ISRAEL WORDT BENAUWD

 

clip_image001

 

clip_image003

 

2 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 3 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. Psalm 83

Deze psalm is een lied welke ontstond, toen Gods volk onder druk kwam te staan van zijn vijanden. Het bracht dit lied als een lofoffer aan hun God. In Israël hoor je stemmen, om opnieuw te naderen tot hun God. Men begint te begrijpen dat die laatste, onvoorstelbare strijd geen strijd van hen zal zijn, maar van de levende God van Israël! De ongelovige wereld gaat blindelings naar hun ondergang, daarom staat er een nieuwe schepping voor de deur: Niemand anders dan Jezus zal deze wereld regeren! Jeremia 31:7 Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israel.

De Arabische landen beleven rumoerige en bloedige dagen van ophitsing voor verandering, zoals God in deze psalm liet weten. In het vredige Europa liggen weinig mensen wakker van dit wereldgebeuren. (3) De haters van Israël begonnen de hoofden op te steken, toen wij hier genoten van de autoloze zondagen. Vandaag beleven wij vers 4,9 :

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

Toch is het goed om waakzaam te zijn als Bijbelgetrouw christen, want het hedendaags gebeuren wijst op de plotse wederkomst van Christus voor Zijn gemeente. Begrijpelijk dat de demonische machten zich meer gaan uiten in de politieke wereld.

Psalm 83 profeteert het hedendaags gebeuren in het M.O. Gods volk, Israël wordt angstig, de Bijbel noemt dit “de benauwdheid van Jacob”. Dit is de laatste jaarweek waarover de profeet Daniel spreekt. Die tijd duurt zeven jaar, en begint met een wapenstilstand voor zeven jaar, bewerkt door de komende antichrist, valse Messias.

Jezus sprak over de eindtijd: 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matth.24

Wat vandaag gebeurt, lijkt wel op een pijnlijke herschikking van machthebbers, en dictators. Wellicht komt er een nieuw Islamitisch religieus blok.

Een vredesverdrag naar het archief?

clip_image005Egypte, dat vrede had met Israël, verandert nu al van politieke gedachten. Het schaart zich bij de andere vijanden van Israël. De media vermeld de reacties van Israël tegenover Egypte. Egypte met tachtig miljoen inwoners en het beste leger onder Israëls buren. De Israëlitische minister van Buitenlandse zaken liet nu al weten de Aswandam te vernietigen bij aan aanval van Egypte op Israël. Dit zou een zondvloed voor Egypte kunnen betekenen!

8 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik breng een zwaard over u, Ik ga mens en dier uit u uitroeien,9 zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Omdat gij gezegd hebt: Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt,10 zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopie. (Ezechiël 29)

De steengroeven van het oude Egypte hier gevestigd werden gevierd voor hun steen, en vooral voor de granieten rots, genaamd syeniet (Wikipedia). Ook “Sweneh” genoemd door de Joden. Assyrieërs noemden het Aswan!

Wij weten God verwierp Israël niet, zoals sommigen denken!

<

p align=”center”>Maranata!!!