ZOALS DE DAGEN VAN NOACH

clip_image002

clip_image004

37 Want zoals het was in de dagen van Noach,

zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de dagen van Noach gebruikt om ze te vergelijken, met de tijd die voorafgaat aan het moment waarbij Hij zichtbaar terugkomt op aarde. Voorafgaand hebben wij de onzichtbare terugkomst voor zijn gemeente.

Dit betekent onze tegenwoordige tijd. Wij gaan vandaag eens deze vergelijking onderzoeken en zien of onze dagen wel al deze dagen zijn die Jezus heeft bedoeld.

Niet alleen gaan wij dit nagaan, maar ook zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geesztelijk leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Leven wij daar naartoe? Zijn wij bezig met die dingen van boven, of meer bezig met de aardse dingen die ons van Hem soms afhouden? Is bij ons alles klaar om op te gaan naar het bruiloftsfeest?

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.Mt.24

De vijgeboom staat voor Israël. Inderdaad is er nieuw leven gekomen in Israël, slechts in 1948 opnieuw als natie ontstaan, omdat God in Zijn Woord daarover heeft gesproken. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is weet u ook dat de zomer komt. Zo weten wij ook als christenen dat de komst van Jezus nabij is! De farizeeërs konden ook de tekenen der tijden niet onderscheiden. Of ze wilden dit niet?

Jezus spreekt duidelijk over de generatie die dit heeft meegemaakt, dat deze generatie nog in leven zal zijn, op de Dag van Christus, dit is de opnamedag.

De duur van een een generatie, is variabel en een studie op zich, dus niet beperkt tot 70 jaar of dergelijke.

De vergelijking die Jezus maakt met de tijd van Noach is zeer belangrijk, en dient ons als een teken waarbij wij ons als christenen aandacht moeten geven, en het vuur van het geloof bij elkaar, de eindchristenen moet aanwakkeren. Wij hebben daarom vandaag ijverige oudsten nodig.

DE DAGEN VAN NOACH. DE TIJD VOOR HET OORDEEL!

Noach was een prediker der gerechtigheid. De onrechtvaardige wereld van toen was erg en er moest een oordeel van God op volgen. Er was een slechte en goddeloze politiek. Zo zal Jezus ook zijn rijk bouwen op gerechtigheid als Hij komt. Hij zal geen wapenstilstand brengen maar een vrede die doordringt tot bij de dieren. Roofdieren zullen tot het verleden behoren!

De roep om gerechtigheid wordt steeds luider en luider vandaag! Een dove kan het horen!

In GENESIS 6: 11-13 DE AARDE WAS VERDORVEN;

Hier gaat het wel over de mensen op de aarde, over hun gedrag. Het betekent in feite dat de mens openlijk gaat zondigen, en zich niet meer gaat storen aan medemens of God. De KJV vertaalt dit “verdorven” met “corrupt”, wat scherper is.

Vandaag: Porno op Tv of hackers op computers, voor kinderen. Het gebruik van drugs en alle gevolgen. Er zijn genoeg beelden op TV te zien om te weten wat dat verdorven kan betekenen vandaag. Verderf! (Fil.3:19)

ZIJN WEG OP DE AARDE VERDORVEN

Hun zeden en levenswijzen van de mensen toen waren slecht. Gen.6:5 toont dat de overleggingen des harten waren te allen tijde boos.

Dit wil zeggen dat de mens vol was van slechte bedoelingen, slechte inspiraties, en alles wat inging tegen Gods wil.

Een prachtig beeld in Efeze 5 : 1-21 Bijzonder vers 5 onreinheid en geldzucht: Dutroux, kindermisbruik in de staatskerk.

GEN 6: 1- 4 REUZEN IN DE DAGEN VAN NOACH

Zo zien wij dat er reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van uitgeworpen demonen en mooie vrouwen. ( Judas 6,7 ) De satanische praktijken keren terug, het brengen van kinderoffers, rituele mishandeling, eten van mensenvlees het drinken van bloed. De nieuwe reuzen zijn er al! (N Korea)

Ook vandaag komen deze praktijken opnieuw terug. Ook de zonde van Sodom en gomorra was typisch voor de dagen van Noach. Ook dit wil in onze dagen als normaal worden beschouwd. Het apocriefe boek van Noach geeft informatie over deze toestanden.Sex met de dieren, bestialisme, was ook al begonnen.

In Leviticus 20:15 dienden mens en dier te worden gedood die deze dingen hadden bedreven. Wij denken maar aan de centaur: paard en mens, de zeemeermin, mens en vis enz…

MATTHEÜS 24: 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dit is een beeld waarin wij zien dat het dagelijkse leven gewoon zijn goddeloze gang gaat en niemand beseft in welke tijd hij leefde. Trouwen en scheiden was een normale zaak geworden.Dit betekent zonder rekening te houden met de God van de Bijbel. Andere goden dienen is ook goddeloos. Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, zijn eigen behoud en dat van zijn familie. Het werd met een lach en een spot aanzien! Dit echter tot God lachtte! Vandaag is het precies hetzelfde de mensen merken de tekenen van de tijd niet op. Reden: Geen of onvoldoende Bijbelkennis.(Hosea4)

WIE WAS NOACH?

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo goed was of beter dan de andere mensen uit zichzelf, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij de woorden van God had geloofd.Omdat hij rekening hield met Gods beloften.Noach had godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien was. Noach geloofde deze woorden.

Ook wij hebben het evangelie ontvangen, woorden van God en niet van mensen. Ook over iets wat wij nog niet hebben gezien: Christus Jezus!

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD ?

GEN 6 : 22

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark niet met eigenzinnige plannen, maar op de manier en het plan zoals God hem gaf!

Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige manier om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.

Wij moeten geen arken maken, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud werken. Geloofswerken en niet een behoud door de “goede werken”. Wie geen rekening houdt met Gods woorden, zal wel een ark hebben met gaten, en deze gaten zijn zonden die wij niet willen bestrijden, of willen dichten, en misschien zeggen het is niet erg, het is maar een klein gaatje. Gelukkig is God genadig!

Wij moeten integendeel bidden van Heer : waar ben Ik verkeerd, waar ziet Gij bij mij een gat of een zonde? Denk aan de splinter en de balk……

<

p align=”center”>PAULUS GEEFT VIER TIPS VOOR ONS BEHOUD.

FILIPENZEN 2:12 “Blijf uw behoudenis bewerken met vreze en beven, door gehoorzaamheid aan Gods Woorden. Deze vreze en beven was ook aanwezig bij Noach, en het betekent in feite nederigheid tegenover wat God vraagt.

Wij moeten ons de vraag stellen : Is bij ons nog steeds die begeerte aanwezig om zonden te overwinnen in ons leven , als in de begintijd dat wij tot geloof kwamen.?

Zien wij naar ons bruiloftskleed, is het mooi ? geen plekken of vuil ?

FILIPENZEN 2 : 13

Want GOD IS HET DIE IN U WERKT.

Dit wil zeggen dat het niet door onze eigen inspanningen zal zijn dat wij zelf ons behoud zullen waarmaken, maar dat wij ons niet mogen verzetten tegen het werk van de H.Geest in ons. De H.Geest kan ons op zonde wijzen. Hij wil ons de nodige kracht geven om te overwinnen, maar WILLEN wij ?

FIL.1:6 Paulus is ervan overtuigd, dat God het werk zal verder zetten, die Hij in ons is begonnen. Voor ons een troost, God zal ons niet loslaten, wij kunnen wel Hem loslaten! Er wordt toch gewerkt aan twee kanten, zoals ook de liefde van twee kanten moet komen. Denk aan het juk.

Doch de eerste liefde kwam van Hem voor ons!

FILIPENZEN 2: 14-15

Wij moeten zonder klagen, ook al kan het lastig zijn, doen wat de Heer van ons verlangt. Ook zonder “bedenkingen”. Dit wil zeggen zonder tegenspraak of eigen gedachten vormen om niet te moeten doen wat de Heer van ons verlangt. Excuses en uitvluchten.

BV: De Bijbel leert geen bloedworsten te eten, omwille van de gezondheid, maar ik eet het graag, en zoek wel de nodige uitvluchten, zelfs Bijbelteksten verkrachten om toch maar zijn eigen zin te kunnen doen. (1 Cor.10:25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,)

Maar daar hingen er geen bloedworsten!

“onbesproken” kinderen Gods.

FILIPENZEN 2 : 16

Het woord des levens vasthoudende: Het plan van Noachs ark. Zonder het plan te gebruiken was Noach verloren. Hij mocht niet afwijken, en deed het ook niet .Zo zegt Paulus om niet af te wijken van de Bijbel, want alle godsdienst zonder de bijbel zal geen hemel zien. De satan verkoopt wel valse Bijbels en met winst, hij wil het plan voor eeuwige redding zo wijzigen dat het niet helpt!