ZACHEUS DE BELASTINGSCONTROLEUR

 

clip_image002

clip_image004

 

Lukas 19:1-10

(2) Wij lezen over een mens die belangstelling had voor de persoon van Jezus. Het was een mens met invloed in de maatschappij, hij was oppertollenaar en was rijk. Zacheus betekent: zuiver of rein.

Wanneer wij dit in het licht van onze dagen bekijken, dan vinden wij nog weinig mensen die rijk zijn en belangstelling hebben voor Jezus, of de Zoon van God.

Zacheus was niet gezien bij het volk, hij was iemand die in dienst stond van de vijand, de Romeinen, de bezetter. Hij was iemand waar slechts geld een rol speelde en winzuchtigheid.

Doch die man zal wel gevoelens hebben gehad van schuld.

Jezus zien voorbijgaan in uw leven

(3,4) Zacheus was klein van gestalte. Hij kon Jezus niet zien, al dat volk stond voor hem. De mensen waren hem een hinder. Doch die man spande zich in om hoe dan ook die Jezus te zien. Voor de mens kunnen er zich allerlei obstakels vormen opdat ze Jezus niet zouden zien in hun leven. Doch Zacheus is een voorbeeld ze moeten Hem zoeken op gelijk welke manier, al moeten ze in een boom kruipen om Hem te zien en Hem te ontdekken! Hij vond Jezus in zijn leven en werd gelukkig!

Het verlangen van Jezus om Zacheus te spreken was nog groter. Het om de verloren mens te redden. Verlangen wij ook om een ziel bij Jezus te brengen?

Wat al die mensen van hem dachten speelde voor hem nu geen rol, want hij wilde Jezus zien;

Mensen die echt Jezus in hun leven willen zien, moeten de tijd nemen, en alles wat hen in de weg zou staan, moeten ze overwinnen. Zacheus liep hard en kroop in een vijgenboom.

Waarom deed hij dat? Er leefde iets in het hart van deze man, een grote geestelijke nood. Zacheus was niet lichamelijk ziek, zodat dit de reden zou zijn geweest. Neen Zacheus had een ander soort probleem: Bewustheid van zondelast, en verlorenheid. Geen vrienden, want iedereen keek hem met de nek aan. Was niet welkom in de synagoge!

Zijn geld en rijkdom brachten hem geen oplossing. Hij voelt zich schuldig en zondig en zocht een oplossing. Hij zit in een strik.

1Ti 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

(5,6) Jezus keek naar hem en riep hem bij name! Jezus kende hem en zijn gedachten en problemen.Zacheus ontving Jezus met blijdschap. Nooit had hij gedacht, dat Jezus bij hem aan huis zou komen. Het verste van zijn gedachten.

Het handelen van Jezus kan een mens verrassen en plots heel blij maken, als je maar uitziet naar Hem en op Hem hoopt.Zacheus zal zich zo schuldig hebben gevoeld, dat hij echt gewoon in stilte wilde kijken naar een veelbesproken Jezus die zou voorbijgaan.

Doch Jezus gaat nooit voorbij in het leven van een mens die zijn hoop op Hem heeft gesteld.

Zacheus had zijn hoop op Jezus gesteld voor vergeving, want Jezus vergaf de mensen hun zonden, EN DAT WAS HET, wat ZACHEUS NODIG HAD!

Mensen die niet zoeken naar vergeving, die zoeken Jezus niet en hebben Hem in eigen ogen niet nodig. Zacheus had ontdekt, dat ieder oog welke naar hem keek een afwijzing was.

Hij stond er nog alleen met zijn geld.

Doch die Jezus bleef staan toen hij een gehate en triestige Zacheus zag in de boom!

Jezus kreeg heftige kritiek!

(7,8) Het volk had veel kritiek op Christus. Jezus, werd uitgenodigd bij Zacheus en hij ging erop in. Niemand anders had Jezus uitgenodigd! Ze hadden kritiek dat Jezus niet bij een ander voornaam persoon van de stad was gegaan.

Al die mensen dachten van zichzelf dat ze niet zondig waren, alleen die vuile Zacheus!

Die mensen dachten zoals vandaag velen: je moet positief denken.

Zelfs een bekende tv evangelist, Robert Muller brengt de dwaling, dat een mens geen zondaar is, en zo niet mag genoemd worden, dat is liefelijk kussen als Judas!

Dit kent bijval bij het publiek. Hij trekt duizenden luisteraars die zich laten misleiden!

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Bij een bekering speelt het lijden als gevolg van zonde een grote rol in de wedergeboorte, niemand wordt wedergeboren zonder belijdenis van zijn zonden en te bidden “ wees mij zondaar genadig”! en te geloven in het bloed van het Lam!

In vers 8 Maakt Zacheus zijn bekeringsintenties duidelijk aan Jezus. Hij heeft berouw en wil in het reine komen met God zelf, en past uit eigen wil de wet toe bij diefstal.

Hij wil een nieuw leven kunnen beginnen, en stopt met zijn oneerlijke praktijken uit geldzuchtigheid.

Hnd 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Hierin zit een duidelijke les, dat tot bekering komen betekent dat men zich in orde wil stellen met Gods woord, de bijbel. Men wil vrijwillig gehoorzamen uit geloof.

Als men geen spijt of berouw heeft over het kwaad dat men deed in de ogen des Heren, is dit geen basis voor een bekering.

Ro 6:17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

(9,10) Het huis van Zacheus is behouden zegt Jezus.

Lu 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Heb 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Jezus zeide hem, dat hij nu een zoon van Abraham was. Dat was een eretitel onder Gods volk.

Jezus zelf bevestigde de verandering van het hart van Zacheus.

Hoe zien wij dat iemand tot geloof is gekomen?

Wij kijken even naar Zacheus, waarvan Jezus zei dat hij nu gered was.

  1. Nu is hij een geestelijke afstammeling geworden van Abraham door geloof in Jezus.
  1. Zacheus is nu een blij man, zijn blijdschap is opvallend en zijn bedrukt gezicht door zijn slecht geweten is verdwenen. Hij klaagt niet meer dat het volk hem met de nek aankijkt, omwille van zijn job bij de Romeinen.
  1. Hij is zich bewust geworden van zijn innerlijke waarde. Hij is een kind van God geworden. Jezus keek anders dan het volk naar hem en had hem lief en door de liefde van Jezus werd hij behouden. Zacheus werd in eer hersteld door Jezus. De schriftgeleerden en Farizeeërs hadden Zacheus niet met liefde benaderd, maar hem verder in de put geduwd, al waren ze even geldzuchtig.
  1. Zacheus werd bevrijd van zijn geldzuchtigheid naar wereldse rijkdom en goederen.
  1. Zacheus werd nu eerlijk in zijn handelen en dit uit eigen beweging. Ze zoeken om te doen wat God behaagt uit vrije wil en uit wederliefde tot de Heer.

6 Hij weet dat hij nu behouden is door zijn geloof.

Jes 43:1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.