezus het over de handen. Waarom haalt hij nog eens iets anders aan om hetzelfde te zeggen? Wat kun je met handen doen, zijn het niet zondige handelingen? Handen die willen stelen en niet mogen, handen die willen brandstichten en niet mogen; Handen die willen doodslaan, handen die niet willen werken, Europese handen, die Jezus aan het kruis nagelden, enz.

Onze ogen, voeten en handen dienen onder controle te worden gehouden, maar waarom? Vanaf nu gaan wij snel naar een tijd van de wetteloosheid, dit betekent dat men Gods wetten zal vervangen. Vele christelijke wetten zijn reeds verdwenen.

God deed een belofte aan iedereen die Jezus Christus willen volgen!

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Heer, zegen hen die het lazen!