WAARZEGSTER TE ENDOR

WAARZEGSTER

door: Eugene P. Vedder
‘En Saul vroeg de HERE, maar de HERE antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de
profeten. Toen zei Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren’.
1 Samuël 28:67
Als ik sterf en naar de hemel ga, kan een toverdokter
(een medicijnman) dan mijn geest oproepen, zoals de
waarzegster te Endor deed met Samuël (1 Sam. 28)?
In de eerste plaats wil ik je geruststellen door te zeggen
dat een christen die sterft ‘zijn verblijf in het lichaam
verlaat en bij de Heer inwoont’ (2 Kor. 5:8). Paulus
zegt ook dat het een vreugde is ‘met Christus te zijn,
dit is verreweg het beste’ (Fil. 1:23). Ik denk niet dat de
apostel deze dingen zou zeggen, wanneer iemand op
aarde in staat zou zijn ons verblijf bij de Heer te
verstoren en onze geest terug te roepen. God niet
de satan staat boven alle dingen. God heeft voorzien in
een ‘rustplaats’ voor Zijn verlosten en ‘daar rusten zij
wier kracht is uitgeput’ (Job 3:17). Geen enkele macht
van Satan kan die rust verstoren.
Hoe dienen wij 1 Samuël 28 dan op te vatten? Er zijn
drie sleutels die ik wil aanreiken om deze passage te
begrijpen:
(1) Er staat nergens in dit hoofdstuk dat het de
waarzegster zelf was (dus een medium), die
Samuël liet opkomen uit het dodenrijk (vs. 814).
De vrouw schreeuwde juist van ontzetting toen zij
Samuël zag. Zij had de situatie helemaal niet in de
hand. Het gebruikelijke werk van een medium is
het meedelen van (leugenachtige) boodschappen
van een boze geest, die zich voordoet als de geest
van de gestorvene. Hier gebeurde echter iets
anders, iets dat de vrouw angst inboezemde.
(2) Satanische machten hebben geen enkele
bevoegdheid buiten Gods toelating. Wij zien
bijvoorbeeld dat de demonen zich volkomen
onderwierpen aan Christus tijdens Zijn leven op
aarde en Hem erkenden als de Zoon van God.
(3) De boodschap die Samuël tot Saul richtte (vs. 1519),
was helemaal waarheidsgetrouw. Het was de
Goddelijke waarheid, geheel anders dan de leugens
van boze geesten. Deze ernstige boodschap stemde
ook helemaal overeen met eerdere mededelingen
van Samuël aan het adres van Saul, toen Samuël
nog in leven was. Bovendien bevatte het een
nauwkeurige voorzegging van de nabije toekomst.
God Zelf, die eerder Saul niet antwoordde, noch
door dromen noch door de Urim noch door de
profeten (vs. 6), koos nu dus dit ongebruikelijke
middel om de wanhopige koning het oordeel aan te
zeggen. Zelfs al begrijpen wij niet precies waarom
God dit deed, Hij is soeverein en ‘rechtvaardig in al
Zijn wegen’ (Ps. 145:17).