DE BLIJDE BOODSCHAP

 

clip_image003

clip_image001

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wanneer wij nadenken over de prediking, dan moeten wij beseffen dat de boodschap duidelijk moet zijn. De Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mens en zijn schepping als een liefdevolle hemelse vader. Wanneer wij spreken hebben wij het over een BLIJDE boodschap. Waarom blij? Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste nieuws voor de ganse mensheid?

Wanneer wij kijken naar de berichtgeving op TV dan horen wij meestal verdrietige boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, nieuwe belastingen, pedofilie, moord en brand. Een beeld van een wereld compleet in verval, een wereld die ligt te zieltogen! Een verloren zondige wereld en verloren mensen. Vele mensen komen dan met de vraag: Waarom laat God het toe?

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben waarbij men dood en ziekte niet meer zullen kennen, alleen door geloof in Jezus Christus! Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

De reden van de prediking is de verzoening van God met de mens, als de mens wil!

Prediking is een middel in Gods handen tot redding!

1Co 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wijsheid en wetenschap. Men kan God niet ontdekken door wetenschappelijk onderzoek. Men kan God niet zien, en men wil eerst zien en dan geloven.

Doch God gebruikt een eenvoudig middel onder de mensen, opdat ieder mens God persoonlijk zou kunnen leren kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige Bijbeluitleg, welke vandaag sommige mensen voor dwaasheid houden.

Door te geloven dat Jezus Christus in uw plaats stierf, voor uw zondeschuld, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken. Jezus beloofde eeuwig leven, wat een blijde boodschap!

34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?

37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hand.9

HOE GEBEURDEN DE EERSTE VERKONDIGINGEN?

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het prediken van Gods woord is niet iets als een filosofische les! De prediking van het evangelie brengt mensen bij God. Het is een middel in Gods handen en daardoor ontstaan er wonderen en tekenen die de prediking of verkondiging ondersteunen. Vandaag zien wij veel minder echte wonderen en tekenen. Maar ze zijn er nog steeds. Ze bevestigen ook Gods woord. Maar wonderen en tekenen zijn niet altijd noodzakelijk opdat mensen zich zouden gaan bekeren.

Hnd 28:8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.

Iedere christen die het evangelie brengt kan door de Heer worden gebruikt en wonderen kunnen volgen, als de Here u genadig is. Dit gebeurt meestal spontaan in het gewone dagelijkse leven.

VALSE VERKONDIGING.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Vandaag ontdekken wij evangelisten die naar de begeerten van hun luisteraars spreken. Ze brengen vele verhaaltjes ipv Bijbelteksten. Woorden als Jezus of Christus komen weinig voor.

Ze passen het evangelie aan, aan de wil van de mensen.

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Lu 6:26 Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

WIE mag DE BLIJDE BOODSCHAP VERKONDIGEN?

Lu 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus vroeg iemand om Hem te volgen en het evangelie te verkondigen. Doch de man nam vlug een excuus, hij moest zijn vader begraven.

Het begraven van zijn vader zou je zeggen was toch een verantwoord excuus.

Deze man had niet begrepen hoe genadig God hem was. Zo roept Jezus ieder mens!

Het antwoord van Jezus laat horen dat ongelovigen die hun doden begraven in feite verloren tijd is voor wie door Jezus wordt geroepen.

Zoveel CHRISTENEN zoeken een excuus, om niet te moeten getuigen over de blijde boodschap tegen andere mensen. Vele zeggen dit is het werk van de predikant of de evangelist. Gezonde schapen brengen schapen voort!

Jezus zei:

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Deze vrouw kon niet meer zwijgen en liep naar het dorp en predikte!

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16

WAARVAN IS EEN DOELTREFFENDE VERKONDIGING AFHANKELIJK?

DE GENADE

10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 1 Cor.15

Paulus maakt duidelijk dat het niet aan hemzelf lag, dat hij zoveel mensen bij de Here mocht brengen en dat zij tot geloof kwamen. Het eerste punt was dat God hem genadig was om dit te mogen doen. Wie iemand bij de Here mag brengen en hij of zij komt tot geloof, betekent dat de genade van God met hem is. Paulus eerst een christenvervolger, nu een blij man, dank zij die blijde boodschap! Het is zalig te weten dat God u gebruikt!

DE KRACHT VAN GODS WOORD

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.17

Wij lezen hier duidelijk dat het niet afhankelijk van de wijsheid der prediker of van de gelovige die het evangelie brengt, maar wel van de kracht die uitgaat van Gods woorden in de Bijbel. Je moet echt geen theoloog zijn! Deze krachtige evangeliewoorden kunnen met kracht werken in het hart van de luisteraar. Wie een goede prediking heeft gebracht, zal horen of de luisteraar heeft begrepen dat hij een keuze moet maken, Jezus aanvaarden of niet. Een goede prediker verwacht ook geen applaus!

DE KRACHT VAN DE H.GEEST

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Wie verkondigd moet kracht ontvangen door de Geest. Hij zal spreken met overtuiging zoals op pinksterendag. Daar kwamen vele mensen tot geloof. Dus de werking van de H.Geest is nodig opdat mensen tot geloof komen.

Opb 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

HET MOET ONDERSTEUNT WORDEN DOOR GEBED.

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt 3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Col.4

Spreken over het evangelie is geen gewone zaak. De bouw van de gemeente is afhankelijk van Hem, wij mogen medewerken. Wanneer wij bidden voor ongelovige mensen, dan is het eerste gebed dat ze tot geloof komen in Christus.

DE PREDIKING MOET ONTVANGEN WORDEN IN GELOOF.

2 Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1 Thess.2

Wanneer de toehoorder geen geloof hecht aan de gesproken woorden, en hij zich niet wil bekeren van een leven zonder God, dan is de prediking niet vruchtdragend.

Het is verder verloren tijd en aandringen mag niet.

13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

Op Pinksteren kwamen velen tot geloof, maar ook daar waren mensen die het woord hadden gehoord, en zij begonnen te spotten.

ENKELE BEGRIPPEN

clip_image002 

 

 

Deze Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun zegen.

Een eerste woord : Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswet in het O.T.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk

andere goden zou dienen. Israël zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid bij andere mannen gaat en slaapt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

Le 20

clip_image0042 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israeliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een groot afgodsbeeld, afgebeeld met een stierekop.Daar  was ook de tempelprositutie in gebruik bij de Kaananieten en Amonieten  bij feesten en fuiven.

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden ?

Ps 115:4 Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Als voetbal mij altijd afhoudt van Bijbelstudie of andere samenkomsten, dan is voetbal mijn afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten door de wereld, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe.

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns.

Efeze 4

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, waardoor wij uitblinken.

Gebed :

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in zijn hart zou geven. Wanneer wij onze God ook Allah nomen, zoals de paus, dan ontheiligen wij Gods naam!

Een tweede woord: Bezoeking doen.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;(NBG)

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken. De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ».

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als « verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten te kiezen uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf, en laat satan kiezen tot kwaad doen, of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over de afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen.

Voorbeeld :

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit.

Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft uit dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, het bekeringsproces, is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt. Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord : Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover Homofilie, Travestie, tempelprostitutie enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen. Bemin God bovenal!

Wanneer wij dit omdraaien, en ons hart afwijkt, is dit afval en opstandigheid.

Het is pure afgoderij.

JEZUS GENAS EEN BEZETENE

 

 

EXORCISME IN JEZUS TIJD

 

clip_image002

Wanneer wij vandaag horen spreken over bezetenheid, horen wij allerlei wilde verhalen. Wij horen verhalen van allerlei religieuze mensen die duivels uitdrijven op de meest eigenaardige, onzinnige en on-Bijbelse wijzen. De enige correcte vorm van exorcisme is deze welke wij terugvinden in de Bijbel. Jezus, toonde ons door zijn handelen en optreden hoe Hij deze belaste of bezeten mensen bevrijdde.

Hij leerde het ook zijn discipelen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luc.10

Vandaag horen wij ook meer van bezetenheid of occulte belaste mensen. Het is duidelijk te begrijpen voor Bijbelse christenen, dat deze dingen opnieuw bloeien, namelijk het is een teken van de tijd. De tijd dat Jezus terugkomt is nabij, dit alleen al roept om verzet door de duistere machten op aarde die ook veelvuldiger aanwezig waren in de tijd dat Jezus hier op aarde leefde.

Marcus 5: 1-20

Vers 1-5

Hier krijgen wij een beschrijving van de bezeten mens in kwestie. Het eerste wat wij lezen, is dat deze mens Jezus zelf tegemoet komt. Die man is in een zeer triestige situatie terechtgekomen, wij zouden het een hopeloos geval kunnen noemen.

Hij woonde op het kerkhof, in de graven tussen de doden en een lijkenstank. Men kon hem moeilijk bedwingen, zelfs ketenen brak hij los. Het lijkt voor ons niet te begrijpen hoe diep mensen kunnen vallen, demonen brachten hem aan de deur van het dodenrijk. Bovennatuurlijke lichaamskracht wijst op duidelijke bezetenheid.

Schreeuwende ( schelden) uit agressiviteit en sloeg de hand aan zichzelf.

Het pijnigen van zichzelf komt voort van de demonen. Onder de hedendaagse jeugd merkt men op dat ze zich insnijdingen maken op armen of benen. Wij kunnen vandaag vaststellen dat in feite mensen die zich overgieten met benzine en in brand steken, gevangen mensen van demonen zijn. Mensen die zich met explosieven bekleden, zijn demonisch belasten, en kunnen daardoor de hand aan zichzelf slaan.

De man had een onreine geest. De meest gevaarlijke soort.

Deze onreinheid en onzedelijk gedrag is er terug, men zoekt seks te hebben met lijken, beesten, resultaten van porno, welke afgoderij is, waarachter onreine geesten werkzaam zijn. Ook de vernielingen op de kerkhoven zijn van occulte oorsprong!

20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

Psychiaters hebben alle moeite om onderscheid te maken tussen geesteszieken en vormen van bezetenheid of occulte belasting. Dit komt omdat ze Gods advies in de Bijbel weigeren.

Vers 6-7

De bezetene herkent in Jezus, de zoon van de levende God! Dit is een effect van zijn bezetenheid.

De onreine geest in deze mens smeekt om niet gepijnigd te worden! De onreine geest wil wel de mens pijnigen. Bij de bezetene kan men een soort van afwezigheid op het gezicht bemerken van de persoon zelf. Men hoort een spreken dat niet onder leiding staat van de persoon zelf. De ogen kunnen wijd opengesperd staan en uitpuilen.

Men kan het gedrag van de mens zien en het gedrag van de demonen die zich manifesteren in de mens, bijzonder als ze in aanraking komen met een christen die de Heer gebruikt.

Vers 8-10

Jezus spreekt de demon aan en gebied hem uit te gaan van deze mens. Jezus schreeuwt niet tot deze mens of het gebeurt niet op agressieve wijze, maar wel op een gebiedende wijze.

Jezus gebruikt geen enkel voorwerp bij deze uitdrijving. Geen kaarsen, geen kruisen, geen gewijd water, geen aframmeling van gebeden,enz. Ook deed Jezus de mensen geen pijn, zoals dit gebeurt in China, India, Japan en andere oudere volkeren, door te slaan of iets in te geven, om demonen uit te drijven.

Jezus vraagt wel naar de naam. Wij moeten weten dat Jezus zijn discipelen leerde, en dat zij konden letten op zijn werkzaamheden. Jezus legde de bezetene niet de handen op.

Demonen antwoorden, hier in dit geval dat ze niet uit het land zouden worden gezet. Dit wijst erop dat demonen werkzaam zijn in bepaalde gebieden en landen.

In feite zijn het bezetters van het land en ze zoeken mensen te verleiden en te regeren. Legioen was een Romeinse naam.

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbar.16

Na de opname zullen de occulte praktijken nog meer toenemen en een hoogtepunt bereiken.

Vers 11-14

Deze demonen welke leefden in het lichaam van deze man waren dus talrijk. Ze werden door Jezus uitgewezen, en vluchten op bevel van Jezus naar de kudde zwijnen.

Joden eten normaal geen zwijnen. Toen waren ze bezet door de Romeinen, en deze aten graag zwijnenvlees. Zo waren er dan joden die, omwille van de opbrengst zwijnen kweekten voor de Romeinen. Deze collaborateurs werden hier dus in feite wel afgestraft door het verlies van hun zwijnen. Ook zien wij de vernietigingsdrang van de demonen tot uiting komen door de zwijnen de dood in te jagen.

Vers 15-17

Het volk had het voorval gehoord en waren komen kijken. Vandaag noemt men ze de ramptoeristen.

<

p align=”center”>Wat merken ze op bij die ellendige man?

Hij was nu deftig, proper gekleed, en niet meer naakt of bijna zonder kleren. Wat hij vroeger weigerde te dragen, doet hij nu als alle andere mensen. Zijn bevrijding bracht hem tot inzicht.

Het naakt lopen groeit vandaag ook. Zie naar de bijkomende naaktstranden, het zijn tekenen dat de komst van Jezus nadert. Het lijkt om oordeel te vragen aan God, de mens begrijpt Gods waarschuwingen niet van de Tsunami’s en andere rampen.

“en goed bij zijn verstand”

Blijkbaar kende het volk deze man, als iemand die niet verstandig leefde. Het wijst erop dat deze demonen deze man hadden beïnvloed, zodanig dat hij een abnormaal levensgedrag vertoonde en gevaarlijk was voor de maatschappij. Niemand wilde nog contact hebben met deze man.

Vandaag plaats men zulke mensen in een instelling voor verzorging, maar genezing is een andere zaak.

Verder zien wij hoe het volk reageert op deze genezing van deze ellendige man.

Ze drongen er op aan dat Jezus naar een ander gebied zou gaan.

We zien dat het volk, meestal ongelovigen, het erg vonden van de zwijnen. De zwijnen waren hen kostbaarder dan die man, die geestesgestoorde dakloze!

Medelijden met zulke mensen was er helemaal niet. De wereld heeft geen belangstelling voor de genezing van mensen die occult belast of bezeten zijn.

Winst is belangrijker dan het genezen van mensen, maar openlijk zeggen de mensen dat niet!

Ook vandaag kunnen wij vaststellen dat klinieken hun rendabiliteit belangrijker vinden dan het welzijn van de de zieken. Genezingen door bevrijding halen de pers niet! Door ongeloof blijft het verborgen.

Vers 18-19

De bevrijde man wilde Jezus volgen en met Hem gaan. Jezus staat het hem niet toe. Doch Jezus geeft hem een opdracht: Wat gebeurd was te verkondigen.

Deze man begon in blijdschap te getuigen en te verkondigen!

In Dekapolis, tien steden. Zo had Jezus iemand, die daar in Zijn naam zou spreken! Dit was de wil van God !Wie door Jezus genezen is weet dat het de wil van God is om daarover tegen de mensen te spreken, zodat er nog andere mensen zijn die Hem willen volgen!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN

clip_image001

 

Wie oren heeft om te horen, die hore. Luk.8:8.

In de ganse Bijbel lees ik dit zestien maal, Jezus gebruikte het regelmatig. Wat hebben wij in ons leven al niet allemaal gehoord? Wij hoorden dingen die ons blij maakten, en we hoorden zaken die ons verdrietig maakten, wij hoorden en horen nog steeds veel grote leugens. Wie verder leest mag zich nu verblijden, want God liegt niet.

De apostel Petrus verkondigde het volgende:

34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.Hand.2

Petrus wijst het volk op een profetie uit de Bijbel welke gedeeltelijk in vervulling is gegaan. De Schepper van hemel en aarde, heeft Jezus van Nazareth aan Zijn rechterhand gezet in de hemel. Jezus, is de eerste die in menselijke gedaante in de hemel eeuwig leeft! God gaf Hem alle macht in hemel en op aarde.(Joh.3:35) Jezus was en is uw Messias, zo maakte Petrus de Joden en alle luisteraars duidelijk.Zoals Petrus sprak, bijna tweeduizend jaar geleden, zo roept God in Zijn liefde, ook vandaag nog steeds de mensen op om te luisteren en Hem gelijk te geven.

Bekeren is een woord dat soms een verkeerd beeld schept, en eigenlijk is het niets anders dan God gelijk te geven en te vertrouwen wat hij zegt. God gelijk geven is de Bijbel gelijk geven, omdat God slechts via de Bijbel tot de mensen spreekt tot redding. Wie zich dan bekeerde werd gehoorzaam aan de Bijbel en verandert van denken.

Toen Jezus hier op aarde leefde gaf het Joodse volk uiteindelijk Jezus geen gelijk, al toonde Hij voor hun eigen ogen dat Hij hun beloofde Messias was. Hij genas alle mensen die tot Hem kwamen, wekte mensen op uit de dood, stilde de storm, liep op het water, stond op uit de dood!

Neen, men wilde Hem geen gelijk geven, ook de farizeeërs, de Schriftgeleerden, wilden Hem niet vertrouwen. Ze geloofden niet dat hij werkelijk de Zoon van God was, en macht had zonden te vergeven. De Farizeeërs waren in aanzien bij het volk en hadden grote invloed en macht. Toen Jezus uit liefde voor de ganse mensheid stierf riep men:

Mt 27:25 En al het volk antwoordde en zeide:

“Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!”

Wanneer de Joden erg zeker waren van hun eigen overtuiging, dan gebruikten ze dit gezegde, om aan te tonen dat men heel zeker gelijk had, en men dus hier Jezus afwees. Het merendeel van de Joden wilden maar niet geloven, dat Jezus hun Messias was!

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond, Wie dan wel gelijk had, hun eigen uitgesproken vloek heeft Gods volk getroffen, bedenk de Holocaust, hun verdrukkingen overal ter wereld, het niet krijgen van vrede met hun buurlanden. Dit alles is als een voorbeeld voor de rest van de wereldbevolking die niet wil horen.

Vrede komt er slechts als Jezus terugkomt, dan zal men opnieuw zien wij gelijk had!

36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt

Petrus spreekt klare taal, en niet met meeslepende of verwarrende woorden, integendeel, met een wijzende vinger:

“Deze Jezus die gij gekruisigd hebt”. Soms zegt men de waarheid kwetst, zo was dit hier zeker het geval. Het luisterende volk, voelde zich medeschuldig. Ze hadden hun keuze gemaakt tussen Barrabas en Jezus. Men koos voor iemand die mensen het leven ontnam, boven Jezus, die nieuw leven bracht.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ze hadden Jezus onder massamanipulatie verworpen, Hij die hen genas, en macht had over de dood en de tweede dood. Ieder mens die Jezus Christus verwerpt, Zijn woorden verwerpt, moet heel dringend eens diep nadenken, eer het te laat is, want God roept u!

In onze dagen zijn er vele mensen die spotten en de Bijbelse waarheid blijven verwerpen, ze geloven vandaag een dwaling, de leugen van de evolutietheorie, en daarachter steekt de geest van de komende antichrist, een nieuwe wereldleider komende uit een verbond van tien staten.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9

Het luisterende volk stenigde Petrus niet om deze harde woorden, neen, ze waren aangeslagen en nog steeds onder de indruk van het ganse gebeuren het sterven en de opstanding van die Jezus uit Nazareth en ze vroegen daarom:

Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Het geweten van de mensen werd wakker! Ze hadden zich laten meeslepen door de toenmalige religieuze leiders, die met jaloersheid en met hoogmoedige ogen hadden gekeken naar deze Jezus van Nazareth.

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekerenis in feite van harte God gelijk geven, en aanvaarden wat Jezus zegt. Dit is in feite door goed en berouwvol na te denken, persoonlijk om vergeving vragen.

Ieder mens moet inzien dat hij op een doodlopende weg is, als hij de woorden en daden van Jezus niet wil aanvaarden als waarheid.

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Er bestaan maar twee soorten mensen: Zondaars en verloste zondaars.

Laat u dopen tot vergeving van zonden!

 

Petrus roept op, een eenvoudige stap te zetten in geloof. Ook vandaag worden nog steeds mensen gedoopt zoals de eerste christenen.

Jammer dat miljoenen mensen onbewust gedoopt werden als kind, zo ontstond er een levenloos Babels christendom, dat de Bijbelse fundamenten verliet. Trouwens een kind kan zich niet bekeren!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Joh 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Kan iedereen zo maar de H.Geest ontvangen? In ieder geval is het een gave van God, en geen verdienste van de mens. (Joh.14) Wie ongelovig blijft kan deze gave niet ontvangen, deze gave is de Geest der waarheid.

Christenen  zijn niet altijd even duidelijk te herkennen, want het blijven zondaars, weliswaar verloste zondaars, doch de inwoning van de H.Geest, in de mens, is wel heel bijzonder. Paulus leerde de christenen het volgende:

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

JEZUS ZIET U!

clip_image001

 

jezus op het water

Wanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man, of een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke job heeft hij of zij? Is hij rijk? Enz.Neen God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en enkel in de Bijbel.Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens denkt over wat God zegt, dan lezen we wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15 Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen. Die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

clip_image004

5 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woord, en zij kwamen ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder, verloren het contact met hun Schepper. Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens dingen om zijn angst te moeten sterven te verdrijven, en zochten bescherming.Men begon zon en maan te aanbidden, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden, amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden. Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht. De apostel Paulus maakt het ook heel duidelijk toen hij het volgende schreef:

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.Rom.1

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) overtuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn!

Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz. Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven,

Dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer!

Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat wij geboren zijn als zondaars, en op den duur God vergaten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal moeten sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De kinderdoop is van inhoud een traditionele leugen!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes maakt voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van god gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven. Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil!

Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van god zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,clip_image014

<

p align=”center”>en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST…

clip_image002

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Er is ook maar één boek dat de mens echt gelukkig kan maken, de Bijbel. Maar daar is een voorwaarde hierbij, een sleutel: Eerst geloven wat er staat, dan pas kan je het begrijpen.Soms horen wij oude mensen zeggen “ het is hier zalig” en ze bedoelen, een gelukkig emotioneel moment is in hun leven.Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, gelukzaligheid komt van God en staat boven het aardse.

Met een klein voorbeeldje wil ik eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

3 Zalig de armen van Geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth.5

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, krankzinnig, of minder begaafde mensen. Wanneer wij dit even analyseren, dan legt Jezus, het accent op “ arm” zijn van Geest. Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en bijzondere afhankelijkheid. Armoede veroorzaakt eenvoud. Tevreden kunnen zijn met eenvoudige dingen, en geen grootse dingen.

Psalmen 131:1 Een bedevaartslied. Van David. HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

De sterken of rijken van geest zijn mensen die een sterke overtuiging hebben van zichzelf,door wat ze kunnen en denken. Ze geloven bijzonder in zichzelf. De welstellende mens is meer geneigd naar hoogmoedigheid, vrij en onafhankelijk te zijn. Hij voelt zich van niemand afhankelijk. Wil niet graag van iemand afhankelijk zijn en in eigen ogen: wijs. Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig of zalig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn?

Jezus bedoelde: Wie wil afhankelijk leven op aarde van Zijn Vader! Bij de zondeval is de geest van “de mens” zonder uitzondering zeer ernstig verzwakt. De Geest had hij nodig om met God te communiceren! God is Geest.Nu leven wij met een lichaam, en geest. De Bijbel geeft signalen op de zondige geest van de mens die zich tot God richt, nadenkt en Christus leert kennen of de Hem verwerpt. De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aanvaarden. De farizeeën vierden een feestje als ze leerstellig een overwinning hadden gemaakt op de sadduceeën! Het waren sterken van geest, eigenzinnig en hoogmoedig.

Jezus sprak:

24 Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens Die zich afhankelijk wil stellen en nederig wil blijven tegenover God de Vader! Hij bedelt in feite om meer van Gods Geest. Afhankelijkheid is de sleutel om God beter te leren kennen! Kinderen vluchten vandaag soms snel het huis uit en zijn ongezeglijk geworden, ze willen niet langer afhankelijk zijn van hun ouders zoals God het wil. Besluit: “amen van Geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn, tegenover God, die als Vader in hun leven wil optreden. Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm welke ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig/ zalig te zijn. Die leegte, kent ieder mens en is slechts in te vullen door Gods Geest.

Wat is de belofte? De hemel, de heerlijkheid, en behouden zijn.

Efeze 1

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox! Gelukkig de mensen die treuren en verdriet hebben!

Hier kan ieder mens nu opnieuw proeven hoe veel dieper het denken van God is tegenover het denken van de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijkeuitleg.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en zelfmoordacties.

Verdriet door gezinsdrama’s enz. Ook hier per dag zoveel mensen die uit het leven stappen. Zalig?

God zoekt de mensen, op allerlei wijze, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze eens zouden luisteren naar Hem! God kan zorgen dat een mens plots tijd krijgt.

Mozes stond met zijn rug tegen de Rode zee, en voor hem een sterk Egyptisch leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen en zalig maken indien hij dat wil!

Zalig die treuren. Treuren over wat?

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, hun geweten, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost en behouden worden! God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

Jezus lief hebben en toch zondigen doet treuren : Mattheüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Petrus wilde Jezus volgen overal, maar het ontbrak hem aan kracht. Als zijn leven op het spel kwam te staan dan was angst hem de baas geworden.

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zondigheid aanwezig is. Dat vindt hij jammer, hij wil wel perfect leven, maar faalt, en moet telkens weer opstaan. Hij kent nog steeds verkeerde verlangens.

Een christen treurt over zijn zonde die hij nog doet! Hij kent troost in de genade.

Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Romeinen 7:21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

Een bijbelgetrouwe christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt en ten onder gaan door hun ongeloof.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen. Zijn eigen kinderen kunnen daarin komen, die niet willen luisteren komen daarin!

Een behouden christen treurt bij het getuigen van Jezus, maar dat verandert later!

Psalm 126

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6 Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie verkondigt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet meer willen luisteren naar God! Toch offert hij zijn kostbare tijd op met het getuigen van Jezus.

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen manier. Ze wilden strijden voor Jeruzalem, maar waren blind voor Hem!

clip_image004Treuren over Jezus?

27 En Hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.28 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen,29 want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd. Lucas 23

Toen Jezus zijn kruis droeg en reden had om te treuren, sprak Hij over de toekomst, de dagen waarbij de ganse wereld zal treuren.

Een tijd waarbij het beter zal zijn geen kinderen te hebben dan een groot gezin, ten gevolge van een zondige en verdorven wereld.

Deze tijd laat zich nu al kenmerken door dit gegeven!

Jezus bedoelde: Uw tranen zijn menselijk, maar brengen geen oplossing! Jezus keek op een andere manier naar de tranen van de mensen.

Zijn volk was beklagenswaardig geworden door het verwerpen van Hem.

God kan door een groot verdriet een ommekeer in het leven van de mens brengen, en dat hem leidt tot bij God. Dat soort verdriet kan redding brengen van een ziel.

Verdriet dat ontstaat door de zonde leidt slechts tot de dood van de mens.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Opnieuw stellen wij vast dat Jezus een toekomstperspectief had die Hij kende. Wij weten van de hemel en de heerlijkheid. Jezus kende dat al!

Christenen die hun kruis dragen, wenen, maar zullen vertroost worden!

De toekomst ligt in handen van God en Zijn kinderen.

Psalmen 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

MISLEIDINGEN

clip_image001

Opnieuw beleeft het christendom een ernstige aanval op zijn waarachtigheid. De Bijbel, als fundament, komt opnieuw in het daglicht als een boek dat Een leugen zou zijn. Het boek of de film van de da Vinci code brengt opnieuw leugens en verdichtsels bij het volk. Feiten en fictie worden gemengd. Wij leren als Bijbelgetrouwe christenen alles te toetsen aan wat God zegt, en God liegt niet.Wij gaan zeker geen aandacht besteden aan de gedachte alsof Jezus zou zijn gehuwd geweest en dergelijke onzin.

2 Thess.2.10-12

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Vers 9 wijst ons op de tijd van de komst van de antichrist, deze politieke wereldleider zal komen met bedrog en verleiding. De satan is werkzaam en doet zoals in het begin, bij Eva, het woord van God verdraaien en in twijfel trekken. Ook zal hij wonderen nabootsen, en als de christus willen voorkomen.

Vers 10 laat ons ervaren dat er nog weinig mensen zijn die werkelijk de Bijbel hebben aangenomen als een woord dat God heeft gesproken.Het is duidelijk dat het Bijbels christendom, waar de Bijbel het gezag is, ontstaan is uit water en geest. (Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.) het ware christendom wees de weg naar de hemel door de wedergeboorte en niet door een kinderdoop!

Gehoorzaamheid aan de Bijbel werd verworpen, en gehoorzaamheid aan kerkelijke overheden werd afgedwongen. De enige reddingsboei werd eens verboden.

Vers11jaren geleden werd geprofeteerd dat er een tijd zou komen met ernstige verleidingen zodat men de leugen zou geloven.Christenen die niet wedergeboren zijn zullen een boek als dat van de “da Vinci code “nog lezen en overdenken! Maar wij mogen nog meer verwachten van verdichtsels en fabels!( 2 Tim.4:4, 2 Petr.1:16)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 tim.4

De apostel waarschuwde ons bijna tweeduizend geleden voor wat er vandaag aan het gebeuren is. Zij die nog de gezonde leer brengen, krijgen vandaag veel kritiek. Soms is de stemming en de sfeer belangrijker dan de gezonde Bijbeluitleg. Mensen willen slechts nog luisteren naar sprekers, die tegemoet komen aan hun eigen begeerten! Sprekers die bv. Seks voor het huwelijk normaal vinden enz.

De da Vinci code is een godlasterend boek, een fabeltjeskrant.

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.2 petr 1

 

God waarschuwt ons voor fabelen en verdichtsels. Het geloof van Petrus was niet gefundeerd op fabelen, maar op de kracht van Jezus christus.

 

clip_image005

 

 

 

 

 

Petrus zag hoe Jezus de storm stilde,zag de visvangst, zag hoe hij lazarus uit het graf deed komen. Petrus wijst op de toekomst, Jezus komt terug, wat gaan dan beschaamd staan, die Jezus belachelijk wilden maken en hem als leugenaar verkochten.

R.K.K. in verval, de grote afval

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 tim4

Deze tekst maakt duidelijk hoe men geloofsafval kan bekijken. Het verbiedenvan het huwelijk is altijd tegen de wil van God. Wat voor gevolgen zijn er al niet voortgekomen uit zulke dwalingen?

Wat moeten wij doen als christenen tegenover een fabelboek als de da Vinci code?

Zeker geen tijd aan verspelen door discussies te voeren. God discuteert ook niet lang met de mensen. Mozes was heel kort tegen de farao! Hij sprak en vertrok. De slang van Mozes verslond de slangen van de magiërs voor de ogen van de farao!

Let op wat Paulus zegt: gebruik je gezond verstand, aanvaardt de spot en het lijden, maar breng verder de gezonde leer: sola scriptura.

Wie niet wil luisteren naar de Bijbel, het woord van God mag het volgende verwachten:

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, spreuken 1

SOEP VAN GEROOKTE SCHELVIS EN GEROOKTE ZALM

WILDE ZALM

  soep voor 4 personen

  – 50 g boter 1 ui fijn, 600ml melk, 3 laurierblaadjes, 1 lepeltje gemalen nootmuskaat, 300 g geschilde aardappelen in kleine blokjes,

     350g gerookte schelvis, zonder vel in stukjes breken. 200ml magere slagroom, 100gr gerookte zalm in reepjes snijden.

     zwarte peper gebruiken, verse dille voor de presentatie.

     Smakelijk!!!

LINZENSOEP MET GEHAKTBALLETJES

4 personen :

-350g groene linzen, 2u in koud water weken

-2 kleine uien fijnsnijden

-2 teentjes knoflook zeer fijn snijden

-1 klein venkelknolletje klein snijden

-2 wortels, in kleine blokjes snijden

-2 grote tomaten (rijp) in stukken

-2 eetlepels tomatenpuree

-1 een groot takje rozemarijn en tijm, daarbij enkele laurierblaadjes

-350 gram lamsgehakt ( of runder)

-olijfolie en 4 eetlepels gehakte peterselie

bloemstuk

ZIEKTEKIEMEN

Benzinepomp broedplaats ziektekiemen

De benzinepomp is een van de belangrijkste broedplaatsen van ziektekiemen, zo blijkt uit onderzoek van de hygiëne-afdeling van de Amerikaanse Kimberly-Clark Corporation. Ze onderzochten een aantal alledaagse voorwerpen in 6 Amerikaanse steden op ziektekiemen.
De benzinepomp kwam als meest verontreinigde voorwerp uit de studie, gevolgd door publieke brievenbussen, roltrapleuningen, de toetsen van geldautomaten, parkeermeters, de voetgangerstoetsen van verkeerslichten en de toetsen op drank- en voedselautomaten.
De onderzoekers geven de raad om na gebruik van dergelijke toestellen altijd goed de handen te wassen.

PROFETISCH OVERZICHT

clip_image001

 

clip_image003

God geeft zijn kinderen inzicht over de dingen en de gebeurtenissen die moeten geschieden. Dit is niet altijd even duidelijk, doch hoe rijper de tijd wordt hoe beter wij alles beginnen te begrijpen. Wij stellen ook vast dat verschillende profetieën zijn vervuld en andere nog vervuld zullen worden, bijzonder in onze dagen en toekomende dagen.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Inderdaad, iedere christen geeft meer en meer belang aan wat de profeten hebben gezegd. De geschiedenis toonde aan dat de profeten de waarheid hebben gesproken. Het waren geen valse profeten als bv: Nostradamus, voorspellingen van de Maya’s, AL de profetische woorden waren en zijn te geloven. Bijzonder vandaag gaan de boeken van Daniel, Openbaring, Henoch open, want ze waren verzegeld tot de eindtijd.

ISRAEL WERELDWIJD VERSTROOID, EN

OP EEN DAG ALS NATIE HERSTELD!

Jesaja 66

7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard ; voordat de weeen haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren ? zegt de HERE. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.

Israel ontstond werkelijk op een dag. Vele christelijke leiders hadden vroeger geleerd dat het Joodse land nooit meer zou terugkeren. Ze begrepen de profetieën niet.

Micha 5

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 3 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.

Hier gaat het over de geboorte van Jezus in Bethlehem. Wiens oorsprong is vanouds, van altijd. Hij heeft hen prijsgegeven tot de nieuwe geboorte, of ontstaan van Israel in 1948.

DAN gaat het “overblijfsel” na de Holocaust terug naar Israel. Ze kwamen uit 87 landen.

Ezechiel 38

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen ; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Hier is een andere vertaling aangewezen als bv. het Engels daar staat voor “ uit de volken uitgeleid” but it is brought forth out of the nations,

Inderdaad, Israel is ontstaan op 14 mei 1948. Dit werd gestemd in de Verenigde Naties.

(out of the nations). We zien hier dat in hetzelfde vers het ene gedeelte is vervuld en het andere nog niet. Het was bijna tweeduizend jaar geleden dat Israel nog een eigen regering had.

ISRAEL ZOU ZEKER JERUZALEM TERUGKRIJGEN.

Jeruzalem

Joel 2

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden , want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Allen die de naam des Heren aanroepen zijn eigenlijk christenen, de eerste christenen waren Joden, en ook dezen hier zullen Joden zijn die zich hebben bekeerd tot Jezus.

Ook hier vinden wij een keerpunt in Israel, wanneer zij zich zullen gaan bekeren en de Zoon van God zullen aannemen als hun Messias.

De grote verdrukking zal voor velen van Gods volk een bekeringsperiode zijn.

Jesaja 28

14 ¶ Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. 15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt , zal hij ons niet bereiken , want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen .

HET CHRISTENDOM VAN DE EINDTIJD ZAL LAUW ZIJN.aquaduct Laodicea

Zie openbaring 3:14 Laodicea.

Deze gemeente is gekenmerkt door lauwheid, of anders gezegd door onverschilligheid. Ongeregeld bezoeken van samenkomsten, onvoldoende onvoorbereide boodschappen of studies. Lauwheid is als een vuur dat aan het uitdoven is.

De gemeente van Jezus maakt de grote afval mee, door een nieuwe vorm van religiositeit en humaniteit. Het vuur van de Bijbel wordt gedoofd door ongeloof en dwaling. Door Laodicea liep een rivier, de dorstige mensen spuwden het uit, het was lauw! (Zie studie)

De Bijbel wordt niet altijd genomen als het gezaghebbende woord van God, men maakt geloofsboeken, tradities, kerkelijke wetten en valse leringen zijn binnengedrongen.

Daarnaast hebben wij de maatschappij van de eindtijd, welke beschreven staat in Timotheus.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen ,

Mensen kunnen geen weerstand bieden, ze geloven de leugen. Mensen geloven in de evolutietheorie, omdat ze hun Schepper niet hebben leren kennen.

2 Petr.3

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde , die uit en door het water bestaat , 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan , verzwolgen door het water.

Men zal nog gaan spotten met de mensen die geloven in de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Deze spotters zal men vinden onder hen die van het geloof afvielen.

Deze spotters geloven niet in hun Schepper meer.

Deze spotters zijn mensen die leven naar hun eigen begeerten, ze lachen met het evangelie of maken het belachelijk. Tegen zulke mensen moet men het evangelie niet meer brengen want ze hebben het al gehoord. Ze reageren antichristelijk.

2 Tim.3

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Het is dus overduidelijk dat God had voorspeld, dat de eindtijd een tijd zou worden van uitermate moeilijkheden om de kinderen met de Bijbel op te voeden.

Wanneer mensen nu tot geloof komen, is de overgang van een werelds leven naar een geestelijk leven enorm groot geworden.

Men verliest vrienden, moeilijkheden op het werk door vrijzinnigen, het gezin kan onder druk komen als een van de partners het geloof verwerpt.

Niet alleen lauwheid, maar homosexualiteit, homohuwelijk was voorspeld.

Lukas 17

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden , en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten , zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden .

29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen .

Hier vinden wij dat ook in de eindtijd, opnieuw homoseksualiteit wel openlijk in de maatschappij zal zijn doorgedrongen, en als normaal beschouwd worden.

2 Tim.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

De Bijbel leert ons een afstandelijke houding aan te nemen tegenover christenen die genot boven God stellen. Een christen die liever naar de voetbal kijkt, dan naar de dienst gaat van zijn “eigen” gemeente, dan behoort hij tot de schijnheiligen. Voetbal is dan ook een sluwe afgod, het houd de mens af van God.

Wij moeten steeds een keuze maken in alles wat we doen.

Openbar.9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen , bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien , noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

5331 pharma’keia, zn vr ( toverijen) witchcraft

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

De mensen van de eindtijd zullen zich ook niet bekeren van hun oude gebruiken. Wij kunnen hier ook uit afleiden dat we mogen verwachten dat het druggebruik gelegaliseerd zal worden, met alle gevolgen vandien.

Ook vandaag zien wij hoeveel leed dit met zich brengt, hoeveel ongevallen, moorden enz.

4202 por’neia, zn vr ( hoererij ) AV-fornication 26; 26

1) onwettige seksuele omgang

1a) ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.

1b) seksuele omgang met naaste verwanten; Lev. 18

1c) seksuele omgang met een gescheiden man of woman; Mk. 10:11,12

2) metaf. de aanbidding van afgoden

2a) voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het eten van offers gebracht aan afgoden

WARE HOOP VOOR DE WANHOPIGE

clip_image001

david en harp

Psalm 143 van Koning David.

Wanneer wij even rond ons kijken en luisteren, dan zien en horen wij dat onze maatschappij in zijn denken geen vaste of gezonde grond meer heeft. De mens leeft niet van brood alleen, en velen komen vandaag in de put te zitten. Men zoekt zijn toevlucht, in allerlei ongeloofwaardig advies, of men vlucht in drank, drugs, medicatie uit wanhopigheid. De verwachtingen in dit aardse leven zijn voor velen al niet meer zo groot. Mensen zoeken gelukkig te zijn, maar een doeltreffend boek buiten de Bijbel, is er niet. Onze welvaart zinkt opzettelijk voorzichtig weg, door zeer invloedrijke elites. Waar is dan nog een houvast? De depressieve, hopeloze mens “stapt uit het leven”! De satan won, en wint zielen! 1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

David werd ook eens wanhopig!

Wij nemen hem eenvoudig als voorbeeld, een man, die het plots geestelijk zeer moeilijk had, doodsbang, maar hij stelde zijn vertrouwen op zijn Schepper. Wij kijken naar koning David, door Gods Geest gedreven schreef hij als profeet, bemoedigende teksten en muziek: bv.psalm 143.

1 Een psalm van David. O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

Koning David wist wat hij diende te doen in zijn emotionele zeer moeilijke momenten in zijn leven. Hij had een spontane reactie: Bidden in vertrouwen tot zijn God. Hij bad in feite eerst om vergeving door genade, en wist dat God trouw was aan zijn woord: Gaarne vergevend voor de bidders! (Ps.86:5) Hier begint het al, bidden lijkt vandaag wereldvreemd.

Bidden is niet populair, en is weinig bekend. Men denkt, zoals traditioneel opgevoed, aan een herhalend aframmelen van voorgeschreven gebeden, met gevouwen handjes, voor een brandend kaarsje. God verhoort geen verkeerd bidden! Let wat Jezus daarover adviseert: Matth. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

David een man naar Gods hart, hij sprak zonder omwegen, of “recht door zee” zoals men dat in de volksmond zegt. Hij wil met God helemaal niet in discussie gaan, want niemand is goed of rechtvaardig. (Luc.18:19). Ieder mens wordt geboren als zondaar, en is in een staat van beschuldiging. God heeft altijd gelijk, want Hij zegt is waarheid. Wie het niet wil geloven, blijft in die schuldige staat, en zal na zijn dood, door die Bijbel, Gods woord worden veroordeeld. (Joh.12:48)

3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis,aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn.

David had het later door: de satan wilde hem eronder krijgen met een listige strategie. De zoon van David werd speelbal in satans handen. Zij zoon vermoorde zijn broer, David wilde hem een bepaalde tijd niet meer zien, Absalom verbittert spreekt hij leugens over zijn vader. Hij zorgt ervoor dat zijn vader uit het paleis moet vluchten. David komt terecht in een donkere spelonk, een plaats waar men de doden begraaft! Hij kwam al in een dergelijk situatie toen hij vluchtte voor Saul.

Het verdriet van David doorboort (vervolgt) zijn hart: Je eigen zoon bedreigt je leven, maakt je ten schande, ten slotte moet je strijden tegen je eigen zoon! Dit is hartverscheurend, dit is om wanhopig te worden, en waarom laat God dit allemaal toe? Wat deed ik dan verkeerd dacht David?

4 Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste

David was nu terneergeslagen! In een dergelijke toestand zouden de stoppen doorslaan, zo zegt men dat vandaag. De satan wilde twijfel zaaien in het hart van de koning. David was eerst radeloos en in shock, omdat het kwaad aan het licht kwam, door zijn bloedeigen Absalom! Doch David wist dat God hem niet in de steek zou laten, dat is iets dat ieder wedergeboren christen weet of moet weten! Profetisch gezien, zien wij hier als tegenbeeld, Israël in een wanhopige toestand. Uiteindelijk zullen ze roepen op hun God, maar zullen ervaren dat nu toch die Jezus uit Nazareth, hun God is!

5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij

mijzelven van de werken Uwer handen.(STV)

Hier vinden wij dat David veel geloofservaring heeft opgedaan. David had een goede Bijbelkennis. Hij bedenkt al de wonderlijke werken die ook God in zijn leven al had gedaan. Hij heeft de nodige tijd gemaakt voor meditatie. Bedenk hoe hij de reus Goliath zonder angst tegemoet trad, in zijn vertrouwen op God, hij herdacht zijn grote overwinning in geloof. Wanneer waren onze laatste geloofsstappen? Het geestelijke leven van een christen groeit uit zijn persoonlijke geloofsondervinding. Getuigen, was en is de Bijbelschool van Jezus. Wij worden niet graag beproefd, en toch leren wij hieruit meer en meer, te vertrouwen op onze enig levende God. Pas dan weet men hoe zwaar iemands geloof weegt. (1 Petr.1:7)

6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela. 7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.

clip_image005clip_image007David vergelijkt zijn ziel, zijn hart, met uitgedroogde grond. Droogte maakt grote scheuren in de grond. Het geestelijk denken van een christen kan er ook zo uitzien. Droge, beproefde grond heeft veel water nodig! Mensen die zwaar depressief worden zijn uitgedroogde, verscheurde harten. Ze moeten de woorden horen en geloven van Hem die hen schiep! Je gaat toch ook niet met je gezondheidsproblemen naar de beenhouwer of bakker! Soms gebruikt men wel veel “deskundig” of “lauw” water, veel krachteloze woorden, woorden die niet leven! Geest en levend water is nodig! Joh. 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Met leuke verhaaltjes op de kansel, komt er geen hulp of troost. Fris en levend water is nodig, woorden die “van boven” komen. God troost zijn aangenomen kinderen zelf! De profeet Jesaja schrijft het duidelijk op : Jesaja 51:12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen;

10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.11 Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven, voer naar uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid, 12 verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid, en richt te gronde allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht.

Van nature uit wil een mens steeds handelen vanuit zijn “eigen” wil. David heeft ondervonden dat dit niet altijd doeltreffend is, en ook veel verdriet kan veroorzaken. Men kan soms dingen goed bedoelen, en toch kan men achteraf teleurgesteld worden. Dit komt uit het zondige, en verkeerd denken van de mens. Ons eigenzinnig denken gaat veel in tegen het denken van God, dat noemt men een “vleselijk denken”. Wij moeten altijd Bijbels geestelijk denken, en de Bijbelse bril opzetten.

Zo is Israël voor ons een voorbeeld. Het wil nog steeds strijden in eigen kracht, tegen de ganse wereld. Het zal als koning David in de benauwdheid (grote verdrukking) terechtkomen. Dan zal het gaan bidden en roepen op hun God. Dan komt Jezus terug, hun echte Messias! Daarom bid David hier: Leer mij uw wil te doen! Leren neemt in het leven van een christen nooit een einde.

De reden die David aanhaalt waarom God hem genadig zou zijn is: Ik ben uw knecht!

Een kind van God in het tweede testament, is iemand die gerechtvaardigd is, dus heeft een nieuwe status, door geloof! Neen, je ziet het niet aan het uiterlijk van die mens. Hij is als een schelp, de buitenkant is vuil, onaanzienlijk, nog zonde te zien, maar op de dag dat men hem opent, vind je de “parel”!

Ben jij die ook die parel in Gods ogen?

clip_image009