IRAK EN JEREMIA

clip_image001

Let op! Deze studie werd geschreven in 2004. Wij moeten vaststellen dat de profetische woorden, welke God in de Bijbel liet opschrijven,

vandaag snel in vervulling gaan. Dagelijks zien wij beelden van oorlog en terroristische aanslagen, en het lijkt voor velen de “ver van mijn bed show!”. Doch het vuur zal zich uitbreiden zegt God. De profeet Jeremia schreef het volgende in hoofdstuk 49:

clip_image00312 Want zo zegt de HERE: Zie, zij, wie het niet toekwam de beker te drinken, moeten wel drinken; en gij, zoudt gij vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, maar zeker drinken.

13 Want Ik heb gezworen bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN, dat Bosra tot een voorwerp van ontzetting, van smaad, van verstomming en van vervloeking zal worden en dat al zijn steden tot eeuwige puinhopen zullen worden.

14 Een tijding heb ik van de HERE gehoord en een bode is onder de volken gezonden: Verzamelt u, rukt ertegen op en maakt u op tot de strijd!

15 Want zie, klein maak Ik u onder de volken, veracht onder de mensen.

Opmerkelijk is dat de stad Bosra vandaag het Basra is in het huidige Irak! Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan. Op 11 september 2001 vallen de arabieren Amerika aan. De twin towers en het Pentagon werden getroffen, en werden meteen het startsein voor de tweede golfoorlog. Met veel belangstelling in het boek Openbaring en de apocalyptische scenario’s zoeken wij wat de Bijbel werkelijk zegt over Irak in het M.O., over hun rechtstreekse en onrechtstreekse steun aan het terrorisme.

Osama bin laden, Saddam Hussein en zijn vriend Arafat, zijn niet de enigen die een sfeer schiepen van wereldwijde angst voor terrorisme. Wees dus klaar maar niet angstig, voor de “Big Bang” van de Bijbelse profetie in het M.O.

Sadam was bezig met de herbouw van Babel. Deze man had de verleidende hoogmoedige gedachte, dat hij de verleden glorieuze tijd van het Babylonische rijk zou terugbrengen. De geschiedenis herhaalt zich. De foto van Saddam kreeg zijn plaats in de rij van de Babylonische koningen en groten. De Bijbel voorspelde de vernietiging van het Babylonische rijk en het lot van de grote stad.

Bijbeltekst over het toekomstig Irak:

Jesaja13: 19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;

20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren;

21 maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn; struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen, 22 wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen niet verlengd worden.

clip_image005Nu dacht Saddam een deel van de geschiedenis te kunnen laten herleven! De stad Babel te herbouwen, waarvan God zelf had verkondigd nooit meer te zullen bestaan. Er is nog iets belangrijk over de geschiedenis over een deel van het M.O.

De verbonden van de leidende families brachten onenigheid verleden jaar, en deze ontstonden uit wraatzuchtigheid en was onovertreffelijk in de menselijke geschiedenis.

Eerst enkele verbanden:

OUDE NATIE

AFLEIDING / LINK

ACTUEEL

Huis van Israël (Jacob)

Britse vlag betekent: Het verbond met Jacob

Gr.Brittanie, V.S. en andere Europese landen

Ephraim

“Brith”=verbond

“isch” =mens

Brits verbond

Commenwealth

Mannase

   

Moab en Ammon

De stad Amman

Jordanië

Filistijnen

Vijand van Israël

Palestijnen?

Amalekieten

De eerste oorlog met Israël gebruikten terroristische aanvallen

Het hedendaagse moslimterrorisme.

Huis van Juda

Joden en Askenazi proselieten

Israëli’s

Assyrië

Israëls oude vijand

Duitsland vandaag?

Ismaël

Had twaalf zonen

Arabische staten

Syrië

Aram

Syrië

STEDEN VAN HISTORISCH EN ACTUEEL BELANG

Oude steden

Actuele steden

 

Hadad, naam van een Edomitische koning

BAGDAD of “Bag-Hadad” in Irak

 

Bozrah,betekent “in Edom”

Basra in Irak of Buseirah in Jordanië (?)

 

Teman

Het perzische en Turestaans rotsgebergte het land van Temani

 

Damascus

Hoofdstad van het huidige Syrië

Sela ( Edom)

De stad Petra in Jordanië

Nota : Deze studie vraagt verder onderzoek. Basra, een oude stad bestaat nu nog steeds, en is een toeristische attractie. Toch stelt men nu vast dat Bosrah gekend is als “al iraq”. Dit is de geboortenaam van Irak.

OUDE HUWELIJKSVERBONDEN

clip_image007Jacob, later Israël genoemd begon een afstamming met de twaalf stammen van Israël.

Zijn broeder, Esau ( Edom genoemd) heeft niet alleen zijn erfenis geminacht, maar ook zijn genetische afstamming, door te huwen met vrouwen uit de naburige landen. Esau kreeg niet-Joodse afstammelingen, dit was tegen de wil van God. Hij ging verder door verbonden te sluiten met de andere landen. Hij was eigenzinnig.

Genesis 36: 2 Esau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaan, Ada, dochter van de Hethiet Elon, en Oholibama, dochter van Ana, dochter van de Chiwwiet Sibon,

3 en Basemat, dochter van Ismael, zuster van Nebajot.

4 En Ada baarde aan Esau Elifaz, en Basemat baarde Reuel,

5 en Oholibama baarde Jeus, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Esau, die hem in het land Kanaan geboren zijn.

6 Esau nu nam zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dochters en al de lieden die tot zijn huis behoorden, zijn kudde, al zijn vee en al zijn have, die hij in het land Kanaan verworven had, en hij ging van zijn broeder Jakob weg, naar een ander land. {}

Esau’s Edomitisch verbond was dus met de Canaanieten, Hittiten, Hivitten, Ismaëlieten (de arabieren) en de Amalekieten. ( Amalek, kleinzoon van Esau ).

Deze oude vete is duidelijk de oorzaak van het hedendaags conflict in het M.O. De nakomelingen der Edomieten leven nog steeds in Irak. Vroeger woonden zij in het gebergte van Seïr. (4 En gebied het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan de landpale uwer broederen, de kinderen van Ezau, die in Seir wonen; zij zullen wel voor u vrezen; maar gij zult u zeer wachten.

5 Mengt u niet met hen; want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool; want Ik heb Ezau het gebergte Seir ter erfenis gegeven.) Later werden de

Later werden ze verdreven door de Nabateërs, en vluchten verder naar de Negev woestijn en verder. De nakomelingen van Amalek zijn hoogstwaarschijnlijk de hedendaagse terroristen. Dit is nog steeds een verder gaande familieruzie over de zegen van God aan Jacob. Je ziet, zonder de bijbel kan men onmogelijk het gebeuren van vandaag in het M.O.begrijpen!

Wij letten eens op Psalm 83

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

6 de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten,

7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;

8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela

GODS BEVEL : EEN ETNISCHE ZUIVERING!

Exodus 17

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen.

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

Wij stellen vast dat de Amalekieten dezelfde tactieken toepasten als de hedendaagse moslimterroristen. Ze vallen militaire colonnes aan met kinderen en vrouwen die zich opofferen.Vandaag zien wij tevens hoe terroristen ook hun kinderen en vrouwen meenemen in de strijd.

Ezechiel 25

12 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben:13 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan(Saudi-Arabië) toe door het zwaard vallen.

14 En Ik zal Mijn wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israel; en zij zullen tegen Edom naar Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen; alzo zullen zij Mijn wraak gewaar worden, spreekt de Heere HEERE.

Dit is klare en duidelijke taal. De nakomelingen van Israël, Britten en Amerikanen moeten de gelijken aan Saddam Hussein, Arabische terroristen en ondersteunende naties van de aardbodem doen verdwijnen. Zo zagen wij de Hamasleider sneuvelen, en er zullen er nog volgen, wellicht zal mijn pen het gebeuren niet kunnen volgen!

BASRA WORDT ALS SODOM

clip_image009

De profetieën zijn zeer verbazingwekkend. Wij lezen Jesaja 33:1, Jeremia 49: 7,8,10

Jeremia 49:13-22.(SVV)

13 Want Ik heb bij Mijzelven gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra worden zal tot een ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid, en tot een vloek; en al haar steden zullen worden tot eeuwige woestheden.

14 Ik heb een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder (te gaan tot de V.N.) de heidenen, om te zeggen: Vergadert u, en komt aan tegen haar, en maakt u op ten strijde.

15 Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, veracht onder de mensen.

16 Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws harten, gij, die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen! Al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.

17 Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten, en fluiten over al haar plagen.

18 Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar wonen, en geen mensenkind daarin verkeren.

19 Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning; want Ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen; en wie daartoe verkoren is, dien zal Ik tegen haar bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden, en wie is die herder, die voor Mijn aangezicht bestaan zou?

20 Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, en Zijn gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hun lieder woning niet boven hen zal verwoesten!

21 De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee.

22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is.

BRANDENDE OLIEBRONNEN IN IRAK

Jesaja 34: 6-10

clip_image0136 De HERE heeft een zwaard vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der rammen; want de HERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom.

7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed en het stof wordt met vet gedrenkt;8 want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek,

10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.

De Irakezen hebben nog steeds niet alle oliebronnen vernietigd of in rook doen opgaan. De rook en de bezoedeling zullen nog worden gebruikt als een verdediging op de nog toekomstige militaire acties. Wij denken even aan de oliecrisis, met zijn autoloze zondagen, is de wereld voorbereid op een alternatief voor de olie? Komen er geen autoloze weken?

DE VREDESAMBASSADEURS ZULLEN BITTER WENEN!

De profeet Jesaja zag en schreef in hoofdstuk 33:

6 En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat.7 Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter;8 de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet geteld.

De tijd van deze profetie.

Dit is een eindtijd profetie. Het is nog niet vervuld. De laatste jaren werden er verschillende inspanningen gedaan om vrede te bewerken in het M.O. Doch de aankondigers van vrede zullen wenen van de bittere telleurstelling. Wij weten er komt slechts vrede door onze vredevorst, Jezus Christus! Paulus vroeg de aandacht voor de vredesbeprekingen in de eindtijd:

1 Thessalonicen 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen.

Als wij kijken naar wat de profeet Obadja heeft gezegd is het duidelijk in vers 15.

15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

De dag des heren is een duidelijke referte voor de eindtijd waarin wij nu leven. Wij gaan binnenkort een dramatische opeenvolging van gebeurtenissen meemaken welke alle natiën zal schokken. Als God zegt dat het ons zal verbazen, dan meent Hij wat Hij zegt.

Overweeg de schaamteloosheid van Saddam en lees deze schriftgedeelten i.v.m. Edom.

(Obadja 1:1-3)Obadja 1:6-7

6 Hoe wordt Esau doorzocht, worden zijn verborgen schatten opgespoord!

7 Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem.

clip_image015Hier is in de vertaling het woord schatten gezet, doch evengoed gaat het over verborgen plaatsen. De schatten van Saddam werden gevonden, verborgen op een hofstede, dollars en andere waarden. Men heeft duidelijk gezocht naar nucleaire wapens. Wij begrijpen nu beter dat Saddam zijn oorlogsmateriaal heeft begraven en naar Syrië en Iran heeft gebracht.

Irak werd in een moeilijke politieke situatie gebracht. De geallieerden zetten een oorlogsplan op, een val. Saddam werd opgespoord, en gevonden. Al zijn duurzame bezittingen werden ontdekt. De TV journaals tonen wat de bijbel vele jaren geleden heeft voorspeld. Doch dit land is niet alleen, er is een overeenkomst.

DE DERDE GOLFOORLOG.

Andere landen zullen worden meegesleurd in deze oorlog. De Arabieren, Moslimbroederschap(?)  zullen doen als vroeger, hetzij samenwerken. Ze willen Israël in het conflict betrekken, dit is uiteindelijk hun doel. De Amerikaanse troepen zullen het doel worden van hun samenzwering. Verslaat Israël dan Irak met nucleaire wapens?

DE SLAG VAN DE RODE ZEE

De Amerikaanse zeemacht en luchtmacht zijn te zwak voor de actuele zeemacht in het gebied. Toch zijn ze in staat om voldoende weerstand te bieden en een gezamenlijke Arabische aanval af te slaan, indien de luchtmacht de logistieke troepen beschermd.

clip_image017Door de Palestijnse opstand in Gaza en de Westbank zal Israël troepen dienen in te zetten om een krachtige Syrische aanval weerstand te bieden.

Indien Israel onder een chemische en biologische aanval zou komen te staan, zal het noodgedwongen overgaan tot het inzetten van nucleaire wapens.

Indien Saudi-Arabië meevecht met Iran tegen de Israëlische, Amerikaanse en Britse strijdkrachten zitten dan gevangen tussen Saudische en Iraanse strijdkrachten.

De Iraanse en Saudische strijdkrachten kunnen voldoende kracht vanuit de lucht geven om druk uit te oefenen op de geallieerden.

De Israëlische zullen hard moeten vechten in een strijd van leven of dood voor het verder bestaan van hun natie, zeker in een aanval door Syrië en Iran.

Ziende op een snelle overwinning op Israël, zou Turkije zich nog kunnen aansluiten bij Syrië in een aanval vanuit het noorden.

MAAR WACHT !………….

De God van onze voorvaderen heeft het duidelijk gesteld, dat in de eindtijd Israël, Edom zal vernietigen voor altijd. Een complete vernietiging. Snapt u de kern van de zaak? God heeft besloten een einde te maken aan al het kwaad van de Edomieten, zodat ze het slachtoffer worden van Gods etnische zuivering door de geallieerden. Denk maar niet dat de vredesbewegingen Gods woord gaan veranderen!

DE SLAG VAN “ EL BUSEIRAH “

clip_image019Laten wij een blik werpen op de Amerikaanse marine met atoomwapens in het M.O. De Israëlische strijdkrachten hebben atomaire bommen, indien ze het te druk zouden krijgen met hun vijanden. Momenteel zijn de Britten en de Amerikanen nucleair bewapend in deze regio.

Jordanië het onverwachte slagveld.

De oude vlakten van “Bashan” (West-Irak en Jordanië en een deel van Syrië). De verenigde Arabische krachten zullen hierheen komen zich verzamelen en daar vernietigd worden. De landen van Edom zullen dan onbewoonbaar worden. De bijbelse profetieën zullen volbracht worden, of we het willen of niet. Herinner u, wij mogen de profeten niet verachten. Alles zal plaats vinden omdat God zelf deze gebeurtenissen laat komen.

De wereld zal ontzet zijn doordat deze dingen, reeds lang zijn neergeschreven voor het volk van Edom. Geen mens zal daar overleven en de steden zullen er verlaten liggen. Geen verkeer meer, geen mensen meer.

EN HET GEBED VAN DE JODEN.

clip_image021

Het kwam niet in het nieuws, dat er enkele jaren geleden 144 joodse rabbis zevenmaal rond Israël hebben gevlogen

in gebed. Ziet u het verband met de historische gebeurtenissen met Jericho?

Jericho was de eerste stad die werd veroverd toen Israël het beloofde land binnentrok.

Israël ziet de ernst van de situatie, ze begrijpen dat ze in levensgevaar zijn terecht gekomen. Ze hebben geroepen op de God van hun voorvaderen om hulp. Dit zou alle christenen moeten wakker maken, want God zal omzien naar zijn volk, nadat de opstanding en de opname van de christenen heeft plaatsgehad.

AMERIKA SLAAT NUCLEAIR TOE!

clip_image023

Er komt een mijlpaal in de geschiedenis van het M.O., ja een atoomoorlog, met alle gevolgen van dien. Het enige middel om chemische en biologische wapens te neutraliseren is door extreme verhitting.

Vredesmarsen zullen dit niet tegenhouden, het verleden heeft dit al genoeg bewezen.

Maar wat zegt God door de profeet Obadja?

18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Het huis van Jacob is Israël. Het huis van Jozef zou Amerika en Groot-Brittanië zijn. Het huis van Esau is Irak in verbond met andere vijandige landen van Israël.

Een plaatselijke nucleaire oorlog is de enige oplossing, het zal een nieuw zicht geven op de wereldpolitiek, een tijd van regionale atoomoorlogen.

De Europese unie zal een denkfout maken, waarbij men denkt dat zo’n oorlog binnen gestelde grenzen kan worden gehouden, zonder de wereld geheel onbewoonbaar te maken.

Inderdaad Amerika zal gevreesd worden. De Israëli’s zullen in staat worden gesteld om hun tempel te bouwen van de eindtijd.

Wees gewaarschuwd!

Wie dit heeft gelezen doet er goed aan in vrede te leven met de God van Israël, Schepper van hemel en aarde en van uzelf die het nu weet. Deze vrede is te krijgen door te geloven in het offer van Christus, en dat alleen kan het mogelijk maken, dat u de apocalytische oordelen, in de bijbel beschreven niet zal beleven, maar bij God zelf zult zijn. De bijbel spreekt van een geheime evacuatie van alle wedergeboren christenen, voor Gods oordelen losbarsten over deze wereld. Nog een korte tijd………