DE BLIJDE BOODSCHAP

 

clip_image003

clip_image001

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wanneer wij nadenken over de prediking, dan moeten wij beseffen dat de boodschap duidelijk moet zijn. De Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mens en zijn schepping als een liefdevolle hemelse vader. Wanneer wij spreken hebben wij het over een BLIJDE boodschap. Waarom blij? Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste nieuws voor de ganse mensheid?

Wanneer wij kijken naar de berichtgeving op TV dan horen wij meestal verdrietige boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, nieuwe belastingen, pedofilie, moord en brand. Een beeld van een wereld compleet in verval, een wereld die ligt te zieltogen! Een verloren zondige wereld en verloren mensen. Vele mensen komen dan met de vraag: Waarom laat God het toe?

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben waarbij men dood en ziekte niet meer zullen kennen, alleen door geloof in Jezus Christus! Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

De reden van de prediking is de verzoening van God met de mens, als de mens wil!

Prediking is een middel in Gods handen tot redding!

1Co 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wijsheid en wetenschap. Men kan God niet ontdekken door wetenschappelijk onderzoek. Men kan God niet zien, en men wil eerst zien en dan geloven.

Doch God gebruikt een eenvoudig middel onder de mensen, opdat ieder mens God persoonlijk zou kunnen leren kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige Bijbeluitleg, welke vandaag sommige mensen voor dwaasheid houden.

Door te geloven dat Jezus Christus in uw plaats stierf, voor uw zondeschuld, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken. Jezus beloofde eeuwig leven, wat een blijde boodschap!

34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?

37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hand.9

HOE GEBEURDEN DE EERSTE VERKONDIGINGEN?

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het prediken van Gods woord is niet iets als een filosofische les! De prediking van het evangelie brengt mensen bij God. Het is een middel in Gods handen en daardoor ontstaan er wonderen en tekenen die de prediking of verkondiging ondersteunen. Vandaag zien wij veel minder echte wonderen en tekenen. Maar ze zijn er nog steeds. Ze bevestigen ook Gods woord. Maar wonderen en tekenen zijn niet altijd noodzakelijk opdat mensen zich zouden gaan bekeren.

Hnd 28:8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.

Iedere christen die het evangelie brengt kan door de Heer worden gebruikt en wonderen kunnen volgen, als de Here u genadig is. Dit gebeurt meestal spontaan in het gewone dagelijkse leven.

VALSE VERKONDIGING.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Vandaag ontdekken wij evangelisten die naar de begeerten van hun luisteraars spreken. Ze brengen vele verhaaltjes ipv Bijbelteksten. Woorden als Jezus of Christus komen weinig voor.

Ze passen het evangelie aan, aan de wil van de mensen.

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Lu 6:26 Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

WIE mag DE BLIJDE BOODSCHAP VERKONDIGEN?

Lu 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus vroeg iemand om Hem te volgen en het evangelie te verkondigen. Doch de man nam vlug een excuus, hij moest zijn vader begraven.

Het begraven van zijn vader zou je zeggen was toch een verantwoord excuus.

Deze man had niet begrepen hoe genadig God hem was. Zo roept Jezus ieder mens!

Het antwoord van Jezus laat horen dat ongelovigen die hun doden begraven in feite verloren tijd is voor wie door Jezus wordt geroepen.

Zoveel CHRISTENEN zoeken een excuus, om niet te moeten getuigen over de blijde boodschap tegen andere mensen. Vele zeggen dit is het werk van de predikant of de evangelist. Gezonde schapen brengen schapen voort!

Jezus zei:

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Deze vrouw kon niet meer zwijgen en liep naar het dorp en predikte!

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16

WAARVAN IS EEN DOELTREFFENDE VERKONDIGING AFHANKELIJK?

DE GENADE

10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 1 Cor.15

Paulus maakt duidelijk dat het niet aan hemzelf lag, dat hij zoveel mensen bij de Here mocht brengen en dat zij tot geloof kwamen. Het eerste punt was dat God hem genadig was om dit te mogen doen. Wie iemand bij de Here mag brengen en hij of zij komt tot geloof, betekent dat de genade van God met hem is. Paulus eerst een christenvervolger, nu een blij man, dank zij die blijde boodschap! Het is zalig te weten dat God u gebruikt!

DE KRACHT VAN GODS WOORD

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.17

Wij lezen hier duidelijk dat het niet afhankelijk van de wijsheid der prediker of van de gelovige die het evangelie brengt, maar wel van de kracht die uitgaat van Gods woorden in de Bijbel. Je moet echt geen theoloog zijn! Deze krachtige evangeliewoorden kunnen met kracht werken in het hart van de luisteraar. Wie een goede prediking heeft gebracht, zal horen of de luisteraar heeft begrepen dat hij een keuze moet maken, Jezus aanvaarden of niet. Een goede prediker verwacht ook geen applaus!

DE KRACHT VAN DE H.GEEST

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Wie verkondigd moet kracht ontvangen door de Geest. Hij zal spreken met overtuiging zoals op pinksterendag. Daar kwamen vele mensen tot geloof. Dus de werking van de H.Geest is nodig opdat mensen tot geloof komen.

Opb 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

HET MOET ONDERSTEUNT WORDEN DOOR GEBED.

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt 3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Col.4

Spreken over het evangelie is geen gewone zaak. De bouw van de gemeente is afhankelijk van Hem, wij mogen medewerken. Wanneer wij bidden voor ongelovige mensen, dan is het eerste gebed dat ze tot geloof komen in Christus.

DE PREDIKING MOET ONTVANGEN WORDEN IN GELOOF.

2 Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1 Thess.2

Wanneer de toehoorder geen geloof hecht aan de gesproken woorden, en hij zich niet wil bekeren van een leven zonder God, dan is de prediking niet vruchtdragend.

Het is verder verloren tijd en aandringen mag niet.

13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

Op Pinksteren kwamen velen tot geloof, maar ook daar waren mensen die het woord hadden gehoord, en zij begonnen te spotten.

ENKELE BEGRIPPEN

clip_image002 

 

 

Deze Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun zegen.

Een eerste woord : Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswet in het O.T.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk

andere goden zou dienen. Israël zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid bij andere mannen gaat en slaapt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

Le 20

clip_image0042 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israeliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een groot afgodsbeeld, afgebeeld met een stierekop.Daar  was ook de tempelprositutie in gebruik bij de Kaananieten en Amonieten  bij feesten en fuiven.

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden ?

Ps 115:4 Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Als voetbal mij altijd afhoudt van Bijbelstudie of andere samenkomsten, dan is voetbal mijn afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten door de wereld, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe.

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns.

Efeze 4

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, waardoor wij uitblinken.

Gebed :

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in zijn hart zou geven. Wanneer wij onze God ook Allah nomen, zoals de paus, dan ontheiligen wij Gods naam!

Een tweede woord: Bezoeking doen.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;(NBG)

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken. De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ».

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als « verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten te kiezen uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf, en laat satan kiezen tot kwaad doen, of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over de afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen.

Voorbeeld :

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit.

Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft uit dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, het bekeringsproces, is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt. Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord : Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover Homofilie, Travestie, tempelprostitutie enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen. Bemin God bovenal!

Wanneer wij dit omdraaien, en ons hart afwijkt, is dit afval en opstandigheid.

Het is pure afgoderij.

JEZUS GENAS EEN BEZETENE

 

 

EXORCISME IN JEZUS TIJD

 

clip_image002

Wanneer wij vandaag horen spreken over bezetenheid, horen wij allerlei wilde verhalen. Wij horen verhalen van allerlei religieuze mensen die duivels uitdrijven op de meest eigenaardige, onzinnige en on-Bijbelse wijzen. De enige correcte vorm van exorcisme is deze welke wij terugvinden in de Bijbel. Jezus, toonde ons door zijn handelen en optreden hoe Hij deze belaste of bezeten mensen bevrijdde.

Hij leerde het ook zijn discipelen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luc.10

Vandaag horen wij ook meer van bezetenheid of occulte belaste mensen. Het is duidelijk te begrijpen voor Bijbelse christenen, dat deze dingen opnieuw bloeien, namelijk het is een teken van de tijd. De tijd dat Jezus terugkomt is nabij, dit alleen al roept om verzet door de duistere machten op aarde die ook veelvuldiger aanwezig waren in de tijd dat Jezus hier op aarde leefde.

Marcus 5: 1-20

Vers 1-5

Hier krijgen wij een beschrijving van de bezeten mens in kwestie. Het eerste wat wij lezen, is dat deze mens Jezus zelf tegemoet komt. Die man is in een zeer triestige situatie terechtgekomen, wij zouden het een hopeloos geval kunnen noemen.

Hij woonde op het kerkhof, in de graven tussen de doden en een lijkenstank. Men kon hem moeilijk bedwingen, zelfs ketenen brak hij los. Het lijkt voor ons niet te begrijpen hoe diep mensen kunnen vallen, demonen brachten hem aan de deur van het dodenrijk. Bovennatuurlijke lichaamskracht wijst op duidelijke bezetenheid.

Schreeuwende ( schelden) uit agressiviteit en sloeg de hand aan zichzelf.

Het pijnigen van zichzelf komt voort van de demonen. Onder de hedendaagse jeugd merkt men op dat ze zich insnijdingen maken op armen of benen. Wij kunnen vandaag vaststellen dat in feite mensen die zich overgieten met benzine en in brand steken, gevangen mensen van demonen zijn. Mensen die zich met explosieven bekleden, zijn demonisch belasten, en kunnen daardoor de hand aan zichzelf slaan.

De man had een onreine geest. De meest gevaarlijke soort.

Deze onreinheid en onzedelijk gedrag is er terug, men zoekt seks te hebben met lijken, beesten, resultaten van porno, welke afgoderij is, waarachter onreine geesten werkzaam zijn. Ook de vernielingen op de kerkhoven zijn van occulte oorsprong!

20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

Psychiaters hebben alle moeite om onderscheid te maken tussen geesteszieken en vormen van bezetenheid of occulte belasting. Dit komt omdat ze Gods advies in de Bijbel weigeren.

Vers 6-7

De bezetene herkent in Jezus, de zoon van de levende God! Dit is een effect van zijn bezetenheid.

De onreine geest in deze mens smeekt om niet gepijnigd te worden! De onreine geest wil wel de mens pijnigen. Bij de bezetene kan men een soort van afwezigheid op het gezicht bemerken van de persoon zelf. Men hoort een spreken dat niet onder leiding staat van de persoon zelf. De ogen kunnen wijd opengesperd staan en uitpuilen.

Men kan het gedrag van de mens zien en het gedrag van de demonen die zich manifesteren in de mens, bijzonder als ze in aanraking komen met een christen die de Heer gebruikt.

Vers 8-10

Jezus spreekt de demon aan en gebied hem uit te gaan van deze mens. Jezus schreeuwt niet tot deze mens of het gebeurt niet op agressieve wijze, maar wel op een gebiedende wijze.

Jezus gebruikt geen enkel voorwerp bij deze uitdrijving. Geen kaarsen, geen kruisen, geen gewijd water, geen aframmeling van gebeden,enz. Ook deed Jezus de mensen geen pijn, zoals dit gebeurt in China, India, Japan en andere oudere volkeren, door te slaan of iets in te geven, om demonen uit te drijven.

Jezus vraagt wel naar de naam. Wij moeten weten dat Jezus zijn discipelen leerde, en dat zij konden letten op zijn werkzaamheden. Jezus legde de bezetene niet de handen op.

Demonen antwoorden, hier in dit geval dat ze niet uit het land zouden worden gezet. Dit wijst erop dat demonen werkzaam zijn in bepaalde gebieden en landen.

In feite zijn het bezetters van het land en ze zoeken mensen te verleiden en te regeren. Legioen was een Romeinse naam.

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbar.16

Na de opname zullen de occulte praktijken nog meer toenemen en een hoogtepunt bereiken.

Vers 11-14

Deze demonen welke leefden in het lichaam van deze man waren dus talrijk. Ze werden door Jezus uitgewezen, en vluchten op bevel van Jezus naar de kudde zwijnen.

Joden eten normaal geen zwijnen. Toen waren ze bezet door de Romeinen, en deze aten graag zwijnenvlees. Zo waren er dan joden die, omwille van de opbrengst zwijnen kweekten voor de Romeinen. Deze collaborateurs werden hier dus in feite wel afgestraft door het verlies van hun zwijnen. Ook zien wij de vernietigingsdrang van de demonen tot uiting komen door de zwijnen de dood in te jagen.

Vers 15-17

Het volk had het voorval gehoord en waren komen kijken. Vandaag noemt men ze de ramptoeristen.

<

p align=”center”>Wat merken ze op bij die ellendige man?

Hij was nu deftig, proper gekleed, en niet meer naakt of bijna zonder kleren. Wat hij vroeger weigerde te dragen, doet hij nu als alle andere mensen. Zijn bevrijding bracht hem tot inzicht.

Het naakt lopen groeit vandaag ook. Zie naar de bijkomende naaktstranden, het zijn tekenen dat de komst van Jezus nadert. Het lijkt om oordeel te vragen aan God, de mens begrijpt Gods waarschuwingen niet van de Tsunami’s en andere rampen.

“en goed bij zijn verstand”

Blijkbaar kende het volk deze man, als iemand die niet verstandig leefde. Het wijst erop dat deze demonen deze man hadden beïnvloed, zodanig dat hij een abnormaal levensgedrag vertoonde en gevaarlijk was voor de maatschappij. Niemand wilde nog contact hebben met deze man.

Vandaag plaats men zulke mensen in een instelling voor verzorging, maar genezing is een andere zaak.

Verder zien wij hoe het volk reageert op deze genezing van deze ellendige man.

Ze drongen er op aan dat Jezus naar een ander gebied zou gaan.

We zien dat het volk, meestal ongelovigen, het erg vonden van de zwijnen. De zwijnen waren hen kostbaarder dan die man, die geestesgestoorde dakloze!

Medelijden met zulke mensen was er helemaal niet. De wereld heeft geen belangstelling voor de genezing van mensen die occult belast of bezeten zijn.

Winst is belangrijker dan het genezen van mensen, maar openlijk zeggen de mensen dat niet!

Ook vandaag kunnen wij vaststellen dat klinieken hun rendabiliteit belangrijker vinden dan het welzijn van de de zieken. Genezingen door bevrijding halen de pers niet! Door ongeloof blijft het verborgen.

Vers 18-19

De bevrijde man wilde Jezus volgen en met Hem gaan. Jezus staat het hem niet toe. Doch Jezus geeft hem een opdracht: Wat gebeurd was te verkondigen.

Deze man begon in blijdschap te getuigen en te verkondigen!

In Dekapolis, tien steden. Zo had Jezus iemand, die daar in Zijn naam zou spreken! Dit was de wil van God !Wie door Jezus genezen is weet dat het de wil van God is om daarover tegen de mensen te spreken, zodat er nog andere mensen zijn die Hem willen volgen!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN

clip_image001

 

Wie oren heeft om te horen, die hore. Luk.8:8.

In de ganse Bijbel lees ik dit zestien maal, Jezus gebruikte het regelmatig. Wat hebben wij in ons leven al niet allemaal gehoord? Wij hoorden dingen die ons blij maakten, en we hoorden zaken die ons verdrietig maakten, wij hoorden en horen nog steeds veel grote leugens. Wie verder leest mag zich nu verblijden, want God liegt niet.

De apostel Petrus verkondigde het volgende:

34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.Hand.2

Petrus wijst het volk op een profetie uit de Bijbel welke gedeeltelijk in vervulling is gegaan. De Schepper van hemel en aarde, heeft Jezus van Nazareth aan Zijn rechterhand gezet in de hemel. Jezus, is de eerste die in menselijke gedaante in de hemel eeuwig leeft! God gaf Hem alle macht in hemel en op aarde.(Joh.3:35) Jezus was en is uw Messias, zo maakte Petrus de Joden en alle luisteraars duidelijk.Zoals Petrus sprak, bijna tweeduizend jaar geleden, zo roept God in Zijn liefde, ook vandaag nog steeds de mensen op om te luisteren en Hem gelijk te geven.

Bekeren is een woord dat soms een verkeerd beeld schept, en eigenlijk is het niets anders dan God gelijk te geven en te vertrouwen wat hij zegt. God gelijk geven is de Bijbel gelijk geven, omdat God slechts via de Bijbel tot de mensen spreekt tot redding. Wie zich dan bekeerde werd gehoorzaam aan de Bijbel en verandert van denken.

Toen Jezus hier op aarde leefde gaf het Joodse volk uiteindelijk Jezus geen gelijk, al toonde Hij voor hun eigen ogen dat Hij hun beloofde Messias was. Hij genas alle mensen die tot Hem kwamen, wekte mensen op uit de dood, stilde de storm, liep op het water, stond op uit de dood!

Neen, men wilde Hem geen gelijk geven, ook de farizeeërs, de Schriftgeleerden, wilden Hem niet vertrouwen. Ze geloofden niet dat hij werkelijk de Zoon van God was, en macht had zonden te vergeven. De Farizeeërs waren in aanzien bij het volk en hadden grote invloed en macht. Toen Jezus uit liefde voor de ganse mensheid stierf riep men:

Mt 27:25 En al het volk antwoordde en zeide:

“Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!”

Wanneer de Joden erg zeker waren van hun eigen overtuiging, dan gebruikten ze dit gezegde, om aan te tonen dat men heel zeker gelijk had, en men dus hier Jezus afwees. Het merendeel van de Joden wilden maar niet geloven, dat Jezus hun Messias was!

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond, Wie dan wel gelijk had, hun eigen uitgesproken vloek heeft Gods volk getroffen, bedenk de Holocaust, hun verdrukkingen overal ter wereld, het niet krijgen van vrede met hun buurlanden. Dit alles is als een voorbeeld voor de rest van de wereldbevolking die niet wil horen.

Vrede komt er slechts als Jezus terugkomt, dan zal men opnieuw zien wij gelijk had!

36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt

Petrus spreekt klare taal, en niet met meeslepende of verwarrende woorden, integendeel, met een wijzende vinger:

“Deze Jezus die gij gekruisigd hebt”. Soms zegt men de waarheid kwetst, zo was dit hier zeker het geval. Het luisterende volk, voelde zich medeschuldig. Ze hadden hun keuze gemaakt tussen Barrabas en Jezus. Men koos voor iemand die mensen het leven ontnam, boven Jezus, die nieuw leven bracht.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ze hadden Jezus onder massamanipulatie verworpen, Hij die hen genas, en macht had over de dood en de tweede dood. Ieder mens die Jezus Christus verwerpt, Zijn woorden verwerpt, moet heel dringend eens diep nadenken, eer het te laat is, want God roept u!

In onze dagen zijn er vele mensen die spotten en de Bijbelse waarheid blijven verwerpen, ze geloven vandaag een dwaling, de leugen van de evolutietheorie, en daarachter steekt de geest van de komende antichrist, een nieuwe wereldleider komende uit een verbond van tien staten.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9

Het luisterende volk stenigde Petrus niet om deze harde woorden, neen, ze waren aangeslagen en nog steeds onder de indruk van het ganse gebeuren het sterven en de opstanding van die Jezus uit Nazareth en ze vroegen daarom:

Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Het geweten van de mensen werd wakker! Ze hadden zich laten meeslepen door de toenmalige religieuze leiders, die met jaloersheid en met hoogmoedige ogen hadden gekeken naar deze Jezus van Nazareth.

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekerenis in feite van harte God gelijk geven, en aanvaarden wat Jezus zegt. Dit is in feite door goed en berouwvol na te denken, persoonlijk om vergeving vragen.

Ieder mens moet inzien dat hij op een doodlopende weg is, als hij de woorden en daden van Jezus niet wil aanvaarden als waarheid.

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Er bestaan maar twee soorten mensen: Zondaars en verloste zondaars.

Laat u dopen tot vergeving van zonden!

 

Petrus roept op, een eenvoudige stap te zetten in geloof. Ook vandaag worden nog steeds mensen gedoopt zoals de eerste christenen.

Jammer dat miljoenen mensen onbewust gedoopt werden als kind, zo ontstond er een levenloos Babels christendom, dat de Bijbelse fundamenten verliet. Trouwens een kind kan zich niet bekeren!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Joh 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Kan iedereen zo maar de H.Geest ontvangen? In ieder geval is het een gave van God, en geen verdienste van de mens. (Joh.14) Wie ongelovig blijft kan deze gave niet ontvangen, deze gave is de Geest der waarheid.

Christenen  zijn niet altijd even duidelijk te herkennen, want het blijven zondaars, weliswaar verloste zondaars, doch de inwoning van de H.Geest, in de mens, is wel heel bijzonder. Paulus leerde de christenen het volgende:

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

JEZUS ZIET U!

clip_image001

 

jezus op het water

Wanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man, of een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke job heeft hij of zij? Is hij rijk? Enz.Neen God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en enkel in de Bijbel.Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens denkt over wat God zegt, dan lezen we wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15 Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen. Die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

clip_image004

5 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woord, en zij kwamen ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder, verloren het contact met hun Schepper. Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens dingen om zijn angst te moeten sterven te verdrijven, en zochten bescherming.Men begon zon en maan te aanbidden, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden, amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden. Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht. De apostel Paulus maakt het ook heel duidelijk toen hij het volgende schreef:

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.Rom.1

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) overtuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn!

Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz. Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven,

Dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer!

Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat wij geboren zijn als zondaars, en op den duur God vergaten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal moeten sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De kinderdoop is van inhoud een traditionele leugen!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes maakt voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van god gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven. Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil!

Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van god zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,clip_image014

<

p align=”center”>en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST…

clip_image002

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Er is ook maar één boek dat de mens echt gelukkig kan maken, de Bijbel. Maar daar is een voorwaarde hierbij, een sleutel: Eerst geloven wat er staat, dan pas kan je het begrijpen.Soms horen wij oude mensen zeggen “ het is hier zalig” en ze bedoelen, een gelukkig emotioneel moment is in hun leven.Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, gelukzaligheid komt van God en staat boven het aardse.

Met een klein voorbeeldje wil ik eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

3 Zalig de armen van Geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth.5

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, krankzinnig, of minder begaafde mensen. Wanneer wij dit even analyseren, dan legt Jezus, het accent op “ arm” zijn van Geest. Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en bijzondere afhankelijkheid. Armoede veroorzaakt eenvoud. Tevreden kunnen zijn met eenvoudige dingen, en geen grootse dingen.

Psalmen 131:1 Een bedevaartslied. Van David. HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

De sterken of rijken van geest zijn mensen die een sterke overtuiging hebben van zichzelf,door wat ze kunnen en denken. Ze geloven bijzonder in zichzelf. De welstellende mens is meer geneigd naar hoogmoedigheid, vrij en onafhankelijk te zijn. Hij voelt zich van niemand afhankelijk. Wil niet graag van iemand afhankelijk zijn en in eigen ogen: wijs. Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig of zalig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn?

Jezus bedoelde: Wie wil afhankelijk leven op aarde van Zijn Vader! Bij de zondeval is de geest van “de mens” zonder uitzondering zeer ernstig verzwakt. De Geest had hij nodig om met God te communiceren! God is Geest.Nu leven wij met een lichaam, en geest. De Bijbel geeft signalen op de zondige geest van de mens die zich tot God richt, nadenkt en Christus leert kennen of de Hem verwerpt. De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aanvaarden. De farizeeën vierden een feestje als ze leerstellig een overwinning hadden gemaakt op de sadduceeën! Het waren sterken van geest, eigenzinnig en hoogmoedig.

Jezus sprak:

24 Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens Die zich afhankelijk wil stellen en nederig wil blijven tegenover God de Vader! Hij bedelt in feite om meer van Gods Geest. Afhankelijkheid is de sleutel om God beter te leren kennen! Kinderen vluchten vandaag soms snel het huis uit en zijn ongezeglijk geworden, ze willen niet langer afhankelijk zijn van hun ouders zoals God het wil. Besluit: “amen van Geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn, tegenover God, die als Vader in hun leven wil optreden. Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm welke ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig/ zalig te zijn. Die leegte, kent ieder mens en is slechts in te vullen door Gods Geest.

Wat is de belofte? De hemel, de heerlijkheid, en behouden zijn.

Efeze 1

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox! Gelukkig de mensen die treuren en verdriet hebben!

Hier kan ieder mens nu opnieuw proeven hoe veel dieper het denken van God is tegenover het denken van de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijkeuitleg.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en zelfmoordacties.

Verdriet door gezinsdrama’s enz. Ook hier per dag zoveel mensen die uit het leven stappen. Zalig?

God zoekt de mensen, op allerlei wijze, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze eens zouden luisteren naar Hem! God kan zorgen dat een mens plots tijd krijgt.

Mozes stond met zijn rug tegen de Rode zee, en voor hem een sterk Egyptisch leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen en zalig maken indien hij dat wil!

Zalig die treuren. Treuren over wat?

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, hun geweten, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost en behouden worden! God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

Jezus lief hebben en toch zondigen doet treuren : Mattheüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Petrus wilde Jezus volgen overal, maar het ontbrak hem aan kracht. Als zijn leven op het spel kwam te staan dan was angst hem de baas geworden.

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zondigheid aanwezig is. Dat vindt hij jammer, hij wil wel perfect leven, maar faalt, en moet telkens weer opstaan. Hij kent nog steeds verkeerde verlangens.

Een christen treurt over zijn zonde die hij nog doet! Hij kent troost in de genade.

Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Romeinen 7:21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

Een bijbelgetrouwe christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt en ten onder gaan door hun ongeloof.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen. Zijn eigen kinderen kunnen daarin komen, die niet willen luisteren komen daarin!

Een behouden christen treurt bij het getuigen van Jezus, maar dat verandert later!

Psalm 126

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6 Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie verkondigt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet meer willen luisteren naar God! Toch offert hij zijn kostbare tijd op met het getuigen van Jezus.

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen manier. Ze wilden strijden voor Jeruzalem, maar waren blind voor Hem!

clip_image004Treuren over Jezus?

27 En Hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.28 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen,29 want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd. Lucas 23

Toen Jezus zijn kruis droeg en reden had om te treuren, sprak Hij over de toekomst, de dagen waarbij de ganse wereld zal treuren.

Een tijd waarbij het beter zal zijn geen kinderen te hebben dan een groot gezin, ten gevolge van een zondige en verdorven wereld.

Deze tijd laat zich nu al kenmerken door dit gegeven!

Jezus bedoelde: Uw tranen zijn menselijk, maar brengen geen oplossing! Jezus keek op een andere manier naar de tranen van de mensen.

Zijn volk was beklagenswaardig geworden door het verwerpen van Hem.

God kan door een groot verdriet een ommekeer in het leven van de mens brengen, en dat hem leidt tot bij God. Dat soort verdriet kan redding brengen van een ziel.

Verdriet dat ontstaat door de zonde leidt slechts tot de dood van de mens.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Opnieuw stellen wij vast dat Jezus een toekomstperspectief had die Hij kende. Wij weten van de hemel en de heerlijkheid. Jezus kende dat al!

Christenen die hun kruis dragen, wenen, maar zullen vertroost worden!

De toekomst ligt in handen van God en Zijn kinderen.

Psalmen 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

MISLEIDINGEN

clip_image001

Opnieuw beleeft het christendom een ernstige aanval op zijn waarachtigheid. De Bijbel, als fundament, komt opnieuw in het daglicht als een boek dat Een leugen zou zijn. Het boek of de film van de da Vinci code brengt opnieuw leugens en verdichtsels bij het volk. Feiten en fictie worden gemengd. Wij leren als Bijbelgetrouwe christenen alles te toetsen aan wat God zegt, en God liegt niet.Wij gaan zeker geen aandacht besteden aan de gedachte alsof Jezus zou zijn gehuwd geweest en dergelijke onzin.

2 Thess.2.10-12

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Vers 9 wijst ons op de tijd van de komst van de antichrist, deze politieke wereldleider zal komen met bedrog en verleiding. De satan is werkzaam en doet zoals in het begin, bij Eva, het woord van God verdraaien en in twijfel trekken. Ook zal hij wonderen nabootsen, en als de christus willen voorkomen.

Vers 10 laat ons ervaren dat er nog weinig mensen zijn die werkelijk de Bijbel hebben aangenomen als een woord dat God heeft gesproken.Het is duidelijk dat het Bijbels christendom, waar de Bijbel het gezag is, ontstaan is uit water en geest. (Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.) het ware christendom wees de weg naar de hemel door de wedergeboorte en niet door een kinderdoop!

Gehoorzaamheid aan de Bijbel werd verworpen, en gehoorzaamheid aan kerkelijke overheden werd afgedwongen. De enige reddingsboei werd eens verboden.

Vers11jaren geleden werd geprofeteerd dat er een tijd zou komen met ernstige verleidingen zodat men de leugen zou geloven.Christenen die niet wedergeboren zijn zullen een boek als dat van de “da Vinci code “nog lezen en overdenken! Maar wij mogen nog meer verwachten van verdichtsels en fabels!( 2 Tim.4:4, 2 Petr.1:16)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 tim.4

De apostel waarschuwde ons bijna tweeduizend geleden voor wat er vandaag aan het gebeuren is. Zij die nog de gezonde leer brengen, krijgen vandaag veel kritiek. Soms is de stemming en de sfeer belangrijker dan de gezonde Bijbeluitleg. Mensen willen slechts nog luisteren naar sprekers, die tegemoet komen aan hun eigen begeerten! Sprekers die bv. Seks voor het huwelijk normaal vinden enz.

De da Vinci code is een godlasterend boek, een fabeltjeskrant.

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.2 petr 1

 

God waarschuwt ons voor fabelen en verdichtsels. Het geloof van Petrus was niet gefundeerd op fabelen, maar op de kracht van Jezus christus.

 

clip_image005

 

 

 

 

 

Petrus zag hoe Jezus de storm stilde,zag de visvangst, zag hoe hij lazarus uit het graf deed komen. Petrus wijst op de toekomst, Jezus komt terug, wat gaan dan beschaamd staan, die Jezus belachelijk wilden maken en hem als leugenaar verkochten.

R.K.K. in verval, de grote afval

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 tim4

Deze tekst maakt duidelijk hoe men geloofsafval kan bekijken. Het verbiedenvan het huwelijk is altijd tegen de wil van God. Wat voor gevolgen zijn er al niet voortgekomen uit zulke dwalingen?

Wat moeten wij doen als christenen tegenover een fabelboek als de da Vinci code?

Zeker geen tijd aan verspelen door discussies te voeren. God discuteert ook niet lang met de mensen. Mozes was heel kort tegen de farao! Hij sprak en vertrok. De slang van Mozes verslond de slangen van de magiërs voor de ogen van de farao!

Let op wat Paulus zegt: gebruik je gezond verstand, aanvaardt de spot en het lijden, maar breng verder de gezonde leer: sola scriptura.

Wie niet wil luisteren naar de Bijbel, het woord van God mag het volgende verwachten:

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, spreuken 1

SOEP VAN GEROOKTE SCHELVIS EN GEROOKTE ZALM

WILDE ZALM

  soep voor 4 personen

  – 50 g boter 1 ui fijn, 600ml melk, 3 laurierblaadjes, 1 lepeltje gemalen nootmuskaat, 300 g geschilde aardappelen in kleine blokjes,

     350g gerookte schelvis, zonder vel in stukjes breken. 200ml magere slagroom, 100gr gerookte zalm in reepjes snijden.

     zwarte peper gebruiken, verse dille voor de presentatie.

     Smakelijk!!!

LINZENSOEP MET GEHAKTBALLETJES

4 personen :

-350g groene linzen, 2u in koud water weken

-2 kleine uien fijnsnijden

-2 teentjes knoflook zeer fijn snijden

-1 klein venkelknolletje klein snijden

-2 wortels, in kleine blokjes snijden

-2 grote tomaten (rijp) in stukken

-2 eetlepels tomatenpuree

-1 een groot takje rozemarijn en tijm, daarbij enkele laurierblaadjes

-350 gram lamsgehakt ( of runder)

-olijfolie en 4 eetlepels gehakte peterselie

bloemstuk

ZIEKTEKIEMEN

Benzinepomp broedplaats ziektekiemen

De benzinepomp is een van de belangrijkste broedplaatsen van ziektekiemen, zo blijkt uit onderzoek van de hygiëne-afdeling van de Amerikaanse Kimberly-Clark Corporation. Ze onderzochten een aantal alledaagse voorwerpen in 6 Amerikaanse steden op ziektekiemen.
De benzinepomp kwam als meest verontreinigde voorwerp uit de studie, gevolgd door publieke brievenbussen, roltrapleuningen, de toetsen van geldautomaten, parkeermeters, de voetgangerstoetsen van verkeerslichten en de toetsen op drank- en voedselautomaten.
De onderzoekers geven de raad om na gebruik van dergelijke toestellen altijd goed de handen te wassen.

VALENTIJN

Nimrod ValentijnDe wortels van Cupido ….Valentijnsdag!

clip_image002

“Semiramis werd vereerd als de Koningin van de Hemel

en Tammuz / Nimrod – was zowel haar zoon als haar minnaar.

Deze lugubere (incestueuze) relatie werd de basis

van een vruchtbaarheidscultus dat verspreid werd over de hele wereld.

In Griekenland, waar Tammuz (Nimrod) bekend is

. als Eros, de zoon en minnaar van zijn moeder, Aphrodite

zag ik een standbeeld van hem in het Atheense museum –  als ” Cupidodoet – en het is  niet iets wat je zou ophangen in je living.

-Is Cupido van ouds gekend?

door dr. Rick Shrader

februari 1994; Vol. 2, nr. 2 “De naam” Cupid “betekent:” verlangen “. Nimrod’s moeder, Venus (Semiramis) gewenste en begeerde haar eigen zoon. ze wilde uiteindelijk haar eigen zoon trouwen. Hun verwrongen seksualiteit is het doel van Valentijnsdag. ”

Elk jaar op 14 februari er talloze miljoenen

mensen Valentijn vieren.

Veel hartvormige kaarten en dozen

bonbons worden gegeven als geschenken, en zelfs kerken

hebben Valentijnsfeestjes  op deze zogenaamde

“Dag van de Liefde.”

Het trieste feit is dat de meeste mensen nooit de oorsprong hebben nagegaan! De meeste mensen stellen geen vragen, maar doen wat iedereen doet, christenen mogen nooit  stoppen om te overwegen hoe of waarom ze dat doen. Als we bedenken dat Valentijnsdag een dag is van hartelijke afgoderij.

“Het hart is arglistig, bedrieglijk boven alles, en het is  pervers, corrupt en ernstig dodelijk ziek, wie zal het kennen of begrijpen zijn eigen hart? ”  Ik de Here doorgrond het hart en toetst de nieren…

(Jeremia 17:9)-BibleGateway “Een menselijk hart is meer oneerlijk dan iets anders. Het kan niet worden genezen. Wie kan begrijpen? ” (Jeremia 17:9) (NIRV)-BibleGateway

“De heidense Romeinen verwierf het symbool van het hart van de Babyloniërs. In de Babylonische taal het woord voor “hart” was “bal” (zie “Young’s ‘of’ Strong’s

Concordantie “) Het hart -.” bal “- was

alleen maar een symbool van Nimrod – de “Baal” of Heer van de Babyloniërs “!

-De echte waarheid achter Valentijnsdag

Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Arroyo B. Sanders

“Maar waarom zou Nimrod ” Valentine ” zijn genoemd door de Romeinen?

En waarom zouden de viering van deze dag  vroeger beperkt zijn tot de stad Rome tijdens  de paus Gelasius ‘? Welke rol heeft de site van het oude Rome te spelen in het leven van Nimrod “?

– The Silence van Educators

ST. VALENTINE’S DAY

Christian Custom? – Of Pagan Holiday?

door Herman L. Hoeh

“Nimrod – DE ORIGINELE ST VALENTIJN -.

stond ook bekend als Saturnus, de Romeinse-Babylonische god die HID van zijn achtervolgers op een geheime plaats. Het Latijnse woord Saturnus is afgeleid van het

Semitische-sprekende Babyloniërs Het betekent. “verborgen blijven , ”

“zelf verbergen “, “secret”, “te verbergen.” De originele Semitische (Hebreeuws) woord, waaruit het Latijnse “Saturn is afgeleid, is 83 keer gebruikt in het

Oude Testament (zie “Young’s Concordance”

onder “Sathar, “ook” sether “).”

-De echte waarheid achter Valentijnsdag

Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Arroyo B. Sanders

“Volgens de oude traditie, vluchtte Saturnus (Nimrod) weg van  zijn achtervolgers

naar Italië. De Apennijnen in Italië hadden vroeger de naam “de bergen van Nembrod”

of Nimrod. Nimrod verborg even uit op de plek waar Rome later werd gebouwd. De oude naam van Rome , voordat het werd herbouwd in 753 voor Christus,

was Saturnia – de site van Saturnus (Nimrod’s)  waar hij werd gevonden en gedood voor

zijn misdaden. ”

-Dat is de echte waarheid achter Valentijnsdag

“Later, tijdens Constantijn belijden de christenen Nimrod,  als – de Sint-Valentijn van de heidenen – als een heilige van de kerk en bleef hem  eren onder de naam van een christelijke martelaar “

Cupido paganisme

“Een andere naam voor het kind Nimrod was” Cupid ” en  betekent “verlangen” (“Encyclopedia Britannica”, kunst. “Cupid”) Er wordt gezegd dat wanneer Nimrods moeder  hem aanzag, zij hem begeerde – ze WENSTE hem . Nimrod werd haar Cupid – haar gewenste – en later haar echte Valentine. Zo slecht was de moeder van Nimrod dat er van de  moeder  wordt gezegd, dat ze trouwde  met haar eigen zoon. Dit staat  gegraveerd op de monumenten van het oude Egypte.Inscripties dat Nimrod (de Egyptenaren noemden hem Osiris) was “de echtgenoot van zijn moeder. ‘

-De echte waarheid achter Valentijnsdag

Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Arroyo B. Sanders ‘Cupid’s mythologische relatie met zijn moeder Venus is vergelijkbaar met die van Nimrod en zijn moeder, Semiramis. Een aantal schilderijen uit de Renaissance tijdperk vertonen een nogal incestueuze relatie tussen Cupido en Venus. In Bronzino’s beroemde schilderij van 1545, kust Cupido  zijn moeder , met een  strelen haar borst, en met strelingen van de pijl. Michelangelo produceerde ook een kunstwerk hierover. -De Waarheid over Valentijnsdag Door Terry Moore en Kunst Braidic

clip_image003

“Zoals Nimrod opgroeide, werd hij het ​​kind- de held

van vele vrouwen die naar hem verlangden. Hij was hun Cupido!

In het boek Daniël wordt hij de “Desire

van de vrouw “(Dan. 11:37). Moffatt vertaalt het

woord als Tammuz -. een Babylonische naam voor Nimrod.

Dit omdat hij zoveel vrouwen aanleiding gaf tot jaloezie, dat men een

afgod van hem maakte, vaak was het beeld, “jaloezie” genoemd

(Ezechiël 08:05) Nimrod, de jager, was ook hun.

Valentine – hun sterke of machtige held!

Geen wonder dat de heidenen  hun

held-jager Nimrod, Baal herdachten  door  het sturen van

hartvormige liefde tekens naar elkaar op de

avond van 14 februari als een symbool van hem. “

“De aanbidding van de Grote Moeder van de Goden en haar minnaar / zoon was erg populair onder het Romeinse Rijk. uit inscripties blijkt dat de twee goddelijke eer gekregen …. niet alleen in Italië, maar ook in Rome,Afrika, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Bulgarije

Hun aanbidding overleefde in de oprichting van het christendom door Constantijn, want Symachus registreert de herhaling van het feest van de Grote Moeder in de dagen van Augustinus daar waar haar verwijfde priesters nog steeds paradeerden op de straten en pleinen van Carthago …..”

– “The Golden Bough” – pagina 356

door Sir James George Frazer

“Net als Kerstmis, Pasen, Halloween,

Nieuwjaar en andere feestdagen van deze wereld, is Sint-Valentijnsdag is een poging om perverse gewoontes en vieringen van de heidense goden en afgoden door ‘kerstening’ in leven te houden.

“Hoe onschuldig en argeloos  Valentijnsdag ook mag lijken, zijn tradities en gewoonten zijn afkomstig van twee van de meest seksueel perverse heidense

feesten van de oude geschiedenis: Lupercalia en  de feestdag van Juno Februata ”

-De waarheid achter Valentijnsdag

“De titel Baal betekent” heer “of” master ”

en is genoemd in de Bijbel als de god van de heidenen.  God waarschuwde Zijn volk

dit niet zelf te aanbidden of Baal, Nimrod te tolereren In het oude Chaldeeuwse taalgebruik is “bal”, die vergelijkbaar is met “Baal”, bedoeld, ‘het hart.’

Dit is waar de Valentine hart symbool

is ontstaan ​​”.

-De waarheid achter Valentijnsdag

RCG – David C. Pack

Valentijnsdag kwam uit de oude Lupercalia

– daar was ‘een oude Romeinse ritus gehouden, op

15 februari voor de vruchtbaarheid god Lupercus . ”

The Encyclopedia Americana, 1996,

uit het artikel “Lupercalia,”

‘Die beroemde man was Lupercus , de HUNTER Maar wie was Lupercus? en waarom zou hij ook de naam Valentijn onder de heidenen Romeinen gedragen hebben?

De Grieken noemden Lupercus door de naam van “Pan”.

De Semieten genaamd Pan “Baal , “volgens de

“Classieke Woordenboeken” Baal -. zo vaak genoemd

in de Bijbel – was slechts een andere naam voor Nimrod, ‘de machtige HUNTER “(Genesis 10:9) De jager Nimrod was de Lupercus – of wolf hunter – wat voor de Romeinen  Sint-Valentijnsdag was, oorspronkelijk een dag gereserveerd door de heidenen

tot zijn eer “!

– The Silence van Educators

ST. VALENTINE’S DAY

Christelijke traditie  Of heidense feestdag?

Herman L. Hoeh “Een van de meest gebruikte en erkende symbolen van de Dag van liefde. Valentijnsdag is een vorm bekend als het hart Hoewel deze vorm van beren. geen gelijkenis met een echte menselijke hart is als een geldige uiting van iemands innerlijke gevoelens -. een teken van liefde en verlangen ” -De Waarheid over Valentijnsdag Door Terry Moore en Kunst Braidic

“Zoals u weet, het symbool van het hart

is een zeer prominent in de

viering Valentijnsdag als een symbolische

representatie voor de liefde, maar de oorspronkelijke

bedoeling was als een symbool voorstelling

van de aanbidding van Nimrod!

Nota: Bijbelgetrouwe  Christenen vieren dus geen Valentijnsdag!!!

(Webmaster)

PROFETISCH OVERZICHT

clip_image001

 

clip_image003

God geeft zijn kinderen inzicht over de dingen en de gebeurtenissen die moeten geschieden. Dit is niet altijd even duidelijk, doch hoe rijper de tijd wordt hoe beter wij alles beginnen te begrijpen. Wij stellen ook vast dat verschillende profetieën zijn vervuld en andere nog vervuld zullen worden, bijzonder in onze dagen en toekomende dagen.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Inderdaad, iedere christen geeft meer en meer belang aan wat de profeten hebben gezegd. De geschiedenis toonde aan dat de profeten de waarheid hebben gesproken. Het waren geen valse profeten als bv: Nostradamus, voorspellingen van de Maya’s, AL de profetische woorden waren en zijn te geloven. Bijzonder vandaag gaan de boeken van Daniel, Openbaring, Henoch open, want ze waren verzegeld tot de eindtijd.

ISRAEL WERELDWIJD VERSTROOID, EN

OP EEN DAG ALS NATIE HERSTELD!

Jesaja 66

7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard ; voordat de weeen haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren ? zegt de HERE. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.

Israel ontstond werkelijk op een dag. Vele christelijke leiders hadden vroeger geleerd dat het Joodse land nooit meer zou terugkeren. Ze begrepen de profetieën niet.

Micha 5

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 3 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.

Hier gaat het over de geboorte van Jezus in Bethlehem. Wiens oorsprong is vanouds, van altijd. Hij heeft hen prijsgegeven tot de nieuwe geboorte, of ontstaan van Israel in 1948.

DAN gaat het “overblijfsel” na de Holocaust terug naar Israel. Ze kwamen uit 87 landen.

Ezechiel 38

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen ; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Hier is een andere vertaling aangewezen als bv. het Engels daar staat voor “ uit de volken uitgeleid” but it is brought forth out of the nations,

Inderdaad, Israel is ontstaan op 14 mei 1948. Dit werd gestemd in de Verenigde Naties.

(out of the nations). We zien hier dat in hetzelfde vers het ene gedeelte is vervuld en het andere nog niet. Het was bijna tweeduizend jaar geleden dat Israel nog een eigen regering had.

ISRAEL ZOU ZEKER JERUZALEM TERUGKRIJGEN.

Jeruzalem

Joel 2

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden , want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Allen die de naam des Heren aanroepen zijn eigenlijk christenen, de eerste christenen waren Joden, en ook dezen hier zullen Joden zijn die zich hebben bekeerd tot Jezus.

Ook hier vinden wij een keerpunt in Israel, wanneer zij zich zullen gaan bekeren en de Zoon van God zullen aannemen als hun Messias.

De grote verdrukking zal voor velen van Gods volk een bekeringsperiode zijn.

Jesaja 28

14 ¶ Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. 15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt , zal hij ons niet bereiken , want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen .

HET CHRISTENDOM VAN DE EINDTIJD ZAL LAUW ZIJN.aquaduct Laodicea

Zie openbaring 3:14 Laodicea.

Deze gemeente is gekenmerkt door lauwheid, of anders gezegd door onverschilligheid. Ongeregeld bezoeken van samenkomsten, onvoldoende onvoorbereide boodschappen of studies. Lauwheid is als een vuur dat aan het uitdoven is.

De gemeente van Jezus maakt de grote afval mee, door een nieuwe vorm van religiositeit en humaniteit. Het vuur van de Bijbel wordt gedoofd door ongeloof en dwaling. Door Laodicea liep een rivier, de dorstige mensen spuwden het uit, het was lauw! (Zie studie)

De Bijbel wordt niet altijd genomen als het gezaghebbende woord van God, men maakt geloofsboeken, tradities, kerkelijke wetten en valse leringen zijn binnengedrongen.

Daarnaast hebben wij de maatschappij van de eindtijd, welke beschreven staat in Timotheus.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen ,

Mensen kunnen geen weerstand bieden, ze geloven de leugen. Mensen geloven in de evolutietheorie, omdat ze hun Schepper niet hebben leren kennen.

2 Petr.3

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde , die uit en door het water bestaat , 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan , verzwolgen door het water.

Men zal nog gaan spotten met de mensen die geloven in de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Deze spotters zal men vinden onder hen die van het geloof afvielen.

Deze spotters geloven niet in hun Schepper meer.

Deze spotters zijn mensen die leven naar hun eigen begeerten, ze lachen met het evangelie of maken het belachelijk. Tegen zulke mensen moet men het evangelie niet meer brengen want ze hebben het al gehoord. Ze reageren antichristelijk.

2 Tim.3

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Het is dus overduidelijk dat God had voorspeld, dat de eindtijd een tijd zou worden van uitermate moeilijkheden om de kinderen met de Bijbel op te voeden.

Wanneer mensen nu tot geloof komen, is de overgang van een werelds leven naar een geestelijk leven enorm groot geworden.

Men verliest vrienden, moeilijkheden op het werk door vrijzinnigen, het gezin kan onder druk komen als een van de partners het geloof verwerpt.

Niet alleen lauwheid, maar homosexualiteit, homohuwelijk was voorspeld.

Lukas 17

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden , en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten , zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden .

29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen .

Hier vinden wij dat ook in de eindtijd, opnieuw homoseksualiteit wel openlijk in de maatschappij zal zijn doorgedrongen, en als normaal beschouwd worden.

2 Tim.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

De Bijbel leert ons een afstandelijke houding aan te nemen tegenover christenen die genot boven God stellen. Een christen die liever naar de voetbal kijkt, dan naar de dienst gaat van zijn “eigen” gemeente, dan behoort hij tot de schijnheiligen. Voetbal is dan ook een sluwe afgod, het houd de mens af van God.

Wij moeten steeds een keuze maken in alles wat we doen.

Openbar.9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen , bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien , noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

5331 pharma’keia, zn vr ( toverijen) witchcraft

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

De mensen van de eindtijd zullen zich ook niet bekeren van hun oude gebruiken. Wij kunnen hier ook uit afleiden dat we mogen verwachten dat het druggebruik gelegaliseerd zal worden, met alle gevolgen vandien.

Ook vandaag zien wij hoeveel leed dit met zich brengt, hoeveel ongevallen, moorden enz.

4202 por’neia, zn vr ( hoererij ) AV-fornication 26; 26

1) onwettige seksuele omgang

1a) ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.

1b) seksuele omgang met naaste verwanten; Lev. 18

1c) seksuele omgang met een gescheiden man of woman; Mk. 10:11,12

2) metaf. de aanbidding van afgoden

2a) voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het eten van offers gebracht aan afgoden

WARE HOOP VOOR DE WANHOPIGE

clip_image001

david en harp

Psalm 143 van Koning David.

Wanneer wij even rond ons kijken en luisteren, dan zien en horen wij dat onze maatschappij in zijn denken geen vaste of gezonde grond meer heeft. De mens leeft niet van brood alleen, en velen komen vandaag in de put te zitten. Men zoekt zijn toevlucht, in allerlei ongeloofwaardig advies, of men vlucht in drank, drugs, medicatie uit wanhopigheid. De verwachtingen in dit aardse leven zijn voor velen al niet meer zo groot. Mensen zoeken gelukkig te zijn, maar een doeltreffend boek buiten de Bijbel, is er niet. Onze welvaart zinkt opzettelijk voorzichtig weg, door zeer invloedrijke elites. Waar is dan nog een houvast? De depressieve, hopeloze mens “stapt uit het leven”! De satan won, en wint zielen! 1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

David werd ook eens wanhopig!

Wij nemen hem eenvoudig als voorbeeld, een man, die het plots geestelijk zeer moeilijk had, doodsbang, maar hij stelde zijn vertrouwen op zijn Schepper. Wij kijken naar koning David, door Gods Geest gedreven schreef hij als profeet, bemoedigende teksten en muziek: bv.psalm 143.

1 Een psalm van David. O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

Koning David wist wat hij diende te doen in zijn emotionele zeer moeilijke momenten in zijn leven. Hij had een spontane reactie: Bidden in vertrouwen tot zijn God. Hij bad in feite eerst om vergeving door genade, en wist dat God trouw was aan zijn woord: Gaarne vergevend voor de bidders! (Ps.86:5) Hier begint het al, bidden lijkt vandaag wereldvreemd.

Bidden is niet populair, en is weinig bekend. Men denkt, zoals traditioneel opgevoed, aan een herhalend aframmelen van voorgeschreven gebeden, met gevouwen handjes, voor een brandend kaarsje. God verhoort geen verkeerd bidden! Let wat Jezus daarover adviseert: Matth. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

David een man naar Gods hart, hij sprak zonder omwegen, of “recht door zee” zoals men dat in de volksmond zegt. Hij wil met God helemaal niet in discussie gaan, want niemand is goed of rechtvaardig. (Luc.18:19). Ieder mens wordt geboren als zondaar, en is in een staat van beschuldiging. God heeft altijd gelijk, want Hij zegt is waarheid. Wie het niet wil geloven, blijft in die schuldige staat, en zal na zijn dood, door die Bijbel, Gods woord worden veroordeeld. (Joh.12:48)

3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis,aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn.

David had het later door: de satan wilde hem eronder krijgen met een listige strategie. De zoon van David werd speelbal in satans handen. Zij zoon vermoorde zijn broer, David wilde hem een bepaalde tijd niet meer zien, Absalom verbittert spreekt hij leugens over zijn vader. Hij zorgt ervoor dat zijn vader uit het paleis moet vluchten. David komt terecht in een donkere spelonk, een plaats waar men de doden begraaft! Hij kwam al in een dergelijk situatie toen hij vluchtte voor Saul.

Het verdriet van David doorboort (vervolgt) zijn hart: Je eigen zoon bedreigt je leven, maakt je ten schande, ten slotte moet je strijden tegen je eigen zoon! Dit is hartverscheurend, dit is om wanhopig te worden, en waarom laat God dit allemaal toe? Wat deed ik dan verkeerd dacht David?

4 Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste

David was nu terneergeslagen! In een dergelijke toestand zouden de stoppen doorslaan, zo zegt men dat vandaag. De satan wilde twijfel zaaien in het hart van de koning. David was eerst radeloos en in shock, omdat het kwaad aan het licht kwam, door zijn bloedeigen Absalom! Doch David wist dat God hem niet in de steek zou laten, dat is iets dat ieder wedergeboren christen weet of moet weten! Profetisch gezien, zien wij hier als tegenbeeld, Israël in een wanhopige toestand. Uiteindelijk zullen ze roepen op hun God, maar zullen ervaren dat nu toch die Jezus uit Nazareth, hun God is!

5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij

mijzelven van de werken Uwer handen.(STV)

Hier vinden wij dat David veel geloofservaring heeft opgedaan. David had een goede Bijbelkennis. Hij bedenkt al de wonderlijke werken die ook God in zijn leven al had gedaan. Hij heeft de nodige tijd gemaakt voor meditatie. Bedenk hoe hij de reus Goliath zonder angst tegemoet trad, in zijn vertrouwen op God, hij herdacht zijn grote overwinning in geloof. Wanneer waren onze laatste geloofsstappen? Het geestelijke leven van een christen groeit uit zijn persoonlijke geloofsondervinding. Getuigen, was en is de Bijbelschool van Jezus. Wij worden niet graag beproefd, en toch leren wij hieruit meer en meer, te vertrouwen op onze enig levende God. Pas dan weet men hoe zwaar iemands geloof weegt. (1 Petr.1:7)

6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela. 7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.

clip_image005clip_image007David vergelijkt zijn ziel, zijn hart, met uitgedroogde grond. Droogte maakt grote scheuren in de grond. Het geestelijk denken van een christen kan er ook zo uitzien. Droge, beproefde grond heeft veel water nodig! Mensen die zwaar depressief worden zijn uitgedroogde, verscheurde harten. Ze moeten de woorden horen en geloven van Hem die hen schiep! Je gaat toch ook niet met je gezondheidsproblemen naar de beenhouwer of bakker! Soms gebruikt men wel veel “deskundig” of “lauw” water, veel krachteloze woorden, woorden die niet leven! Geest en levend water is nodig! Joh. 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Met leuke verhaaltjes op de kansel, komt er geen hulp of troost. Fris en levend water is nodig, woorden die “van boven” komen. God troost zijn aangenomen kinderen zelf! De profeet Jesaja schrijft het duidelijk op : Jesaja 51:12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen;

10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.11 Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven, voer naar uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid, 12 verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid, en richt te gronde allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht.

Van nature uit wil een mens steeds handelen vanuit zijn “eigen” wil. David heeft ondervonden dat dit niet altijd doeltreffend is, en ook veel verdriet kan veroorzaken. Men kan soms dingen goed bedoelen, en toch kan men achteraf teleurgesteld worden. Dit komt uit het zondige, en verkeerd denken van de mens. Ons eigenzinnig denken gaat veel in tegen het denken van God, dat noemt men een “vleselijk denken”. Wij moeten altijd Bijbels geestelijk denken, en de Bijbelse bril opzetten.

Zo is Israël voor ons een voorbeeld. Het wil nog steeds strijden in eigen kracht, tegen de ganse wereld. Het zal als koning David in de benauwdheid (grote verdrukking) terechtkomen. Dan zal het gaan bidden en roepen op hun God. Dan komt Jezus terug, hun echte Messias! Daarom bid David hier: Leer mij uw wil te doen! Leren neemt in het leven van een christen nooit een einde.

De reden die David aanhaalt waarom God hem genadig zou zijn is: Ik ben uw knecht!

Een kind van God in het tweede testament, is iemand die gerechtvaardigd is, dus heeft een nieuwe status, door geloof! Neen, je ziet het niet aan het uiterlijk van die mens. Hij is als een schelp, de buitenkant is vuil, onaanzienlijk, nog zonde te zien, maar op de dag dat men hem opent, vind je de “parel”!

Ben jij die ook die parel in Gods ogen?

clip_image009

DE STERKE VROUW

 DE STERKE VROUW

 breiende vrouw
 
Waar denk je aan bij een ‘sterke’ vrouw? Is het iemand die
zegt:
– Ik doe het zelf wel
– Ik ben uitstekend in staat mijn eigen boontjes te doppen
– Ik heb nog nooit eerder hulp van anderen nodig gehad en ik
ben zeker niet van plan het nu te accepteren.
 
Vrouwen die zich erop kunnen beroemen dat zij nooit hulp
nodig  hebben, worden er vaak om geprezen dat zij zo sterk
zijn. Zij  kunnen concurreren met andere vrouwen of mannen en
bewijzen steeds weer hun onafhankelijkheid en hun
capaciteiten. Maar dat is niet de kracht die God bedoelt.
 
Ook een christin die in alles juist lijkt te handelen, haar
huis op orde en actief in de gemeente, kan een houding van
onafhankelijkheid hebben, waardoor het voor anderen moeilijk
is contact met haar te hebben.
Kijk nog eens naar de vrouw uit spr.31:17
 
Zij is onvermoeibaar. Zij is geestelijk, mentaal en
lichamelijk fit voor de taak die God haar geeft. Hoe
‘omgord’ en ‘bekleed’ een christen vrouw  zich met sterkte?
Wat betekent het om ‘sterk in God’ te zijn?
 
  1 NIET SNEL VAN STEEK ZIJN
       spr.31:25
In les 1 zagen we dat het zekerheid geeft, als je weet wie je
bent, een dochter van de Koning, door Hem geaccepteerd en
uitgekozen. Je hoeft je waarde niet te bewijzen, Hij heeft je
waardig gemaakt.Als je in deze zekerheid tot rust komt, maakt
het je sterk.
             Jes.30:15
Een vrouw die op haar eigen bekwaamheid steunt is snel van
streek. Zij heeft geen innerlijke vrede, raakt raakt
gefrustreerd, of neemt zelfs een martelaarshouding aan.
‘Niemand waardeert het dat ik zo hard werk’
Niemand bekommert zich om mij’ enz….
Maar als zij tot Jezus komt en Hem door haar heen laat werken
door Hem te vertrouwen in eider detail van haar leven, krijgt
zij sterkte
 
2. DE JUISTE PRIORITEITEN
      De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten
             Spr.10:29
 
Gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de weg die God jou heeft
laten zien, betekent: Het geheim van zijn kracht kennen.
Het niet leven binnen de grenzen van Gods woord is de
belangrijkste oorzaak dat vrouwen afknappen op hun taak,
‘verscheurd’ door tegenstrijdige belangen, ontevredenheid,
verwarring, naijver en spanning. Maar een vrouw die haar huis
bouwt op een manier die God behaagt, zal steeds sterker
worden.
 
Voor de getrouwde vrouw zijn die prioriteiten in grote
lijnen:
1. Haar verhouding met God
2. Haar man liefhebben en in zijn behoeften voorzien.
3. Zorg hebben voor de emotionele, praktische en geestelijke
behoeften van haar kinderen, inclusief een goede regeling van
het huishouden.
 
En als er nog tijd over is:
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen
5. Haar baan.
 
Voor de ongetrouwde vrouw:
1. Haar verhouding met God
2. Haar verhouding met de broeders en zusters die God haar
gegeven heeft in een persoonlijke relatie. Haar liefde en
toewijding aan hen uitwerken en die ook van hen ontvangen.
3. Haar baan.
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen.
 
Een vrouw die Gods weg voor haar leven kent en Hem
gehoorzaamt, ‘bekleed zichzelf met sterkte’.
 
STERK DOOR BLIJDSCHAP
 
   Neh.8:11
Hoe kun je blij zijn als de omstandigheden in je leven juist
heel pijnlijk zijn?
Als jij in gemeenschap met God wandelt, zoals een dochter met
haar Vader, en weet dat er geen wolk van onbeleden zonde
tussen zit, dan beleef je de vreugde van zijn aanwezigheid.
Blijdschap is de vrucht van de Geest, die in je leven groeit.
     Jakobus 1:2-3
 
4. STERK IN VERLEIDINGEN
 
     1 Tim2:14
Laat je als vrouw niet verleiden: ook anderen zullen vaak met
jou de gevolgen moeten dragen. Verleiding is er op allerlei
terreinen: de reclame-spots op de televisie: de winkelier die
je ervan probeert te overtuigen dat het allernieuwste snufje
je leven zal veranderen, zodat je niet zonder kunt. Maar het
kan ook een nieuwe leer zijn die de christen een suksesleven
belooft, zonder moeiten en verdrukkingen. Laat je niet te
pakken nemen door al deze dingen(Job 12:13)
 
Erken je eigen kwetsbaarheid en ontwikkel heel bewust je
afhankelijkheid van God om wijsheid en kracht te ontvangen in
de verzoeking
 
5. LICHAMELIJK STERK
 
Een vrouw die volledig toegerust is voor de taak die God haar
gegeven heeft moet ook lichamelijk fit zijn. Zij dient de
nodige rust en slaap in acht te nemen. Zij moet het voedsel
eten dat het lichaam nodig heeft om lichamelijk sterk te zijn
en vermijden wat haar gezondheid schaadt.Hij wil je graag
sterk en gezond maken,om te kunnen doen waarvoor Hij je
geroepen heeft.(Jak. 1:5)
 
 
6. RESERVES HEBBEN.
 
Een sterke vrouw heeft voldoende reserves. Waaruit haalt zij
die?
 
   ‘De Here Here is mijn kracht (Habakuk 3:19)
 
   ‘DeHere is mijn kracht  en mijn schild: op Hem vertrouwde
mijn hart en ik werd geholpen.(Ps 28:7
 
  ‘Die God die mij met kracht omgordt…..Ps 18:33
 
  ‘De Here is mijn kracht en mijn psalm.(Ex 15:2)
 
 
a. Ken je krachtbron.
De Here zelf heeft alle kracht en is de bron van alle kracht
die wij nodig hebben. Om uit die bron te putten is een echte
persoonlijk verhouding met Hem van het allergrootste belang.
 
b. Dien Hem
Goed dienen betekent meer aandacht hebben voor de mensen die
je dient, dan voor het werk datje voor hen doet. Een goede
serveerster bijvoorbeeld zal haar klanten alle aandacht geven
om het hun naar de zin te maken
                               Luc 10:40
Marta maakte zich meer bezorgd over de dingen die zij voor
Jezus deed, dan over wat Jezus op dat moment van haar vroeg
        Luc 10:41-42
Wat had Maria gekozen? Om dat moment wilde zij alleen maar
bij Jezus zijn om naar Hem te luisteren, niet bezig met
‘dingen’. Met alle verplichtingen die een vrouw heeft is het
voor haar maar al te makkelijk in beslag genomen te worden
door het ‘doen van dingen’om de Heer te dienen, in plaats van
een hart te hebben dat op de Heer Zelf gericht is.
Een vrouw die geleerd heeft de Heer Zelf te dienen, zal
merken dat haar kracht en haar vertrouwen in God voortdurend
groeit.
 
c. Verwacht Hem
             Jes. 40:28-31
Er is wel eens gezegd dat de verhitte, menselijke geest meer
verwarring kan veroorzaken dan welke boze geest ook.
De heer wil graag dat je de hele dag met Hem spreekt en Hem
aanroept als je je zwak voelt, maar paniekgebeden bouwen
niet een relatie op waaruit je kracht ontvangt.
God wil jou. Hij wil graag tijd met zijn dochter hebben, niet
om alleen maar problemen te horen in je gezin, je baan, je
gemeente, of van mensen die gebed nodig hebben.
Hij wil niet graag altijd maar spreken over aanpassingen in
je leven. Hij wil je vertellen hoeveel je voor Hem betekent,
hoezeer Hij je liefde waardeert
God is niet op zoek naar een volmaakte vrouw, maar naar de
vrouw die Hem liefheeft en die Hem eert, de vrouw die weet
wat het is om stil voor Hem te zijn. Deze vrouw die tijd met
besteedt zal steeds sterker in Hem worden.
PERSOONLIJKE TAKEN
 
enk erover na hoeveel tijd je gebruikt om tegen de Heer te
raten, en hoeveel tijd je gebruikt om met Hem te zijn en
aar Hem te luis                                                                                                                                 

WAARZEGSTER TE ENDOR

WAARZEGSTER

door: Eugene P. Vedder
‘En Saul vroeg de HERE, maar de HERE antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de
profeten. Toen zei Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren’.
1 Samuël 28:67
Als ik sterf en naar de hemel ga, kan een toverdokter
(een medicijnman) dan mijn geest oproepen, zoals de
waarzegster te Endor deed met Samuël (1 Sam. 28)?
In de eerste plaats wil ik je geruststellen door te zeggen
dat een christen die sterft ‘zijn verblijf in het lichaam
verlaat en bij de Heer inwoont’ (2 Kor. 5:8). Paulus
zegt ook dat het een vreugde is ‘met Christus te zijn,
dit is verreweg het beste’ (Fil. 1:23). Ik denk niet dat de
apostel deze dingen zou zeggen, wanneer iemand op
aarde in staat zou zijn ons verblijf bij de Heer te
verstoren en onze geest terug te roepen. God niet
de satan staat boven alle dingen. God heeft voorzien in
een ‘rustplaats’ voor Zijn verlosten en ‘daar rusten zij
wier kracht is uitgeput’ (Job 3:17). Geen enkele macht
van Satan kan die rust verstoren.
Hoe dienen wij 1 Samuël 28 dan op te vatten? Er zijn
drie sleutels die ik wil aanreiken om deze passage te
begrijpen:
(1) Er staat nergens in dit hoofdstuk dat het de
waarzegster zelf was (dus een medium), die
Samuël liet opkomen uit het dodenrijk (vs. 814).
De vrouw schreeuwde juist van ontzetting toen zij
Samuël zag. Zij had de situatie helemaal niet in de
hand. Het gebruikelijke werk van een medium is
het meedelen van (leugenachtige) boodschappen
van een boze geest, die zich voordoet als de geest
van de gestorvene. Hier gebeurde echter iets
anders, iets dat de vrouw angst inboezemde.
(2) Satanische machten hebben geen enkele
bevoegdheid buiten Gods toelating. Wij zien
bijvoorbeeld dat de demonen zich volkomen
onderwierpen aan Christus tijdens Zijn leven op
aarde en Hem erkenden als de Zoon van God.
(3) De boodschap die Samuël tot Saul richtte (vs. 1519),
was helemaal waarheidsgetrouw. Het was de
Goddelijke waarheid, geheel anders dan de leugens
van boze geesten. Deze ernstige boodschap stemde
ook helemaal overeen met eerdere mededelingen
van Samuël aan het adres van Saul, toen Samuël
nog in leven was. Bovendien bevatte het een
nauwkeurige voorzegging van de nabije toekomst.
God Zelf, die eerder Saul niet antwoordde, noch
door dromen noch door de Urim noch door de
profeten (vs. 6), koos nu dus dit ongebruikelijke
middel om de wanhopige koning het oordeel aan te
zeggen. Zelfs al begrijpen wij niet precies waarom
God dit deed, Hij is soeverein en ‘rechtvaardig in al
Zijn wegen’ (Ps. 145:17).

BRIEF AAN DE GALATEN

clip_image002

Eerste hoofdstuk.

Waarom schreef de apostel Paulus deze brief naar de christenen in Galatië?

clip_image004Deze brief was dringend en noodzakelijk, want er kwamen mensen tot geloof, doch er waren joden die de leer niet zuiver brachten en het fundament van het christelijke geloof zeer ernstig ondermijnden. Galatië was een Romeinse provincie, zie kaart hieronder.Men begon er te leren dat het behoudenis van de mens niet compleet was door geloof in Jezus Christus alleen. Men leerde dat er een tweede voorwaarde was, namelijk het blijven volgen en een absolute gehoorzaamheid aan de wet van Mozes!(wetticisme).De wet is geen basis tot heil, wel geloof in de genade! Een echte wetticist vervolgt steeds hen die uit genade en geloof willen leven. Kaïn vervolgde Abel. Het offer van Kaïn was de vrucht van zijn eigen arbeid en kracht, waardoor hij de gunst van God wilde bekomen. Abels offer, een plaatsvervangend offer, was een eersteling van zijn schapen, ( beeld van Christus) een vrucht naar de wil van God. Cain geloofde dat je de hemel diende te verdienen. De wet is voor wereldburgers, de genade voor de hemelburgers!

Efe 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een ander punt was dat men het gezag van de apostel Paulus niet verder wilde aanvaarden. Opstandigheid tegen Gods ingesteld gezag. Doch Paulus werd apostel, aangesteld door de H.Geest en niet door mensen. Velen kwamen door deze apostel tot geloof in Jezus. Paulus verwijst onmiddellijk naar het sterven van Jezus, dat tot doel had ons te behouden uit deze vervloekte wereld. Paulus begreep maar al te goed wat genade betekende, hij had de volgelingen van Jezus zwaar aangepakt, gestreden met de eerste christenen!

(6-10) Paulus is zeer verwonderd omwille van het feit dat deze christenen hen zo gemakkelijk lieten misleiden door enkelen die het ware evangelie vervalsten, zij het dan met een compromis tussen de wet en Christus. Vandaag kunnen zij die het evangelie op een gezonde manier brengen dezelfde ontgoochelingen meemaken als Paulus toen. De gemeente was pas nieuw en de dwaling kwam als gif in een gezond lichaam. Er kwam verwarring onder de gelovigen die het evangelie van Paulus hadden gehoord. Wij kunnen vandaag een gelijkaardige dwaling vaststellen. Het sluiten van compromissen tussen verschillende godsdiensten. Oecumenische wegen zullen leiden naar één wereldgodsdienst, het is de weg van Kaïn!

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

De opstandigheid van Korach leidde tot een oordeel van God. Allen die Korach volgden kwamen om.(Num.16 en 17).

“ die zij vervloekt”!

Vervloeken hier in dit geval, is een straf van God uitspreken. Hier deed Paulus dit terecht en tot tweemaal toe. 1Co 16:22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranatha!

Uiteindelijk is ook deze vloek, de eeuwige vloek, de tweede dood, de hel. Ook wanneer iemand of een engel uit de hemel een ander evangelie brengt, met tekenen en wonderen gelooft het niet. Het evangelie stond hier ernstig op het spel. Zo moeten wij ook zeker vandaag nog, voor ogen blijven houden dat er gevaarlijke predikers het ware evangelie verdraaien en verloochenen! Daarom was deze brief ook het stokpaardje van Luther, en terecht!

Zoek ik mensen te behagen?

Paulus laat goed begrijpen dat het er hem niet om gaat humanistische mega-gemeenten te stichten en daarom de scherpste kanten van het evangelie zou weglaten. De apostel was zeer radicaal in zijn prediking en kreeg daarom veel kritiek! Hij sleepte niemand mee, en bracht geen eigen godsdienst of religie! De apostel heeft het evangelie niet van mensen gehoord of geleerd, maar door een persoonlijke openbaring van Jezus Christus! (12) Paulus diende ook niets van de blijde boodschap te veranderen, omdat zijn inkomen wellicht in het gedrang zou kunnen komen. Vandaag predikt men minder of niet over hel en oordeel want dit schrikt de mensen af.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wanneer een evangelist wereldse praktijken toepast en het evangelie wil verkopen als een product, dan is dit geen dienstknecht van God schrijft Paulus klaar en duidelijk.

(13) Paulus gaat nu spreken over zijn eigen bekering.Hij herhaalt hoe hij ook het jonge christendom had vervolgd. Hij liet Stefanus stenigen. Hij was Joods opgevoed kende de wet en alle Joodse tradities nog beter dan veel anderen. God wist al dat Paulus apostel zou worden van in de moederschoot. (15) God kent ieders bestemming al van in de moederschoot, ook van de profeet Jeremia die Hij zou roepen.

Jer 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

God zou Paulus roepen om hem te laten evangeliseren onder de heidenen. Hij werd geboren in Tarsus.( zie foto) Zijn vader was een Farizeeër.

clip_image008Daar de Joden minder wilden luisteren naar hem, zo ging hij verder tot de andere volkeren. Hij zal wel verdriet hebben gehad, daar hij zag, dat zijn eigen volk hun Verlosser niet aannam. Zo zien wij dat iedere dienstknecht van de Heer gebruikt zal worden zoals zijn Schepper wil. Paulus was niet ten rade gegaan naar de andere apostelen te Jeruzalem. Dat wijst erop dat Paulus zelf geen speciale opleiding nodig had van de andere apostelen (vlees en bloed ) te Jeruzalem. Hij werd ook niet aangesteld als apostel door Petrus of iemand anders. Drie jaar later zag hij Petrus ( Kefas) en Jacobus te Jeruzalem. Hij reisde en verkondigde eerst op andere plaatsen als Damascus. (18). Kefas was de naam van Petrus, welke van het Aramees kwam : keefa en steen betekende.

Joh 1:42 1-43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.

Paulus benadrukt voor het aangezicht van God, dat hij de waarheid spreekt. (20) Hij reisde verder naar Syrië, en Cilicië, maar in Judea kende men hem niet, enkele hadden ze gehoord dat hij nu het evangelie verkondigde, wat hij vroeger zo hard bestreed! Vers 24 : Zij verheerlijkten God in mij! Wat waren die eerste christenen nu blij over de bekering van Paulus. Hoe groot is God dan wel, om een christenhater te veranderen in een evangelist. Dus zeg nooit: Die man of vrouw komt nooit tot het geloof!

De tegenstanders van Paulus spraken veel kwaad over hem. Mt 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Tweede Hoofdstuk

Paulus op bezoek bij de andere apostelen te Jeruzalem.

Aan de hand van een visioen (hier geen verschijning) van de Heer, een vorm van openbaring, gaat Paulus na veertien jaar evangelisatiewerk naar Jeruzalem. Hij neemt Barnabas en Titus met hem mee op deze reis. Je krijgt niet iedere dag een openbaring van de Heer in deze vorm! De reden dat de Heer hem in contact brengt met de andere apostelen, was om de eenheid van de leer te zien. En de leer die Paulus bracht was Bijbels en met kracht. Zo kwam het dat men in Paulus, een apostel kon zien die met dezelfde krachten als zij te Jeruzalem door de Heer werd gebruikt en veel vruchten droeg. Paulus werd daar niet aangesteld als apostel! (3) Titus werd niet besneden. Er was overeenstemming op het vlak van de leer. Dit was niet nodig volgens het evangelie, anders zouden ook wij mannen nog besneden moeten worden. De apostelen te Jeruzalem bevestigden daarmede dat de leer van Paulus correct was en er dus een eenheid was onder hen. (6). Zij handelden zeker niet als zijn meerderen of oversten. (4) Toen al waren er evangelisten die een afwijkend een vals evangelie brachten, door de besnijdenis opnieuw te leren. Zo is ook vandaag de kinderdoop een valse leer.

(8) Daar is sprake van “kracht”aan een apostel toegewezen door de Heer.

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het apostelschap van Petrus en Paulus werd bevestigd door hun bovennatuurlijk handelen, wonderen enz. In Jeruzalem zal zeker gesproken zijn over de wonderen die God door hun handen had verricht. Deze mensen ondervonden de kracht van de H.Geest die door hen werkzaam was. Petrus bevestigt dit soort gebeuren klaar en duidelijk.

Hnd 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Dit waren wonderen en genezingen die volmaakt waren en gebeurden onder leiding van de H.Geest. Petrus maakt de opmerking dat men niet zo naar hen diende te kijken. Hij wilde helemaal niet in de kijker komen ( vandaag TV). Jakobus, Kefas (Petrus) en Johannes namen afscheid van Paulus en Barnabas. Ze vroegen wel de armen niet te vergeten. (10).

HET INCIDENT TE ANTIOCHIË!

clip_image012Petrus op bezoek in Antiochië. Hier stellen wij geen onenigheid vast tussen de apostelen, maar een probleem over de toepassing van het evangelie (11). (12) Vooraf at Petrus al dagen samen met de christenen uit de heidenen. Toen de vrienden van Jacobus aankwamen, zonderde Petrus zich plots af omwille van de Joden die besneden waren en hun gebruiken. Ook Barnabas dacht er goed aan te doen om narigheid te voorkomen. (13). Het gedrag van Petrus ging hier in tegen zijn goede overtuiging van het evangelie. Het heil lag niet in de wet, maar in de genade. Paulus wijst Petrus op huichelarij uit vrees. Paulus zet de puntjes op de i. (14) Hij wil scheuring voorkomen in de gemengde gemeenten, tussen de jodenchristen en de heidenchristen. Paulus en Barnabas waren al jaren gewoon met de heidenen te eten, en hadden de Joodse spijswetten gestopt. Hoe zou je de heidenen, de joodse gebruiken en spijswetten kunnen gaan opleggen? De Heer had nochtans Petrus op deze dingen voorbereid. (Hand.10)

Het zou de indruk kunnen wekken bij de heidenen die zich bekeerden, dat zij zich ook aan de wet dienden te onderwerpen om behouden te worden!

WERKEN DER WET OF GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

clip_image014clip_image016

Paulus legt nu ook uit hoe een mens behouden zal worden. Hij zelf was de zoon van een Farizeeër, en was opgevoed onder de wet. Hij begreep meer dan wie ook, wat het geloof in Jezus inhield: genade door het offer van Christus.(16) De apostel wil laten begrijpen dat niemand door de wet te volgen behouden zal worden. Ook David had dit begrepen en schrijft in Psalm 143:

O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

(17) Door ons streven om Christus te volgen, tonen wij aan dat we zondaars zijn en geven God gelijk. De Joden dachten nog steeds dat het volgen van de wet, ook nog nodig was voor behoud.Doch de Joden dienden te begrijpen dat ook zij van nature zondaars waren.

clip_image018

De dwaling dat men nog steeds wetten moet vervullen om behouden te worden, is toch doorgedrongen in het christendom. Bedenken wij maar de aflatenleer en andere kerkelijke wetten. Aflaat was een kwijtschelding van straf in het vagevuur, na vergiffenis te hebben gekregen! Of de aflaathandel!

God leert: genade alleen!

Natuurlijk heeft God de wet gegeven om te overtuigen van zonde. De wet kunnen wij begrijpen als een instrument. Wanneer men iemand kleurvloeistof opspuit, is dat om contrast te maken en de zieke of zondige plekken aan te tonen in het lichaam. Nu dachten de vrienden van Jacobus, dat wat Paulus leerde iets was van, leef maar gewoon verder, je bent nu toch behouden door geloof in Christus. Maar dat leven uit geloof, betekent Jezus te volgen met hart en ziel en zeker niet dwangmatig uit schrik voor het oordeel en hel.

clip_image020Paulus toonde de Joden dat wanneer ze tot geloof in Christus zijn gekomen, daarvoor zondaar waren en ook daarna nog zondaar waren, maar een behouden zondaar! Afbeelding gevonden in Antiochië

(18, 19) Paulus laat Petrus weten, dat wanneer hij opnieuw de wet zou volgen, hij opnieuw zoals een overtreder van de wet zou zijn. De wet maakt duidelijk dat iedereen een zondaar is. (20) De apostel is hier zeer persoonlijk over wat Jezus voor hem betekent:

“die mij heeft liefgehad” en “en Zich voor mij heeft overgegeven”.

Maar Paulus leeft verder onder de genade die God hem schonk. (20) Met de wet heb ik niets meer van doen voor mijn behoud! Christus heeft de wet vervuld. Paulus spreekt nu persoonlijk over zichzelf. Mijn leven is compleet veranderd schrijft Paulus, en hij bedoelt daarmede zijn gedachten, zijn denkwijze, zijn hart! Het enige wat voor Paulus nog telt is te leven zoals Christus hem leert en inspireert.

(21) Het is de kracht van Gods genade die Paulus een nieuw leven gaf. Hij was toch een vervolger van de christenen, van Jezus zelf tenslotte! Onder kracht kunnen we hier begrijpen: de doelmatige werking van de genade Gods. Indien je zou kunnen behouden worden door de wet schrijft hij, dan is het offer van het Lam Gods waardeloos! Dan zou Paulus opnieuw farizeeër moeten worden en de wet verkondigen! Ieder mens die op aarde heeft geleefd zal behouden zijn op basis van zijn geloof in de Bijbelse beloften.

Derde Hoofdstuk

Paulus begint dit hoofdstuk met een zwakte aan te tonen in hun geestelijk leven. Wat hebt u zich laten wijsmaken? Deze werden werkelijk misleid. Deze misleiding drong later op grote schaal opnieuw door in het christendom. Mensen denken niet na, dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Enkel de Bijbel kan ons bewaren tegen dwalingen!

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik heb toch duidelijk geleerd dat u de Geest hebt ontvangen door het offer van Christus, en niet omdat u de wet volgt of andere kerkelijke wetten en regels! (2). U hebt de geest ontvangen door het werk van de goddelijke persoon de H.Geest. De Geest deed wonderen onder hen, en de apostel wijst aan, dat dit een gevolg is van het geloof in de blijde boodschap, maar niet door het vervullen van de wet.(5).

Abraham als voorbeeld.

clip_image022

Abraham is behouden, niet door de wet, maar door te vertrouwen op Gods belofte.

Kinderen van Abraham zijn allen die geloven in Gods boodschap.

8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.

Abraham is het type van ieder mens die leeft uit geloof. Zo is Abraham tot zegen van ieder mens uit de heiden volken, die tot geloof komt in de God van Abraham, Isaac en Jacob! Dus niet omdat ze de wet van Mozes zouden volgen. Abraham kent dus een geestelijk nageslacht over de ganse wereld. De Joden dachten in een betere positie te zijn omdat ze van het nageslacht van Abraham waren!

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden?34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.Joh.8

Jezus maakte hen duidelijk dat ze niet leefden uit geloof als Abraham.

(10) Allen die denken gerechtvaardigd te worden door de wet te vervullen liggen onder Gods oordeel. Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Wie dus eenmaal heeft gezondigd, heeft de doodstraf, de vloek of Gods oordeel reeds verdiend. Wie de wet volgt en doet “zal leven”, “eeuwig leven?” . Goed, maar er is geen enkel mens die de wet niet heeft overtreden, uitgezonderd Jezus!(12) Dus ieder mens ligt onder de vloek, want de wet zal dienen om aan te tonen dat mens heeft gezondigd en de genade van God nodig heeft!

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Paulus maakt hen duidelijk, dat de Joden precies als de heidenen onder de vloek lagen, door te zondigen tegen de wet. Jezus nam de vloek als gevolg van de zonde, van alle mensen op zich. Zijn doornenkroon was daar een symbool van. Doornen en distelen zijn een beeld van zonde. (Hebr.6:8, Ezech.2:6). (14) De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen door Christus. Wie in Hem zou gaan geloven, zal de H.Geest ontvangen, zoals beloofd. Dan pas kan een mens uit Bijbelgetrouw geloof leven.

Waartoe dient dan de wet?

God gaf de wet opdat de overtredingen, de zonden duidelijk zouden worden tot aan de komst van Christus, het zaad.(19). De mensen dienden in te zien wat zonde was, en dat zonde ziekte en dood van de mens heeft veroorzaakt. De gevolgen van de zonde kunnen zeer pijnlijk zijn. Wanneer men een kleine jongen leert fietsen, dan doet men eerst kleine wieltjes aan het achterwiel, omdat hij zich niet steeds zou bezeren, omdat hij zoekt om niet te vallen. Opdat de mens niet in zonde zou vallen. Deze wieltjes zijn tijdelijk, zo ook de wet. Het is een tijdelijke hulp.

Ro 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

(20) Mozes was de middelaar tussen God en zijn volk. De wet werd door middel van engelen aan Mozes gegeven. Mozes was geen verzoener! Onze erfenis is niet afhankelijk van de wet, maar van de belofte die God deed aan Abraham, namelijk Christus! De wet is niet in strijd met de beloften, maar de wet kan geen leven geven. (22). Uit de Bijbel kan ieder mens begrijpen dat hij onder de zonde leeft. Er is slechts een mogelijkheid om eraan te ontsnappen. Vertrouwen op Christus en ons leven aanpassen en veranderen door te geloven wat Jezus leert. Wie op Jezus vertrouwt zal ook delen in de grote belofte : eeuwig leven.

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(23) Wij werden door de wet geleerd en beschermt schrijft Paulus, en dit totdat Christus kwam. De wet is een leermeester en opvoeder of pedagoog geweest. (24) Men zou de wet leren te gehoorzamen, en dat was Gods bedoeling met de wet. De wet was als een raadgever en nog steeds! Wie de wet niet geloofde, gaf daar ook geen geloof aan. Wij zouden uit geloof worden gerechtvaardigd. (26) Het slot van dit hoofdstuk laat ons zien wat een christen is, vergeleken met het oude testament.

1.Zonen Gods door geloof in Jezus Christus. Je bent voor of tegen Jezus! (25)

Zoon of slaaf. (Joh.1:12)

2. Gedoopten zijn met Christus bekleed. Het bekleed zijn, betekent het doordrongen en vol zijn van Gods woord. (Jes.61:10). Je bent in Gods ogen getekend vanaf de dag van je doop. Normaal is er weinig tijd tussen tot geloof komen en de doop. De Engelse kostscholen hadden elk hun eigen uniform en de eigen tradities. Men kon al weten hoed iemand dacht naar aanleiding van zijn uniform. Iedere school had nog zijn eigen uniform! Het lijkt toch wat eigenaardig, dat Paulus niet zegt dat zij door hun geloven Christus aangedaan hebben, maar wel toen ze besloten gedoopt te worden, en zich hebben laten dopen. De doop blijkt hier belangrijker dan soms wordt begrepen!

3. Iedereen is voor God gelijk in de gemeente. Jood of Griek of heiden, besneden of niet is hier ook de bedoeling. Baas of knecht enz. Geen wereldburger meer, maar hemelburger en nog tijdelijk op aarde.

4. Wij vallen onder de belofte aan Abraham aan zijn zaad, Christus, dus erfgenaam.

Voor de Joden zal dit wel hard aangekomen zijn, omdat ze dachten dat deze belofte enkel voor hen alleen was.

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1:4

(29) Wie in Christus gelooft behoort tot het zaad van Abraham, en is dus erfgenaam van de belofte.

Vierde hoofdstuk.

ZOON OF SLAAF?

De apostel probeert hen uit te leggen wat het betekent “zaad van Abraham” en van Christus te zijn. Onder de Galaten waren er verschillende gedachten over dit gegeven. Het lijkt wel moeilijk het onderscheid al te zien tussen een slaaf en een vrije in het begin. Je kunt moeilijk het verschil zien tussen kinderen wie er zou erven. Zolang de erfgenaam nog onmondig is schrijft Paulus.(1,2)

“onmondig is vertaald uit het Griekse woord, wat een vorm van “kind”betekent. Een kind dat nog niet kan spreken. Wij begrijpen hier duidelijk een erfgenaam welke nog geen recht of inspraak heeft over het totale familiebezit. (minderjarig). Dit was tot het tijdstip dat zijn overleden vader had bepaald in een testament. Anders was het tot de erfgenaam veertien jaar werd volgens het toenmalig Romeinse recht.

Die tijd vergelijkt Paulus met de tijd voor Christus.(3,4).

“Onderworpen aan de wereldgeesten”. Hij bedoelt dat de heidense afgoderij en het Joodse wetticisme hetzelfde effect hadden, het hield hen af van wat God bedoelde Met Zijn beloften. Ze kwamen onder invloed van “leringen van boze geesten”. Ook vandaag is dit vast te stellen.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

In het Babelse christendom mogen priesters niet huwen! Het zegenen van paarden,honden, auto’s. Een oude traditie van vis te eten op vrijdag! enz. Dit zijn geen christelijke regels!

clip_image024

Jezus, kwam om ons vrij te kopen van de wet, en de vloek der wet, en ons het recht van het zoonschap te geven door geloof in Hem. (Gal.3:13). Dat vrijkopen betekent eigenlijk letterlijk, vrijkopen uit de macht van een ander. Wij zijn vrij geworden, en niet verder slaaf, want slaven konden niet erven! Wie niet gelooft in het nieuwe testament, kan dus geen erfgenaam worden. (7).

Paulus wijst naar hun vroeger leven, waarbij de heidenen hun beelden aanbaden. Ze hadden allerlei bijgeloof en tradities die hen bonden. Een ontmoedigde Paulus schrijft: Je zult toch niet opnieuw al die tradities in ere houden.(9). Je leerde toch God kennen? Ga je opnieuw slaaf worden van een krachteloze godsdienst en ceremonie, die onder invloed staan van demonische machten. Je viert het feest der ongezuurde broden, toen God u verloste van de slavernij in Egypte. (Ex.12:17). Wie christen werd, diende dit Joodse feest niet te vieren, hij is vrijgekocht door Christus leert Paulus. Hij wijst ook naar de tijden.(10). Ze waren gewoon aan de vaste tijden feesten enz. Het onderhouden van de sabbat, nieuwe maan, Pascha enz. Wij kunnen vandaag denken aan een traditionele kerkelijke kalender.

Col 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

(12-16) Paulus doet een oproep terug te keren naar hun eerste liefde. Hij wijst erop dat ze hem zo dankbaar waren, en hem lief hadden. Waar is uw geestelijke hemelvreugde? Kwam satan op bezoek?Ben ik nu dezelfde niet meer omdat ik u de waarheid uitleg en de dwaling kenbaar maak? Ben ik nu uw vijand geworden? Paulus gaat hen niet vleien ten koste van de waarheid. Hij wijkt niet af en schrijft zeer radicaal. Hier kunnen wij leren hoe valse leringen christenen uit elkaar kunnen drijven, ruzie en scheuringen veroorzaken, en kunnen leiden tot afvalligheid en onverschilligheid.

VALSE PREDIKERS EN MISLEIDERS.

(17-20) De apostel schrijft dat deze predikers zeer ijverig zijn. Ze doen alle moeite om de mensen opnieuw onder de slavernij, de wet te krijgen.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Paulus is zeer verdrietig, omwille van de invloed van deze predikers, die zijn evangeliewerk willen vergiftigen. Hij hoopt dat ze zouden groeien in de leer en in geestelijke kracht.

Zo is het ook vandaag meer dan nodig dat er aan persoonlijke Bijbelstudie zou worden gedaan in welke vorm ook. Bijbelstudie mag geen boekstudie worden of een vergadering worden waar aan inlegkunde (elk zijn mening) is gedaan.

Zo kan men goed begrijpen dat er veel goede gemeenteleiders zaaien met tranen in de ogen.

Paulus verlangde bij hen te zijn, want hij is zeer bezorgd!

EEN KIND VAN DE SLAVIN OF VAN DE BELOFTE?

(21-31) De apostel doet alle mogelijke moeite om de gelovigen het verschil uit te leggen tussen de wet en de genade.

Hij neemt geen geestelijk boek, maar de Bijbel om het hen uit te leggen! Paulus stelt de valse apostelen de vraag : “Luistert gij niet naar de wet?” Er staat immers geschreven…

clip_image026

Abraham had twee zonen namelijk Ismaël en Isaak, een wereld van verschil.

Ismaël,(God hoort) de zoon bij zijn Egyptische en jaloerse slavin. Hieruit kwamen dus de Arabieren voort, uiteraard zeer verwant met de Egyptenaren. (Egyptenaar, symbolisch beeld van de wereldse mens). Hij was veertien jaar bij de geboorte van Isaak.

Dit kind is verwekt “naar het vlees”.

Isaak. (lachende) de zoon van Sara.

Dit kind is er gekomen, omdat God het beloofde. God had zijn woord gegeven, Sara zou toch een kind krijgen. Het verschil tussen deze kinderen ligt duidelijk. Ismaël is het werk van menselijke kracht geweest, Isaak is het werk van God geweest, een wonder, daarom lachte men bij het horen van de belofte.

WIE IS UW MOEDER? HAGAR OF SARA?

clip_image028Paulus legt nu de diepere betekenis uit van deze twee zonen. Hij zegt dit zijn twee bedelingen. Andere vertalingen zijn beter te begrijpen. Deze bedelingen zijn twee verbonden of wilsbeschikkingen, testamenten. Je zou het geboorteakten kunnen noemen. Het eerste verbond is de wet, en het tweede verbond is de belofte.

Hagar betekent de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Dit baart slaven. Het wijst naar het tegenwoordige Jeruzalem met zijn kinderen in de slavernij! Ismaël is hier in feite een beeld van de Joden, als slaven onder het juk van de strenge wet van Mozes. Dit zijn de natuurlijkeafstammelingen van Abraham, verwekt met zijn eigen kracht.

Dwaalleraars legden het anders uit: Sara, Isaak, Sinaï, (wet) aards Jeruzalem.

Paulus toont de volgende wegen: 1.Sara, Isaak, Sion berg, Hemels Jeruzalem!

2.Hagar, Ismaël, Sinaï berg, aards Jeruzalem.

Het hemelse Jeruzalem is onze moeder! Sara! Sara is het beeld van de Gemeente van Christus. Hagarstaat als beeld van Gods volk onder de wet, alle Joden die niet tot geloof zijn gekomen in Christus. Het hemelse Jeruzalem is ons ook beloofd!

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Openbar.21

(27) Dit is de reden: 27

Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: “Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad. Want Ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man.” (het boek).( Jes.54:1).

OUDE VERBOND NIEUWE VERBOND
ISMAEL IZAAK
HAGAR PROFETISCH SARA
SLAVERNIJ VRIJHEID
VLEES BELOFTE EN GEEST
BERG SINAI BERG SION
AARDS JERUZALEM HEMELS JERUZALEM
ALLE KINDEREN VAN DE SLAVIN ALLE KINDEREN VAN DE VRIJE

(29). Het vlees vervolgt de geest! Wat uit de Geest is geboren en op Gods beloften vertrouwt zal te lijden hebben van hen die hun hemel in eigen kracht willen behalen.

Hagar begon te lachen met Sara toen ze Ismaël had gekocht! Sara diende nog veertien jaar te wachten, en ze was al zo oud! Toch kwam het beloofde kind! Enkel werk van God.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

clip_image030

WET BELOFTE
WERKEN DER WET GELOOF
VERDIENSTE GENADE
ONMONDIGHEID/ KINDERLIJK ZOONSCHAP
WERELDGEESTEN CHRISTUS

clip_image032

Vijfde Hoofdstuk.

Jezus maakt de mens die in Hem gelooft vrij!

clip_image034“Voor de vrijheid” heeft Christus ons vrijgemaakt. In de vrijlatingbrieven van slaven gevonden te Delphi, stond dezelfde formule: “Voor de vrijheid”. De slaaf betaalde een bepaalde som voor zijn vrijlating, dit gebeurde in een afgodentempel.

(Zie foto van de overblijfselen van de tempel te Delphi in Griekenland.) Dit geld werd achteraf aan de eigenaar van de slaaf gegeven. De ( leugenachtige) gedachte diende te worden verwekt, dat de godheid in deze tempel de vrijlating betaalde en de slaaf zijn vrijheid gaf!

De apostel laat duidelijk verstaan hoe er vrede komt tussen de mens en zijn Schepper. Christus betaalde met zijn eigen bloed en kocht ons vrij! Hij spiegelt de Galaten een keuze voor de ogen. Zij kunnen de weg tot behoud aannemen of het verwerpen. (2).

Er is geen behoud door zich te laten besnijden, en dan proberen de wet te volgen, naar eigen kunnen. Als je de wet volgt heb je niets met christus te maken.(4) En zonder Christus geen behoud. De wet is een raadgever, maar zeker geen middel tot behoudenis! Geloof in Jezus Christus, waarbij de liefde werkzaam is, stelt de mens in zijn vrijheid. Uit vrije wil gaat hij Jezus volgen.(6)

Wie wil u opnieuw tot een slaaf maken?

clip_image036

(7) Paulus stelt vast dat ze goed geestelijk bezig waren, maar nu opnieuw iets anders gaan geloven, dat afwijkt van het evangelie. Een sterke afdwaling, dat het fundament van het evangelie aanvalt.De christenen waren nog zo zwak dat ze door valse bedriegers in verwarring werden gebracht. De Galaten werden overhaalt, om opnieuw te denken dat ze ook de wet en al de ceremoniën dienden te volgen voor hun behoud! (Foto Slavenmarkt) Paulus schrijft dat deze gedachte niet van de Heer komt, en zij die het brengen een oordeels Gods over zich halen. De satan is hier werkzaam.

(9) “Een weinig zuurdeeg”betekent hier dat men afwijkt van de waarheid, en andere wetten en oude tradities wil aanleren in verband met hun behoud. Een kleine leugen kan ook grote gevolgen hebben. Je hemel moeten verdienen, brengt de mensen opnieuw in de slavernij. Zo kwam ook de aflaathandel in het Babelse christendom.

15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.Matth.8

Ook vandaag stellen wij een dergelijk fenomeen vast. Niet alle christenen blijven trouw aan de Bijbel en gaan valse leringen volgen die ook andere en ongeestelijke bedoelingen hebben.

(11) Ik wordt niet vervolgd, indien ik de besnijdenis predik, maar wel omdat men zich ergert aan het kruis van Christus. Met het kruis bedoelt hij eenvoudig weg, het evangelie der genade! Genade alleen!

Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.(NBG)

Een betere vertaling: Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.(STV).

clip_image038clip_image039

(12) Op spottende wijze schrijft Paulus aan het adres van de valse leraars die op de besnijdenis stonden, als een weg tot behoud, dat ze zich dan helemaal maar laten snijden! ( a.v. verminken) Dit was een toespeling op de erediensten van Cybele in Galatië, waarbij men zich ritueel liet ontmannen (afsnijden) ter ere van een bepaalde godin, genaamd Cybele!

(Hiernaast links een gevonden afbeelding van de priesters van Cybele. Rechts een beeld van Cybele, grootmoeder van de goden in Galatië.) (13) Deze Christelijke vrijheid heeft niets te maken met het wereldse liberalisme. Het is geen vrijheid omwille van allerlei menselijke zondige begeerten en vleselijke verlangens. Onze maatschappij is bezig de vruchten te plukken van een goddeloze vrijheid en een falende onchristelijke opvoeding. Computerspelen leren de jeugd vechten, strijden en hun medemens te vermoorden.

Paulus leert dat er onder de christenen een nieuw gebod prioritair moet zijn: “gij zult u naaste liefhebben als uzelf”.

(15) Hier staat een waarschuwing, men mag redetwisten over de Bijbel maar niet met ruzie tot gevolg. Desnoods kunnen de dwaalleraars en hun aanhang vriendelijk verzocht worden de gemeente te verlaten. De liefde moet blijven en is belangrijker.

Het zondige vlees of vruchten van de Geest.

Paulus gaat hier dieper op in.(16) Hij verklaart hoe men tot verschillende gedachten en daden komt! Hij wijst erop dat iedere christen zich door de Geest moet laten leiden in zijn gedachten, en niet naar zijn eigen wil en zijn oude principes. Al onze oude zondige wensen en levensprincipes, die wij volgden voor wij tot het geloof gekomen waren, zullen verdwijnen door invloed en met kracht van de Geest! Dit is onze heiliging. Doch wij mogen de Geest niet tegenwerken. Daarom is er in elke christen een geestelijke strijd bezig tot zijn sterven.(17) Zo doet een christen niet wat hij wil, hij leeft uit genade, als een terdoodveroordeelde die uit de gevangenis komt en genade kreeg. Hij is nu wel in staat om het vlees, door de hem gegeven Geest te overwinnen. De kracht van de Geest is groter dan de kracht van de menselijke geest die niet altijd de eisen van het vlees kan overwinnen. Zo kent iedere christen twee soorten krachten in zich, vleselijke kracht en geestelijke kracht.

De mens doet niet altijd wat hij wil. Ro 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik

Wat zijn werken van het vlees en het gevolg?

(19-21) Paulus doet de moeite om toch een reeks van zonden op te noemen die wijzen dat het gevolgen zijn van de werkingen van het vleselijk denken in de mens.

clip_image041

Eerste groep zonden: Letterlijke en geestelijke hoererij.

– Hoererij: Prostitutie – overspel – homoseksualiteit – bestialisme – seks met familieleden, gescheiden mannen of vrouwen, porno. Het vereren van allerlei afgoden.

Onreinheid: seks buiten het huwelijk, perverse tegennatuurlijke  seks binnen het huwelijk,  seks met kans op besmetting. Seksmoppen, porno enz.

Losbandigheid:Niet ingetoomde feestjes, schaamteloosheid, naaktloperij, enz.

– Afgoderij:Alle heidense feesten van heiligen en plechtigheden, St.Niklaasfeest, ( zie foto), Halloween, inwijdingen, verering van allerlei idolen, alle bijgeloof, Mariaverering, dodenverering, enz.

Toverij:(Pharmakeia) Tovermiddelen die bereid waren door kruidenmengsels, zoals vandaag allerlei drugs, verslaving aan medicatie, Toverij werd tevens door de Romeinse wetten verboden.

Tweede groep zonden: Sociale zonden.

– Veten:Een vijandige innerlijke haat tegenover iemand. Hatelijke ingesteldheid.

Twist: In ruzie leven met een broeder of zuster, onenigheid en partijschappen.

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3:3

Afgunst: IJver uit nijd en jaloersheid. Jak 3:14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.

Toorn en haat:Opvliegendheid is kortstondig. Haat is erger het is een toestand.

Zelfzucht:Onderkruiperij, zijn eigen wil doen i.p.v. Gods wil. Egoïsme.

Tweedracht: Ruziestokers in de gemeente op allerlei basis, hetzij de leer of iets anders.

Partijschappen en nijd: Het veroorzaken van scheuringen in gemeenten.

Dronkenschap: Dronkenschap welke leidt tot een roes.

Brasserijen:Feesten met eten en drinken en gulzigheid, die eindigen met moeilijkheden en problemen enz.

Er zijn nog zoveel andere dingen schrijft Paulus die niet kunnen. Zijn besluit is kort, maar zeer duidelijk: Allen die geen berouw en spijt hebben over deze zonden verliezen hun behoud.

Wat is de vrucht van de Geest?

Wij merken op dat hier vrucht staat en niet vruchten.

Alles wordt als een geheel werk bekeken. Al die vruchten zijn niet van de mens, wel van de werkzaamheden van de Geest. Opmerkelijk is ook hier de verdeling.

Een eerste groep van uitwerkingen: De houding tot God.

clip_image043

De liefde tot God is geschapen door de Geest in onze harten.

De Blijdschap,die innerlijke blijdschap die aan de christen geschonken wordt, en opgemerkt wordt door de ongelovigen.

De vrede met God, door een zekerheid dat zijn zonden vergeven zijn door God.

Een tweede groep ontstaat door de Geest: De houding tot zijn medemens.

De lankmoedigheid, die gebreken van anderen geduldig kan verdragen

De vriendelijkheid,welwillendheid tegenover anderen

De goedheid, die zijn medemens al het beste toewenst.

Een derde groep van uitwerkingen door de Geest: De houding tot zichzelf.

Trouw,Trouw blijven aan het Woord van God, en daarvan niet afwijken.

Zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduldigheid

Zelfbeheersing, zichzelf onder controle en discipline houden.

(23) Het besluit van Paulus voor deze groep van mensen, tegen dezen is de wet niet.

(24) De hartstochten en onze begeerten zijn gekruisigd. Onze doop is een beeld van ons oud leven te begraven, dit wil zeggen als dood zijn voor de wereldse begeerten. Een geestelijk mens kwam uit het doopwater op. (26) Praalziek betekent “zonder reden willen roemen”. Roemen door anderen te vernederen uit nijdigheid, met achterklap en kwaadsprekerij.

Zesde Hoofdstuk.

Geestelijke adviezen voor de Galaten.

Paulus richt zich nu tot hen die “geestelijk” te benaderen zijn. Hij schrijft nu tot hen die de Geest hebben ontvangen. Zij begrijpen dat de satan het evangelie en het werk van Paulus wil afbreken, door strikken, leugens en kwaadsprekerij. Hij raad hen aan, toch een zachtmoedige houding aan te nemen tegenover hen die hen wilden misleiden met hun krampachtig vasthouden aan de besnijdenis.

Hij hoopt dat ze het wel zullen inzien, precies of dat ook wij onze eigen zonden inzien, en in een geest van zachtmoedigheid kunnen terechtwijzen. Helpt elkaar in de strijd tegen de zonde, maar heb geduld met elkaar.(2). Zij die verwijten en kwaadspreken van elkaar, nemen een vleselijke houding aan.

(3) Iedereen heeft zijn eigen zondeprobleem, niemand moet denken veel beter te zijn dan anderen. Toch zijn er zulke zwakke christenen en ze dragen de last de gevolgen ervan. (4,5).

Lu 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

(6) Zij die Bijbelonderwijs geven leert Paulus, laat ze ook delen in alle goederen of alle goede dingen van het leven. Hij bedoelde wel giften of iets dergelijks.( zie STV). Wie zulke dingen doet eert zijn Zender, en dat is God. Luther maakte destijds de opmerking dat kardinalen en bisschoppen rijkelijk betaald werden, en dat de ware predikers van het Evangelie  gebrek en honger leden in zijn dagen.

(7) God laat niet met Zich spotten, dit betekent dat wij niet met uitvluchten moeten komen, om onze eigen wil te doen. Paulus wijst met ernst dat God aandachtig kijkt toeziet hoe een mens zaait, wat hij doet, hoe hij leeft. God is bezig veel met zijn kinderen! Christenen hebben ook christenplichten.

Heb 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Men moet oogsten wat men zaait, dat is de wet van God. Het is belangrijk te weten waar men zaait. Mensen moeten rekening houden met de gevolgen van hun daden. Als de daden in overeenstemming zijn met Gods woord, komt er zegen. (8) Wie anders zaait, of leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, werkt op de verkeerde akker, de akker van het eigen vlees, zijn eigen wil, en dat is de autosnelweg naar de hel.

18 De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin. Spr. 11

Veel geld verdienen en grote winsten maken dat blijft niet duren, je sterft. Werken op Gods akker, blijft ook na de dood. (9) De apostel leert de christenen in Galatië te volharden in het goed doen, ondanks alles wat kan ontmoedigen en ontgoochelen. De vruchten van alle goede dingen die we doen voor de Heer zullen blijven. Eerst denkt men aan de broeders en zusters en dan voor de anderen leert Paulus. (10) Wij moeten waakzaam zijn, dat er geen bitterheid in ons hart komt, dat ons zou doen verslappen. Dat verslappen betekent in de grondtekst: zich losmaken, zwak worden, moedeloos worden, wanhopen, afhaken, langzaam afvallen.

Onverschilligheid kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Heb 12:16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

clip_image047Dat eerste geboorterecht was een erfenisrecht. Ook wij hebben een beloofde erfenis in de hemel. (1Pe 1:4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,)

Voor Esau was die soep, toen een beeld van genot, belangrijker dan God! Als voetbal, Tv-feuilletons, etentjes enz, belangrijker zijn dan de Bijbelstudie, dan is dat een teken van onverschilligheid en geestelijke hoererij.

PAULUS VRAAGT BIJZONDERE AANDACHT

AAN HET SLOT VAN ZIJN BRIEF.

(12) Hier spreekt hij opnieuw met een laatste waarschuwing voor Joden die krampachtig vasthouden aan de besnijdenis. Opgelet, dwangmatig willen ze u hun wettische traditie opleggen. De apostel geeft hier openlijk de onderliggende reden daarvoor aan. Namelijk, omdat ze niet de gevolgen zouden moeten dragen als ze Jezus gaan volgen.

2Ti 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Deze mensen wilden geen schade lijden omwille van Christus. Hun geloof in Jezus had geen wortels, namaakplanten. Velen willen wel Jezus volgen, maar er mogen zich geen moeilijkheden voordoen, of het mag geen nadelige gevolgen hebben. Ook vandaag komt er een wind opzetten die de christenen nadeel zal bezorgen. Wie niet in de boot stapt van de oecumenische beweging of wereldkerk zal in de toekomst nadeel ondervinden. Antichristelijke wetten komen wellicht nog aan de orde. Godsdienstvrijheid zal in het gedrang komen. De grote afval is onopgemerkt begonnen.

clip_image049Gemeenten staan voor de keuze, christenen zullen een keuze dienen te maken. (13) Joden die de besnijdenis leren, staan op hun ijver en roem, ze tellen hun nieuwe leden en mensen die ze winnen om dan te roemen dat ze velen tot het Jodendom hebben bekeerd. De besnijdenis was het merkteken van het Jodendom. Het waren mensen die anderen zelf willen bekeren, en gebruiken vandaag verkoopsmethodes.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Een bekering is het werk van de H.Geest, wij wijzen enkel de weg naar Golgotha! Gezonde bekeringen komen door overtuiging van de Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geboren worden uit water en geest is werk van God! Hij is de schepper, en schept nieuwe geestelijke mensen. Christenen getuigen, God zelf gaat OVERtuigen!

clip_image051(14) Het kruis heeft voor Paulus een grotere betekenis, dan alleen maar een historisch feit dat Jezus aan een kruis stierf. De apostel schrijft dat hij alleen fier kan zijn op de grote overwinning die Jezus maakte op Golgotha aan een kruis, een foltertuig! Voor de Joden was een gekruisigde een schande, ze schaamden zich voor zo iemand in de familie. Het kruis betekent voor Paulus, dat het een einde heeft betekend voor al zijn wereldse plannen, verlangens en werelds leven en denken, naar wereldse normen. De wereld is dood voor hem en hij is dood voor de wereld. Hij is als dood voor wat de wereld hem nog kan bieden. (15) Naar een kerk gaan of religieus zijn betekent nog niets. Maar men moet weten of men een nieuwe schepping is geworden, een echte plant met wortels! Iedere christen moet weten hoe hij vroeger leefde, en hoe hij nu leeft, en wat er allemaal is veranderd in zijn leven. Hij moet de rekening van een ander niet maken.

GODS BARMHARTIGHEID

(16) Paulus wenst de Galaten Gods vrede en barmhartigheid toe, indien zij zijn brief zullen geloven. Hun houding tegenover God zal verder genezen! Het is Gods barmhartigheid. Het woord “Barmhartigheid” is in het Oude testament afgeleid van het woord “Baarmoeder”. Het betekent een beschermd en gekoesterd leven. Gods bescherming is zeer belangrijk in een gevaarlijke wereld waarin we vandaag leven. Een wereld vol van ongeluk, tegenslag, ziekte, moord enz. (2 Tim.3)

BENT U GETEKEND DOOR CHRISTUS?

clip_image052(17) De apostel hoopt dat men hem niet meer zal lastig vallen met dit soort dwalingen, die bij hem verdriet veroorzaken. Paulus draagt littekens op zijn lichaam, omwille van het volgen van Jezus. Dit vers kan dienen als een bemoediging voor hen die het lezen, want allen die Jezus volgen dragen littekenen van Jezus hetzij uitwendig of inwendig. Deze littekenen kenmerken ook dat iemand een slaaf van Christus is. Paulus kreeg letterlijk slagen, geselingen en dergelijke, welke littekenen nalieten.

Het woord “litteken” werd ook vertaald als “merkteken”. In de tijd van Paulus kregen de Romeinse soldaten een brandmerk dat hun overste aanduidde. Ook slaven kregen een brandmerk met de naam van hun eigenaar. In deze optiek is het goed te begrijpen wat Paulus bedoelde met “ de littekenen van Jezus”. Paulus was eigendom van Christus als u en ik!

R.GAYTANT Voorganger

ZACHEUS DE BELASTINGSCONTROLEUR

 

clip_image002

clip_image004

 

Lukas 19:1-10

(2) Wij lezen over een mens die belangstelling had voor de persoon van Jezus. Het was een mens met invloed in de maatschappij, hij was oppertollenaar en was rijk. Zacheus betekent: zuiver of rein.

Wanneer wij dit in het licht van onze dagen bekijken, dan vinden wij nog weinig mensen die rijk zijn en belangstelling hebben voor Jezus, of de Zoon van God.

Zacheus was niet gezien bij het volk, hij was iemand die in dienst stond van de vijand, de Romeinen, de bezetter. Hij was iemand waar slechts geld een rol speelde en winzuchtigheid.

Doch die man zal wel gevoelens hebben gehad van schuld.

Jezus zien voorbijgaan in uw leven

(3,4) Zacheus was klein van gestalte. Hij kon Jezus niet zien, al dat volk stond voor hem. De mensen waren hem een hinder. Doch die man spande zich in om hoe dan ook die Jezus te zien. Voor de mens kunnen er zich allerlei obstakels vormen opdat ze Jezus niet zouden zien in hun leven. Doch Zacheus is een voorbeeld ze moeten Hem zoeken op gelijk welke manier, al moeten ze in een boom kruipen om Hem te zien en Hem te ontdekken! Hij vond Jezus in zijn leven en werd gelukkig!

Het verlangen van Jezus om Zacheus te spreken was nog groter. Het om de verloren mens te redden. Verlangen wij ook om een ziel bij Jezus te brengen?

Wat al die mensen van hem dachten speelde voor hem nu geen rol, want hij wilde Jezus zien;

Mensen die echt Jezus in hun leven willen zien, moeten de tijd nemen, en alles wat hen in de weg zou staan, moeten ze overwinnen. Zacheus liep hard en kroop in een vijgenboom.

Waarom deed hij dat? Er leefde iets in het hart van deze man, een grote geestelijke nood. Zacheus was niet lichamelijk ziek, zodat dit de reden zou zijn geweest. Neen Zacheus had een ander soort probleem: Bewustheid van zondelast, en verlorenheid. Geen vrienden, want iedereen keek hem met de nek aan. Was niet welkom in de synagoge!

Zijn geld en rijkdom brachten hem geen oplossing. Hij voelt zich schuldig en zondig en zocht een oplossing. Hij zit in een strik.

1Ti 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

(5,6) Jezus keek naar hem en riep hem bij name! Jezus kende hem en zijn gedachten en problemen.Zacheus ontving Jezus met blijdschap. Nooit had hij gedacht, dat Jezus bij hem aan huis zou komen. Het verste van zijn gedachten.

Het handelen van Jezus kan een mens verrassen en plots heel blij maken, als je maar uitziet naar Hem en op Hem hoopt.Zacheus zal zich zo schuldig hebben gevoeld, dat hij echt gewoon in stilte wilde kijken naar een veelbesproken Jezus die zou voorbijgaan.

Doch Jezus gaat nooit voorbij in het leven van een mens die zijn hoop op Hem heeft gesteld.

Zacheus had zijn hoop op Jezus gesteld voor vergeving, want Jezus vergaf de mensen hun zonden, EN DAT WAS HET, wat ZACHEUS NODIG HAD!

Mensen die niet zoeken naar vergeving, die zoeken Jezus niet en hebben Hem in eigen ogen niet nodig. Zacheus had ontdekt, dat ieder oog welke naar hem keek een afwijzing was.

Hij stond er nog alleen met zijn geld.

Doch die Jezus bleef staan toen hij een gehate en triestige Zacheus zag in de boom!

Jezus kreeg heftige kritiek!

(7,8) Het volk had veel kritiek op Christus. Jezus, werd uitgenodigd bij Zacheus en hij ging erop in. Niemand anders had Jezus uitgenodigd! Ze hadden kritiek dat Jezus niet bij een ander voornaam persoon van de stad was gegaan.

Al die mensen dachten van zichzelf dat ze niet zondig waren, alleen die vuile Zacheus!

Die mensen dachten zoals vandaag velen: je moet positief denken.

Zelfs een bekende tv evangelist, Robert Muller brengt de dwaling, dat een mens geen zondaar is, en zo niet mag genoemd worden, dat is liefelijk kussen als Judas!

Dit kent bijval bij het publiek. Hij trekt duizenden luisteraars die zich laten misleiden!

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Bij een bekering speelt het lijden als gevolg van zonde een grote rol in de wedergeboorte, niemand wordt wedergeboren zonder belijdenis van zijn zonden en te bidden “ wees mij zondaar genadig”! en te geloven in het bloed van het Lam!

In vers 8 Maakt Zacheus zijn bekeringsintenties duidelijk aan Jezus. Hij heeft berouw en wil in het reine komen met God zelf, en past uit eigen wil de wet toe bij diefstal.

Hij wil een nieuw leven kunnen beginnen, en stopt met zijn oneerlijke praktijken uit geldzuchtigheid.

Hnd 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Hierin zit een duidelijke les, dat tot bekering komen betekent dat men zich in orde wil stellen met Gods woord, de bijbel. Men wil vrijwillig gehoorzamen uit geloof.

Als men geen spijt of berouw heeft over het kwaad dat men deed in de ogen des Heren, is dit geen basis voor een bekering.

Ro 6:17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

(9,10) Het huis van Zacheus is behouden zegt Jezus.

Lu 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Heb 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Jezus zeide hem, dat hij nu een zoon van Abraham was. Dat was een eretitel onder Gods volk.

Jezus zelf bevestigde de verandering van het hart van Zacheus.

Hoe zien wij dat iemand tot geloof is gekomen?

Wij kijken even naar Zacheus, waarvan Jezus zei dat hij nu gered was.

  1. Nu is hij een geestelijke afstammeling geworden van Abraham door geloof in Jezus.
  1. Zacheus is nu een blij man, zijn blijdschap is opvallend en zijn bedrukt gezicht door zijn slecht geweten is verdwenen. Hij klaagt niet meer dat het volk hem met de nek aankijkt, omwille van zijn job bij de Romeinen.
  1. Hij is zich bewust geworden van zijn innerlijke waarde. Hij is een kind van God geworden. Jezus keek anders dan het volk naar hem en had hem lief en door de liefde van Jezus werd hij behouden. Zacheus werd in eer hersteld door Jezus. De schriftgeleerden en Farizeeërs hadden Zacheus niet met liefde benaderd, maar hem verder in de put geduwd, al waren ze even geldzuchtig.
  1. Zacheus werd bevrijd van zijn geldzuchtigheid naar wereldse rijkdom en goederen.
  1. Zacheus werd nu eerlijk in zijn handelen en dit uit eigen beweging. Ze zoeken om te doen wat God behaagt uit vrije wil en uit wederliefde tot de Heer.

6 Hij weet dat hij nu behouden is door zijn geloof.

Jes 43:1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

IRAK EN JEREMIA

clip_image001

Let op! Deze studie werd geschreven in 2004. Wij moeten vaststellen dat de profetische woorden, welke God in de Bijbel liet opschrijven,

vandaag snel in vervulling gaan. Dagelijks zien wij beelden van oorlog en terroristische aanslagen, en het lijkt voor velen de “ver van mijn bed show!”. Doch het vuur zal zich uitbreiden zegt God. De profeet Jeremia schreef het volgende in hoofdstuk 49:

clip_image00312 Want zo zegt de HERE: Zie, zij, wie het niet toekwam de beker te drinken, moeten wel drinken; en gij, zoudt gij vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, maar zeker drinken.

13 Want Ik heb gezworen bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN, dat Bosra tot een voorwerp van ontzetting, van smaad, van verstomming en van vervloeking zal worden en dat al zijn steden tot eeuwige puinhopen zullen worden.

14 Een tijding heb ik van de HERE gehoord en een bode is onder de volken gezonden: Verzamelt u, rukt ertegen op en maakt u op tot de strijd!

15 Want zie, klein maak Ik u onder de volken, veracht onder de mensen.

Opmerkelijk is dat de stad Bosra vandaag het Basra is in het huidige Irak! Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan. Op 11 september 2001 vallen de arabieren Amerika aan. De twin towers en het Pentagon werden getroffen, en werden meteen het startsein voor de tweede golfoorlog. Met veel belangstelling in het boek Openbaring en de apocalyptische scenario’s zoeken wij wat de Bijbel werkelijk zegt over Irak in het M.O., over hun rechtstreekse en onrechtstreekse steun aan het terrorisme.

Osama bin laden, Saddam Hussein en zijn vriend Arafat, zijn niet de enigen die een sfeer schiepen van wereldwijde angst voor terrorisme. Wees dus klaar maar niet angstig, voor de “Big Bang” van de Bijbelse profetie in het M.O.

Sadam was bezig met de herbouw van Babel. Deze man had de verleidende hoogmoedige gedachte, dat hij de verleden glorieuze tijd van het Babylonische rijk zou terugbrengen. De geschiedenis herhaalt zich. De foto van Saddam kreeg zijn plaats in de rij van de Babylonische koningen en groten. De Bijbel voorspelde de vernietiging van het Babylonische rijk en het lot van de grote stad.

Bijbeltekst over het toekomstig Irak:

Jesaja13: 19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;

20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren;

21 maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn; struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen, 22 wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen niet verlengd worden.

clip_image005Nu dacht Saddam een deel van de geschiedenis te kunnen laten herleven! De stad Babel te herbouwen, waarvan God zelf had verkondigd nooit meer te zullen bestaan. Er is nog iets belangrijk over de geschiedenis over een deel van het M.O.

De verbonden van de leidende families brachten onenigheid verleden jaar, en deze ontstonden uit wraatzuchtigheid en was onovertreffelijk in de menselijke geschiedenis.

Eerst enkele verbanden:

OUDE NATIE

AFLEIDING / LINK

ACTUEEL

Huis van Israël (Jacob)

Britse vlag betekent: Het verbond met Jacob

Gr.Brittanie, V.S. en andere Europese landen

Ephraim

“Brith”=verbond

“isch” =mens

Brits verbond

Commenwealth

Mannase

   

Moab en Ammon

De stad Amman

Jordanië

Filistijnen

Vijand van Israël

Palestijnen?

Amalekieten

De eerste oorlog met Israël gebruikten terroristische aanvallen

Het hedendaagse moslimterrorisme.

Huis van Juda

Joden en Askenazi proselieten

Israëli’s

Assyrië

Israëls oude vijand

Duitsland vandaag?

Ismaël

Had twaalf zonen

Arabische staten

Syrië

Aram

Syrië

STEDEN VAN HISTORISCH EN ACTUEEL BELANG

Oude steden

Actuele steden

 

Hadad, naam van een Edomitische koning

BAGDAD of “Bag-Hadad” in Irak

 

Bozrah,betekent “in Edom”

Basra in Irak of Buseirah in Jordanië (?)

 

Teman

Het perzische en Turestaans rotsgebergte het land van Temani

 

Damascus

Hoofdstad van het huidige Syrië

Sela ( Edom)

De stad Petra in Jordanië

Nota : Deze studie vraagt verder onderzoek. Basra, een oude stad bestaat nu nog steeds, en is een toeristische attractie. Toch stelt men nu vast dat Bosrah gekend is als “al iraq”. Dit is de geboortenaam van Irak.

OUDE HUWELIJKSVERBONDEN

clip_image007Jacob, later Israël genoemd begon een afstamming met de twaalf stammen van Israël.

Zijn broeder, Esau ( Edom genoemd) heeft niet alleen zijn erfenis geminacht, maar ook zijn genetische afstamming, door te huwen met vrouwen uit de naburige landen. Esau kreeg niet-Joodse afstammelingen, dit was tegen de wil van God. Hij ging verder door verbonden te sluiten met de andere landen. Hij was eigenzinnig.

Genesis 36: 2 Esau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaan, Ada, dochter van de Hethiet Elon, en Oholibama, dochter van Ana, dochter van de Chiwwiet Sibon,

3 en Basemat, dochter van Ismael, zuster van Nebajot.

4 En Ada baarde aan Esau Elifaz, en Basemat baarde Reuel,

5 en Oholibama baarde Jeus, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Esau, die hem in het land Kanaan geboren zijn.

6 Esau nu nam zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dochters en al de lieden die tot zijn huis behoorden, zijn kudde, al zijn vee en al zijn have, die hij in het land Kanaan verworven had, en hij ging van zijn broeder Jakob weg, naar een ander land. {}

Esau’s Edomitisch verbond was dus met de Canaanieten, Hittiten, Hivitten, Ismaëlieten (de arabieren) en de Amalekieten. ( Amalek, kleinzoon van Esau ).

Deze oude vete is duidelijk de oorzaak van het hedendaags conflict in het M.O. De nakomelingen der Edomieten leven nog steeds in Irak. Vroeger woonden zij in het gebergte van Seïr. (4 En gebied het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan de landpale uwer broederen, de kinderen van Ezau, die in Seir wonen; zij zullen wel voor u vrezen; maar gij zult u zeer wachten.

5 Mengt u niet met hen; want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool; want Ik heb Ezau het gebergte Seir ter erfenis gegeven.) Later werden de

Later werden ze verdreven door de Nabateërs, en vluchten verder naar de Negev woestijn en verder. De nakomelingen van Amalek zijn hoogstwaarschijnlijk de hedendaagse terroristen. Dit is nog steeds een verder gaande familieruzie over de zegen van God aan Jacob. Je ziet, zonder de bijbel kan men onmogelijk het gebeuren van vandaag in het M.O.begrijpen!

Wij letten eens op Psalm 83

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

6 de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten,

7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;

8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela

GODS BEVEL : EEN ETNISCHE ZUIVERING!

Exodus 17

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen.

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

Wij stellen vast dat de Amalekieten dezelfde tactieken toepasten als de hedendaagse moslimterroristen. Ze vallen militaire colonnes aan met kinderen en vrouwen die zich opofferen.Vandaag zien wij tevens hoe terroristen ook hun kinderen en vrouwen meenemen in de strijd.

Ezechiel 25

12 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben:13 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan(Saudi-Arabië) toe door het zwaard vallen.

14 En Ik zal Mijn wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israel; en zij zullen tegen Edom naar Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen; alzo zullen zij Mijn wraak gewaar worden, spreekt de Heere HEERE.

Dit is klare en duidelijke taal. De nakomelingen van Israël, Britten en Amerikanen moeten de gelijken aan Saddam Hussein, Arabische terroristen en ondersteunende naties van de aardbodem doen verdwijnen. Zo zagen wij de Hamasleider sneuvelen, en er zullen er nog volgen, wellicht zal mijn pen het gebeuren niet kunnen volgen!

BASRA WORDT ALS SODOM

clip_image009

De profetieën zijn zeer verbazingwekkend. Wij lezen Jesaja 33:1, Jeremia 49: 7,8,10

Jeremia 49:13-22.(SVV)

13 Want Ik heb bij Mijzelven gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra worden zal tot een ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid, en tot een vloek; en al haar steden zullen worden tot eeuwige woestheden.

14 Ik heb een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder (te gaan tot de V.N.) de heidenen, om te zeggen: Vergadert u, en komt aan tegen haar, en maakt u op ten strijde.

15 Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, veracht onder de mensen.

16 Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws harten, gij, die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen! Al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.

17 Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten, en fluiten over al haar plagen.

18 Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar wonen, en geen mensenkind daarin verkeren.

19 Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning; want Ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen; en wie daartoe verkoren is, dien zal Ik tegen haar bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden, en wie is die herder, die voor Mijn aangezicht bestaan zou?

20 Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, en Zijn gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hun lieder woning niet boven hen zal verwoesten!

21 De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee.

22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is.

BRANDENDE OLIEBRONNEN IN IRAK

Jesaja 34: 6-10

clip_image0136 De HERE heeft een zwaard vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der rammen; want de HERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom.

7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed en het stof wordt met vet gedrenkt;8 want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek,

10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.

De Irakezen hebben nog steeds niet alle oliebronnen vernietigd of in rook doen opgaan. De rook en de bezoedeling zullen nog worden gebruikt als een verdediging op de nog toekomstige militaire acties. Wij denken even aan de oliecrisis, met zijn autoloze zondagen, is de wereld voorbereid op een alternatief voor de olie? Komen er geen autoloze weken?

DE VREDESAMBASSADEURS ZULLEN BITTER WENEN!

De profeet Jesaja zag en schreef in hoofdstuk 33:

6 En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat.7 Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter;8 de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet geteld.

De tijd van deze profetie.

Dit is een eindtijd profetie. Het is nog niet vervuld. De laatste jaren werden er verschillende inspanningen gedaan om vrede te bewerken in het M.O. Doch de aankondigers van vrede zullen wenen van de bittere telleurstelling. Wij weten er komt slechts vrede door onze vredevorst, Jezus Christus! Paulus vroeg de aandacht voor de vredesbeprekingen in de eindtijd:

1 Thessalonicen 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen.

Als wij kijken naar wat de profeet Obadja heeft gezegd is het duidelijk in vers 15.

15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

De dag des heren is een duidelijke referte voor de eindtijd waarin wij nu leven. Wij gaan binnenkort een dramatische opeenvolging van gebeurtenissen meemaken welke alle natiën zal schokken. Als God zegt dat het ons zal verbazen, dan meent Hij wat Hij zegt.

Overweeg de schaamteloosheid van Saddam en lees deze schriftgedeelten i.v.m. Edom.

(Obadja 1:1-3)Obadja 1:6-7

6 Hoe wordt Esau doorzocht, worden zijn verborgen schatten opgespoord!

7 Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem.

clip_image015Hier is in de vertaling het woord schatten gezet, doch evengoed gaat het over verborgen plaatsen. De schatten van Saddam werden gevonden, verborgen op een hofstede, dollars en andere waarden. Men heeft duidelijk gezocht naar nucleaire wapens. Wij begrijpen nu beter dat Saddam zijn oorlogsmateriaal heeft begraven en naar Syrië en Iran heeft gebracht.

Irak werd in een moeilijke politieke situatie gebracht. De geallieerden zetten een oorlogsplan op, een val. Saddam werd opgespoord, en gevonden. Al zijn duurzame bezittingen werden ontdekt. De TV journaals tonen wat de bijbel vele jaren geleden heeft voorspeld. Doch dit land is niet alleen, er is een overeenkomst.

DE DERDE GOLFOORLOG.

Andere landen zullen worden meegesleurd in deze oorlog. De Arabieren, Moslimbroederschap(?)  zullen doen als vroeger, hetzij samenwerken. Ze willen Israël in het conflict betrekken, dit is uiteindelijk hun doel. De Amerikaanse troepen zullen het doel worden van hun samenzwering. Verslaat Israël dan Irak met nucleaire wapens?

DE SLAG VAN DE RODE ZEE

De Amerikaanse zeemacht en luchtmacht zijn te zwak voor de actuele zeemacht in het gebied. Toch zijn ze in staat om voldoende weerstand te bieden en een gezamenlijke Arabische aanval af te slaan, indien de luchtmacht de logistieke troepen beschermd.

clip_image017Door de Palestijnse opstand in Gaza en de Westbank zal Israël troepen dienen in te zetten om een krachtige Syrische aanval weerstand te bieden.

Indien Israel onder een chemische en biologische aanval zou komen te staan, zal het noodgedwongen overgaan tot het inzetten van nucleaire wapens.

Indien Saudi-Arabië meevecht met Iran tegen de Israëlische, Amerikaanse en Britse strijdkrachten zitten dan gevangen tussen Saudische en Iraanse strijdkrachten.

De Iraanse en Saudische strijdkrachten kunnen voldoende kracht vanuit de lucht geven om druk uit te oefenen op de geallieerden.

De Israëlische zullen hard moeten vechten in een strijd van leven of dood voor het verder bestaan van hun natie, zeker in een aanval door Syrië en Iran.

Ziende op een snelle overwinning op Israël, zou Turkije zich nog kunnen aansluiten bij Syrië in een aanval vanuit het noorden.

MAAR WACHT !………….

De God van onze voorvaderen heeft het duidelijk gesteld, dat in de eindtijd Israël, Edom zal vernietigen voor altijd. Een complete vernietiging. Snapt u de kern van de zaak? God heeft besloten een einde te maken aan al het kwaad van de Edomieten, zodat ze het slachtoffer worden van Gods etnische zuivering door de geallieerden. Denk maar niet dat de vredesbewegingen Gods woord gaan veranderen!

DE SLAG VAN “ EL BUSEIRAH “

clip_image019Laten wij een blik werpen op de Amerikaanse marine met atoomwapens in het M.O. De Israëlische strijdkrachten hebben atomaire bommen, indien ze het te druk zouden krijgen met hun vijanden. Momenteel zijn de Britten en de Amerikanen nucleair bewapend in deze regio.

Jordanië het onverwachte slagveld.

De oude vlakten van “Bashan” (West-Irak en Jordanië en een deel van Syrië). De verenigde Arabische krachten zullen hierheen komen zich verzamelen en daar vernietigd worden. De landen van Edom zullen dan onbewoonbaar worden. De bijbelse profetieën zullen volbracht worden, of we het willen of niet. Herinner u, wij mogen de profeten niet verachten. Alles zal plaats vinden omdat God zelf deze gebeurtenissen laat komen.

De wereld zal ontzet zijn doordat deze dingen, reeds lang zijn neergeschreven voor het volk van Edom. Geen mens zal daar overleven en de steden zullen er verlaten liggen. Geen verkeer meer, geen mensen meer.

EN HET GEBED VAN DE JODEN.

clip_image021

Het kwam niet in het nieuws, dat er enkele jaren geleden 144 joodse rabbis zevenmaal rond Israël hebben gevlogen

in gebed. Ziet u het verband met de historische gebeurtenissen met Jericho?

Jericho was de eerste stad die werd veroverd toen Israël het beloofde land binnentrok.

Israël ziet de ernst van de situatie, ze begrijpen dat ze in levensgevaar zijn terecht gekomen. Ze hebben geroepen op de God van hun voorvaderen om hulp. Dit zou alle christenen moeten wakker maken, want God zal omzien naar zijn volk, nadat de opstanding en de opname van de christenen heeft plaatsgehad.

AMERIKA SLAAT NUCLEAIR TOE!

clip_image023

Er komt een mijlpaal in de geschiedenis van het M.O., ja een atoomoorlog, met alle gevolgen van dien. Het enige middel om chemische en biologische wapens te neutraliseren is door extreme verhitting.

Vredesmarsen zullen dit niet tegenhouden, het verleden heeft dit al genoeg bewezen.

Maar wat zegt God door de profeet Obadja?

18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Het huis van Jacob is Israël. Het huis van Jozef zou Amerika en Groot-Brittanië zijn. Het huis van Esau is Irak in verbond met andere vijandige landen van Israël.

Een plaatselijke nucleaire oorlog is de enige oplossing, het zal een nieuw zicht geven op de wereldpolitiek, een tijd van regionale atoomoorlogen.

De Europese unie zal een denkfout maken, waarbij men denkt dat zo’n oorlog binnen gestelde grenzen kan worden gehouden, zonder de wereld geheel onbewoonbaar te maken.

Inderdaad Amerika zal gevreesd worden. De Israëli’s zullen in staat worden gesteld om hun tempel te bouwen van de eindtijd.

Wees gewaarschuwd!

Wie dit heeft gelezen doet er goed aan in vrede te leven met de God van Israël, Schepper van hemel en aarde en van uzelf die het nu weet. Deze vrede is te krijgen door te geloven in het offer van Christus, en dat alleen kan het mogelijk maken, dat u de apocalytische oordelen, in de bijbel beschreven niet zal beleven, maar bij God zelf zult zijn. De bijbel spreekt van een geheime evacuatie van alle wedergeboren christenen, voor Gods oordelen losbarsten over deze wereld. Nog een korte tijd………

DE WEDERKOMST

“Wederkomst zal een feest voor Joden zijn”

hemel

“De Bijbel is en prachtboek, met een heerlijke climax.” Ons leven, de wereld, de samenleving en het hele universum leeft toe naar die ene grote dag wanneer Jezus terug zal komen.” Dat zegt Ds. Verhulst in een preek over de wederkomst.

Verhulst benadrukte in zijn preek dat uitzien naar de wederkomst ook gevaarlijk kan zijn: “Natuurlijk is het prachtig om uit te zien naar de glorieuze terugkomst van Jezus. En natuurlijk mogen we zuchtend uitzien naar het eeuwige leven. Het is echter niet de bedoeling om depressief op bed te gaan liggen of al onze spullen te verkopen zoals recent in Amerika gebeurde bij de aanhangers van Camping. Luther zei ooit dat wanneer hij zou weten dat de wereld morgen zou vergaan, hij vandaag nog een boom zou planten. Ik heb een ander voorstel. Stel dat de wereld morgen zou vergaan, ga dan vandaag naar al je buren toe en vertel ze over de liefde van de Heer Jezus. Zorg dat nooit iemand jou aan kan wijzen en kan zeggen dat jij hem of haar de waarheid niet verteld hebt.”

Ook sprak de predikant nog over de talenten die we hier op aarde hebben gekregen: ” U kent de uitspraak wel dat we in de hemel zullen zijn, wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. God wil je hier vormen, je karakter veranderen en u en jou steeds meer op zijn zoon laten lijken. Durft u die uitdaging aan te gaan?”

De wederkomst van Jezus zal volgens Verhulst vooral voor de Joden een feest zijn: “Voor die tijd zullen ze hem geaccepteerd hebben als verlosser en eindelijk zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij horen dan onze plaats te kennen en zullen ook op de tweede rij staan. Niet dat je dat als minder voelt hoor, maar Israël is en blijft zijn volk en zal bij God altijd op de eerste plaats komen.”

Bron: CIP

ZIT U IN DE PUT?

Geloof helpt tegen depressie

“Christenen zijn mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen. Het geloof is het meest probate middel tegen angst en depressie.” Dat zegt prof. dr. J. Hoek, buitengewoon hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Evangelisch Theologische Faculteit Leuven.
Volgens de hoogleraar is het luisteren naar en geloven in de Bijbelse boodschap de best denkbare remedie tegen angst en vrees. Vrees en angst zijn gewone menselijke emoties. Adequate vrees geeft blijk van realiteitszin. Een zekere mate van vrees is volgens hem functioneel. „Angst heeft een signaalfunctie om ons alert te doen zijn op gevaren”, zei hij. „Maar het komt erop aan dat angst en vrees niet gedesoriënteerd zijn.”
Prof. Hoek zei ervan overtuigd te zijn dat het christelijk geloof de hoop centraal stelt als geloof voor de toekomst, als vertrouwen in de God bij Wie christenen geborgen zijn in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. „Daarom zijn christenen mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen.”
Volgens hem is het geloof het meest probate middel tegen depressie en angst. Daarmee wilde hij niet zeggen dat een oprecht gelovige van een psychische kwaal als depressie gevrijwaard zal blijven. Angst en vrees doen zich bij oprecht gelovige mensen voor door kleingeloof of door een gebrek aan geloofszekerheid. Geloof en ongeloof, geloof en twijfel zijn volgens hem met elkaar vermengd. Prof. Hoek: „Gelovigen kunnen ook angstig worden doordat ze menen dat ze altijd vol vertrouwen zouden moeten zijn en vervolgens gaan twijfelen aan de echtheid van hun geloof omdat ze van tijd tot tijd hun vertrouwen kwijt zijn.”
De mens die totaal niet meer beeft voor God, is afgestompt, vervolgde prof. Hoek. „In de ontmoeting met de levende God is er, ziende op onszelf, alle reden tot vrees en beven. Dat verdwijnt vanuit het wonder van de genadige vrijspraak. Dan komt de vreze des Heeren daarvoor in de plaats. Vanuit de vreze des Heeren kan alle angst en vrees worden afgelegd en overwonnen.”
De vreze des Heeren moet in de geloofsopvoeding aan jongere generaties meegegeven worden als grammatica van het geloof, aldus prof. Hoek. „De vreze des Heeren is de gemeenschappelijke wortel van geloof, hoop en liefde. Ze ligt nooit als een verleden achter het geloof, maar altijd als een basis onder het geloof.”
Bron: www.refdag.nl