JEZUS, WAAROM KWAM U?

Jezus in Bethlehem geboren

HIJ KWAM, GEEN PLAATS MEER

VOOR HEM IN BETHLEHEM.

HIJ KOMT TERUG, OPNIEUW NIET WELKOM?

clip_image004

Velen denken dat Jezus Christus op aarde is gekomen om een grote katholieke wereldkerk te stichten, om de wereld iets beter te maken. Anderen dachten dat het was om Israël te verlossen van de Romeinse bezetting. Zo zijn er tal van overtuigingen, die zondig zijn. Doch om het doel van Jezus beter te begrijpen hebben wij enkel de Bijbel nodig, want Jezus wees er zelf altijd naartoe, en wees regelmatig de farizeeërs scherp terecht. De farizeeërs weken af van de Bijbel en maakten kerkelijke wetten, en een Talmoed, die God nooit had gewild!

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.1 Tim.1:15

Dit zijn de geschreven woorden van de apostel Paulus, die tot andere gedachten kwam, toen hij met die Jezus zelf geconfronteerd werd. De apostel was een zondaar, een zoon van een farizeeër, een vervolger van de eerste christenen die de naam van Jezus Christus aanriepen.

Het grootste doel van Jezus, was dus zondaren redden of te behouden. Zo zijn er slechts twee soorten van mensen, behouden zondaars, en geredde zondaars.Dit wil zeggen dat ieder mens die geboren word, in zonde geboren werd, en daardoor sterfelijk werd. Een kinderdoop maakt hierin geen verandering! Ieder mens moet dit willen inzien, ook al zou je bisschop of paus zijn.

Slechts Jezus alleen, kan het levenslot van ieder mens die wil, veranderen en dit is heel groot nieuws, een blijde boodschap. Daarom kwam Hij in de wereld, en niemand had toen een plaats voor Hem, de Zoon van God!!!

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3

Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering

Mattheüs 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Inderdaad de komst van Christus stelt ieder mens voor een keuze: voor of tegen Jezus, en dit zal zijn gevolgen hebben in het hiernamaals, hemel of hel. Het vagevuur is een uitvindsel van ongelovigen!

Hoe gedroeg Jezus zich tegenover de zondaar?

In Matth.9:10 en verder lezen wij dat Jezus op bezoek was bij Mattheus, een tollenaar, een belastingcontroleur, samen met andere mensen, door de farizeeërs zondaars genoemd. De farizeeërs begrepen niet dat Jezus zich met zulke ongelovige mensen bezighield. Dieven, dronkaars, hoeren enz. Zij waren toch vooraanstaand, terwijl die tollenaars niet geliefd waren bij het volk omwille van onrechtvaardige praktijken.

De farizeeërs kregen daarop als antwoord : 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.

Deze opmerking laat ons begrijpen, dat Jezus een andere visie, een andere bedoeling had met deze mensen, dan de hoogmoedige farizeeërs, die het Hem niet zelf vroegen, maar achter Zijn rug de vraag aan Zijn discipelen stelden: Waarom gaat uw meester om met zulke zondige mensen?

ZONDEBESEF

Het antwoord van Jezus laat begrijpen dat zij die “gezond” zijn, mensen zijn die van zichzelf denken “een goed mens” te zijn, nooit kwaad doen, niets verkeerds doen, en altijd gelijk hebben, of zonder fouten zijn, dit wijst naar het karakter van een verloren rijke farizeeër.

Zij die “ziek” zijn, dit zijn mensen die tot besef zijn gekomen, dat ze verkeerd bezig zijn, stommiteiten deden, zoals de tollenaars, die hun eigenbelang boven alles stelden, Overspeligen die komen tot besef dat ze gezinnen vernietigden, echtscheidingen veroorzaken, kwaadsprekers kwamen tot besef dat ze een enorme schade aanrichten. Dieven en rijke bankiers stoppen met stelen! Dit was de doelgroep van Jezus, om hen te behouden.

Wie gaat naar de hemel?

Het lijkt vandaag wel of deze vraag nog slechts leeft in de geschiedenisboeken, maar niet meer in de harten van mensen, en toch kan het leven plots en onverwachts een einde nemen, en dan? Waar ben je dan?

Mensen kunnen kritiek hebben op mensen die zich inzetten om de waarheid die Jezus predikte opnieuw aan het licht te brengen, maar dat had Jezus ook, maar ze gingen door. Een eenvoudig voorbeeld brengt licht:

28 Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard.29 En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet.30 Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch.31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.32 Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Matth;21

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Geen woorden, maar daden! Inderdaad Jezus maakt duidelijk dat de oplichters en de hoeren meer kansen maken om in de hemel te komen dan de farizeeërs, vuile kerkleiders. Vele mensen komen nooit tot berouw over de dingen die ze verkeerd deden, en onderdrukken hun geweten, hun zondebesef, op die wijze kunnen ze ook nooit een nieuw gelukkig geestelijk leven beginnen.

De wereld zit vol met valse kerkleiders die niet luisteren naar de enige God van Israël, al noemen ze Hem “Onze Vader”! Ze luisteren niet naar de Bijbel, veranderen de Bijbel en begrijpen daarom niet hoe zondig ze zijn. Bijzonder kenmerkend voor de eindtijd.

WAT DEED JEZUS VOOR DE ZONDAAR?

8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom;5

clip_image002_thumb.jpg

Jezus gaf zijn leven voor allen die Hem bespotten, verweten, verwierpen, en Hem zouden vermoorden. Er is maar een antwoord waarom Hij dit deed. De liefde van God was in Hem, om de schepping van de vloek te verlossen!

Daarom zullen alle Bijbelgetrouwe christenen ontkomen aan de komende oordelen die straks over de wereld zullen komen, en het laatste oordeel, een doorverwijzing naar de hel!

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,

10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.1 Tim.1