ISRAEL, VANDAAG EN MORGEN

clip_image001

davidster

 

 

Het is zeer opvallend dat in de laatste jaren, Israël bijna dagelijks het wereldnieuws haalt. Het land van de Bijbel, het beloofde land is Gods oogappel. Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

Zacharia 2:8 De HERE van de hemelse legers, vol macht en majesteit, heeft mij naar de volken gestuurd door wie u werd onderdrukt. Want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Velen zijn blind voor het feit dat God zelf niet sluimert of slaapt, in al dit waanzinnig bloedvergieten en mateloos verdriet.

Psalmen 121:4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert

noch slaapt.

Terwijl Gods volk in zijn land geterroriseerd word, laat de wereld begaan, integendeel men steunt de Palestijnen ( filistijnen van vroeger) welke een trekkersvolk waren, nooit in de ganse geschiedenis een land hebben gehad! Tot op 11 september de vrije wereld, bijzonder Amerika welke Israël enige steun gaf, getroffen werd door een duistere massamoord welke een nieuwe tijd inluidde.

JEREMIA PROFETEERDE OVER ONZE DAGEN,

ISRAELS TRANEN!

Jeremia 30: 3-10

De profeet Jeremia kijkt naar Israël ten dage dat het zich herstelt. De tijd voorafgaand aan de grote verdrukking. De gekende benauwdheid van Jacob, waarin ook de hele wereld in terecht zal komen. Dit gedeelte moet de profeet opschrijven voor de latere generaties. Dus profeteerde hij niet alleen voor zijn eigen tijd na de ballingschap, maar ook voor nu.

Vers 3-4 “WANT ZIE DE DAGEN KOMEN”

Hier is dus sprake over een bepaalde tijd voor Juda en Israël. Het gaat over de tijd dat God zijn volk, welke werd verstrooid over de ganse wereld opnieuw zal samenbrengen naar hun eigen land. Hij zegt erbij: Het land dat Ik gegeven heb aan uw voorvaderen, om het te bezitten.

Uiteindelijk heeft God het laatste woord, niet de wereldse politieke machten zullen beslissen wie het land toekomt. Begrijpelijk dat deze wereld welke niet gelooft in de God van Israël, dit niet aanneemt, ze staan onder leiding van hun vader de satan.

Wij weten dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. In 1948 ontstond Israël opnieuw als natie. Gods volk keerde en keert nog steeds terug.

VERS 5-6 “ ANGSTGESCHREI, SCHRIK EN GEEN HEIL.”

clip_image005God zegt dat in die tijd voor zijn volk geen vrede zal zijn. Er zal wel angstgeschrei zijn. Hier is klaar en duidelijk sprake over de tijd waarin wij nu leven. In Israël is er nog angst, na al die raketinslagen, waarbij het bloed van de mensen de muren soms schildert. De wereld het laat maar gebeuren, erger nog, de media welke Israël dagelijks en opzettelijk,in een kwaad daglicht stelt. Slechts hen die Gods geest hebben ontvangen begrijpen dat de wereld met vuur speelt en door oordeelsvuur zal vergaan. Geen vrede door betogingen, en manifestaties maar, enkel vrede door gebed. Het beeld over de mannen met de handen aan de heupen als barende vrouwen, is een beeld van angsten en pijn. Dit is Israël van morgen, maar de vrucht zal de gezichten veranderen in blijdschap en vreugde. Deze wereld zal vrede kennen, slechts door de Messias van Israël, Jezus Christus, koning der koningen, de geprofeteerde en niet voorspelde Vredevorst van de profeet Jesaja. Wie niet wil geloven in Jezus, en Jezus alleen, zal nog ergere agressie meemaken!

VERS 7 DE BENAUWDHEID VAN JACOB!

clip_image006

Deze tijd zal de ergste tijd zijn welke de wereld zal gekend hebben in zijn geschiedenis. Wij hebben al oorlogen gekend, maar deze periode zal een oordeelsperiode zijn welke de wereld zal teisteren.

Mattheus 24

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden ; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

In feite zal deze tijd niet te vergelijken zijn met de laatste wereldoorlogen. Oorlog en natuurrampen zullen samen gaan. Het zal werkelijk Gods toorn zijn, waarbij aan het einde van deze tijd Jezus zelf komt en zal regeren in Jeruzalem. In deze tijd zullen er nog weinig tot geloof komen.

WARE CHRISTENEN ZULLEN ONTSNAPPEN AAN DEZE OORDELEN.

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal , om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

Hier vinden wij een beschrijving over welke christenen het gaat, namelijk over hen die Jezus verwachtende waren, hen die de Bijbel lazen, geloofden en Jezus hebben aangenomen in hun leven, en geloofden zoals Hij predikte. Vandaar dat er zoveel dwalingen komen in onze dagen. Zoveel soorten van geloof, welke de toets van de waarheid niet kunnen doorstaan.

Vandaag zien wij het vormen van een wereldstaatskerk, een samenraapsel van allerlei dwalingen die zich met elkaar verzoenen. God noemt deze wereldkerk de hoer, omdat ze de waarheid niet belangrijk vindt of erkent en hoereert met de koningen en presidenten der aarde.

VERS 8 – 10 ISRAEL ZAL ZIJN GOD DIENEN IN VREDE

Israël zal niet verder leven onder de overheersing van de heidenen, en volkeren die zich vijandig opstelden tegenover Jacob. God zelf zal ingrijpen, wat de mensen ook betrachten, men zal zien en weten dat er een God is, slechts één, de God van Israel.

God zal hun een “David” geven. Dit is een beeld van Jezus, koning der joden, welke de wereld zal regeren. Niemand zal Gods volk nog angst aanjagen.

God zegt tot zijn volk wees niet bang. Israël zal zich bekeren tot zijn volk, in een tijd van nood en benauwdheid.

VERS 11-16 DE AFREKENING MET ISRAELS VIJANDEN KOMT DOOR GOD ZELF!

Omwille van economische belangen stellen landen zich tegen Israël, en voor Arabische olielanden en zij bezondigen zich aan zware onrechtvaardigheid. De welvaart is afhankelijk van de rijke olielanden. Weinig landen staan achter Gods volk, het treurt nog steeds om zijn wonden, welke volgens mij niets anders is dan de aanslag op hun bestaan: de holocaust. (v.12)

Omwille van hun zonden, het niet willen luisteren, heeft God onbarmhartig zijn volk geslagen. De goddeloze wereld heeft Israël tot voorbeeld, hun “Holocaust” staat voor de deur, en deze zal erger zijn.

Vers 16 maakt klaar en duidelijk dat men Israël niet ongestraft zal aanvallen en beroven. Wij vinden hier hetzelfde principe terug van zegenen en vervloeken. Het doet ons denken aan de profetie van Ezechiël, waar ook Gog uit het land Magog zal komen om geld, goud en olie te roven.

Vandaag wil men ook Israël boycotten op economisch vlak, ook hier zullen de gevolgen niet uitblijven, jammer dat ons hebzuchtige westen deze dingen niet wil begrijpen, want het is geestelijke taal.

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden .

VERS 17-18 ISRAEL ZAL GELUKKIG LEVEN, NA DE VERDRUKKING EN OORLOG.

God spreekt dat Hij zijn volk zal genezen van zijn wonden. Wellicht zal ook Israël nog worden getroffen door oorlogsagressie. Inderdaad wij zien nu alle voorbereidingen welke worden getroffen, doch het gaat hier wel na de tijd van de grote verdrukking.

Wat vandaag zich voltrekt, is eerder een herschikking van de wereldmachten, waarbij hoogstwaarschijnlijk Amerika zijn supermacht zal verliezen. Europa maakt een metamorfose door, en zal knielen voor de olielanden en hun god.

Wij weten dat de toekomstige wereldregering zal bestaan uit een verbond tussen tien landen, welke hun macht zullen geven aan een komende wereldleider, God noemt hem de antichrist.

Vers 18 spreekt dat er een keer komt in het lot van Israël. Hieronder kunnen wij de bekering van Israël verstaan, want Jezus zal dan regeren en ze zullen Hem herkennen wij zij hebben doorstoken.

Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben , en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.