PROFETISCH OVERZICHT

clip_image001

 

clip_image003

God geeft zijn kinderen inzicht over de dingen en de gebeurtenissen die moeten geschieden. Dit is niet altijd even duidelijk, doch hoe rijper de tijd wordt hoe beter wij alles beginnen te begrijpen. Wij stellen ook vast dat verschillende profetieën zijn vervuld en andere nog vervuld zullen worden, bijzonder in onze dagen en toekomende dagen.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Inderdaad, iedere christen geeft meer en meer belang aan wat de profeten hebben gezegd. De geschiedenis toonde aan dat de profeten de waarheid hebben gesproken. Het waren geen valse profeten als bv: Nostradamus, voorspellingen van de Maya’s, AL de profetische woorden waren en zijn te geloven. Bijzonder vandaag gaan de boeken van Daniel, Openbaring, Henoch open, want ze waren verzegeld tot de eindtijd.

ISRAEL WERELDWIJD VERSTROOID, EN

OP EEN DAG ALS NATIE HERSTELD!

Jesaja 66

7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard ; voordat de weeen haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren ? zegt de HERE. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.

Israel ontstond werkelijk op een dag. Vele christelijke leiders hadden vroeger geleerd dat het Joodse land nooit meer zou terugkeren. Ze begrepen de profetieën niet.

Micha 5

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 3 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.

Hier gaat het over de geboorte van Jezus in Bethlehem. Wiens oorsprong is vanouds, van altijd. Hij heeft hen prijsgegeven tot de nieuwe geboorte, of ontstaan van Israel in 1948.

DAN gaat het “overblijfsel” na de Holocaust terug naar Israel. Ze kwamen uit 87 landen.

Ezechiel 38

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen ; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Hier is een andere vertaling aangewezen als bv. het Engels daar staat voor “ uit de volken uitgeleid” but it is brought forth out of the nations,

Inderdaad, Israel is ontstaan op 14 mei 1948. Dit werd gestemd in de Verenigde Naties.

(out of the nations). We zien hier dat in hetzelfde vers het ene gedeelte is vervuld en het andere nog niet. Het was bijna tweeduizend jaar geleden dat Israel nog een eigen regering had.

ISRAEL ZOU ZEKER JERUZALEM TERUGKRIJGEN.

Jeruzalem

Joel 2

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden , want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Allen die de naam des Heren aanroepen zijn eigenlijk christenen, de eerste christenen waren Joden, en ook dezen hier zullen Joden zijn die zich hebben bekeerd tot Jezus.

Ook hier vinden wij een keerpunt in Israel, wanneer zij zich zullen gaan bekeren en de Zoon van God zullen aannemen als hun Messias.

De grote verdrukking zal voor velen van Gods volk een bekeringsperiode zijn.

Jesaja 28

14 ¶ Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. 15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt , zal hij ons niet bereiken , want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen .

HET CHRISTENDOM VAN DE EINDTIJD ZAL LAUW ZIJN.aquaduct Laodicea

Zie openbaring 3:14 Laodicea.

Deze gemeente is gekenmerkt door lauwheid, of anders gezegd door onverschilligheid. Ongeregeld bezoeken van samenkomsten, onvoldoende onvoorbereide boodschappen of studies. Lauwheid is als een vuur dat aan het uitdoven is.

De gemeente van Jezus maakt de grote afval mee, door een nieuwe vorm van religiositeit en humaniteit. Het vuur van de Bijbel wordt gedoofd door ongeloof en dwaling. Door Laodicea liep een rivier, de dorstige mensen spuwden het uit, het was lauw! (Zie studie)

De Bijbel wordt niet altijd genomen als het gezaghebbende woord van God, men maakt geloofsboeken, tradities, kerkelijke wetten en valse leringen zijn binnengedrongen.

Daarnaast hebben wij de maatschappij van de eindtijd, welke beschreven staat in Timotheus.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen ,

Mensen kunnen geen weerstand bieden, ze geloven de leugen. Mensen geloven in de evolutietheorie, omdat ze hun Schepper niet hebben leren kennen.

2 Petr.3

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde , die uit en door het water bestaat , 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan , verzwolgen door het water.

Men zal nog gaan spotten met de mensen die geloven in de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Deze spotters zal men vinden onder hen die van het geloof afvielen.

Deze spotters geloven niet in hun Schepper meer.

Deze spotters zijn mensen die leven naar hun eigen begeerten, ze lachen met het evangelie of maken het belachelijk. Tegen zulke mensen moet men het evangelie niet meer brengen want ze hebben het al gehoord. Ze reageren antichristelijk.

2 Tim.3

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Het is dus overduidelijk dat God had voorspeld, dat de eindtijd een tijd zou worden van uitermate moeilijkheden om de kinderen met de Bijbel op te voeden.

Wanneer mensen nu tot geloof komen, is de overgang van een werelds leven naar een geestelijk leven enorm groot geworden.

Men verliest vrienden, moeilijkheden op het werk door vrijzinnigen, het gezin kan onder druk komen als een van de partners het geloof verwerpt.

Niet alleen lauwheid, maar homosexualiteit, homohuwelijk was voorspeld.

Lukas 17

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden , en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten , zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden .

29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen .

Hier vinden wij dat ook in de eindtijd, opnieuw homoseksualiteit wel openlijk in de maatschappij zal zijn doorgedrongen, en als normaal beschouwd worden.

2 Tim.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

De Bijbel leert ons een afstandelijke houding aan te nemen tegenover christenen die genot boven God stellen. Een christen die liever naar de voetbal kijkt, dan naar de dienst gaat van zijn “eigen” gemeente, dan behoort hij tot de schijnheiligen. Voetbal is dan ook een sluwe afgod, het houd de mens af van God.

Wij moeten steeds een keuze maken in alles wat we doen.

Openbar.9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen , bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien , noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

5331 pharma’keia, zn vr ( toverijen) witchcraft

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

De mensen van de eindtijd zullen zich ook niet bekeren van hun oude gebruiken. Wij kunnen hier ook uit afleiden dat we mogen verwachten dat het druggebruik gelegaliseerd zal worden, met alle gevolgen vandien.

Ook vandaag zien wij hoeveel leed dit met zich brengt, hoeveel ongevallen, moorden enz.

4202 por’neia, zn vr ( hoererij ) AV-fornication 26; 26

1) onwettige seksuele omgang

1a) ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.

1b) seksuele omgang met naaste verwanten; Lev. 18

1c) seksuele omgang met een gescheiden man of woman; Mk. 10:11,12

2) metaf. de aanbidding van afgoden

2a) voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het eten van offers gebracht aan afgoden