GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

 GODS VERGEVING IS VOLMAAKT !

 

Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

 Jesaja 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

 Wanneer iemand christen is geworden, dan is dat ontstaan wanneer hij zijn zonden heeft beleden en vergeving heeft gevraagd aan de ene levende God. Door het offer dat Jezus bracht, en Zijn opstanding, kan God ieder mens vergeven, die geloof geeft aan dit feit. ( Efeze1:7) Wie niet gelooft kan niet vergeven worden.

God vergeeft gaarne, mensen hebben met vergeven veel meer moeite mee. Wanneer God vergeeft, is dat als een wolk die verdwijnt aan de blauwe hemel.Een wolk kan verdwijnen door de warmte van de zon, en er niets meer van te vinden. Wanneer wij vergeven, dan blijft er nog steeds het geheugen. Wij zien niet graag de wolken komen, want ze verbergen de zon, en de warmte, slechter ze kunnen overgaan tot regen. Onze zonden zijn als wolken, ze doen Gods licht voor ons verdwijnen. Ze storen onze communicatie met God. Dat wil zeggen dat God niet verder wil luisteren naar onze gebeden! Dan staan wij in de kou met onverhoorde gebeden.

Ook kleine zonden moeten wij belijden en vergeving vragen.

Wanneer iemand naar de dokter gaat, dan vraagt deze waar hij pijn heeft, of wat er is. Wanneer de persoon zijn arm heeft gebroken, is dat vlug vastgesteld. Dat is als een grote zonde! Wanneer iemand een moord heeft begaan, dan weet hij dat hij zondigde, zijn geweten klaagt hem aan. Hij is niet meer rustig en kan er ziek van worden. Zijn gezondheid wordt aangetast, zolang de zonde niet is vergeven.

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela Ps.32

Maar wanneer iemand bij de dokter komt en zegt maar de helft van wat hij voelt en ervaart, als hij zich ziek voelt, dan heeft de dokter het moeilijk om vast te stellen wat hij heeft en kan hem moeilijk helpen. Hij kan hem dan ook heel moeilijk helpen. Meer onderzoek zal hij vragen. Zo is het ook met de mens die God liefheeft. Hij wil geholpen worden, maar verbergt voor God zonden die moeten beleden worden.

clip_image009

God wil genezen, vergeven en zegenen, maar wij moeten belijden alles wat wij doen dat niet in overeenstemming is met Zijn wil.

Wij moeten ook onderzoek doen bij onszelf, om te weten welke onze zondige gewoontes of gedachten zijn.  Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Kleine zonden in onze ogen kunnen voor grote problemen zorgen. Kleine vossen konden een ganse wijngaard vernielen. Kleine leugens of kwaadsprekerij kunnen een gemeente bedreigen. Je kunt dagelijks roken bekijken als een kleine zonde, maar kijk even naar de gevolgen! Plots is het een ernstig kankerprobleem geworden, een grote zonde!

 WAAROM MOETEN OOK WIJ KUNNEN VERGEVEN?

 Matth. 18:21-35

Het eerste punt is dat wij moeten blijven vergeven! Wanneer iemand tegen ons blijft zondigen, moeten wij BLIJVEN vergeven! ! !

De eerste slaaf met 10000 talenten schuld (200mio) is een beeld van de zondaar of zondeschuld. Hij kon zijn schuld niet meer afbetalen, hij kon niet lang genoeg leven en werken. Ook wij kunnen onze eigen zonden niet vergeven. De Heer ( een beeld van God ) schold alles kwijt! Dezelfde slaaf kwam zijn medeslaaf ( een andere zondaar ) tegen die hem ook iets schuldig was, 100 schellingen of 500 F, en deze vroeg hem om genade, maar hij stapte naar zijn advocaat en naar het gerecht en zette hem gevangen!  Hij wilde hem niet genadig zijn. ( niet vergeven )

Hier zien wij dat die eerste slaaf iemand was die werd vergeven, maar hij nam dit aan uit “grote nood”. Velen komen tot Christus door een grote nood, maar eens de nood opgelost, is soms het geloof ook vlug weer weg.  Achteraf komt het uit of de bekering wel echt is geweest. God hoorde hoe de eerste slaaf met die andere omging en Hij werd woedend. Wanneer wij echt niet willen vergeven dan maken wij God kwaad en lopen gevaar voor bezoeking. (straf)

Het gevolg:

Hij kwam in de handen van de folteraars! De eigenlijke betekenis van de folteraar in dit geval, is een soort onderzoeksrechter of openbaar ministerie Iemand die de schuld afdwingt tot de laatste duit. Wij moeten leren vergeven, om ook vergeven te worden. Ons gedrag tegenover zonde.

8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 1 Joh .1

Vers 8

Mensen die leven in de overtuiging dat ze geen zonde in hun leven hebben, zijn mensen die zichzelf bedriegen zegt God. Ze zeggen ik ben een goed mens.Het zijn mensen die de waarheid niet kennen, ongelovigen dus. Jezus is de weg de waarheid en het leven.De Geest van God overtuigt ons van zonde, Hij toont het vanuit de bijbel.Wij moeten ook bidden dat God ons overtuigt van zonde in ons leven. Wij kunnen blind zijn voor onze eigen zonden. Annanias en Safira vonden het niet erg te liegen. Maar ze stierven ter plaatse.

Vers 9

Wij moeten weten dat God ons elke zonde vergeeft die we belijden en proberen na te laten. Zonde is als een besmetting. Het moet gereinigd worden.Denk maar aan kwaadspreken. Wie kwaad spreekt bezondigd zich en wie luistert ook. Ook als het kwaad de waarheid.

Vers 10 Wie beweert niet te zondigen, beweert dan dat God een leugenaar is. Dit is als iemand die vuil is en geen spiegel heeft. Iedereen ziet het maar hij zelf ziet het niet. Zo iemand moet in de spiegel kijken, en dat is de Bijbel!

 

clip_image006https://biblespace.org